Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BH1853

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-01-2009
Datum publicatie
04-02-2009
Zaaknummer
200808146/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 september 2008, no. 00778340, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Het Bildt (hierna: de raad) bij besluit van 22 december 2005 vastgestelde bestemmingsplan "St. Annaparochie" (hierna: het plan).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200808146/2.

Datum uitspraak: 29 januari 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker] e.a., gevestigd te [plaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Fryslân,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 16 september 2008, no. 00778340, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Het Bildt (hierna: de raad) bij besluit van 22 december 2005 vastgestelde bestemmingsplan "St. Annaparochie" (hierna: het plan).

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] e.a. bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 10 november 2008, beroep ingesteld.

Bij brief, eveneens bij de Raad van State ingekomen op 10 november 2008, hebben [verzoeker] e.a. de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 13 januari 2009, waar [verzoeker] e.a., vertegenwoordigd door mr. E. Wiarda, advocaat te Oranjewoud, en ing. K.T. Stroop, van bureau Stroop Raadgevende Ingenieurs BV te Leek, en [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door A.P. Hoekstra, ambtenaar bij de provincie, zijn verschenen. Voorts zijn de raad, vertegenwoordigd door mr. R.C.M. Kamsma, advocaat te Leeuwarden, en A. van der Werff, burgemeester van de gemeente Het Bildt, en de Stichting Zorggroep Noorderbreedte en de Stichting Wonen Noord West Friesland, vertegenwoordigd door mr. I. van der Meer, advocaat te Leeuwarden, en ing. J.B.A. Lettink, lid van de raad van bestuur van de Zorggroep, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Bij het bestreden besluit heeft het college opnieuw goedkeuring aan het plan gehecht, wat betreft de bestemming "Wooncentrum" voor zover gelegen tussen de Cingel en de Wassenaarstraat, na de vernietiging door de Afdeling bij uitspraak van 19 september 2007, no. 200606503/1, van het eerdere goedkeuringsbesluit ter zake.

Het plan, voor zover hier aan de orde, voorziet in de uitbreiding van woonzorgcentrum De Beuckelaer met seniorenwoningen aan de Cingel.

2.3. [verzoeker] e.a., exploitanten van een aan de overzijde van de Cingel gelegen supermarkt, betogen dat uit herhaalde metingen blijkt dat ter plaatse van het woonzorgcentrum een goed woon- en leefklimaat niet is verzekerd en dat hun bedrijfsvoering door de realisering van het woonzorgcentrum ernstig zal worden beperkt.

2.4. De voorzitter stelt vast dat door het college van burgemeester en wethouders van Het Bildt bij besluit van 10 juni 2008, met toepassing van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit), twee maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten aanzien van de supermarkt.

In maatwerkvoorschrift 1 is bepaald dat van 23.00 tot 07.00 uur aan de zijde van de Cingel geen laad- en losactiviteiten mogen plaatsvinden die zijn toe te rekenen aan de supermarkt.

In maatwerkvoorschrift 2 is - kort weergegeven - bepaald dat ter plaatse van de gevels van het nieuwe woonzorgcomplex in afwijking van artikel 2.17 van het Besluit hogere grenswaarden gelden. Maatwerkvoorschrift 2 is op 8 januari 2009 aangevuld.

2.5. Bij haar uitspraak van 13 augustus 2008, no. 200805334/2, heeft de voorzitter het besluit van 10 juni 2008 geschorst voor zover het maatwerkvoorschrift 1 betreft, daarbij overwegende dat de door partijen opgestelde geluidrapporten tegengestelde conclusies bevatten ten aanzien van de vraag of er ter plaatse van de bestaande woningen als gevolg van het laden en lossen ten behoeve van de inrichting gedurende de nachtperiode overschrijdingen van de geluidgrenswaarden uit het Besluit plaatsvonden.

Inmiddels is, in het kader van de behandeling door de Afdeling van het tegen twee maatwerkvoorschriften door [verzoeker] ingestelde beroep, op 20 november 2008 een deskundigenrapport uitgebracht door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening. Dit rapport is door partijen aan de stukken toegevoegd en maakt deel uit van de stukken in deze procedure.

Gelet op dit rapport acht de voorzitter het aannemelijk dat, indien de bij het besluit van 10 juni 2008 opgelegde maatwerkvoorschriften worden nageleefd, ter plaatse van het woonzorgcentrum een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal kunnen worden gegarandeerd. Mede gelet op het rapport acht de voorzitter voorshands niet aannemelijk dat de bedrijfsvoering niet zodanig kan worden aangepast, dat aan de maatwerkvoorschriften zal kunnen worden voldaan.

Onder die omstandigheden en gelet op de betrokken belangen ziet de voorzitter geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden afgewezen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. N.T. Zijlstra, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Buuren w.g. Zijlstra

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 januari 2009

240.