Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BH1827

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
04-02-2009
Datum publicatie
04-02-2009
Zaaknummer
200803333/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde (hierna: het college) aan de gemeente Zeewolde bouwvergunning verleend voor het veranderen van een betonnen verkeersbrug op het perceel plaatselijk bekend Bosruiterweg brug B2/A1109 te Zeewolde.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:2
Burgerlijk Wetboek Boek 5
Burgerlijk Wetboek Boek 5 112
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2009, 365 met annotatie van A.A.J. de Gier
JOM 2010/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200803333/1.

Datum uitspraak: 4 februari 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de vereniging Vereniging van Eigenaren Horsterwold, gevestigd te Zeewolde,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 27 maart 2008 in zaak nr. 07/1363 in het geding tussen:

de vereniging Vereniging van Eigenaren Horsterwold

en

het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde.

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde (hierna: het college) aan de gemeente Zeewolde bouwvergunning verleend voor het veranderen van een betonnen verkeersbrug op het perceel plaatselijk bekend Bosruiterweg brug B2/A1109 te Zeewolde.

Bij besluit van 5 juli 2007 heeft het college het door de vereniging Vereniging van Eigenaren Horsterwold (hierna: de vereniging) daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 27 maart 2008, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad (hierna: de rechtbank) het door de vereniging daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 5 juli 2007 vernietigd en het bezwaar tegen het besluit van 13 februari 2007 niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de vereniging bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 mei 2008, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 december 2008, waar de vereniging, vertegenwoordigd door mr. P. Bosma, advocaat te Zeewolde, en het college, vertegenwoordigd door M. Pinarbasi, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

Na het sluiten van het onderzoek ter zitting heeft de Afdeling het onderzoek heropend en de vereniging verzocht nadere schriftelijke inlichtingen te verstrekken. De vereniging heeft dat bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 december 2008, gedaan. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 januari 2009, heeft het college medegedeeld geen aanleiding te zien voor een reactie.

Met toestemming van partijen is afgezien van een hernieuwde behandeling van de zaak ter zitting.

2. Overwegingen

2.1. De vereniging betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zij, mede gelet op artikel 11 van de statuten, als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dient te worden beschouwd.

2.1.1. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstelling en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

2.1.2. In artikel 3 van de statuten is als doel van de vereniging vermeld:

1. De coördinatie en de organisatie van het bungalowpark door haar en haar leden;

2. De zorg voor het beheer, onderhoud, instandhouden en vernieuwen van het tot gemeenschappelijk gebruik bestemde terrein met alle daarop en daarin aanwezige voorzieningen behorende van de wegen, het gemeenschappelijk terrein, behorende tot bungalowpark te Horsterwold, gelegen tussen de Gooiseweg en de Bosruiterweg te Zeewolde (kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie A nummer 3995) alsmede het instandhouden van het natuurlijk gebied;

3. Het in erfpacht verkrijgen van het gemeenschappelijk terrein en de daarop aangelegde wegen en andere daarop en daarin aanwezige voorzieningen, waaronder een zwembad en drie tennisbanen;

4. Het behartigen van die belangen van voornoemd bungalowpark en van de leden der vereniging, welke daarvoor krachtens besluit van de algemene vergadering in aanmerking komen.

Ingevolge artikel 11, voor zover thans van belang, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

2.1.3. Vaststaat dat de vereniging geen vereniging van eigenaren is als bedoeld in artikel 5:112 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtbank heeft terecht overwogen dat de in artikel 3, eerste tot en met derde lid, van de statuten vermelde belangen uitsluitend betrekking hebben op coördinatie en organisatie van het bungalowpark zelf en de zorg voor het tot dat bungalowpark behorende terrein en daarop en daarin aanwezige voorzieningen. De rechtbank heeft voorts terecht overwogen dat de belangen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, uitsluitend kunnen worden behartigd door de vereniging, indien zij daarvoor krachtens besluit van de algemene vergadering in aanmerking komen. Niet in geschil is dat de algemene vergadering zodanig besluit niet heeft genomen.

In artikel 11 van de statuten, voor zover thans van belang, is de bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte neergelegd. Artikel 11 geeft, anders dan de vereniging stelt, geen juridische grondslag voor de behartiging door de vereniging van het bij de bouwvergunning betrokken belang zonder dat door de algemene vergadering een besluit als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de statuten, is genomen. Zodanig besluit betreft een nadere vaststelling van de belangen die de vereniging beoogt te behartigen. Wat er verder zij van deze mogelijkheid tot uitbreiding van de doelstelling van de vereniging, een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering is niet, zoals de vereniging stelt, slechts van interne betekenis.

Gelet op het vorenstaande is niet gebleken van enig rechtstreeks bij de bouwvergunning betrokken belang dat de vereniging in het bijzonder behartigt, in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb.

2.1.4. De rechtbank heeft terecht en op goede gronden overwogen dat de vereniging niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb, zodat het bezwaar van de vereniging door het college niet-ontvankelijk had dienen te worden verklaard.

Het betoog faalt.

2.2. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. R. van der Spoel, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M.L. Hanrath, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk w.g. Hanrath

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 februari 2009

392.