Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI4549

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-05-2009
Datum publicatie
20-05-2009
Zaaknummer
200806024/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 juni 2008, no. 2008-003815, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Beuningen (hierna: de raad) bij besluit van 22 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Schoenaker, herziening 2007".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200806024/1/R2.

Datum uitspraak: 20 mei 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellanten], allen gevestigd dan wel wonend te [plaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 juni 2008, no. 2008-003815, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Beuningen (hierna: de raad) bij besluit van 22 januari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Schoenaker, herziening 2007".

Tegen dit besluit hebben de [appellanten] (hierna in enkelvoud: [appellant]) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 6 augustus 2008, beroep ingesteld.

Daartoe in de gelegenheid gesteld heeft de raad een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 april 2009, waar [appellant], vertegenwoordigd door, [directeur] van [appellant], en het college, vertegenwoordigd door mr. K. de Meulder, ambtenaar in dienst van de provincie, zijn verschenen. Voorts is ter zitting als partij gehoord de raad, vertegenwoordigd door J.J.M. van der Zande, ambtenaar in dienst van de gemeente.

2. Overwegingen

Ingevolge artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gelezen in samenhang met artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht, rust op het college de taak om - in voorkomend geval mede op basis van de ingebrachte bedenkingen - te onderzoeken of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient het college rekening te houden met de aan de raad toekomende vrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Daarnaast heeft het college er op toe te zien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met het recht.

2.1. Het plan is een herziening van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Schoenaker" en strekt tot het weren van nieuwe detailhandelsbedrijven in de autobranche op het bedrijventerrein.

2.2. [appellant] stelt dat het plan een deel van de activiteiten van het transportbedrijf die in haar bedrijfsomschrijving zijn opgenomen, niet meer mogelijk maakt, ook al zouden deze activiteiten gerelateerd zijn aan de hoofdactiviteit. Het gaat, aldus [appellant], om een wasstraat en een apk-keuringsstation die tevens ten behoeve van derden zullen worden geëxploiteerd.

Een aantal bedrijven mogen de verboden activiteiten wel blijven uitvoeren maar het transportbedrijf van [appellant] valt ten onrechte niet onder deze uitzondering. Voorts wordt, hoewel detailhandel in het plan is verboden, detailhandel in caravans en boten wel toegestaan. Door het plan worden volgens [appellant] de exploitatiemogelijkheden beperkt en wordt de continuïteit van het bedrijf negatief beïnvloed. Bovendien treedt een waardevermindering op van haar bedrijfsterrein.

2.3. Het college is van mening dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad in zijn beleid de keuze te maken de desbetreffende detailhandelsactiviteiten niet toe te staan. Verder kan het college instemmen met de beantwoording van de zienswijzen door de gemeenteraad. De raad stelt dat [appellant] de activiteiten die onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering van het transportbedrijf, mag voortzetten. Uitbreiding met nieuwe (detailhandels) activiteiten in de autobranche is echter niet toegestaan.

Bij bedrijven die worden uitgezonderd van de regeling gaat het om reeds bestaande bedrijven. Het plan beoogt niet de overige beperkte detailhandel die al was toegestaan te weren, zodat de handel in caravans en boten mag blijven bestaan.

2.4. Ingevolge de nieuwe artikelen 4.3.1 sub c1 en 6.1. van de planvoorschriften is op de percelen met een bedrijfsbestemming nieuw- dan wel hervestiging van garagebedrijven, autoherstelbedrijven, detailhandel en groothandel in personenauto's en andere automobielen alsmede autoaccessoires en autobandenhandel niet toegestaan. Dit verbod geldt niet voor de percelen Zilverwerf 2 en Goudwerf 2, waar een groothandel in vrachtwagens en heftrucks, onderscheidenlijk een autoschadeherstelbedrijf inclusief spuiterij, autoreparatiebedrijf, opslag van oliën en groothandel daarin en detailhandel in personenauto's zijn toegestaan.

2.5. Uit de plantoelichting volgt dat het gemeentelijke beleid zich richt op behoud van het industriële karakter van het bedrijventerrein. De vestiging van nieuwe autoherstelbedrijven en automobielhandelsbedrijven strookt niet met de aard en uitstraling van het industrieterrein. Hoewel de autobranche op het industrieterrein slechts incidenteel vertegenwoordigd is, wil de gemeente voorkomen dat deze zich in de toekomst uitbreidt. De Afdeling is van oordeel dat dit beleid niet onredelijk is.

2.6. Het beroep van [appellant] is met name ingegeven met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Zij kan zich in het algemeen verenigen met het beleid van de gemeenteraad maar wil de mogelijkheid houden bepaalde aan de hoofdfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten ook voor derden te exploiteren. Ter zitting heeft [appellant] gesteld dat een aangrenzend perceel, kadastraal bekend als […], bij haar bedrijfsterrein zal worden betrokken. Op dit perceel is een autowasstraat voorzien die ook door vrachtwagens van derden zou moeten kunnen worden gebruikt. Op dit perceel rust thans nog de bestemming "Groenvoorzieningen/ Water" maar deze zal worden gewijzigd in de bestemming "Bedrijventerrein". Voorts heeft [appellant] een apk- keuringsstation voor vrachtwagens waar zij ook keuringen voor derden wil uitvoeren. Ter zitting heeft de raad toegezegd dat bij de herziening van het bestemmingsplan, waarbij de wijziging van de bestemming van perceel […] wordt mogelijk gemaakt, uitdrukkelijk zal worden bezien in hoeverre het wassen van vrachtauto's voor derden en het exploiteren van het apk- keuringsstation voor derden mogelijk is.

2.7. Nu de bezwaren van [appellant] zich richten op de mogelijke beperking van toekomstige werkzaamheden, waarvoor een planherziening nodig is, kan het beroep niet slagen.

2.8. De conclusie is dat hetgeen [appellant] heeft aangevoerd geen aanleiding geeft voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan in zoverre niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarin wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

Het beroep is ongegrond.

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. G.A. van der Sluijs, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Van der Sluijs

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 20 mei 2009

234-608.