Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA0091

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
07-03-2007
Datum publicatie
07-03-2007
Zaaknummer
200604667/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bleiswijk, thans Lansingerland (hierna: het college) aan Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) bouwvergunning verleend voor het bouwen van een winkelruimte op het perceel Hoefweg 133/137-139 te Bleiswijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Ruimtelijke ordening 2007/347 met annotatie van J.M. Neefe
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604667/1.

Datum uitspraak: 7 maart 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Meidoorn Supermarkten B.V.", gevestigd te Bleiswijk,

2. [appellanten sub 2], wonend te Bleiswijk,

3. [appellant sub 3], handelend onder de naam Super de Boer, wonend te Bleiswijk en

4. de vereniging Ondernemersvereniging Bleiswijk, gevestigd te Bleiswijk,

appellanten,

tegen de uitspraak in zaak no. 05/6105 van de rechtbank Rotterdam van 22 mei 2006 in het geding tussen:

appellanten

en

het college van burgemeester en wethouders van Bleiswijk (thans: Lansingerland).

1.    Procesverloop

Bij besluit van 27 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bleiswijk, thans Lansingerland (hierna: het college) aan Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) bouwvergunning verleend voor het bouwen van een winkelruimte op het perceel Hoefweg 133/137-139 te Bleiswijk.

Bij besluit van 7 november 2005 heeft het college het door appellanten daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 22 mei 2006, verzonden op 23 mei 2006, heeft de rechtbank Rotterdam (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellanten ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben appellanten bij brief van 22 juni 2006, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 29 augustus 2006 heeft het college van antwoord gediend.

Bij brief van 10 oktober 2006 heeft Lidl, die in de gelegenheid is gesteld als partij aan het geding deel te nemen, een reactie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak gevoegd met zaak no. 200604882/1 ter zitting behandeld op 23 januari 2007, waar appellanten, vertegenwoordigd door mr. M. Lanen, advocaat te Utrecht, en het college, vertegenwoordigd door mr. S.W.E. van Schaik en C. Steenhoven, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is Lidl, vertegenwoordigd door mr. D.H. Nas, advocaat te Nijmegen, daar als partij gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Het bouwplan ziet op het oprichten van winkelruimte op het perceel, kadastraal bekend gemeente Bleiswijk, sectie C, nummer 4834 (hierna: perceel 4834). Bij de winkelruimte is een parkeerterrein voorzien op de percelen, kadastraal bekend gemeente Bleiswijk, sectie C, nummers 4264 (hierna: perceel 4264), 4836 (hierna: perceel 4836), 4837 (hierna: perceel 4837) en 2613 (hierna: perceel 2613).

2.2.    Op het perceel 2613 rusten op grond van het bestemmingsplan "De Hoefslag" (hierna: het bestemmingsplan) de bestemmingen "Detailhandelsdoeleinden (D)" en "Tuinen (T)".

   Op het perceel 4834 rust de bestemming "Detailhandelsdoeleinden (D)", op het perceel 4837 rusten de bestemmingen "Verkeersdoeleinden (V)" en "Garages en bergplaatsen (G)" en op de percelen 4264 en 4836 rust de bestemming "Verkeersdoeleinden (V)".

2.2.1.    Ingevolge artikel 1, onder 5, van de voorschriften van het bestemmingsplan (hierna: de planvoorschriften) wordt onder perceel verstaan aaneengesloten, bij elkaar horende en in het gebruik een eenheid vormende gronden behorende bij een bedrijf of instelling.

   Ingevolge artikel 1, onder 13, van de planvoorschriften wordt onder detailhandel verstaan het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

   Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de planvoorschriften zijn de gronden op de kaart aangewezen voor "Detailhandelsdoeleinden (D)" bestemd voor detailhandel en dienstverlening.

   Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de planvoorschriften zijn de gronden op de kaart aangewezen voor "Garages en bergplaatsen (G)" bestemd voor de stalling van vervoersmiddelen en voor de berging van niet voor handel bestemde goederen.

   Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de planvoorschriften zijn de gronden op de kaart aangewezen voor "Tuinen (T)" bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

   Ingevolge artikel 14, eerste lid, van de planvoorschriften zijn de gronden op de kaart aangewezen voor "Verkeersdoeleinden (V)" bestemd voor wegen, fiets- en voetpaden, duikers en bruggen, parkeerplaatsen, bermen, geluidswerende voorzieningen en daarbij behorende beplantingen, groenvoorzieningen en water, met dien verstande dat ter plaatse van de subbestemming "Vp" uitsluitend parkeervoorzieningen zijn toegestaan.

   Ingevolge artikel 2.5.30, eerste lid, van de Bouwverordening van de gemeente Bleiswijk (hierna: de bouwverordening), voor zover hier van belang, moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

2.3.    Het geschil heeft betrekking op de vraag of het bouwplan voldoet aan artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening. Tussen partijen is niet in geschil dat, indien het parkeerterrein dat bij de winkelruimte is voorzien niet in overeenstemming met het bestemmingsplan als zodanig mag worden gebruikt, niet voldaan kan worden aan artikel 2.5.30.

2.3.1.    De Afdeling beantwoordt de vraag of parkeren binnen de bestemming "Detailhandelsdoeleinden"op het perceel 2613 is toegestaan ontkennend. Op zichzelf sluit de bestemming "Detailhandelsdoeleinden" niet uit dat op een perceel met deze bestemming ook wordt voorzien in parkeergelegenheid ten behoeve van de op dit perceel gevestigde detailhandel. Dat is ook in overeenstemming met de toelichting op het bestemmingsplan, waarin is vermeld dat parkeren ten behoeve van de bedrijven op eigen terrein en in parkeervakken buiten de rijbaan plaats dient te vinden. Vast staat echter dat op perceel 2613 uitsluitend parkeerplaatsen zullen worden aangelegd, zonder dat de bestemming detailhandel op dat perceel zal worden gerealiseerd. In zoverre is het gebruik van het perceel niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Het parkeerterrein op perceel 2613 strekt immers ter voorziening in parkeergelegenheid ten behoeve van detailhandel op perceel 4834 dat van perceel 2613 is gescheiden door percelen die niet de bestemming "Detailhandelsdoeleinden" hebben. In verband met hiermede kan niet worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening. Het betoog slaagt in zoverre.

2.3.2.    Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat het bouwplan voldoet aan de bouwverordening. De beslissing op bezwaar is derhalve genomen in strijd met artikel 44, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woningwet. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

2.4.    Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep alsnog gegrond verklaren. De bestreden beslissing op bezwaar komt eveneens voor vernietiging in aanmerking. Het college dient een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

2.5.    Het college dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het hoger beroep gegrond;

II.    vernietigt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 22 mei 2006 in zaak no. 05/6105;

III.    verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;

IV.    vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Bleiswijk van 7 november 2005, kenmerk U23332;

V.    veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Bleiswijk tot vergoeding van bij appellanten in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.288,00 (zegge: twaalfhonderdachtentachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Bleiswijk aan appellanten onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

VI.    gelast dat de gemeente Bleiswijk aan appellanten het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 698,00 voor de behandeling van het beroep en hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, Voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.L.M. Steinebach-de Wit, ambtenaar van Staat.

w.g. Slump w.g. Steinebach-de Wit

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 maart 2007

328-499.