Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD6066

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-06-2008
Datum publicatie
02-07-2008
Zaaknummer
200803768/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) besloten met toepassing van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V. (hierna: Gotcha) maatwerkvoorschriften opgelegd.

Wetsverwijzingen
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 2.20
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2008/3441
JOM 2010/475
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200803768/1.

Datum uitspraak: 25 juni 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V., gevestigd te Weert,

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Weert,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) besloten met toepassing van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V. (hierna: Gotcha) maatwerkvoorschriften opgelegd.

Tegen dit besluit heeft Gotcha bezwaar gemaakt.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 mei 2008, heeft Gotcha de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 19 juni 2008, waar Gotcha, vertegenwoordigd door [eigenaar], bijgestaan door mr. J.A. Wolter, en het college, vertegenwoordigd door G. van Erp, werkzaam bij de gemeente Weert, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Bij het besluit van 8 april 2008 zijn aan Gotcha de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:

1. Ramen en deuren in de buitengevel van de inrichting moeten tijdens het in werking zijn van de inrichting gesloten worden gehouden;

2. De publiekstoegang van de inrichting dient als een doelmatige sluisconstructie te worden gebruik, dat wil zeggen dat beide deuren van de sluisconstructie gesloten dienen te worden gehouden behoudens het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen. Tijdens dit doorlaten mogen de toegangsdeur aan de buitenzijde en de toegangsdeur aan de binnenzijde nooit gelijktijdig geopend zijn. De deur van de publiekstoegang dient te zijn voorzien van een goed functionerende deurdranger.

2.2. In het bestreden besluit is vermeld dat de maatwerkvoorschriften zijn gericht op het voorkomen van geluidoverlast door muziek voor de omgeving. In het bestreden besluit is in dit verband vermeld dat op 22 en 29 juli, 9, 12 en 17 augustus 2007 en op 7 en 21 januari 2008 geluidhinder vanwege muziek in de inrichting is geconstateerd.

2.3. Verzoekster heeft aangevoerd dat zij door het voormelde besluit in de periode dat de ramen en deuren in de buitengevel geopend kunnen zijn onnodig in haar bedrijfsvoering wordt belet, omdat juist van de open verbinding tussen het café en het terras een aantrekkelijke werking voor het publiek uitgaat. Om geluidoverlast te voorkomen zijn de opgelegde maatwerkvoorschriften niet noodzakelijk. In dit verband heeft zij aangevoerd dat Gotcha een eetcafé annex restaurant is waar overdag en 's avonds tot 23.00 uur geen muziek, anders dan als achtergrondmuziek die op straat niet meer waarneembaar is, ten gehore wordt gebracht. Vanaf 23.00 uur wordt wel muziek ten gehore gebracht, maar wordt de voorgevel gesloten. Om geluidhinder te voorkomen volstaat daarom een maatwerkvoorschrift waarin is bepaald dat na 23.00 uur de ramen en deuren in de voorgevel gesloten dienen te worden, aldus Gotcha.

2.4. De Voorzitter stelt vast dat op 15, 16, 17, 19 en 24 mei 2008 controles hebben plaatsgevonden naar geluidoverlast vanwege het café. Deze controles hebben plaatsgevonden op verschillende tijdstippen tussen 20.15 en 22.45 uur. In de verslagen van deze controles is vermeld dat steeds de deuren en ramen in de voorgevel open stonden. Voorts is vermeld dat muziekgeluid vanuit de inrichting niet of nauwelijks waarneembaar was. In de rapportages wordt voorts geconcludeerd dat geen sprake is van geluidhinder vanwege de inrichting en dat, hoewel sprake is van overtreding van de bij het besluit van 8 april 2008 opgelegde maatwerkvoorschriften, geen aanleiding bestaat om daartegen op te treden.

Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat de door het college opgelegde maatwerkvoorschriften niet noodzakelijk zijn om geluidhinder vanwege muziek in de inrichting te voorkomen. De voorzitter ziet daarom aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.5. Het college dient op na te melden wijze in proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. treft de voorlopige voorziening dat de bij het besluit van 8 april 2008 opgelegde maatwerkvoorschriften gelden vanaf 23.00 uur tot sluitingstijd van de inrichting;

II. veroordeelt het college tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 683,98 (zegge: zeshonderddrieëntachtig euro en achtennegentig cent), waarvan € 644,00 (zegge zeshonderdvierenveertig euro), is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Weert aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V. onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de gemeente Weert aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V. het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C. Taal, ambtenaar van Staat.

w.g. Drupsteen w.g. Taal

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 juni 2008

325.