Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA0106

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
07-03-2007
Datum publicatie
07-03-2007
Zaaknummer
200604689/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 15 mei 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een eendenhouderij en -broederij gelegen aan [6 locaties] te [plaats] gedeeltelijk geweigerd en voor het overige verleend. Dit besluit is op 18 mei 2006 ter inzage gelegd.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 8.4
Natuurbeschermingswet 1998
Natuurbeschermingswet 1998 19d
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2007, 652
Milieurecht Totaal 2007/1262
ABkort 2007/197
JM 2007/70 met annotatie van Zijlmans
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604689/1.

Datum uitspraak: 7 maart 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting "Stichting Gelderse Milieufederatie", gevestigd te Arnhem, mede namens de stichting "Stichting Natuur en Milieu", gevestigd te Utrecht, de vereniging "Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland", gevestigd te 's Graveland, en De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van de vereniging "Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe", gevestigd te Harderwijk, en de vereniging "Vereniging voor Veldbiologie/Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe", gevestigd te Utrecht,

appellanten,

en

het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 15 mei 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een eendenhouderij en -broederij gelegen aan [6 locaties] te [plaats] gedeeltelijk geweigerd en voor het overige verleend. Dit besluit is op 18 mei 2006 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben appellanten bij brief van 19 juni 2006, bij de Raad van State ingekomen op 27 juni 2006, beroep ingesteld.

Bij brief van 23 november 2006 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 december 2006, waar appellanten, vertegenwoordigd door P.M. Scheepers, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. W.E.M. Klostermann, advocaat te Zwolle, en P. Jansen, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Uit het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat de bij deze wetten doorgevoerde wetswijzigingen niet van toepassing zijn op het geding.

2.2.    Appellanten betogen dat, nu de onderhavige inrichting een zeer hoge ammoniakemissie heeft en daardoor een depositie van 16.000 kg NH3 per jaar veroorzaakt op het op een afstand van 70 meter van de inrichting gelegen habitatgebied de "Veluwe", verweerder op grond van artikel 6, tweede lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: de Habitatrichtlijn) een saneringsbeleid had moeten voeren om te streven naar een verlaging van de door de inrichting veroorzaakte depositie op het habitatgebied de "Veluwe" tot de gemiddelde laagste kritische depositie van 880 mol per hectare per jaar. Bij een verdere voortzetting van het bedrijf is het onmogelijk om het beoogde doel van de Habitatrichtlijn te bereiken, aldus appellanten.

2.2.1.    Verweerder betoogt dat het niet langer zijn bevoegdheid is om aanvragen voor een milieuvergunning aan de Habitatrichtlijn te toetsen, nu per 1 oktober 2005 de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) in werking is getreden en een dergelijke toets bij de beoordeling in het kader van de Nbw 1998 aan de orde komt.

2.2.2.    Met de Nbw 1998 is beoogd de gebiedsbeschermingsbepalingen uit de Habitat- en de Vogelrichtlijn te implementeren. Het door appellanten bedoelde gebied is aangewezen als gebied ter uitvoering van de Vogelrichtlijn als bedoeld in de Nbw 1998. De bezwaren van appellanten kunnen aan de orde komen bij de vraag of een vergunning ingevolge de Nbw 1998 is vereist en zo ja, of die vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Daarbij dienen alsdan tevens de effecten op het gebied de "Veluwe" als Habitatrichtlijngebied te worden beoordeeld. Verweerder heeft daarom met recht geen ruimte aanwezig geoordeeld voor beoordeling van deze bezwaren in het kader van het beroep tegen de verleende milieuvergunning.

2.3.    Het beroep is ongegrond.

2.4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, Voorzitter, en mr. J.G.C. Wiebenga en mr. W.D.M. van Diepenbeek, Leden, in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll                          w.g. Plambeck

Voorzitter                     ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 maart 2007

159-517.