Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2000:AA6457

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-06-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
199903902/1.
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet-aangetekende verzending besluit; bestuursorgaan hoeft niet aannemelijk te maken dat besluit wel is ontvangen.

Bezwaarschrift tegen weigering toekenning huursubsidie te laat ingediend. Appellante heeft aangevoerd dat zij het besluit van 26-11-1997 eerst op 29 juni 1998 in kopie heeft ontvangen, waarna zij zo spoedig mogelijk een bezwaarschrift heeft ingediend.

Het besluit van 26-11-1997 is niet aangetekend verzonden. In aanmerking genomen evenwel de door de Staatssecretaris verstrekte informatie over de wijze waarop aanvragen van huursubsidie geautomatiseerd worden afgedaan, moet het ervoor worden gehouden dat de verzending inderdaad op 26-11-1997 heeft plaatsgevonden. Het besluit was voorzien van de juiste tenaamstelling en adressering. Aangezien het zoekraken van op normale wijze ter post bezorgde brieven op het traject tussen verzender en ontvanger tot de hoge uitzondering behoort, acht de Afd. niet aannemelijk dat het besluit appellante niet heeft bereikt. De enkele stelling van appellante dat zij wel vaker brieven niet heeft ontvangen, biedt in dit geval onvoldoende grond voor het oordeel dat sprake is van een niet ongeloofwaardige ontkenning. Anders dan de Rb. heeft geoordeeld, hoefde de Staatssecretaris dan ook niet aannemelijk te maken dat het besluit wel door appellante is ontvangen.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder

mrs. P. van Dijk, B. van Wagtendonk, R.R. Winter

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 6:7
Algemene wet bestuursrecht 6:8
Algemene wet bestuursrecht 6:11
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2000, 337 met annotatie van L.J.A. Damen
Gst. 2000-7131, 5 met annotatie van C.P.J. Goorden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad vanState

199903902/1.

Datum uitspraak: 26 JUNI 2000

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

A te B, appellante,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 19 november 1999 in het geding tussen:

appellante

en

de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

1 . Procesverloop

Bij besluit van 26 november 1997 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Staatssecretaris) geweigerd appellante voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 huursubsidie toe te kennen.

Bij besluit van 7 december 1998 heeft de Staatssecretaris het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 19 november 1999, verzonden op 23 november 1999, heeft de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (hierna: de rechtbank) het tegen dit besluit door appellante ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief van 22 december 1999, bij de Raad van State ingekomen op 24 december 1999, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 9 maart 2000 heeft de Staatssecretaris een memorie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 mei 2000, waar appellante, vertegenwoordigd door mr. C.M. Zeyl-Terzol, advocaat te Den Haag, en de Staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. C. Cockram, ambtenaar ten departemente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken.

Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

2.2. In geschil is of de Staatssecretaris het bezwaar van appellante tegen het besluit van 26 november 1997 terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

2.3. Het desbetreffende bezwaarschrift is bij schrijven van 15 juli 1998, derhalve ruimschoots buiten de daarvoor in artikel 6:7 van de Awb gestelde termijn, ingediend. Appellante heeft echter gesteld dat zij het besluit van 26 november 1997 niet heeft ontvangen. Naar haar zeggen heeft zij eerst op 29 juni 1998 van een kopie van dat besluit kennis genomen, waarna zij zo spoedig mogelijk een bezwaarschrift heeft ingediend.

2.4. Het besluit van 26 november 1997 is niet aangetekend verzonden. In aanmerking genomen evenwel de door de Staatssecretaris verstrekte informatie over de wijze waarop aanvragen van huursubsidie geautomatiseerd plegen te worden verwerkt en met een besluit plegen te worden afgedaan, alsmede gelet op de omstandigheid dat zich in de desbetreffende periode geen problemen bij het verzenden van besluiten hebben voorgedaan, moet het ervoor worden gehouden dat de verzending inderdaad op 26 november 1997 heeft plaatsgevonden. Dat besluit was voorts voorzien van de juiste tenaamstelling en adressering. Aangezien het zoekraken van op normale wijze ter post bezorgde brieven op het traject tussen verzender en geadresseerde tot de hoge uitzonderingen behoort, acht de Afdeling niet aannemelijk dat het op 26 november 1997 verzonden besluit appellante niet heeft bereikt. De enkele stelling van appellante dat zij wel vaker brieven niet heeft ontvangen, biedt in dit geval onvoldoende grond voor het oordeel dat sprake is van een niet ongeloofwaardige ontkenning.

Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, behoefde de Staatssecretaris dan ook niet aannemelijk te maken dat het besluit wèl door appellante is ontvangen.Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard

2.5. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het hoger beroep ongegrond is. De aangevallen uitspraak dient onder verbetering van gronden te worden bevestigd.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling zijn geen termen.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, Voorzitter, en mr. B. van Wagtendonk en mr. R.R. Winter, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.L. Frenkel, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Dijk w.g. Frenkel

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 26 juni 2000

89-206.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,