Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AY5049

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-07-2006
Datum publicatie
26-07-2006
Zaaknummer
200509434/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCM Exploitatie Lomm B.V." vastgesteld dat er ten aanzien van de locatie hoogwatergeul Lomm te Arcen en Velden, kadastraal bekend gemeente Arcen en Velden, sectie H, nummers 141, 144, 145, 153, 325, 328 en 365 sprake is van een geval van ernstige verontreiniging van de bodem waarvan de sanering urgent is alsmede ingestemd met het door DCM Exploitatie Lomm B.V. ingediende deelsaneringsplan voor deze locatie. Dit besluit is op 5 oktober 2005 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200509434/1.

Datum uitspraak: 26 juli 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting "Stichting Lomm Actief", gevestigd te Lomm,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Limburg,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCM Exploitatie Lomm B.V." vastgesteld dat er ten aanzien van de locatie hoogwatergeul Lomm te Arcen en Velden, kadastraal bekend gemeente Arcen en Velden, sectie H, nummers 141, 144, 145, 153, 325, 328 en 365 sprake is van een geval van ernstige verontreiniging van de bodem waarvan de sanering urgent is alsmede ingestemd met het door DCM Exploitatie Lomm B.V. ingediende deelsaneringsplan voor deze locatie. Dit besluit is op 5 oktober 2005 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 13 november 2005, bij de Raad van State ingekomen op 15 november 2005, beroep ingesteld.

Bij brief van 20 januari 2006 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juni 2006, waar appellante, vertegenwoordigd door [bestuurslid] en verweerder, vertegenwoordigd door L.G.M. Birgelen-van Droog, ambtenaar bij de provincie, zijn verschenen.

Voorts is als partij gehoord DCM Exploitatie Lomm B.V., vertegenwoordigd door mr. T. Brouwer.

2.    Overwegingen

2.1.    Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Uit het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat de bij deze wetten doorgevoerde wetswijzigingen niet van toepassing zijn op de huidige geding.

   Op 30 november 2005 is de wet van 20 oktober 2005, houdende wijziging van de Tracéwet (tweede tranche) (Stb. 2005, 557) in werking getreden. Nu het bestreden besluit vóór 30 november 2005 is genomen, moet dit worden beoordeeld aan de hand van het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze wet.

2.2.    Het bestreden besluit is voorbereid overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de Tracéwet (oud). Ingevolge het tweede lid van dit artikel bevordert de minister van Verkeer en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van besluiten op aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit.

   Verweerder heeft het bestreden besluit genomen met het oog op de uitvoering van het Tracédeel 9 (Stuwpand Sambeek) uit het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute van 12 maart 2002. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van de hoogwatergeul Lomm, die gesitueerd is op de oostoever van de Maas tussen kilometer 114,8 en 117,3.

2.3.    Ingevolge artikel 25c, tweede volzin, van de Tracéwet (oud) kunnen, indien tegen een in artikel 20, tweede lid, bedoeld besluit beroep kan worden ingesteld, bij dit beroep geen gronden worden aangevoerd die betrekking hebben op onder meer een tracébesluit waarop dat besluit berust.

   De beroepsgronden van appellante inzake de locatie voor de berging van baggerspecie en de tijdelijke opslag van (weerd)grond op 100 meter van het dorp Lomm alsmede de aanleg van een kleischerm aan de oostzijde van die locatie, hebben betrekking op voormeld tracébesluit waarop het bestreden besluit berust.

   Hieruit volgt dat het beroep in zoverre niet-ontvankelijk is.

2.4.    Appellante heeft zich in het beroepschrift beperkt tot het verwijzen naar haar tegen het ontwerp van het besluit ingebrachte bedenkingen. In de considerans van het bestreden besluit is verweerder ingegaan op deze bedenkingen. Appellante heeft noch in het beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de weerlegging van de desbetreffende bedenkingen in het bestreden besluit onjuist zou zijn. Ook voor het overige is niet gebleken dat deze weerlegging van die bedenkingen onjuist zou zijn.

2.5.    Het beroep, voor zover ontvankelijk, is ongegrond.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor zover het betreft de beroepsgronden inzake de locatie voor de berging van baggerspecie en de tijdelijke opslag van (weerd)grond op 100 meter van het dorp Lomm alsmede de aanleg van een kleischerm aan de oostzijde van die locatie;

II.    verklaart het beroep, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.R. Schaafsma, Voorzitter, en drs. H. Borstlap en mr. W. Sorgdrager, Leden, in tegenwoordigheid van mr. F.T.T. van der Heijde, ambtenaar van Staat.

De Voorzitter    w.g. Van der Heijde

is verhinderd de uitspraak    ambtenaar van Staat

te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 26 juli 2006

349.