Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BG6423

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-12-2008
Datum publicatie
10-12-2008
Zaaknummer
200808563/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aldi Vastgoed B.V. (hierna: Aldi B.V.) een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200808563/1.

Datum uitspraak: 5 december 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aldi Vastgoed B.V., gevestigd te Roermond,

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Nederweert,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aldi Vastgoed B.V. (hierna: Aldi B.V.) een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit).

Tegen dit besluit heeft Aldi B.V. bezwaar gemaakt.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 november 2008, heeft Aldi B.V. de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 1 december 2008, waar Aldi B.V., vertegenwoordigd door mr C. Visser, en het college, vertegenwoordigd door J.H.M. Coopmans, zijn verschenen.

Buiten bezwaren van partijen zijn ter zitting nadere stukken in het geding gebracht.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 2.17, eerste lid, onder a, van het Activiteitenbesluit geldt voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, dat de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden. Ingevolge tabel 2.17a mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 25 dB(A) in de nachtperiode. Het maximale geluidsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen mag ingevolge deze tabel niet meer bedragen dan 55 dB(A) in de dagperiode. Artikel 2.17, onder b, van het Activiteitenbesluit bepaalt dat de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

2.2. Het besluit van 14 oktober 2008 betreft een supermarkt waarboven een woning gelegen is. De bewoners van deze woning hebben verzocht handhavingsmaatregelen te treffen vanwege geluidoverlast.

2.3. Aan het besluit van 14 oktober 2008 is ten grondslag gelegd dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen in de nacht meer bedraagt dan 25 dB(A), vanwege de compressoren van de koel- en vriesinstallaties in de laad- en losruimte. Het maximale geluidsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen bedraagt meer dan 55 dB(A) in de dagperiode, dit vanwege het rijden met palletwagens en rolcontainers.

2.4. Aldi B.V. voert aan dat de maximale geluidsniveaus niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten. Aldi B.V. acht tevens de begunstigingstermijn te kort. Daartoe heeft zij ter zitting aangevoerd dat zij naar aanleiding van het besluit van 14 oktober 2008 aanpassingen heeft laten treffen. Zij had naar aanleiding daarvan een meting willen laten verrichten om te kunnen beoordelen of deze aanpassingen effect hebben gehad. De bewoners van de boven de boven de supermarkt gelegen woning hebben hieraan geen medewerking willen verlenen. Het college wil na het verstrijken van de begunstigingstermijn een meting laten verrichten.

2.5. Het college stelt zich op het standpunt dat de pieken bij het uitladen van de vrachtwagen niet direct worden veroorzaakt door laad- en losactiviteiten, maar dat deze pieken worden veroorzaakt door het aanstoten door de laadklep van de stelcon vloerplaten, welke aansluit op de omlijsting van de deuren van de laad- en losruimte. Wanneer de palletwagen van de laadklep rijdt, ontstaat een piekgeluid dat via de stelcon vloerplaten, de omlijsting van de deur en de gevel wordt doorgegeven aan de bovengelegen woning.

2.6. De Voorzitter overweegt dat Aldi B.V. stelt dat zij meent passende voorzieningen te hebben getroffen waardoor de overtreding beëindigd wordt, maar dat het ter controle nodig is om een meting te laten verrichten en dat de bewoners van de boven de woning gelegen supermarkt dit niet mogelijk maken, terwijl blijkens het verhandelde ter zitting een meting vanwege het college pas na het verstrijken van de begunstigingstermijn kan worden verricht. De Voorzitter is voorts van oordeel dat niet zonder meer aannemelijk is gemaakt dat de piekgeluiden in het onderhavige geval niet worden veroorzaakt door activiteiten en omstandigheden die onderdeel vormen van de laad- en losactiviteiten. Gelet op het vorenstaande ziet de Voorzitter, in afweging van de betrokken belangen, aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.7. Het college dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Nederweert van 14 oktober 2008, voor zover het de overtreding van de waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen van 25 dB(A) voor de nachtperiode betreft tot vijf weken na de meting van het geluidsniveau vanwege het college van burgemeester en wethouders van Nederweert;

II. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Nederweert van 14 oktober 2008, voor zover het de overtreding van de waarde voor het maximale geluidsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen van 55 dB(A) voor de dagperiode betreft tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op het bezwaar, met dien verstande dat indien binnen die termijn wordt verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening, de schorsing doorloopt totdat op dat verzoek is beslist;

III. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Nederweert tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aldi Vastgoed B.V. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Nederweert aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aldi Vastgoed B.V. onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

IV. gelast dat de gemeente Nederweert aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aldi Vastgoed B.V. het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A. Bijleveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Bijleveld

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 december 2008

433.