Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2004:AO5453

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
11-03-2004
Datum publicatie
11-03-2004
Zaaknummer
94064 / KG ZA 04-83
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil tussen Schaats Trainingsgroep Dronten (STG) en exploitant van voor publiek toegankelijke ijsbaan. Exploitant heeft aan leden van STG toegang verboden. (Leden van) STG vorderen wedertoelating tot de ijsbaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE Hou / Sto

Zaaknr/rolnr: 94064 / KG ZA 04-83

Uitspraak: 11 maart 2004

DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING zitting houdende te Lelystad

V O N N I S

in de zaak, aanhangig tussen:

1. de vereniging SCHAATS TRAININGSGROEP DRONTEN,

gevestigd te Dronten,

2. [lid 1 STG],

wonende te [woonplaats],

3. [lid 2 STG],

wonende te [woonplaats],

4. [lid 3 STG],

wonende te [woonplaats],

5. [lid 4 STG],

wonende te [woonplaats],

6. [lid 5 STG],

wonende te [woonplaats],

7. [lid 6 STG]

wonende te [woonplaats],

eisers,

procureur mr. E.R.J. Helmantel,

en

de besloten vennootschap KWINTUS NOVA BV,

gevestigd te Dronten,

gedaagde,

procureur mr. J.P. Tuin,

partijen hierna te noemen STG en Kwintus Nova.

PROCESGANG

STG heeft Kwintus Nova doen dagvaarden in kort geding.

De vordering strekt er toe bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Kwintus Nova te veroordelen:

I. om uiterlijk binnen 3 dagen na betekening dit vonnis de leden van de STG, en dan met name de leden onder 2 t/m 7, toe te laten tot de ijsbaan van Kwintus Nova.

II. tot betaling van een dwangsom EURO 500,--, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Kwintus Nova per lid van STG niet voldoet aan het gevorderde onder I.

III. in de kosten van dit geding.

Tegen deze vordering is door Kwintus Nova verweer gevoerd met conclusie tot niet ontvankelijkheid dan wel tot afwijzing van de vorderingen.

Partijen hebben ter zitting van 2 maart 2004 hun standpunten over en weer toegelicht, waarna op verzoek van partijen op het griffiedossier vonnis is bepaald.

MOTIVERING

1 Vaststaande feiten

1.1 Kwintus Nova exploiteert in Dronten een haar in eigendom toebehorende en voor het publiek toegankelijke ijsbaan.

1.2 STG is een schaatsvereniging. De leden van de STG maken gebruik van de ijsbaan van Kwintus Nova.

1.3 Het bestuur van de STG heeft bij brief van 14 augustus 2003 aan Kwintus Nova onder meer het volgende meegedeeld:

"1. Naar aanleiding van de evaluatie, gedaan door de STG Dronten, van het afgelopen schaatsseizoen zijn wij tot volgende conclusies gekomen:

* Het schaatsen / trainen tijdens publieke uren is niet wenselijk en levert in sommige gevallen gevaar op voor zowel de recreant als het lid van de STG;

* De trainingsmogelijkheden waren op zich voldoende, doch voor de jeugd van 12-15 jaar waren de tijden in de avonduren aan de late kant i.v.m. studie en school op de dag na de training. Gevolg een grote terugloop van deze categorie leden;

* De pupillen trainden op de woensdagmiddag, dit leverde nauwelijks problemen op."

1.4 Tussen partijen is ook gedurende het huidige schaatsseizoen (oktober 2003 tot en met 14 maart 2004) gesproken over trainingen tijdens de zgn. recreatieuren.

1.5 Bij brief van 1 november 2003 heeft de STG aan haar leden de volgende brief verzonden:

"Beste "schaatsende" leden,

Het volgende willen we graag even onder jullie aandacht brengen.

Vorige week heeft de heer [persoon 1], [persoon 2], als trainerscoordinator er op aangesproken of wij bij onze trainers en leden het volgende onder de aandacht willen brengen.

Het trainen onder de publieke uren mag nooit ten kosten van de veiligheid gaan!

Hij doelde ondermeer op het schaatsen van een steigerung met meer dan 10 schaatsers tegelijk, sprinttraining, met z'n tienen tegelijk een glijstart uitvoeren, starten met een grote groep enz.

