Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB1315

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-08-2007
Datum publicatie
08-08-2007
Zaaknummer
200700649/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 april 2006 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout (hierna: de gemeenteraad) het bestemmingsplan "Sancta Maria" (hierna: het plan) vastgesteld, voor zover dat op het grondgebied van die gemeente betrekking heeft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200700649/1.

Datum uitspraak: 8 augustus 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting "Stichting Huisjes", gevestigd te Katwijk, de vereniging "Vereniging Anoiksis", gevestigd te Utrecht, en de vereniging "Ypsilon", gevestigd te Voorburg,

appellanten,

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 27 april 2006 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout (hierna: de gemeenteraad) het bestemmingsplan "Sancta Maria" (hierna: het plan) vastgesteld, voor zover dat op het grondgebied van die gemeente betrekking heeft.

Verweerder heeft bij besluit van 14 november 2006, kenmerk DRM/ARW/06/5148A, over de goedkeuring van het plan beslist.

Tegen dit besluit hebben appellanten bij telefaxbericht, bij de Raad van State ingekomen op 23 januari 2007, beroep ingesteld.

Verweerder heeft bij brief van 3 april 2007 meegedeeld dat geen verweerschrift wordt uitgebracht.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van de gemeenteraad. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 juni 2007, waar appellanten, vertegenwoordigd door J.R. van Raaij, en verweerder, vertegenwoordigd door ing. J.J. Zuiderwijk, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen. Voorts zijn daar de gemeenteraad, vertegenwoordigd door mr. J. Correljé, ambtenaar van de gemeente, en de stichting "Stichting Rivierduinen", vertegenwoordigd door mr. D. Samkalden, gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 23 augustus 2006 in zaak no. 200507730/1), komt een vereniging die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee op voor een collectief belang in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), tenzij het tegendeel blijkt.

   Volgens haar statuten stelt de vereniging "Ypsilon" zich ten doel de levensomstandigheden van de leden en hun familieleden of direct betrokkenen die lijden aan schizofrenie of psychose te verbeteren, onder meer door middel van onderlinge hulp, voorlichting en onderzoek, alsmede behartiging van de belangen van de leden en van hun familieleden of direct betrokkenen, voor zover die daar zelf niet toe in staat zijn met name bij, voor zover van belang, plaatselijke, provinciale en landelijke overheid.

   Volgens haar statuten stelt de vereniging "Vereniging Anoiksis" zich ten doel het behartigen van het welzijn en de belangen van Anoiksis-patiënten die chronisch psychotisch en schizofreen zijn, zowel in het algemeen als individueel, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het leggen van contacten en instandhouden van contacten, het geven van voorlichting, alsmede het bevorderen van door de overheid en andere instanties te nemen maatregelen in het belang van Anoiksis-patiënten en het zo nodig en mogelijk geven van medewerking aan de uitvoering van die maatregelen en door het aanwenden van wettige middelen die aan het doel van de vereniging kunnen bijdragen.

2.1.1.    Gebleken is dat de zorgactiviteiten in het plangebied in 2005 zijn beëindigd en in dat kader geen psychiatrische patiënten meer in het plangebied verblijven. Onder deze omstandigheden worden de verenigingen, gelet op de hiervoor omschreven belangen die zij ingevolge hun statuten behartigen, niet rechtstreeks door het bestreden besluit in hun belang getroffen. De verenigingen zijn geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Awb. Het beroep is, voor zover door hen ingediend, om die reden niet-ontvankelijk.

2.2.    Ingevolge artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gelezen in samenhang met artikel 10:27 van de Awb, rust op gedeputeerde staten de taak om - in voorkomend geval mede op basis van de ingebrachte bedenkingen - te bezien of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

   Daarbij dienen zij rekening te houden met de aan de gemeenteraad toekomende vrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Daarnaast hebben gedeputeerde staten er op toe te zien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met het recht.

   De Afdeling kan het besluit omtrent goedkeuring van het plan slechts vernietigen, indien moet worden geoordeeld dat verweerder de aan hem toekomende beoordelingsmarges heeft overschreden, dan wel dat hij het recht anderszins onjuist heeft toegepast.

2.3.    De stichting "Stichting Huisjes" (hierna: Stichting Huisjes) voert aan dat verweerder heeft miskend dat de gemeenteraad de door haar naar voren gebrachte zienswijzen ten onrechte zonder nadere motivering ongegrond heeft verklaard.

2.3.1.    De gemeenteraad is bij de vaststelling van het plan, onder verwijzing naar het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, ingegaan op de door Stichting Huisjes naar voren gebrachte zienswijzen. In hetgeen Stichting Huisjes thans aanvoert, is geen grond te vinden voor het oordeel dat verweerder ten onrechte geen aanleiding heeft gezien om op dit punt goedkeuring aan het plan te onthouden.

