Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BE9300

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
27-08-2008
Datum publicatie
27-08-2008
Zaaknummer
200707405/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het plaatsen van vier tanks op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2008/376
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200707405/1.

Datum uitspraak: 27 augustus 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant A] en anderen en bouwvereniging Ambt Delden, wonend te [woonplaats] respectievelijk gevestigd te [plaats],

tegen de uitspraak in zaak nrs. 07/985 en 07/986 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo van 21 september 2007 in het geding tussen:

[vergunninghoudster],

en

het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het plaatsen van vier tanks op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).

Bij besluit van 21 augustus 2007 heeft het college het door [appellant A] en anderen en bouwvereniging Ambt Delden (hierna in enkelvoud: [appellant]) daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard en alsnog geweigerd bouwvergunning te verlenen.

Bij uitspraak van 21 september 2007, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo (hierna: de voorzieningenrechter), voor zover van belang, het door [vergunninghoudster] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 21 augustus 2007 vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 31 oktober 2007 hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 27 november 2007.

De voorzieningenrechter heeft de uitspraak, verzonden op 21 september 2007, op 25 oktober 2007 gerectificeerd.

Bij besluit van 18 december 2007 heeft het college, naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter, wederom het door [appellant] tegen het besluit van 19 maart 2007 gemaakte bezwaar gegrond verklaard en geweigerd aan [vergunninghoudster] bouwvergunning te verlenen.

[vergunninghoudster] heeft een nader stuk ingediend.

Bij brief van 5 februari 2008 heeft de rechtbank het tegen het besluit van 18 december 2007 bij brief van 15 januari 2008 ingestelde beroep, met toepassing van artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), doorgezonden aan de Afdeling.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 juli 2008, waar [appellant], vertegenwoordigd door [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door mr. S. Boonstra en drs. M.G.B. Kamst, beide ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting gehoord [vergunninghoudster], vertegenwoordigd door [gemachtigde].

2. Overwegingen

2.1. De gerectificeerde uitspraak is onderwerp van het hoger beroep. Dat hoger beroep wordt gelezen als tegen die uitspraak te zijn gericht.

2.2. Allereerst overweegt de Afdeling dat het bouwplan zo wordt begrepen dat de tanks worden geplaatst op erfverhardingen waarvoor reeds eerder bouwvergunning is verleend. Dit betreffen niet, anders dan de voorzieningenrechter heeft aangenomen, de erfverharingen waarvoor de vergunning wordt beoordeeld in de uitspraak van heden in zaak nr. 200707626/1.

2.3. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Ambt Delden" rust op het perceel de bestemming "Bedrijfsbebouwing" met als doeleindenomschrijving "ZE".

Ingevolge artikel 9, eerste lid, onder a, van de planvoorschriften zijn de als zodanig aangegeven gronden bestemd voor fabricage zeep/was/reinigingsproducten.

2.4. Het hoger beroep richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter inzake het beoogd gebruik van het bouwplan. [appellant] betoogt dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat redelijkerwijze niet valt aan te nemen dat de tanks uitsluitend of mede zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet.

2.4.1. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling, zoals de uitspraak van de Afdeling van 25 mei 2005 in zaak nr. 200408265/1, moet bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan niet slechts worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming van het perceel kan worden gebruikt, doch mede of het bouwwerk ook met het oog op zodanig gebruik wordt opgericht. Het concrete, beoogde gebruik van het bouwwerk vormt op voorhand een reden om bouwvergunning te weigeren indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat dit gebruik uitsluitend of mede betrekking heeft op andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet. In dit verband is het in de eerste plaats aan de aanvrager om de noodzakelijke gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat het beoogde gebruik in overeenstemming is met de bestemming.

2.4.2. [vergunninghoudster] heeft in de aanvraag om bouwvergunning slechts aangegeven dat het beoogde gebruik van de tanks industriƫle doeleinden is. Nu het college daaruit niet kon afleiden of het beoogde gebruik al dan niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan heeft het college niet op basis daarvan bij besluit van 21 augustus 2007 kunnen weigeren de bouwvergunning te verlenen, doch had het op de weg van het college gelegen nader onderzoek te doen alvorens ter zake een besluit te nemen. De voorzieningenrechter beschikte evenmin over voldoende gegevens om te beoordelen of het beoogde gebruik in overeenstemming met de bestemming is, zodat aan de gegrondverklaring van het beroep ten onrechte ten grondslag is gelegd dat het gebruik dat is voorzien in overeenstemming is met de bestemming. De voorzieningenrechter is derhalve terecht, zij het op onjuiste gronden, tot het oordeel gekomen dat het besluit van 21 augustus 2007 niet in stand kan blijven, doch had de vernietiging moeten baseren op strijd met artikel 3:2 van de Awb, dat vergt dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten vergaart.

