Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2000:AA9584

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
200003939/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:81
Algemene wet bestuursrecht 8:75
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JB 2001/12
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200003939/2.

Datum uitspraak: 5 december 2000

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

verzoekers,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Maastricht van 18 juli 2000 in het geding tussen:

[bezwaarde], handelend onder de naam [handelsnaam], wonend te [woonplaats]

en

verzoekers.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 juni 1999 hebben verzoekers besloten door middel van het plaatsen van de borden model E8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerverbod in te stellen voor bussen, op de parkeervakken langs de Emmaberg.

Bij besluit van 19 oktober 1999 hebben verzoekers het daartegen door [bezwaarde] (hierna: [bezwaarde]) gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 18 juli 2000, verzonden op die datum, heeft de arrondissementsrechtbank te Maastricht (hierna: de rechtbank) het door [bezwaarde] tegen dat besluit ingestelde beroep gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar vernietigd en bepaald dat verzoekers een nieuw besluit nemen met inachtneming van het gestelde in die uitspraak.

Tegen deze uitspraak hebben verzoekers bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 21 augustus 2000, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 24 augustus 2000. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 31 augustus 2000, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 23 november 2000, waar verzoekers, vertegenwoordigd door ing. A. Grips, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen. Voorts zijn [bezwaarde] , bijgestaan door mr. P.J.T. Austen, advocaat te Valkenburg aan de Geul, daar gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Ingevolge art. 8.81 Awb voor zover thans van belang, kan de Voorzitter van de Afdeling een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.3. Verzoekers hebben om een voorlopige voorziening gevraagd, omdat zij steeds meer klachten krijgen van omwonenden van het hotelbedrijf van [bezwaarde] aan de [straat], over de verkeersonveiligheid op het kruispunt [aanduiding kruispunt]. Vanuit de raad der gemeente wordt erop aangedrongen om tot uitvoering van de verkeersmaatregel over te gaan, mede gezien de te verwachten drukte in verband de kerstmarkten en het dientengevolge toenemende busverkeer.

Door het opleggen van de verkeersmaatregel wordt de verkeersveiligheid op het betrokken kruispunt verbeterd en kunnen ongelukken worden voorkomen.

2.4. De door de rechtbank uitgesproken vernietiging berust op de grond dat het in beroep bestreden besluit in strijd moet worden geacht met het bepaalde in de artikelen 3:2, 3:4 en 7:12 van de Awb.

2.5. De uitspraak van de rechtbank biedt de mogelijkheid om met een zorgvuldiger voorbereiding en verbeterde motivering de beslissing tot het instellen van het parkeerverbod te handhaven. Verzoekers hebben het in eigen hand om op zo kort mogelijke termijn, met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank, een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen.

Ook overigens hebben verzoekers niet aangetoond dat sprake is van een spoedeisend belang dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

2.6. Het verzoek wordt afgewezen.

2.7. Verzoekers dienen, nu het voor hen ten tijde van het indienen van het verzoek duidelijk had kunnen zijn dat spoedeisendheid ontbrak, op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul in de door [bezwaarde] in verband met de behandeling van het verzoek gemaakte proceskosten tot een bedrag van f 710,--, welk bedrag geheel is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door burgemeester en wethouders te worden betaald aan [bezwaarde].

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. de Koning, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. De Koning

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 december 2000

97-221.

Verzonden: 5 december 2000

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,