Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BG5309

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-11-2008
Datum publicatie
26-11-2008
Zaaknummer
200807806/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan [verzoekster] een last onder dwangsom opgelegd vanwege het in strijd met de Wet bodemverontreiniging niet verwijderen van een met asbest verontreinigde ophooglaag.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 5:32
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBO 2008/65
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200807806/2.

Datum uitspraak: 19 november 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster], gevestigd te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan [verzoekster] een last onder dwangsom opgelegd vanwege het in strijd met de Wet bodemverontreiniging niet verwijderen van een met asbest verontreinigde ophooglaag.

Bij besluit van 27 juni 2008 heeft het college het door [verzoekster] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 8 september 2008 heeft het college in een nieuw besluit op bezwaar, de last verduidelijkt en opnieuw het door [verzoekster] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit laatste besluit heeft [verzoekster] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 22 september 2008, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 22 oktober 2008, heeft [verzoekster] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 6 november 2008, waar [verzoekster], vertegenwoordigd door mr. M.M.W.H. Holtackers, advocaat te Tilburg, en het college vertegenwoordigd door mr. M.H. Verhees en P.F.B.A. Jansen, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. [verzoekster] voert aan dat het college de bestreden besluiten baseert op het advies van de bezwaarschriftencommissie. Dit advies is volgens haar ten onrechte niet op schrift gesteld. Evenmin wordt volgens [verzoekster] duidelijk wie in de bezwaarschriftencommissie zitting hebben gehad.

Verder voert [verzoekster] aan dat het eerste besluit op bezwaar ten onrechte niet is ingetrokken, waardoor er nu twee begunstigingstermijnen gelden. Eén termijn die gaat lopen op het moment dat het college instemt met een door [verzoekster] in te dienen plan van aanpak en één termijn die met het besluit van 8 september 2008 is gaan lopen.

Tevens stelt [verzoekster] dat het college er ten onrechte van uit gaat dat zij de veroorzaker van de verontreiniging is, dat de begunstigingstermijn veel te kort is om aan de last te kunnen voldoen en dat de dwangsom excessief hoog is.

2.2.1. Het college stelt dat er geen adviescommissie voor bezwaarschriften zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld. Het college voert aan dat weliswaar niet onomstotelijk is komen vast te staan dat [verzoekster] de veroorzaker van de verontreiniging is, maar dat dit wel aannemelijk is. De begunstigingstermijn van acht weken is volgens het college voldoende om de opgedragen sanering te kunnen voltooien. Het college stelt verder dat het conform het gevoerde beleid is om de hoogte van een dwangsom het dubbele van de te verwachten kosten te laten bedragen.

2.2.2. De voorzitter stelt vast dat eerst ter zitting duidelijk is geworden dat het college geen bezwaarschriftencommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingesteld. In zowel het besluit van 2 juli 2007 als in de bestreden besluiten wordt een andere suggestie gewekt.

Tevens stelt de voorzitter vast dat bij het nemen van het besluit op bezwaar van 8 september 2008 het eerdere besluit op bezwaar van 11 augustus 2008 niet is ingetrokken, waardoor er twee van elkaar verschillende besluiten en begunstigingstermijnen gelden.

Daarnaast blijkt uit de stukken en het verhandelde ter zitting dat meerdere huurders gebruik hebben gemaakt van het terrein. Uit hetgeen het college ten aanzien hiervan naar voren heeft gebracht is het, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, onvoldoende aannemelijk geworden dat, zoals het college betoogt, [verzoekster] als veroorzaker van de bodemverontreiniging kan worden aangemerkt.

Verder is een begunstigingstermijn van acht weken waarbinnen de sanering dient te zijn voltooid, naar het oordeel van de voorzitter, te kort. Zeker nu binnen die periode een plan van aanpak door het college moet worden goedgekeurd, waardoor het verloop van de termijn niet geheel afhankelijk is van handelingen van [verzoekster].

Ten slotte is de voorzitter van oordeel dat een dwangsom van € 600.000, wat ruimschoots het dubbele is van de door het college verwachte verwijderingskosten van €255.000, onder de onderhavige omstandigheden excessief hoog is.

Gelet op het bovenstaande is de voorzitter van oordeel dat er aanleiding bestaat voor het treffen van een voorlopige voorziening.

2.3. Gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.4. Het college dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Tilburg van 2 juli 2007, kenmerk PU2007-008139/JANPI, 27 juni 2008, kenmerk SE/PJZJZ/944/MV, en 8 september 2008, kenmerk SE/PJZJZ/9422/MV;

II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Tilburg tot vergoeding van bij [verzoekster] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Tilburg aan [verzoekster] onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de gemeente Tilburg aan [verzoekster] het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd, als voorzitter, in tegenwoordigheid van drs. G.K. Klap, ambtenaar van Staat.

w.g. Hammerstein-Schoonderwoerd w.g. Klap

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 november 2008

315.