Zolang wij gebruik maken van de publieke uren is het bestuur uiteraard ook van mening dat de veiligheid van een ieder die op dat moment van de baan gebruik maakt zo goed mogelijk gewaarborgd moet zijn!

De trainingen zullen daar waar nodig dus aangepast worden om alles zo veilig mogelijk te doen verlopen.

Het bestuur wenst jullie verder veel schaatsgenoegen en een plezierige training.

Bestuur, STG Dronten"

1.6 Bij brief van 18 november 2003 heeft Kwintus Nova aan STG onder meer de volgende mededeling gedaan:

"Momenteel ontvangen wij regelmatig klachten van recreanten en cursisten die de schaatscondities vanwege het schaatsgedrag van STGérs niet als veilig en plezierig ervaren. Tevens dienen wij altijd de veiligheid op het ijs te kunnen waarborgen."

Laat duidelijk zijn:

* Trainingen horen niet thuis tijdens het recreatie-schaatsen

* Het is schaatsers niet toegestaan om eigen (trainings)materialen mee te nemen/gebruiken (woensdagmiddag en zaterdagochtend t.b.v. jeugd)

* Schaatsinstructie tijdens recreatieschaatsen is slechts voorbehouden aan Duosport.

Trainingen in Kwintus Nova zijn uitsluitend toegestaan op de exclusief uren (dinsdag en donderdag van 17.55 - 19.10 uur. Wil men hiervan geen gebruik maken, dan zal men elders dienen te gaan trainen. Trainingen zoals afgelopen weken worden niet langer getolereerd. Trainers en schaatsers die zich niet aan de regels houden zullen de toegang worden geweigerd."

1.7 Bij brief van 28 november 2003 heeft STG aan de leden of ouders aandacht gevraagd voor het volgende:

"Afgelopen weekeind hebben we U in kennis gesteld van een schrijven welke we hebben ontvangen van Kwintus Nova BV. In deze brief geeft dhr [persoon 1], directeur van Kwintus Nova BV, aan dat schaatsers van STG Dronten bijna dagelijks de (huis)regels overschrijden. Trainers en schaatsers die zich niet aan de regels houden zullen de toegang worden geweigerd.

Het bestuur en de trainers zijn van mening dat er, mede door de wijze waarop de trainingen worden uitgevoerd, geen gevaarlijke situaties ontstaan. Desondanks willen we gehoor geven aan het verzoek van dhr. [persoon 1]. We achten confrontaties zoals die in de afgelopen weken hebben plaatsgevonden tussen trainers en leden enerzijds en dhr. [persoon 1] anderzijds ongewenst. Vanaf 1 december zullen we daarom geen trainingen meer verzorgen maar in plaats daarvan gaan we over op begeleiding.

(...)

Voor de leden die tijdens de publieke uren willen schaatsen kunnen we uitsluitend begeleiding organiseren. Hierbij zal de begeleider geen instructies meer geven ter voorbereiding voor wedstrijden. Hij heeft hierbij uitsluitend een begeleidende rol. De begeleider zal tijdens de eerstvolgende keer schaatsen aangeven op welke wijze hij dit gaat invullen.

(...)"

1.8 Bij brief van 29 november 2003 heeft Kwintus Nova aan STG gemeld:

"(...)

Uit oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid dient Kwintus Nova een heel duidelijk beleid met betrekking tot de schaatsbezetting op de baan te voeren. Dit beleid is u reeds geruime tijd bekend, doch naar aanleiding van ons schrijven van 18 november heeft er geen enkele verandering plaatsgevonden.

* In Kwintus Nova kan men recreatief schaatsen op de daarvoor bestemde openingstijden.

* Trainingen en wedstrijdrijders horen niet thuis op de recreatieve uren. Hiervoor zijn de exclusief-uren opgesteld.

* Schaatsinstructie tijdens recreatieschaatsen is slechts voorbehouden aan Duosport.

* Los lesmateriaal zoals pilonnen is niet toegestaan.

(...)."

