Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2000:AA9574

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
200001506/1.
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
M en R 2001, 21K
Gst. 2001-7136, 3 met annotatie van H.Ph.J.A.M. Hennekens
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200001506/1.

Datum uitspraak: 8 december 2000

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de vereniging "Vereniging De Groene Ring", gevestigd te 's-Hertogenbosch,

appellante,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 25 januari 2000 in het geding tussen:

appellante

en

1. de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel en

2. de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch.

1. Procesverloop

Bij gelijkluidende besluiten van 24 september 1998 hebben de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel en de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch de gemeentegrens gewijzigd overeenkomstig de situatie zoals aangegeven op de bij deze besluiten behorende gewaarmerkte kaart. Bij besluit van 3 november 1998 hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: gedeputeerde staten) de besluiten tot grenscorrectie goedgekeurd.

Tegen de besluiten van 24 september 1998 heeft appellante bezwaar gemaakt. De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel en de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch hebben de bezwaarschriften ter behandeling als beroepschrift doorgezonden aan de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank).

Bij uitspraak van 25 januari 2000, verzonden op 10 februari 2000, heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief van 22 maart 2000, bij de Raad van State ingekomen op 23 maart 2000, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 20 april 2000. Deze brieven zijn aangehecht.

Gedeputeerde staten zijn in de gelegenheid gesteld als partij aan het geding deel te nemen. Bij brief van 2 augustus 200 hebben zij een memorie ingediend.

Bij brief van 31 augustus 2000 heeft de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch en bij brief van 6 september 2000 heeft de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel een memorie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 november 2000, waar appellante, vertegenwoordigd door A. van Abeelen, gemachtigde, en de raden van de gemeenten Sint-Michielsgestel en 's-Hertogenbosch, vertegenwoordigd door respectievelijk L.J.M. van der Weert, ambtenaar van de gemeente Sint-Michielsgestel, en mr. P.A.J.S. Lathouwers, ambtenaar van de gemeente 's-Hertogenbosch, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge het derde lid van dit artikel worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

2.2. De besluiten tot wijziging van de gemeentegrens houden verband met de voorgenomen planologische herziening van het gebied de Kloosterstraat en de ontwikkeling van een ecologische geledingszone nabij de Keerdijk/Poeldonksedijk in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch.

2.3. De rechtbank heeft appellante als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb aangemerkt en voorts overwogen dat de grieven van appellante geen betrekking hebben op de besluiten tot grenswijziging, maar op de gevolgen daarvan. Volgens de rechtbank dienen deze grieven te worden beoordeeld in het kader van eventuele bestemmingsplanprocedures, procedures betreffende de verlening van bouwvergunningen en andere procedures die noodzakelijk zijn om het bedrijfsterrein in het gebied de Kloosterstraat te ontwikkelen.

2.4. Appellante heeft, zoals ook blijkt uit haar statuten, ten doel:

- het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een integrale visie en het daaruit voortvloeiende beleid ten behoeve van de ruimtelijke inrichting van het stadsrandgebied van 's-Hertogenbosch en ruime omgeving;

- in het kader van de integrale visie-ontwikkeling in het bijzonder op te komen voor de ecologische, de landschappelijke, de cultuurhistorische, de natuurwetenschappelijke en stedenbouwkundige waarden en belangen, die daarbij een rol spelen;

- het zoveel mogelijk behouden en versterken, in zoverre dit van betekenis is voor de waarden, in de vorige volzin genoemd, van de onbebouwde ruimten rond 's-Hertogenbosch en omgeving.

2.5. Gelet op de statutaire doelstelling, raken de besluiten tot wijziging van de gemeentegrens als zodanig niet de belangen die appellante beoogt te behartigen. Zij komt op voor een ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch, natuurwetenschappelijk en stedenbouwkundig verantwoorde ruimtelijke inrichting van het stadsrandgebied van 's-Hertogenbosch en omgeving en is bevreesd voor verstedelijking. De besluiten tot grenswijziging hebben echter geen directe gevolgen voor de bestaande planologische situatie. Daarvoor is nadere besluitvorming door provinciale staten en het inmiddels bevoegd geworden gemeentebestuur nodig, waarbij valt te denken aan bestemmingsplan- en bouwprocedures. In het kader van die procedures kan appellante haar bezwaren in volle omvang naar voren brengen. Het belang van appellante is daarom niet rechtstreeks bij de grenswijzigingsbesluiten betrokken. Zij kan dan ook niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt. Het betoog van appellante, dat zij ten gevolge van de grenswijziging in mindere mate zal worden betrokken bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, leidt, wat daar overigens ook van zij, niet tot een ander oordeel. Dat geldt evenzeer voor de stelling dat het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch de doelstellingen van appellante in mindere mate onderschrijft dan het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel dat doet.

2.6. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het hoger beroep gegrond is. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, wordt het beroep van appellante bij de rechtbank alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 25 januari 2000, AWB 98 19646 BESLU; verklaart het beroep van appellante bij de rechtbank niet-ontvankelijk;

II. qelast dat de gemeente Sint-Michielsgestel en de gemeente 's-Hertogenbosch gezamenlijk aan appellante het door haar voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht (in totaal f 675,00, derhalve ieder f 337,50) vergoeden.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.E. van der Does, Voorzitter, en mr. J.A.M. van Angeren en mr. B. van Wagtendonk, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.L. Frenkel, ambtenaar van Staat.

w.g. Van der Does w.g. Frenkel

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 december 2000

206.

Verzonden: 8 december 2000

Voor eensluidend afschrift

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,