Nu de vernietiging van het besluit van 21 augustus 2007 in stand blijft, treft het betoog geen doel.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak wordt bevestigd, met verbetering van de gronden waarop de uitspraak van de voorzieningenrechter rust.

2.6. Bij besluit van 18 december 2007 heeft het college opnieuw beslist op het door [appellant] tegen het besluit van 19 maart 2007 gemaakte bezwaar, dit gegrond verklaard en wederom geweigerd bouwvergunning aan [vergunninghoudster] te verlenen.

Dit besluit komt niet tegemoet aan het beroep van [vergunninghoudster] tegen het besluit van 21 augustus 2007. Nu het hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter door [appellant] is ingesteld en [vergunninghoudster] beroep had ingesteld tegen het door de voorzieningenrechter vernietigde besluit van 21 augustus 2007, moet [vergunninghoudster], gelet op artikel 6:24, eerste lid, van de Awb, gelezen in samenhang met de artikelen 6:18, eerste lid, en 6:19, eerste lid, geacht worden beroep te hebben ingesteld tegen het besluit van het college van 18 december 2007, zodat dit besluit deel uitmaakt van het onderhavige geding. Het bij de voorzieningenrechter ingediende beroep wordt bij de behandeling van het hoger beroep betrokken.

2.7. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat niet van feiten en omstandigheden is gebleken op basis waarvan op voorhand gerede twijfel zou kunnen bestaan dat de tanks zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan toegestaan op grond van de geldende bestemming. Op basis daarvan is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat het college niet heeft kunnen weigeren bouwvergunning te verlenen en heeft hij het besluit van 21 augustus 2007 wegens strijd met artikel 44, eerste lid, sub c, van de Woningwet vernietigd. In dit verband betoogt [vergunninghoudster] terecht dat het college, door te weigeren bouwvergunning te verlenen, met het besluit van 18 december 2007 geen uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter en komt dit besluit voor vernietiging in aanmerking.

2.8. Het beroep tegen het besluit van 18 december 2007 is gegrond en dit besluit dient te worden vernietigd. De Afdeling ziet evenwel aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten, omdat uitvoering geven aan de uitspraak van de Afdeling slechts tot een besluit met dezelfde inhoud als dat van 18 december 2007 kan leiden. Zij overweegt hiertoe het volgende.

Uit hetgeen door de Afdeling naar aanleiding van het hoger beroep van [appellant] is overwogen volgt dat het college bij het ter uitvoering van deze uitspraak nieuw te nemen besluit op bezwaar onderzoek zou moeten doen naar de vraag of het beoogde gebruik van de tanks in overeenstemming zal zijn met de bestemming en of al dan niet bouwvergunning verleend moet worden. De Afdeling stelt vast dat door het college, zij het op dat moment in verband met de uitspraak van de voorzieningenrechter ten onrechte, nader onderzoek is verricht en dat het college op basis daarvan terecht tot de conclusie is gekomen, dat de bouwvergunning moet worden geweigerd.

Het college heeft aan het besluit van 18 december 2007 de volgende feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd. Op de website van [bedrijf], onderdeel van [vergunninghoudster] en huurder van het perceel, is vermeld dat door [bedrijf] plastyn wordt geproduceerd, hetgeen gebruikt wordt voor de betonindustrie. Voorts volgt uit de in de gegevens van de Kamer van Koophandel opgenomen bedrijfsomschrijving van [bedrijf], dat zij zich met name bezighoudt met het opwerken van polyetyleen terpthalaat, alsmede het inkopen, verkopen en verhandelen van deze stof. Daarvan is ter zitting niet aannemelijk gemaakt dat die stoffen gebruikt worden voor de productie van zee/was/reinigingsproducten. Tot slot blijkt uit het toezichtrapport van de provincie Overijssel van 20 maart 2007 dat de hoofdactiviteit bij [bedrijf] bestaat uit de productie van plastyn, waarvan evenmin aannemelijk is gemaakt dat dit gebruikt wordt voor de productie van zeep/was/reinigingsproducten.

Gelet op het voorgaande heeft het college redelijkerwijs kunnen aannemen dat het beoogde gebruik uitsluitend of mede betrekking heeft op andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet en terecht geweigerd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen. De stelling van [vergunninghoudster] dat het beoogde gebruik in overeenstemming zal zijn met de vigerende vergunning verleend krachtens de Wet milieubeheer leidt niet tot een ander oordeel, nu slechts ter beoordeling ligt of het beoogde gebruik in overeenstemming is met het op grond van het bestemmingsplan - engere - toegestane gebruik.

2.9. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. verklaart het beroep tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente van 18 december 2007 gegrond;

III. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente van 18 december 2007, kenmerk 267920;

IV. bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand blijven.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak , voorzitter, en mr. G.J. van Muijen en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. van Heusden, ambtenaar van Staat.

w.g. Polak w.g. Van Heusden

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 27 augustus 2008

190-552.