1.9 Bij brief van 11 december 2003 heeft de raadsman van Kwintus Nova aan zeventien leden, waaronder eisers sub 2 tot en met 7, van STG een sommatiebrief verzonden. Deze zeventien leden zijn tevens trainer/begeleider van STG. In de sommatiebrief wordt het volgende meegedeeld:

"Cliënte heeft bij brieven van 18 en 29 november jl. het bestuur van STG ervan in kennis gesteld dat in verband met veiligheidseisen en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidssituaties, zij niet kan tolereren dat er trainingen van licentiehouders en wedstrijdrijders plaatsvinden tijdens de recreatieve uren waarop de ijsbaan is geopend, in het algemeen dagelijks tussen 20.00 uur en 22.00 uur en in de weekenden van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur (zowel zaterdag als zondag).

Eenzelfde verbod geldt ook voor het begeleiden van voormelde categorieën rijders, nu het duidelijk is dat begeleiden en trainen in de praktijk eenzelfde betekenis hebben.

(...)

Cliënte heeft eerder aangekondigd dat zij, bij continuatie van de geconstateerde overtredingen, zal overgaan tot verwijdering van al diegenen die voormelde uitdrukkelijk gestelde huisregels van de ijsbaan overtreden, welke verwijdering vervolgens - bij herhaling - een permanent karakter zal krijgen door het opleggen van toegangsverbod.

Bij deze wil ik u uitdrukkelijk en wat cliënte betreft, voor de laatste keer, ervan in kennis stellen dat de ijsbaan tijdens de recreatieve uren ook als zodanig gebruikt moet worden en dat activiteiten uwerzijds en van eventueel onder uw hoede staande licentiehouders en ook wedstrijdrijders, die er kennelijk op gericht zijn toch trainingen en schaatsinstructies te laten plaatsvinden, verboden zijn en dat een en ander zal leiden tot verwijdering van de ijsbaan.

(...)"

1.10 In aansluiting op de brief van 11 december 2003 heeft Kwintus Nova aan eisers sub 2 tot en met 7 bij brief van 17 december 2003 de toegang tot de ijsbaan gedurende het schaatsseizoen 2003/2004 ontzegd. Daarbij is meegedeeld:

"Ook onze laatste aangetekende brief van advocaat mr. J.P. Tuin heeft u niet kunnen overtuigen van de noodzaak tot het stoppen van het geven van trainingen tijdens publieke openingstijden.

Dit houdt in dat wij u de toegang tot onze ijsbaan gedurende het gehele schaatsseizoen 2003/2004 moeten ontzeggen."

1.11 Bij brief van 13 januari 2004 heeft Kwintus Nova een bij brief van 7 januari 2004 gedaan voorstel van STG (met het maken van een enkele kanttekening) geaccepteerd. Het voorstel hield onder meer in dat de marathonrijders met ingang van 1 januari 2004 in Heerenveen trainen en dat de wedstrijdrijders alleen nog trainen op de daarvoor bestemde uren bij Kwintus Nova.

2 Het geschil

2.1 STG erkent dat Kwintus Nova als eigenaar van de schaatsbaan het recht heeft huisregels te stellen terzake het gebruik van de schaatsbaan door derden. STG vindt echter dat Kwintus Nova haar bevoegdheid heeft overschreden door aan eisers sub 2 tot en met 7 een algeheel toegangsverbod voor het huidige schaatsseizoen op te leggen. Volgens STG is er sprake van willekeur en is het besluit subjectief, ongefundeerd en buitenproportioneel. STG heeft daartoe het volgende gesteld.

2.2 De leden van de STG hebben dit seizoen eenzelfde gebruik gemaakt van de baan als vorig jaar. Dit gebruik van de baan week overigens niet af van het gebruik door de leden van andere schaatsverenigingen en groepen (o.a. de professionele marathonploeg van DSB). Kwintus Nova heeft echter alleen van STG en haar leden geëist dat zij het gebruik van de schaatsbaan tijdens de uren voor recreatieschaatsen zou aanpassen. Kennelijk is STG voor Kwintus Nova een makkelijk doelwit omdat de schaatsers van STG herkenbaar zijn aan hun geel-rode jasjes. STG heeft desondanks aan het verzoek van Kwintus Nova gehoor gegeven door de trainingen tijdens de uren voor recreatief schaatsen af te schaffen. Tijdens deze uren is er nog slechts sprake geweest van begeleiding van de leden van STG. Uiteindelijk is STG er zelfs toe overgegaan ook geen begeleiding meer te geven tijdens de uren voor recreatief schaatsen. Desondanks handhaaft Kwintus Nova het aan eisers sub 2 tot en met 7 opgelegd toegangsverbod.

