Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AO5770

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-03-2004
Datum publicatie
17-03-2004
Zaaknummer
200307942/3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 juni 2002, kenmerk G-BB/02.4761, heeft verweerder aan verzoeker lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De lasten onder dwangsom zijn vastgesteld voor het, na het verstrijken van de begunstigingstermijn, in afwijking van de bij besluiten van 7 april 1995 en 4 december 1998 door verweerder krachtens de Wet milieubeheer verleende revisie- respectievelijk veranderingsvergunning houden van dieren in de gebouwen K, L, P en Q van de veehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Tubbergen, sectie […], nos. […], […], […], […] en […]. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op € 9.900,00 voor gebouw K, € 600,00 voor gebouw L, € 52.200,00 voor gebouw P en € 73.125,00 voor gebouw Q.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200307942/3.

Datum uitspraak: 9 maart 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 juni 2002, kenmerk G-BB/02.4761, heeft verweerder aan verzoeker lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De lasten onder dwangsom zijn vastgesteld voor het, na het verstrijken van de begunstigingstermijn, in afwijking van de bij besluiten van 7 april 1995 en 4 december 1998 door verweerder krachtens de Wet milieubeheer verleende revisie- respectievelijk veranderingsvergunning houden van dieren in de gebouwen K, L, P en Q van de veehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Tubbergen, sectie […], nos. […], […], […], […] en […]. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op € 9.900,00 voor gebouw K, € 600,00 voor gebouw L, € 52.200,00 voor gebouw P en € 73.125,00 voor gebouw Q.

Bij besluit van 16 oktober 2003, verzonden op dezelfde datum, heeft verweerder het hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 26 november 2003, bij de Raad van State ingekomen op 27 november 2003, beroep ingesteld.

Bij brief van 20 februari 2004, bij de Raad van State ingekomen per telefax op dezelfde datum, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 2 maart 2004, waar verzoeker in persoon en bijgestaan door mr. J.J. Vermeulen en mr. J. van Groningen, beiden advocaat te Middelharnis, en verweerder, vertegenwoordigd door C.B.M. Heithuis-Booijink, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Niet in geschil is dat verweerder bevoegd is tot het treffen van bestuurlijke handhavingsmaatregelen, nu in de gebouwen K, L, P en Q van de inrichting van verzoeker meer dan wel andere dieren worden gehouden dan is toegestaan volgens de geldende vergunningen krachtens de Wet milieubeheer.

2.3. Verzoeker betoogt dat verweerder bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten hem voornoemde lasten onder dwangsom op te leggen.

2.4. De Voorzitter stelt aan de hand van de stukken en het verhandelde ter zitting vast dat verweerder in een, inmiddels ingetrokken, dwangsombesluit van 8 december 2000 heeft overwogen dat na plaatsing van een luchtwassysteem op de in de inrichting aanwezige varkensstallen (K, L en P) deze in werking mag worden gehouden met 32.500 vleeskuikens in stal Q. Vaststaat dat verzoeker deze luchtwassystemen heeft geïnstalleerd en dat ten tijde van het bestreden besluit niet meer dan 32.500 vleeskuikens in stal Q werden gehouden. Voorts is gebleken dat reeds twee weken een ontwerp van een besluit ter inzage ligt dat strekt tot verlening van een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer, waarbij de inrichting zoals deze ten tijde van het bestreden besluit in werking was wordt gelegaliseerd.

De vraag of verweerder, gezien het vorenstaande, in redelijkheid een last onder dwangsom heeft kunnen opleggen zal de Afdeling in de hoofdzaak moeten beantwoorden. De Voorzitter ziet echter gelet hierop en bij afweging van de betrokken belangen, waarbij in acht wordt genomen dat de inrichting op zeer korte termijn zou kunnen beschikken over een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, reden de na te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen van 28 juni 2002, kenmerk G-BB/02.4761 en 16 oktober 2003;

II. bepaalt dat de voorlopige voorziening vervalt op het moment dat het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen een besluit heeft genomen op de aanvraag van verzoeker van 25 september 2003 om een vergunning krachtens artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, en dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt;

III. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen in de door verzoeker in verband met de behandeling van het verzoek gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 779,05, waarvan een gedeelte groot € 644,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het totale bedrag dient door de gemeente Tubbergen te worden betaald aan verzoeker;

IV. gelast dat de gemeente Tubbergen aan verzoeker het door hem voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht (€ 116,00) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. E.M.H. Hirsch Ballin, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W. van Hardeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Hirsch Ballin w.g. Van Hardeveld

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 maart 2004

312.