Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AY5025

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-07-2006
Datum publicatie
26-07-2006
Zaaknummer
200604013/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 april 2006 heeft verweerder besloten krachtens artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag van de gemeente Wassenaar om krachtens de Wet milieubeheer een vergunning te verlenen, buiten behandeling te laten.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 4:5
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAF 2006/71 met annotatie van Van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604013/1.

Datum uitspraak: 18 juli 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar,

verzoeker,

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 13 april 2006 heeft verweerder besloten krachtens artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag van de gemeente Wassenaar om krachtens de Wet milieubeheer een vergunning te verlenen, buiten behandeling te laten.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt.

Bij brief van 23 mei 2006, bij de Raad van State ingekomen op 31 mei 2006, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 30 juni 2006, waar  verweerder, vertegenwoordigd door mr. N.A.M. Priems en drs. ing. J.J. van der Kaaden, ambtenaren van de provincie, zijn verschenen, en op 11 juli 2006, waar verzoeker, vertegenwoordigd door A.C.J. Niekel, ambtenaar van de gemeente, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. N.A.M. Priems en mr. M.F.C. Kisters, ambtenaren van de provincie, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Op 28 november 2005 is een aanvraag om een oprichtingsvergunning als geregeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet milieubeheer ingediend voor een milieustraat en composteringslocatie op het adres Hogeboomseweg 6 te Wassenaar. Verweerder heeft verzoeker bij brief van 20 februari 2006 meegedeeld dat deze aanvraag niet op alle punten voldoet, en verzoeker in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen vier weken na de verzenddatum van deze brief aan te vullen. Verzoeker heeft de aanvraag bij brief van 16 maart 2006 aangevuld.    

2.2.    Bij het bestreden besluit heeft verweerder geoordeeld dat de aanvraag niet alle nadere gegevens bevat waarom hij heeft verzocht. Om deze reden heeft verweerder krachtens artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht besloten de aanvraag niet te behandelen.

2.3.    Verzoeker meent dat, kort weergegeven, de aanvraag voldoende informatie bevat en dat verweerder niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten deze niet te behandelen. Verzoeker vraagt om het bestreden besluit bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen, omdat als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag dwangsommen worden verbeurd op grond van het besluit van 14 december 2005. In dat dwangsombesluit is immers bepaald dat slechts indien binnen de daarin opgenomen begunstigingstermijn van twaalf weken een ontvankelijke aanvraag wordt ingediend, de dwangsom niet wordt verbeurd.

2.3.1.    Verweerder heeft de aanvraag getoetst aan het Landelijk Afvalbeheersplan (hierna: het LAP). Ingevolge het LAP (deel II), waarmee verweerder op grond van artikel 10.14 van de Wet milieubeheer bij de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens de Wet milieubeheer rekening moet houden, dient de exploitant van een afvalstoffeninrichting te beschikken over een gespecificeerde schriftelijk vastgelegde acceptatie- en registratieprocedure. Voor het opstellen van een dergelijke procedure zijn richtlijnen beschikbaar die zijn opgenomen in het rapport 'de verwerking verantwoord' van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek van februari 2002. De aanvraag blijft buiten behandeling of de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, indien de procedures voor acceptatie en administratie niet voldoen aan deze richtlijnen of de aanvraag op dit punt onvoldoende duidelijk is. Verweerder heeft besloten om de aanvraag niet te behandelen onder meer vanwege het feit dat verzoeker niet de minimumvragenlijst inzake het AV-beleid en AO/IC - die is gebaseerd op het rapport 'de verwerking verantwoord' - heeft ingevuld.  Verder stelt verweerder dat diverse gegevens ontbreken, die niet in voorschriften zijn vast te leggen, waardoor hij niet in staat is een beslissing te nemen op de aanvraag.

2.3.2.    Bij brief van 16 maart 2006, verzonden op 20 maart 2006, heeft verzoeker aanvullende gegevens opgestuurd naar verweerder. Van deze gegevens maakt onder meer deel uit een document, dat is opgesteld door Sight adviseurs voor milieu en landschap b.v. in opdracht van verzoeker. Dit document heeft betrekking op het beleid en de organisatie op het gebied van afvalstoffen. Hierin is onder meer een reglement opgenomen met betrekking tot de acceptatie en registratie van afvalstoffen binnen de inrichting van verzoeker. Verder wordt de organisatie beschreven en zijn de functieomschrijvingen van personen werkzaam binnen de organisatie nader uitgewerkt.

2.3.3.    De Voorzitter acht op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting niet zonder meer aannemelijk dat op basis van de aanvraag niet het noodzakelijke inzicht kan worden verkregen in de wijze van acceptatie en registratie van afvalstoffen binnen de inrichting, alsmede in de bedrijfsprocessen. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het verzoek niet de benodigde informatie zou bevatten om een goede beoordeling daarvan mogelijk te maken.

   Gelet hierop berust het bestreden besluit op een ondeugdelijke motivering.

2.4.    Gelet op het vorenstaande ziet de Voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.5.    Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 13 april 2006, kenmerk DGWM/2006/5628, tot zes weken na het nemen van een beslissing op het bezwaar van verzoeker, met dien verstande dat indien binnen deze termijn wordt verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening, de schorsing doorloopt totdat op dat verzoek is beslist;

II.    gelast dat de provincie Zuid-Holland aan verzoeker het door hem voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 281,00 (zegge: tweehonderdeenentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.T. Heijstek-van Leussen, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll     w.g. Heijstek-van Leussen    

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juli 2006

353.