2.3 Volgens STG maakt Kwintus Nova zich bovendien schuldig aan chantage door aan leden van de klankbordgroep (dit zijn leden van de STG die zich op 23 december 2003 hebben georganiseerd en onafhankelijk van het bestuur van STG gesprekken zijn aangegaan met de heer [persoon 1] van Kwintus Nova) kenbaar te maken dat als het bestuur van STG opstapt, Kwintus Nova eisers sub 2 tot en met 7 onmiddellijk weer de toegang tot de schaatsbaan zal verlenen. Daaruit blijkt overduidelijk dat het Kwintus Nova niet gaat om de veiligheid op en rond de schaatsbaan tijdens uren voor recreatieschaatsers. Er is ook niet gebleken dat STG-leden meer betrokken zijn geweest bij ongelukken dan andere schaatsers, noch dat het aantal ongelukken (EHBO-behandelingen) in zijn algemeenheid is afgenomen na het verbod op trainingen tijdens recreatieuren. Evenmin heeft Kwintus Nova haar stelling onderbouwd dat de trainers/begeleiders van STG stelselmatig te hard rijden dan wel aan zouden zetten tot te hard rijden.

2.4 Voor eiser [lid 3 STG] geldt nog in het bijzonder dat hij in het huidig schaatsseizoen geen enkele training heeft gegeven. Eiser [lid 4 STG] is tijdens het huidig seizoen slechts één keer als trainer/begeleider ingevallen. Voor het overige heeft [lid 4 STG] alleen als privé-persoon gebruik gemaakt van de schaatsbaan.

2.5 Op grond van het vorenstaande stelt STG dat zij recht heeft op en (spoedeisend) belang heeft bij toewijzing van het gevorderde.

2.6 Kwintus Nova heeft de vordering weersproken, stellende dat zij geheel binnen de haar als eigenaar/exploitant van de schaatsbaan toekomende bevoegdheden heeft gehandeld door nadere huisregels te stellen met betrekking tot de door haar gewenste veiligheid op de schaatsbaan tijdens de uren voor recreatief schaatsen. Deze huisregels gelden voor alle schaatsers, ongeacht de vraag of en zo ja van welke schaatsvereniging men lid is. Van de door STG gestelde willekeur is volgens Kwintus Nova dan ook geen sprake, evenmin is het besluit tot ontzegging van de toegang van eisers sub 2 tot en met 7 subjectief, ongefundeerd en buitenproportioneel.

2.7 Kwintus Nova stelt dat als de trainers/begeleiders van STG op de ijsbaan trainingen/begeleiding willen organiseren voor de leden van de STG, zij gebruik dienen te maken van de speciaal voor deze vorm van schaatsen opengestelde trainingsuren. Wil men geen gebruik maken van deze speciale uren (bijvoorbeeld omdat men de hogere toegangstarieven niet wil betalen), dan dienen zij zich te houden aan de huisregels die gelden voor de uren tijdens het recreatief schaatsen. Trainigen en/of begeleiding van STG schaatsers tijdens deze uren is om veiligheidsredenen echter uitgesloten. Dit is STG bij herhaling duidelijk gemaakt.

2.8 Ondanks de sommatie van 11 december 2003 zijn eisers sub 2 tot en met 7 doorgegaan met het geven van trainingen. Het ontzeggen van de verdere toegang voor het huidige seizoen is dan ook een passende sanctie, waarbij het niet uitmaakt of men na de sommatie één dan wel meerdere keren het verbod op het geven van trainingen/begeleiden heeft overtreden. Het was voor eisers duidelijk dat het tot dan toe getoonde gedrag van de trainers/beleiders van STG niet meer getolereerd zou worden. Voor eiser [lid 4 STG] geldt bovendien dat hij als voorzitter van STG een bijzondere positie inneemt. Als voorzitter is [lid 4 STG] degene geweest die de trainingen van STG heeft ondersteund en begeleid.

2.9 Dat STG na de ontzegging van de verdere toegang heeft verklaard zich voor de rest van het seizoen wel aan de gestelde veiligheidsregels te zullen houden, betekent niet dat men dan weer toegang tot de schaatsbaan kan verlangen. Met had zich voor de sanctie aan de huisregels van Kwintus Nova dienen te conformeren. De vordering dient volgens Kwintus Nova dan ook te worden afgewezen.

