Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2001:AC0177

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-01-2001
Datum publicatie
23-08-2001
Zaaknummer
199902633/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JB 2001/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

199902633/1.

Datum uitspraak: 29 januari 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. de maatschap "Apotheek [1]", waarvan de maten zijn [maat 1a] en [maat 1b], gevestigd te [vestigingsplaats 1], en

2. de maatschap "Apotheek [2]" waarvan de meten zijn [maat 2a] en [maat 2b], gevestigd te [vestigingsplaats 2], appellanten,

en

het College voor zorgverzekeringen, voorheen de Ziekenfondsraad,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij afzonderlijke besluiten van 24 juli 1998 heeft de Ziekenfondsraad aan de Provinciale Groninger Stichting Het Groene Kruis onderscheidenlijk de Stichting Provinciale Entadministratie Friesland subsidie verleend op grond van de Regeling subsidiëring nationaal programma pre- en postnatale preventie 1998.

Bij besluit van 3 september 1999 - voorzover hier van belang - heeft verweerder het hiertegen door appellanten gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Tegen dit besluit hebben appellanten bij brief van 8 oktober 1999, bij de Raad van State per telefax ingekomen op die dag, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 10 november 1999. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 14 december 1999 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 november 2000, waar appellanten, vertegenwoordigd door mr. drs. [maat 2b], advocaat te [vestigingsplaats], en [maat 1b], en verweerder, vertegenwoordigd door mr. K.H. Sanders en mr. G.L.N. Romijn-Liem, gemachtigden, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1.1. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.1.2. Ingevolge artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen (hierna: de Wfv) - zoals deze wet luidde ten tijde van het nemen van de besluiten van 24 juli 1998 - beheert en administreert de Ziekenfondsraad afzonderlijk een Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Ingevolge artikel 39, derde lid, aanhef en onder h, van de Wfv - zoals deze wet destijds luidde -worden uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten betaald de uitgaven voor andere door de Ziekenfondsraad aan te geven doeleinden, verband houdende met de algemene verzekering bijzondere ziektekosten of met de volksgezondheid in het algemeen.

Ingevolge artikel 39, vierde lid, van de Wfv - zoals deze wet destijds luidde en voorzover hier van belang - behoeven uitgaven ingevolge het derde lid, onderdeel h, de goedkeuring van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, thans Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2.1.3. Bij besluit van 23 april 1998 heeft de Ziekenfondsraad, ter nadere invulling van de hem op grond van artikel 39, derde lid, onder h, van de Wfv toekomende bevoegdheid, de - als beleidsregel aan te merken - Regeling subsidiëring nationaal programma pre- en postnatale preventie 1998 (hierna: de Regeling) vastgesteld.

Volgens artikel 2, eerste lid, van de Regeling stelt de Ziekenfondsraad ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten gelden beschikbaar voor het verstrekken van subsidie voor het nationaal programma pre- en postnatale preventie in de periode 1 juli 1998 tot en met 31 december 1998 bij verzekerden ingevolge de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Volgens het tweede lid van dit artikel kan aan de provinciale entadministraties op aanvraag subsidie worden verleend voor de uitvoering van het nationaal programma pre- en postnatale preventie in hun gebied bij de in het vorige lid bedoelde verzekerden.

Volgens artikel 3, eerste lid aanhef en onder f en g, van de Regeling worden de volgende lasten bij het verstrekken van subsidie in aanmerking genomen: f. kosten van anti-Rhesus-D immunoglobuline voor Rhesus-D-negatieve vrouwen in de dertigste week van de zwangerschap en op grond van het navelstrengbloedonderzoek na de bevalling; g. kosten van Hepatitis B-vaccins bij pasgeborenen van vrouwen bij wie het bloedonderzoek in de twaalfde week de aanwezigheid van Hepatitis B heeft aangetoond.

Volgens artikel 7 van de Regeling beslist de Ziekenfondsraad over het verlenen van subsidie aan de aanvrager na ontvangst van de subsidie-aanvraag.

Volgens artikel 11 van de Regeling draagt de subsidie-ontvanger zorg voor de betaling van de laboratoria, Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst, het Bijzonder Instituut voor Bloedgroepenonderzoek en de apotheekhoudenden voor de in artikel 3, eerste lid, onder c tot en met g, genoemde activiteiten in zijn gebied.

2.2. Bij de afzonderlijke primaire besluiten heeft de Ziekenfondsraad, zijnde de rechtsvoorganger van verweerder, aan de Provinciale Groninger Stichting Het Groene Kruis voor de provincie Groningen onderscheidenlijk de Stichting Provinciale Entadministratie Friesland voor de provincie Friesland subsidie verleend op grond van de Regeling subsidiëring nationaal programma pre- en postnatale preventie 1998.

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het door appellanten gemaakte bezwaar, voorzover dat op de besluiten van 24 juli 1998 betrekking heeft, niet-ontvankelijk verklaard, aangezien zij volgens hem geen belanghebbenden zijn als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb.

2.3. Appellanten hebben aangevoerd dat verweerder hen ten onrechte niet als belanghebbenden bij de primaire besluiten heeft aangemerkt, aangezien hun belangen rechtstreeks worden geschaad door het door de provinciale entadministraties inkopen van de in artikel 3 van de Regeling bedoelde geneesmiddelen en het vervolgens door- en afleveren van de ingekochte geneesmiddelen na deze op voorraad te hebben gehouden.

2.3.1. Dit betoog faalt. Zo al staande zou kunnen worden gehouden dat uit de Regeling voortvloeit dat de beide provinciale entadministraties ten koste van appellanten worden belast met het inkopen en leveren van de desbetreffende geneesmiddelen. bestaat geen grond voor het oordeel dat appellanten een rechtstreeks, en niet slechts een afgeleid belang hebben bij het aan deze administraties op grond van de artikelen 2, 3 en 7 van de Regeling verlenen van een subsidie.

2.3.2. Verweerder heeft appellanten terecht niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 van de Awb aangemerkt.

2.4. Het beroep is dan ook ongegrond.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling zijn geen termen aanwezig.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, Voorzitter, en mr. J.H.B. van der Meer en mr. C. de Gooijer, Leden, in tegenwoordigheid van mr. J.J. Schuurman, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Schuurman

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 januari 2001

66-282.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,