2.4.    Stichting Huisjes voert verder aan dat verweerder, door goedkeuring aan het plan te verlenen, heeft miskend dat het er ten onrechte in voorziet dat de gronden in het plangebied mogen worden gebruikt voor de bouw van luxe woningen in plaats van huisjes voor huisvesting en behandeling van psychiatrische patiënten. Volgens haar heeft de gemeenteraad met het belang van de huisvesting voor psychiatrische patiënten en de daarbij betrokken belangen, waaronder de geschiktheid van de omgeving en de ervaring van de gemeenschap in Noordwijk en in Noordwijkerhout met psychiatrische patiënten, onvoldoende rekening gehouden. Het terrein mag ten gevolge van het plan commercieel worden geëxploiteerd, hoewel het destijds voor een symbolisch bedrag door de katholieke kerk aan de Stichting Rivierduinen ten behoeve van het gebruik voor psychiatrische patiënten is verkocht, aldus Stichting Huisjes.

2.5.    Het plangebied omvat de locatie Sancta Maria. Het wordt doorsneden door de gemeentegrens van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het deel ervan dat in de gemeente Noordwijkerhout is gelegen, wordt in het noordwesten door de gemeentegrens, in het noord- en zuidoosten door de Langevelderweg en in het zuiden en zuidwesten door bollenvelden begrensd.

   Het plan voorziet in de totstandkoming van een woongebied in de gemeenten Noordwijk en Noorwijkerhout met een lage woondichtheid en in het totaal maximaal 200 woningen.

   In het plangebied in de gemeente Noordwijkerhout zijn de gronden onder meer bestemd tot "Woondoeleinden en groenvoorziening I-III", "Bosgebied en woondoeleinden" en "Bosvilla".

2.5.1.    Voor het grootste deel van het plangebied in de gemeente Noordwijkerhout gold het bestemmingsplan "Langevelderweg en omstreken 1970" uit 1970. Daarin waren de desbetreffende gronden met name bestemd voor gebouwen en andere bouwwerken ten dienste van een psychiatrische inrichting en dienstwoningen behorende bij een psychiatrische inrichting. Op de voet van dat plan is in de gemeente Noordwijkerhout een gedeelte van een psychiatrisch woon- en zorgcentrum gevestigd.

2.5.2.    In een brief van 8 juni 1998 heeft Langeveld Centrum voor psychiatrie aan de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen bericht dat de locatie in Noordwijk en Noorwijkerhout vanwege het deconcentratieproces en de herstructurering van de langdurige zorg zal worden verlaten.

   In een brief van 20 augustus 1998 heeft de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen aan het bestuur en de directie van Langeveld Centrum voor psychiatrie bericht dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen mogelijkheid ziet voor een nieuwe bestemming van het terrein in Noordwijk en Noordwijkerhout ten behoeve van de volksgezondheid.

   Per 1 januari 2004 was een groot deel van het terrein, waaronder het gedeelte in de gemeente Noordwijkerhout, niet meer als zorgcentrum in gebruik. In 2005 zijn alle zorgfuncties beëindigd.

2.5.3.    Onder Kernpunt 59 is in het streekplan van Zuid-Holland West uit 2003 (hierna: het Streekplan 2003) vermeld dat de zorginstelling Sancta Maria, gelegen in de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, in aanmerking komt om zich tot een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen, dat aan versterking van het groenblauwe raamwerk bijdraagt.

2.6.    Het gaat thans om de goedkeuring door verweerder van het plan, niet om de vraag of er in Nederland voldoende mogelijkheden voor huisvesting van psychiatrische patiënten zijn. Dat het terrein destijds, naar gesteld, voor een symbolisch bedrag door de katholieke kerk aan de Stichting Rivierduinen ten behoeve van het gebruik ervan voor psychiatrische patiënten is verkocht, doet niet af aan de bevoegdheid van de gemeenteraad tot wijziging van de bestemming. Voor zover de Stichting Huisjes stelt dat zij plannen heeft voor de bouw van huisjes voor psychiatrische patiënten op dit terrein, zijn deze plannen in elk geval niet zo concreet, dat geoordeeld moet worden dat verweerder hiermee bij het verlenen van goedkeuring ten onrechte geen rekening heeft gehouden. Mede gelet op de voormelde brieven van 8 juni en 20 augustus 1998 en nu de zorgactiviteiten in 2005 zijn beëindigd, geeft het in beroep aangevoerde onder deze omstandigheden geen grond voor het oordeel dat verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat deze gronden niet langer ten dienste hoeven te staan van een psychiatrische inrichting. Voorts heeft verweerder zich, mede gelet op het Streekplan 2003, in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de gronden kunnen worden gebruikt voor de bouw van woningen met een lage woondichtheid.

2.7.    De conclusie is dat het aangevoerde geen grond oplevert voor het oordeel dat verweerder bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid een groter gewicht heeft kunnen toekennen aan het belang bij het realiseren van de nieuwe beoogde bestemmingen dan aan de door Stichting Huisjes aangevoerde belangen. Het beroep is ongegrond.

2.8.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het beroep niet-ontvankelijk, voor zover het is ingesteld door de vereniging "Ypsilon" en de vereniging "Vereniging Anoiksis";

II.    verklaart het beroep voor het overige ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, Voorzitter, en mr. J.G.C. Wiebenga en mr. G.N. Roes, Leden, in tegenwoordigheid van mr. J.M. Leurs, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb    w.g. Leurs

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 augustus 2007

372.