3 De beoordeling van het geschil

3.1 Van het spoedeisend belang van STG bij het gevorderde is in voldoende mate gebleken.

3.2 STG onderschrijft het uitgangspunt dat Kwintus Nova als eigenaar van de schaatsbaan gerechtigd is huisregels te stellen waar de gebruiker van de schaatsbaan zich in beginsel aan dient te houden. Kernvraag van het geschil is dan ook of, zoals door STG is betoogd, de ontzegging van de toegang aan eisers sub 2 tot en met 7 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht. Daartoe wordt het volgende overwogen.

3.3 Uit de door partijen overgelegde correspondentie blijkt dat reeds vóór de opening van het huidig schaatsseizoen tussen eiseres sub 1 en Kwintus Nova gesproken is over het trainen tijdens de zgn. recreatieve schaatsuren. Bij brief van 14 augustus 2003 (zie ook r.o. 1.3) heeft het bestuur van STG aan Kwintus Nova gemeld dat zij vindt dat het trainen tijdens 'publieke uren' niet wenselijk is en in sommige gevallen gevaar oplevert voor zowel de recreant als haar eigen leden. De inhoud van deze brief onderschrijft derhalve het standpunt van Kwintus Nova alsmede de noodzaak om tijdens het huidig schaatsseizoen de huisregel in te stellen dat er tijdens de recreatieve schaatsuren geen trainingen meer mochten worden gehouden.

3.4 Bij brief van 28 november 2003 heeft STG aan haar leden onder meer gemeld dat zij geen trainingen meer zal verzorgen, maar dat zal worden overgegaan op begeleiding.

3.5 Bij brief van 11 december 2003 heeft de raadsman van Kwintus Nova aan onder meer eisers sub 2 tot en met 7 gemeld dat voor Kwintus Nova geen verschil waarneembaar was tussen de oude trainingen en de nadien gegeven begeleiding door de trainers/begeleiders van STG. In verband met veiligheidseisen en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidssituaties heeft Kwintus Nova kenbaar gemaakt dat naast het verbod op het houden van trainingen tijdens de recreatieve uren, er tijdens deze uren ook geen begeleidingen van leden van STG (licentiehouders en wedstrijdrijders) mogen plaatsvinden. De geadresseerden van deze brief (allen trainers/begeleiders van STG) zijn gesommeerd zich aan deze nieuwe huisregel te conformeren, bij gebreke waarvan de trainer/begeleider zal worden verwijderd alsook dat bij herhaalde overtredingen er een toegangsverbod zal worden opgelegd.

3.6 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 3.3. ten aanzien van de door Kwintus Nova gewenste veiligheid op de baan voor alle recreatieschaatsers, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het geheel binnen de bevoegdheid van Kwintus Nova ligt om de onder 3.5 bedoelde huisregel af te kondigen en te handhaven. Het verweer van STG dat Kwintus Nova haar stelling over de afname van EHBO-behandelingen niet heeft onderbouwd alsook dat door Kwintus Nova niet is aangegeven wat onder hard rijden moet worden verstaan, kan reeds om deze reden worden gepasseerd.

3.7 Eisers [lid 1 STG], [lid 2 STG], [lid 5 STG] en [lid 6 STG] hebben niet betwist dat zij na ontvangst van de sommatie van 11 december 2003 nog diverse keren begeleiding hebben gegeven aan schaatsleden van STG. De bij brief van 17 december 2003 vermelde ontzegging van de toegang aan deze eisers is op grond van hetgeen hiervoor is overwogen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar te achten. Deze eisers hebben willens en wetens de door Kwintus Nova vooraf bekend gemaakte huisregel bij herhaling genegeerd, wetende wat daarop de sanctie zou kunnen zijn. De duur van het verbod (de rest van het huidig schaatsseizoen) is niet onredelijk lang te achten. Evenmin kunnen deze eisers op grond van het feit dat zij na de ontzegging bekend hebben gemaakt zich te zullen conformeren aan de door Kwintus Nova gestelde huisregel weer toegang verlangen tot de schaatsbaan.

