Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD9449

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-08-2008
Datum publicatie
06-08-2008
Zaaknummer
200804317/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 3 augustus 2005, kenmerk 2005170682, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) vrijstelling verleend van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied".

Wetsverwijzingen
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:54
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2008, 261 met annotatie van A.G.A. Nijmeijer
ABkort 2008/335
JOM 2008/686
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200804317/2.

Datum uitspraak: 1 augustus 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

1. de vereniging Vereniging Stop Awacs Overlast, gevestigd te Brunssum,

2. het college van burgemeester en wethouders, de raad en de gemeente Onderbanken,

appellanten,

en

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 augustus 2005, kenmerk 2005170682, heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) vrijstelling verleend van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied".

Bij besluit van 20 maart 2006 heeft de minister het hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 18 juli 2007, zaak nr. <a target="_blank" href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200603057/1&verdict_id=17707&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200603057/1&utm_term=200603057/1">200603057/1</a> voor zover hier van belang, heeft de Afdeling het besluit van 20 maart 2006 vernietigd.

Bij uitspraak van 29 april 2008, nr. <a target="_blank" href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200707109/1&verdict_id=23940&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200707109/1&utm_term=200707109/1">200707109/1</a> heeft de Afdeling op grond van de beroepen van onder meer de Vereniging Stop Awacs Overlast (hierna: de Vereniging), het college van burgemeester en wethouders, de raad en de gemeente Onderbanken (hierna: het college en anderen) de minister opgedragen om binnen zes weken na de verzending van die uitspraak een nieuw besluit te nemen op de bezwaren tegen het besluit van 3 augustus 2005.

Wegens het niet gevolg geven aan de uitspraak van 29 april 2008 hebben de Vereniging, bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 13 juni 2008, en het college en anderen, bij brief van 11 juli 2008, andermaal beroep ingesteld, waarbij zij hebben verzocht om de minister een dwangsom op te leggen voor iedere dag dat hij in gebreke blijft.

Bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 18 juni 2008 respectievelijk 30 juli 2008, zijn namens de minister nadere stukken ingediend.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 juli 2008, heeft de Vereniging een nader stuk ingediend.

2. Overwegingen

2.1. De Afdeling doet uitspraak zonder zitting.

2.2. Vast staat dat de minister niet alsnog binnen de door de Afdeling opgedragen termijn heeft beslist op het bezwaar tegen zijn besluit van 3 augustus 2005.

2.3. Desgevraagd heeft de raadsman van de minister namens deze bij brief van 30 juli 2008 te kennen gegeven dat zij met haar besluit van 16 juni 2008, kenmerk 2008058770, waarbij zij het Nimby-besluit heeft ingetrokken, nog niet heeft beslist op de bezwaarschriften. Aldus is nog steeds niet voldaan aan de opdracht uit de uitspraak van 29 april 2008.

2.4. De beroepen zijn op dit punt kennelijk gegrond. Het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit dient te worden vernietigd en de minister dient alsnog een besluit te nemen. Nu nog steeds sprake is van het uitblijven van een besluit op bezwaar, zal de Afdeling daartoe een termijn stellen en een dwangsom opleggen.

2.5. De minister dient te worden veroordeeld in de proceskosten van het college en anderen. Ten aanzien van de Vereniging is niet gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig beslissen op het bezwaar tegen het besluit van 3 augustus 2005, kenmerk 2005170682;

III. draagt de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op binnen vier weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming daarvan te beslissen op de bezwaren tegen het besluit van 3 augustus 2005, kenmerk 2005170682, en dit besluit binnen die termijn op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

IV. bepaalt dat de staat der Nederlanden aan de Vereniging Stop Awacs Overlast en de gemeente Onderbanken gezamenlijk een dwangsom verbeurt van € 1000,00 (zegge: duizend euro) per dag, met een maximum van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro), voor iedere dag dat het onder III. bedoelde besluit niet is bekendgemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn, met dien verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

V. veroordeelt de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot vergoeding van in verband met de behandeling van het beroep van het college van burgemeester en wethouders, de raad en de gemeente Onderbanken, opgekomen proceskosten van € 161,00 (zegge: honderdéénenzestig euro). De kosten dienen door de Staat der Nederlanden onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald aan de gemeente Onderbanken.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, voorzitter, en J.A.W. Scholten-Hinloopen en mr. M.A.A. Mondt-Schouten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.A.G. Stolker, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Buuren w.g. Stolker

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 augustus 2008

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht).

- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan.

- In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd.

- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet.

157.