Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BG9750

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-01-2009
Datum publicatie
14-01-2009
Zaaknummer
200807114/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 augustus 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: de raad) bij besluit van 7 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Duivendrecht 2007".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200807114/2.

Datum uitspraak: 8 januari 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te [woonplaats],

2. [verzoeker sub 2], wonend te [woonplaats],

verzoekers,

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 augustus 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: de raad) bij besluit van 7 februari 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Duivendrecht 2007".

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 september 2008, en [verzoeker sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 oktober 2008, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 21 oktober 2008, heeft [verzoeker sub 1] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 oktober 2008, heeft [verzoeker sub 2] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 16 december 2008, waar [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] in persoon en het college, vertegenwoordigd door mr. S.J.P.A.M. van Herpen, ambtenaar in dienst van de provincie, zijn verschenen.

Voorts is de raad, vertegenwoordigd door E.J. van den Kerkhoff, ambtenaar in dienst van de gemeente, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het verzoek van [verzoeker sub 2] om het treffen van een voorlopige voorziening richt zich tegen de in het plan opgenomen mogelijkheid om bij recht dakopbouwen te kunnen realiseren in de zogenoemde kruidenbuurt van Duivendrecht. Ter zitting is gebleken dat nog geen bouwaanvragen zijn ingediend voor dergelijke dakopbouwen. [verzoeker sub 2] heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat deze op korte termijn zullen worden ingediend. Gezien het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat met het verzoek van [verzoeker sub 2] geen spoedeisend belang is gemoeid dat rechtvaardigt dat in afwachting van de behandeling van het geding in de bodemprocedure een voorlopige voorziening wordt getroffen. Het verzoek van [verzoeker sub 2] wordt daarom afgewezen. De voorzitter merkt overigens op dat, indien vóór de uitspraak in het geding in de bodemprocedure bouwaanvragen voor dakopbouwen zouden worden ingediend, het [verzoeker sub 2] vrijstaat wederom een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.

2.3. Het verzoek van [verzoeker sub 1] om het treffen van een voorlopige voorziening richt tegen het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" en de aanduidingen "maximale bouwhoogte 10 meter" en "maximale bouwhoogte 14 meter" dat ziet op de gronden van het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule aan de Rijksstraatweg 145. Dit plandeel voorziet in vernieuwing en vergroting van voormeld academisch centrum. Gebleken is dat voor deze vernieuwing en vergroting, naast de bestemmingsplanprocedure, een procedure aanhangig is omtrent vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Teneinde te vermijden dat in die procedure betekenis wordt toegekend aan voormeld plandeel en uit de inwerkingtreding van dit plandeel zou worden afgeleid dat de bestemming "Maatschappelijk" en de aanduidingen "maximale bouwhoogte 10 meter" en "maximale bouwhoogte 14 meter" ter plaatse als een gegeven zouden moeten worden beschouwd, schorst de voorzitter dit plandeel om in elk opzicht te vermijden dat het zelfstandige toetsingskader voor de reeds genomen, thans bij de rechtbank Amsterdam voorliggende beslissing op bezwaar in de vrijstellingsprocedure door de inwerkingtreding van het vorenbedoelde plandeel wordt beïnvloed.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling ten aanzien van [verzoeker sub 2] bestaat geen aanleiding. Ten aanzien van [verzoeker sub 1] is niet gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 25 augustus 2008, kenmerk 2008-47808, voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" en de aanduidingen "maximale bouwhoogte 10 meter" en "maximale bouwhoogte 14 meter" dat ziet op de gronden van het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule aan de Rijksstraatweg 145;

II. wijst het verzoek van [verzoeker sub 2] af;

III. gelast dat de provincie Noord-Holland aan [verzoeker sub 1] het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. B.S. Jansen, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Jansen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 januari 2009

399.