3.8 Voor eiser [lid 3 STG] geldt het volgende. [lid 3 STG] heeft ontkend na de sommatie van 11 december 2003 nog te hebben opgetreden als trainer/begeleider. Kwintus Nova heeft een verklaring van de heer [persoon 3], tevens lid van STG, van 25 februari 2004 in het geding gebracht (productie 5), waarin wordt meegedeeld dat [lid 3 STG] in ieder geval één keer nadien de pupillen van STG heeft getraind/begeleid. De vraag of [lid 3 STG] nu één, dan wel geen enkele keer na de sommatie als trainer/begeleider is opgetreden, kan onbeantwoord blijven, aangezien -ook indien er van uit wordt gegaan dat [lid 3 STG] één keer als trainer/begeleider is opgetreden- dit geen algehele ontzegging van de toegang kan rechtvaardigen. Als sanctie voor het eenmalig schenden van de huisregel heeft Kwintus Nova slechts onmiddellijke verwijdering in het verschiet gesteld, maar geen algehele toegangsontzegging. Volgens de sommatie kan dat pas aan de orde komen bij herhaling van overtredingen van de huisregel.

3.9 Voor eiser [lid 4 STG] geldt dat zijn vordering, ook al heeft hij slechts één keer na de sommatie van 11 december 2003 een training/begeleiding gegeven, niet voor toewijzing in aanmerking komt. De positie van [lid 4 STG] is een wezenlijk andere dan eiser [lid 3 STG]. [lid 4 STG] is voorzitter van STG en heeft in die hoedanigheid er voor zorg te dragen dat de trainers/begeleiders van STG zich houden aan de ook door STG bij diverse brieven onderschreven veiligheidsregels. Een overtreding door de voorzitter van STG van de vorenbedoelde door Kwintus Nova ingestelde huisregel mag voor Kwintus Nova, zoals zij ook betoogd heeft, zwaarder tellen dan de overtreding van de huisregels door een trainer van STG.

3.10 De juistheid van de mededeling van de klankbordgroep dat de heer [persoon 1] heeft gemeld dat zodra het bestuur van STG haar taken neerlegt, eisers sub 2 tot en met 7 weer toegang tot de schaatsbaan zal worden verleend, is door Kwintus Nova bestreden en door STG niet met nadere bescheiden gestaafd. Evenmin is voldoende aangetoond dat Kwintus Nova de in het geding zijn huisregel alleen tegen (leden van) STG handhaaft en de andere schaatsers ongemoeid hun trainingsrondjes tijden de recreatieve uren laat rijden. Van de door STG gestelde chantage dan wel willekeur is dan ook niet gebleken.

3.11 Voor eiser sub 1 (STG) geldt dat de vordering moet worden afgewezen, omdat het verbod haar niet raakt. Immers met uitzondering van eisers sub 2 tot en met 7 is aan de overige leden van STG (waaronder elf trainers/begeleiders) de toegang tot de schaatsbaan op geen enkele wijze ontzegd.

3.12 Gelet op het vorenstaande zal de vordering van eisers, met uitzondering van [lid 3 STG] worden afgewezen.

3.13 Eisers, met uitzondering van [lid 3 STG], zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure tussen hen en Kwintus Nova verwezen worden.

3.14 Kwintus Nova zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure tussen [lid 3 STG] en Kwintus Nova verwezen worden.

BESLISSING

De voorzieningenrechter

veroordeelt Kwintus Nova om [voornaam] [lid 3 STG] uiterlijk binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis toe te laten tot de ijsbaan van Kwintus Nova, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van EURO 500,-- voor elke dag of deel daarvan dat Kwintus Nova hieraan niet voldoet, met een maximum van EURO 2.000,--;

veroordeelt Kwintus Nova in de kosten van het geding tussen Kwintus Nova en [lid 3 STG]. Deze kosten worden, voorzover tot op heden aan de zijde van [lid 3 STG] gevallen, bepaald op nihil.

verklaart tot zover dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

veroordeelt eisers, met uitzondering van [voornaam] [lid 3 STG], in de kosten van het geding tussen Kwintus Nova en eisers. Deze kosten worden, voorzover tot op heden aan de zijde van Kwintus Nova gevallen, bepaald op EURO 703,-- voor salaris procureur en op EURO 241,-- voor vastrecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.