Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2003:AI1170

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
30-07-2003
Datum publicatie
18-08-2003
Zaaknummer
88124 JZ RK 03-365
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek machtiging uithuisplaatsing in een gesloten inrichting, ter overbrugging van een periode aansluitend plaatsing in een voorziening in jeuddetentie tot het bereiken van de 18 jarige leeftijd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2004, 13
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE

Sector civiel recht

Kinderrechter.

Zaaknummer : 88124 JZ RK 03-365

Datum : 30 juli 2003

B E S C H I K K I N G

in de zaak van:

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING,

gevestigd te 8000 AN Zwolle,

Postbus 568, Van Wevelinkhovenstraat 1,

vertegenwoordigd door A. Bredeweg,

hierna als de Raad aangeduid,

verzoeker,

en

1. [moeder],

en

2. [vader],

beiden wonende 8017 CC Zwolle,

Burgemeester van Walsumlaan 1,

hierna als de moeder c.q. de vader aangeduid,

3. WILLIAM SCHRIKKER STICHTING,

gevestigd 1100 AR Amsterdam,

Postbus 12685, Dalsteindreef 69 Diemen,

hierna als de gezinsvoogdij-instelling aangeduid,

belanghebbenden.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De Raad heeft op 16 juli 2003 onder bovenvermeld zaaknummer een verzoekschrift ingediend tot voorlopige ondertoezichtstelling en tot machtiging uithuisplaatsing.

De kinderrechter heeft in deze zaak op 17 juli 2003 reeds een beschikking gegeven. In die beschikking is het volgende, voor zover thans van belang, bepaald:

"Stelt de minderjarige voornoemd voorlopig onder toezicht van de gezinsvoogdij-instelling met ingang van 17 juli 2003 tot 17 oktober 2003 (te lezen als [datum verjaardag]).

Benoemt de WILLIAM SCHRIKKER STICHTING tot gezinsvoogdij-instelling.

Verleent de gezinsvoogdij-instelling machtiging de minderjarige voornoemd met ingang van 17 juli 2003 tot 31 juli 2003 uit huis te plaatsen in een gesloten inrichting.

Stelt de Raad, de moeder, de vader, de gezinsvoogdij-instelling en de minderjarige in de gelegenheid te worden gehoord op de zitting van maandag 28 juli 2003 te 13:00 uur, Luttenbergstraat 5 te Zwolle.

Houdt iedere verdere beslissing aan".

Omdat machtiging is verzocht tot plaatsing van de minderjarige in een gesloten inrichting is op 17 juli 2003 aan het bureau van consultatie in het arrondissement Zwolle bevolen een raadsman aan de minderjarige toe te voegen.

De kinderrechter heeft kennis genomen van:

- een verslag van de actuele situatie van de hierna vermelde minderjarige opgesteld door E.P. de Niet, jeugdreclasseringwerker, d.d. 15 juli 2003.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren op 28 en 30 juli 2003.

Verschenen op deze zittingen zijn:

- de vader;

- de moeder;

- E. ten Broek namens de gezinsvoogdij-instelling;

- H. Klein namens de Raad;

- mr. D.G. Nagel namens de minderjarige.

De hierna vermelde minderjarige heeft op de zitting van 30 juli 2003 gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid te worden gehoord.

DE VASTSTAANDE FEITEN

Het minderjarig kind van de moeder en de vader is:

[minderjarige], geboren op [geboortedatum] in de gemeente [geboorteplaats].

De moeder en de vader zijn belast met het gezag.

De minderjarige verblijft elders.

DE BEOORDELING VAN DE ZAAK

Thans dient nog beslist te worden op het verzoek van de Raad de minderjarige met ingang van 31 juli 2003 uit huis te plaatsen in een gesloten inrichting voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling.

De kinderrechter zal dit verzoek afwijzen. Daartoe overweegt hij het volgende:

Plaatsing in een gesloten inrichting is een vrijheidsbenemende maatregel. Een machtiging tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten inrichting kan slechts worden verleend indien die plaatsing vereist is wegens ernstige gedragsproblemen van de minderjarige. Juist met het oog op het vrijheidsbenemende karakter van de plaatsing van de minderjarige in een gesloten inrichting schrijft de wet voor dat voor de behandeling van een dergelijk verzoek, aan de minderjarige een raadsman wordt toegevoegd.

Uit de overgelegde stukken en hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht blijkt naar het oordeel van de kinderrechter in onvoldoende mate dat er voor wat [minderjarige] betreft sprake is van dergelijke ernstige gedragsproblemen. Het feit dat hij thans op strafrechtelijke grondslag in het Poortje te Groningen verblijft is onvoldoende. Wel is waar is tijdens de zitting op het recidive gevaar alsmede op het strafrechtelijk verleden van [minderjarige] gewezen, doch uit de overgelegde stukken blijkt daarvan niets.

Zodra [minderjarige] 18 is geworden verkrijgt hij huisvesting via het Leger des Heils. De omstandigheid dat tot zijn verjaardag ([datum verjaardag]) in zijn huisvesting voorzien dient te worden, is naar het oordeel van de kinderrechter geen reden om het verblijf in het Poortje van [minderjarige] tot die datum te sanctioneren.

Het veiligheidsargument zoals aangevoerd is naar het oordeel van de kinderrechter evenmin een voldoende argument om de gezinsvoogdij-instelling te machtigen [minderjarige] te plaatsen in een gesloten inrichting. Voor zover dat veiligheidsargument bestaat uit bescherming van [minderjarige] tegen dreiging van derden kan immers volstaan worden met onderbrenging van [minderjarige] op één voor derden onbekende verblijfplaats. Voor zover het veiligheidsargument bestaat uit het weerhouden van [minderjarige] van bepaalde gedragingen valt zonder nader onderbouwing niet in te zien waarom plaatsing van [minderjarige] in een gesloten inrichting vereist is.

Aan afwijzing van het verzoek staat naar het oordeel van de kinderrechter niet in de weg dat [minderjarige] bijgestaan door zijn raadsvrouwe bereid is in het Poortje te blijven tot [datum verjaardag], nu op deze wijze een plek bezet blijft voor andere minderjarigen die wel aan het wettelijk criterium voldoen, welke situatie de kinderrechter niet wenselijk acht.

BESLISSING

Wijst het verzoek tot het verlenen van een machtiging aan de gezinsvoogdij-instelling tot plaatsing [minderjarige] in een gesloten inrichting met ingang van 31 juli 2003 af.

Aldus gegeven door mr. W. Miltenburg, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

P. Groothedde als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juli 2003.

HOGER BEROEP

Mocht u, verzoeker of belanghebbende, zich niet met de beslissing van de kinderrechter kunnen verenigen, dan kunt u daartegen hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem. Hoger beroep dient binnen een bepaalde termijn te worden ingesteld, tenzij een ander dat al heeft gedaan. Die termijn is voor verzoeker en voor de belanghebbende, aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden, drie maanden na de datum van de uitspraak.

Voor het instellen van hoger beroep is tussenkomst van een procureur/advocaat verplicht.