Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AS6223

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-02-2005
Datum publicatie
16-02-2005
Zaaknummer
200405194/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 11 maart 2003 heeft appellante sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 vrijstelling als bedoeld in artikel 10, zesde lid, van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Roelofarendsveen-Centrum", en bouwvergunning verleend voor een kantorencomplex op het perceel, plaatselijk bekend hoek [locatie 1] te Roelofarendsveen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie […], nummers […] (hierna: het perceel).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200405194/1.

Datum uitspraak: 16 februari 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

1.    het college van burgemeester en wethouders van Alkemade,

2.    [appellante sub 2], gevestigd te [plaats],

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 14 mei 2004 in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fit Recreatie B.V.", gevestigd te Roelofarendsveen

en

appellante sub 1.

1. Procesverloop

Bij besluit van 11 maart 2003 heeft appellante sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 vrijstelling als bedoeld in artikel 10, zesde lid, van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Roelofarendsveen-Centrum", en bouwvergunning verleend voor een kantorencomplex op het perceel, plaatselijk bekend hoek [locatie 1] te Roelofarendsveen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie […], nummers […] (hierna: het perceel).

Bij besluit van 15 mei 2003 heeft het college het daartegen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fit Recreatie B.V." (hierna: Fit Recreatie) gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 14 mei 2004, verzonden op diezelfde dag, heeft de rechtbank 's-Gravenhage (hierna: de rechtbank) het daartegen ingestelde beroep van Fit Recreatie gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben het college bij brief van 24 juni 2004, bij de Raad van State ingekomen op diezelfde dag, en [appellante sub 2] bij brief van 24 juni 2004, bij de Raad van State ingekomen op diezelfde dag, hoger beroep ingesteld. Het college heeft haar hoger beroep aangevuld bij brief van 23 juli 2004. [appellante sub 2] heeft haar hoger beroep aangevuld bij brief van 23 juli 2004. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 17 september 2004 heeft Fit Recreatie van antwoord gediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 januari 2005, waar het college, vertegenwoordigd door mr. J.H.M. Berends, ambtenaar van de gemeente, en [appellante sub 2], vertegenwoordigd door mr. L. Van Schie-Kooman, advocaat te Rotterdam, zijn verschenen.

Voorts is als partij gehoord de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fit & Recreatie Projecten B.V." (hierna: Fit & Recreatie Projecten), rechtsopvolger onder bijzondere titel van Fit Recreatie inzake onder meer het pand op het perceel [locatie 2] te Roelofarendsveen, vertegenwoordigd door mr. D.G. Lasschuit, advocaat te Noordwijk.

2.    Overwegingen

2.1.    Het bouwplan betreft een gebouw met een kantooroppervlakte van 1900 m2.

2.2.    Ingevolge het ten tijde van de beslissing op bezwaar geldende “Wijzigingsplan ex artikel 11 WRO Kantoorgebouw Stationsstraat” (hierna: wijzigingsplan) rustte op de gronden waar het bouwplan is voorzien, de bestemming “Gemengde doeleinden (G)”.

   In artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Roelofarendsveen-Centrum"(hierna: het bestemmingsplan), waarvan het wijzigingsplan deel uitmaakt, is bepaald dat de op de kaart voor "Gemengde doeleinden (G)" aangewezen gronden zijn bestemd voor zelfstandige kantoren en zelfstandige praktijkruimten tot een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 1400 m2.

   In artikel 10, zesde lid, is bepaald dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1, onder b, ten einde het mogelijk te maken een grotere oppervlakte kantoren toe te staan indien is aangetoond dat die vergroting past in de schaal en het karakter van de kern Roelofarendsveen.

2.3.    Het college en [appellante sub 2] bestrijden de uitspraak voorzover de rechtbank daarin heeft geoordeeld dat de beslissing op bezwaar wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht moet worden vernietigd. Het hoger beroep spitst zich toe op de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de op grond van voormeld artikel 10, zesde lid, verleende vrijstelling niet is voorzien van een deugdelijke motivering.

   Fit & Recreatie Projecten voert in de door haar bij brief van 17 september 2004 gegeven reactie op de ingestelde hoger beroepen nog verschillende argumenten aan tegen andere onderdelen van de uitspraak van de rechtbank. Nu aan deze brief niet de betekenis van een hoger beroepschrift toekomt, dient daaraan inzoverre te worden voorbijgegaan.

2.4.    [Appellante sub 2] betoogt tevergeefs dat de rechtbank met haar oordeel inzake de aan artikel 10, zesde lid, gegeven toepassing, buiten de omvang van het geding is getreden. De rechtbank heeft terecht aangenomen dat het door Fit Recreatie in beroep gehouden betoog dat op geen enkele wijze zou zijn aangetoond dat de vergroting van het kantorenoppervlak past in de schaal en het karakter van de kern van Roelofarendsveen, gelet op de bewoordingen van artikel 10, zesde lid, is gericht op de verleende vrijstelling. Dat daarbij het desbetreffende artikelonderdeel niet uitdrukkelijk is genoemd, doet daaraan niet af.

2.5.    Het in artikel 10, zesde lid, vermelde maximum van 1400 m2 is blijkens de bij het bestemmingsplan behorende toelichting (p. 39) een optelsom van de bestaande kantorenoppervlakte binnen het plangebied en een uitbreiding van 15 % daarvan. Ter zitting heeft het college verklaard dat het met de rechtbank van mening is dat meergenoemd maximum ziet op het totaal van alle gronden binnen het gehele plangebied waarop de bestemming "Gemengde doeleinden (G)" rust. De Afdeling deelt deze opvatting. De rechtbank heeft dan ook met juistheid geconcludeerd dat het bouwplan tot meer dan een verdubbeling van de toegestane oppervlakte leidt.

2.5.1.    [Appellante sub 2] merkt terecht op dat artikel 10, zesde lid, op zichzelf een uitbreiding in voormelde mate niet uitsluit. De mogelijkheid tot toepassing van deze vrijstellingsbepaling is in het artikellid echter afhankelijk gesteld van meergenoemde voorwaarde dat moet zijn aangetoond dat die vergroting past in de schaal en het karakter van de kern Roelofarendsveen. Nu met het bouwplan een zeer aanzienlijke uitbreiding boven het maximum van in totaal 1400 m2 aan kantorenoppervlak wordt gerealiseerd, dienen hoge eisen te worden gesteld aan de daartoe strekkende motivering.

   Anders dan het college meent, volstaat een verwijzing naar het wijzigingsplan hier niet. Dit plan ziet uitsluitend op de wijziging van de op het perceel rustende bestemming en de ter plaatse maximaal toegestane goot- of boeibordhoogte. Het wijzigingsplan doet aan de gelding van artikel 10 niet af. De in artikel 9 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen evenmin.

2.6.    De hoger beroepen zijn ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.7.    Nu de rechtbank het bestreden besluit terecht heeft vernietigd acht de Afdeling termen aanwezig om het college te veroordelen in de door Fit & Recreatie Projecten in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte proceskosten.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    bevestigt de aangevallen uitspraak;

II.    veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Alkemade in de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fit & Recreatie Projecten B.V." in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 644,00, welk bedrag geheel is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door de gemeente Alkemade te worden betaald aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fit & Recreatie Projecten B.V.".

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, Voorzitter, en mr. H.G. Lubberdink en mr. R. van der Spoel, Leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Sluiter, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk    w.g. Sluiter

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 februari 2005

292.