Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AY4224

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-07-2006
Datum publicatie
19-07-2006
Zaaknummer
200604282/2
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) aan Stichting NJHC Beheer (hierna: NJHC) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van het pand op het perceel gelegen Maasboulevard 101 ten behoeve van de vestiging van een hostel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604282/2.

Datum uitspraak: 13 juli 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

[verzoekster], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak in zaak no. AWB 06/958 en 06/959 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht van 28 april 2006 in het geding tussen:

verzoekster

en

het college van burgemeester en wethouders van Maastricht.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 17 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) aan Stichting NJHC Beheer (hierna: NJHC) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van het pand op het perceel gelegen Maasboulevard 101 ten behoeve van de vestiging van een hostel.

Bij besluit van 21 maart 2006 heeft het college het daartegen door verzoekster gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 28 april 2006, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht, voor zover thans van belang, het daartegen door verzoekster ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft verzoekster bij brief van 9 juni 2006, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld.

Bij deze brief heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van verzoekster.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 5 juli 2006, waar verzoekster, vertegenwoordigd door mr. drs. H.M.G. Duijsters, advocaat te Maastricht, en [vader] en [partner] van verzoekster, en het college, vertegenwoordigd door mr. D.A. Nymeijer-Hildering en mr. E.H.J. Verheijden, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is als partij gehoord NJHC, vertegenwoordigd door [directeur].

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Beantwoording van de door verzoekster opgeworpen vragen ten aanzien van de formele aspecten van de procedure zal in de bodemprocedure moeten geschieden. Ten aanzien van de vraag of in afwachting daarvan aanleiding bestaat tot het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening, wordt als volgt overwogen.

2.3.    In hetgeen verzoekster naar voren heeft gebracht is geen aanleiding te vinden voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat uiteindelijk zal blijken dat de vrijstelling en de bouwvergunning niet mochten worden verleend. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen.

2.4.    Niet in geschil is dat het bouwplan in strijd is met de ingevolge het geldende bestemmingsplan "Maas en Jeker" ter plaatse rustende bestemming "gemengde doeleinden" met als nadere aanduiding "horecadoeleinden restaurant (HR)". Het geschil spitst zich toe op de vraag of het college voor het bouwplan een vrijstelling op grond van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) heeft kunnen verlenen.

   Ingevolge artikel A, eerste lid, onder a, van lijst van gevallen als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de WRO, van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg (hierna: de lijst), zoals die ten tijde van de beslissing op bezwaar gold, kan, voor zover thans van belang, vrijstelling worden verleend voor het bouwen van horecabedrijven. De Voorzitter ziet geen grond voor het oordeel dat het college zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat het in het bouwplan voorziene hostel als een horecabedrijf kan worden aangemerkt. Nu in de lijst niet nader is bepaald wat onder horecabedrijven moet worden verstaan heeft het college voor de uitleg van dit begrip kunnen aansluiten bij het normale spraakgebruik. Anders dan verzoekster betoogt is bij de uitleg van het begrip horecabedrijf als bedoeld in de lijst niet beslissend wat in het bestemmingsplan onder horeca wordt verstaan.

   Voorts is, anders dan verzoekster betoogt, niet aannemelijk dat als gevolg van de realisatie van het bouwplan een duurzame ontwrichting van het ter plaatse geldende voorzieningenniveau zal plaatsvinden. Dat een zekere mate van concurrentie zal ontstaan is geen reden om aan te nemen dat sprake zal zijn van een zodanige ontwrichting, mede gelet op hetgeen ter zitting door het college naar voren is gebracht omtrent het bestaande tekort aan aanbod van overnachtingen in het lage segment in Maastricht.

2.5.    Onder die omstandigheden en gelet op de betrokken belangen bestaat geen aanleiding voor het treffen van de gevraagde voorziening. Derhalve dient het verzoek te worden afgewezen.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.H. Roelfsema, ambtenaar van Staat.

w.g. Slump    w.g. Roelfsema

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 juli 2006

444.