Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT0525

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-03-2005
Datum publicatie
16-03-2005
Zaaknummer
200500469/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verzoekster heeft bij brief van 24 november 2004 verweerder verzocht krachtens de Wet geluidhinder in samenhang met de Wet milieubeheer handhavingmaatregelen te treffen ten aanzien van het niet naleven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prorail" van de verplichtingen ingevolge artikel 19 van het Besluit geluidhinder spoorwegen als gevolg waarvan door verzoekster geluidhinder wordt ondervonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200500469/1.

Datum uitspraak: 10 maart 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid "Belangenvereniging Aanwonenden Spoorlijn", gevestigd te Goes,

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Goes,

verweerder.

1.    Procesverloop

Verzoekster heeft bij brief van 24 november 2004 verweerder verzocht krachtens de Wet geluidhinder in samenhang met de Wet milieubeheer handhavingmaatregelen te treffen ten aanzien van het niet naleven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Prorail" van de verplichtingen ingevolge artikel 19 van het Besluit geluidhinder spoorwegen als gevolg waarvan door verzoekster geluidhinder wordt ondervonden.

Bij brief van 12 januari 2005, bij de Raad van State ingekomen op 13 januari 2005, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht hangende haar bezwaar in deze aangelegenheid een voorlopige voorziening te treffen wegens het niet tijdig nemen van een beslissing op dit verzoek.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 1 maart 2005, waar verzoekster, vertegenwoordigd door ir. P.J. Gruijters, A. van Wijnen en A. Reimerink, gemachtigden, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. A.J. van den Berge, gemachtigde, en Ch. Wessels Bacc., ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is Prorail, vertegenwoordigd door mr. J.A.M. van der Velden, advocaat te Breda, en R.R. Lourijsen en J. laFeber, gemachtigden, daar gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Ingevolge artikel 18.14, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan een ieder aan een bestuursorgaan dat bevoegd is tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing, verzoeken een daartoe strekkende beschikking te geven.

   Artikel 18.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer bepaalt, voorzover hier van belang, dat de beschikking op een overeenkomstig artikel 18.14, eerste lid, gedaan verzoek zo spoedig mogelijk wordt gegeven, doch uiterlijk vier weken na de datum waarop het verzoek is ontvangen.

   Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het niet tijdig nemen van een besluit voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld.

2.2.    Het door verzoekster ingediende verzoek tot het treffen van handhavingsmiddelen is bij verweerder binnengekomen op 29 november 2004. Ter zitting is vanwege Prorail uiteengezet, dat er naar haar mening geen sprake is van een wijziging in de zin van artikel 19 en volgende van het Besluit geluidhinder spoorwegen. Door verweerder is onder meer gesteld dat ook verzoekster gebaat is bij een weloverwogen besluit, op grond waarvan de gestelde geluidsoverlast daadwerkelijk kan worden aangepakt. Dat neemt echter niet weg dat verweerder niet tijdig, binnen de in artikel 18.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer gestelde termijn van vier weken, op het verzoek heeft beslist.

2.3.    De Voorzitter ziet, gelet op het vorenstaande, aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.4.    Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    treft de voorlopige voorziening dat het college van burgemeester en wethouders van Goes wordt opgedragen binnen twee weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming daarvan een beslissing op het verzoek te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

II.    gelast dat de gemeente Goes aan verzoekster het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 136,00 vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C. Sparreboom, ambtenaar van Staat.

w.g. Drupsteen    w.g. Sparreboom

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 10 maart 2005

195-433.