Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BG6391

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-12-2008
Datum publicatie
10-12-2008
Zaaknummer
200808572/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 24 november 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van biologisch gedroogd RWZI-slib door het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel (hierna: het dagelijks bestuur) naar Duitsland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAF 2008/87 met annotatie van Van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200808572/1.

Datum uitspraak: 1 december 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, en de vennootschap naar Duits recht E-on Kraftwerke GmbH, gevestigd te Helmstedt (Duitsland),

verzoeksters,

en

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 24 november 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van biologisch gedroogd RWZI-slib door het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel (hierna: het dagelijks bestuur) naar Duitsland.

Tegen dit besluit hebben het dagelijks bestuur en de vennootschap naar Duits recht E-on Kraftwerke GmbH (hierna: E-on) bezwaar gemaakt.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 november 2008, hebben het dagelijks bestuur en E-on de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 1 december 2008, waar het dagelijks bestuur en E-on, vertegenwoordigd door mr. B.J.M. Veldhoven, advocaat te Den Haag, en [gemachtigde], en de minister, vertegenwoordigd door mr. drs. J.P.J. Geurts, werkzaam bij het ministerie, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het dagelijks bestuur heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn om op grond van de Verordening (EG) nr. 1013/2006 van 14 juni 2006, betreffende de overbrenging van afvalstoffen (hierna: de Verordening) in de periode van 3 november 2008 tot en met 2 november 2009 biologisch gedroogd RWZI-slib over te brengen naar de rechtspersoon naar Duits recht E-on Kraftwerke GmbH te Duitsland.

2.2. Het dagelijks bestuur betoogt dat de minister zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat niet het dagelijks bestuur, maar GMB Slibverwerkingsbedrijf Zutphen B.V. als kennisgever moet optreden voor de voorgenomen overbrenging van het biologisch gedroogd RWZI-slib naar Duitsland.

2.2.1. De minister heeft bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging, omdat hij zich op het standpunt stelt dat de kennisgeving niet door de juiste rechtspersoon is gedaan. Hij voert aan dat het dagelijks bestuur niet als eerste producent of vergunde nieuwe producent kan worden aangemerkt, waardoor het dagelijks bestuur niet als kennisgever kon optreden.

2.2.2. Het geschil spitst zich toe op de vraag wie op grond van artikel 2, lid 15 van de Verordening als kennisgever kon optreden. Deze procedure leent zich niet voor de beantwoording van deze vraag. Het oordeel van de Afdeling hierover zal moeten worden afgewacht. De voorzitter overweegt evenwel het volgende.

Reeds eerder heeft het dagelijks bestuur kenbaar gemaakt voornemens te zijn op grond van de Verordening biologisch gedroogd RWZI-slib over te brengen naar Duitsland. Deze kennisgeving ziet op een andere transportperiode, maar betreft soortgelijke afvalstoffen. Tegen die overbrenging heeft de minister bij besluit van 10 januari 2008, kenmerk NL201739, bezwaar gemaakt op dezelfde grond als die aan het bestreden besluit ten grondslag ligt. Naar aanleiding van een tegen dat besluit gericht verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening van het dagelijks bestuur, heeft de Voorzitter in zijn uitspraak van 28 maart 2008 in zaak no. 200801374/2 onder meer overwogen dat niet gebleken is dat er uit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de overbrenging van het biologisch gedroogd RWZI-slib.

De Voorzitter ziet, gelet op de betrokken belangen alsmede op de omstandigheid dat hem evenmin is gebleken van zwaarwegende milieuhygiënische omstandigheden die zich daartegen verzetten, aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

Het aan het verzoek in zaak no. 200801374/2 connexe (rechtstreeks) beroep, zaak no. 200801374/1, zal op 8 december 2008 ter zitting worden behandeld. De minister heeft ter zitting toegezegd dat bij de beslissing op bezwaar rekening wordt gehouden met het oordeel van de Afdeling in de laatstgenoemde zaak.

2.3. De minister dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 november 2008, kenmerk NL204398, tot de eerste werkdag na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar;

II. treft de voorlopige voorziening dat met het doen van deze uitspraak geacht wordt schriftelijk instemming te zijn verleend voor de uitvoer overeenkomstig het kennisgevingsformulier met kenmerk NL204398, dit voor de duur van de onder I uitgesproken schorsing, met dien verstande dat maximaal zes vrachten per week van elk ten hoogste 35 ton per vracht mogen worden uitgevoerd;

III. veroordeelt de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot vergoeding van bij het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel en de vennootschap naar Duits recht

E-on Kraftwerke GmbH in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de Staat der Nederlanden (het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) aan het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel en de vennootschap naar Duits recht E-on Kraftwerke GmbH onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

IV. gelast dat de Staat der Nederlanden (het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) aan het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel en de vennootschap naar Duits recht E-on Kraftwerke GmbH het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Fransen, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Fransen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 december 2008

407.