Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AF6651

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
28-02-2003
Datum publicatie
01-04-2003
Zaaknummer
200206877/1
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2002:AF1249
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 4:6
Algemene wet bestuursrecht 6:18
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 83
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2003, 349 met annotatie van I. Sewandono
JV 2003/143 met annotatie van BKO
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200206877/1.

Datum uitspraak: 28 februari 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, van 26 november 2002 in het geding tussen:

[vreemdeling]

en

appellant.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris van Justitie een aanvraag van [vreemdeling] (hierna: de vreemdeling) om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 26 november 2002, verzonden op 28 november 2002, heeft de rechtbank te ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem (hierna: de rechtbank), het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard en de weigering om de vreemdeling een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op de voet van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) te verlenen, vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (hierna: de minister) bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 24 december 2002, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 10 januari 2003 heeft de vreemdeling een reactie ingediend.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 4:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden, indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan.

Ingevolge artikel 83, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) houdt de rechtbank bij de beoordeling van het beroep rekening met feiten en omstandigheden die na het nemen van het bestreden besluit zijn opgekomen, tenzij de goede procesorde zich daartegen verzet of de afdoening van de zaak daardoor ontoelaatbaar wordt vertraagd.

2.2. Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de beleidsbeslissing tot afschaffing van het categoriaal beschermingsbeleid inzake Afghanistan niet is aan te merken als een nieuw feit of omstandigheid, als bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000.

2.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 augustus 2001, nr. 200103069/1, gepubliceerd in JV 2001/258), dient de vraag of sprake is van feiten en omstandigheden, als bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000, te worden beantwoord aan de hand van dezelfde criteria als die, welke gelden bij de toepassing van voormeld artikel 4:6, eerste lid, van de Awb.

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van laatst vermelde bepaling (Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, p. 93-94) ziet deze bepaling niet op de situatie dat het recht wordt gewijzigd.

De rechtbank heeft dan ook terecht overwogen dat de beleidsbeslissing tot afschaffing van het categoriaal beschermingsbeleid inzake Afghanistan geen nieuw feit of omstandigheid is, als bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000. Indien de minister een bij de bestuursrechter voorliggend besluit wenst aan te passen aan gewijzigd recht, staat voor hem de daartoe bij artikel 6:18 van de Awb geboden weg open.

2.4. Grief 2 heeft geen zelfstandige betekenis.

2.5. Het hoger beroep is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.6. De minister dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. veroordeelt de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in de door de vreemdeling in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 322,00, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Justitie) aan de vreemdeling te worden betaald.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, Voorzitter, en mr. B. van Wagtendonk en mr. M. Vlasblom, Leden, in tegenwoordigheid van mr. J.J.W.P. van Gastel, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb w.g. Van Gastel

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 28 februari 2003

261-428.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift

de Secretaris van de Raad van State

voor deze,