Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2003:AH9930

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
15-07-2003
Datum publicatie
16-07-2003
Zaaknummer
205244
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

erfrecht; termijn aanvaarden of verwerpen; kosten tot behoud; machtiging verkoop.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2003, 6101 met annotatie van J.G. Kuhlmann
NJK 2003, 83
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K Z W O L L E

sector kanton - locatie Zwolle

zaaknr.: 205244 ER 03-15

datum : 15 juli 2003

Beschikking op een verzoek

- tot het stellen van een termijn als bedoeld in art. 4:192 lid 2 BW en

- tot het verlenen van machtiging tot verkoop van nalatenschapsgoederen

ingediend door:

kandidaat-notaris mr. R.E. Brinkman,

namens [G],

wonende te [WOONPLAATS], als erfenaam van:

[G], geboren [W],

laatst gewoond hebbend te [WOONPLAATS],

aldaar overleden op 14 januari 2003.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het op 24 juni 2003 ter griffie ingekomen verzoekschrift

- de op 10 juli 2003 ingekomen fax met taxatierapport van de auto.

Het verzoek

Verzoeker vraagt een termijn te stellen waarbinnen twee andere erfgenamen van erflaatster zich moeten uitlaten omtrent het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap en hij verzoekt hem op de voet van art. 4:191 lid 2 BW te machtigen de tot de nalatenschap behorende auto en inboedel te verkopen ter voorkoming van oplopende schulden/bewaarkosten, zonder nadere toestemming of machtiging van bedoelde twee erfgenamen.

De beoordeling

1.

Erflaatster is blijkens het verzoek van de bij de afwikkeling van de boedel betrokken kandidaat-notaris overleden zonder bij uiterste wil over haar nalatenschap te hebben beschikt. Zij heeft 5 kinderen waarvan er drie bereid zijn de (negatieve) nalatenschap af te wikkelen en de schulden te voldoen, mits beide andere kinderen zich uitlaten omtrent aanvaarding of verwerping.

2.

De kantonrechter acht het redelijk dat [J] [G], als belanghebbende, zijn zuster [J], [A] en broer [D] door middel van betekening bij deurwaardersexploot van deze beschikking een termijn stelt waarbinnen zij zich dienen uit te laten over aanvaarding dan wel verwerping van de nalatenschap en wel binnen vier weken, ingaande op de dag nadat [J] [G] deze beschikking aan zijn zuster c.q. broer heeft doen betekenen en een afschrift van deze beschikking en met afschrift van dat exploot heeft doen inschrijven in het boedelregister dat wordt aangehouden bij de rechtbank te Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; bezoekadres met betrekking tot boedelregister Hanzelaan 351-361 te Zwolle).

De wet schrijft niet voor dat in het deurwaardersexploot moet worden vermeld dat de erfgenaam die de termijn laat verlopen zonder te reageren, geacht wordt de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Door het betekenen van deze beschikking behoren de broer en zuster in kwestie hier evenwel van op de hoogte te zijn.

3.1

Blijkens de voorlopige vermogensopstelling van de nalatenschap in het verzoekschrift is het saldo van de nalatenschap, rekening houdend met de getaxeerde waarde van de auto van

€ 750 en zonder de inboedel, reeds thans negatief. Uit de nader toegefaxte toelichting begrijpt de kantonrechter dat de huur van de door erflaatster bewoonde woning inmiddels is opgezegd, dat de inboedel is opgeslagen, hetgeen € 100 per maand opslagkosten meebrengt, en dat de auto tegen vrijwaringsbewijs, en thans niet meer op kosten van de nalatenschap verzekerd, bij de dealer staat, hetgeen geen extra kosten voor de boedel oplevert.

3.2

Uit deze toelichting kan worden afgeleid dat de opslagkosten voor de inboedel kosten tot behoud zijn in de zin van art. 4:191 lid 2 BW. Weliswaar worden voor de auto door de boedel geen extra kosten gemaakt, maar in redelijkheid mag de dealer verlangen dat de opslag bij hem ook niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.

3.3

De kantonrechter acht het in de gegeven situatie volstrekt redelijk dat de zuster en broer aan wie de termijn van vier weken wordt gesteld als in overweging 2 bedoeld, binnen vijf weken na aanvang van die termijn schriftelijk aan kandidaat-notaris Brinkman voornoemd moeten hebben meegedeeld dat zij de auto en/of inboedelstukken tot zich willen nemen tegen vergoeding van de waarde aan de nalatenschap, tenzij bedoelde broer en/of zuster binnen de termijn van vier weken ter griffie van de rechtbank Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; bezoekadres Hanzelaan 351-361 te Zwolle) een verklaring tot verwerping heeft afgelegd, die (op de voet van art. 4:191 lid 1 BW) is ingeschreven in het boedelregister.

3.4

Ingeval bedoelde broer en/of zuster zuiver of beneficiair aanvaardt doch niet binnen vijf weken na aanvang van de termijn aan de notaris kenbaar heeft gemaakt toedeling van de auto of een of meer inboedelgoederen te wensen tegen vergoeding van de waarde, dan machtigt de kantonrechter [J], [A] en [A] [G] gezamenlijk tot het verkopen van die goederen zonder toestemming van [J] [A] en [D] [G]. De verkoop hoeft in verband met de geringe waarde van de goederen niet in het openbaar te geschieden. De opbrengst dient op de rekening van de nalatenschap te worden gestort.

De beslissing

De kantonrechter:

- staat [G] toe om zijn zuster [J] [A] en broer [D] door middel van betekening bij deurwaardersexploot van deze beschikking een termijn te stellen:

a. van vier weken, ingaande op de dag nadat [G] deze beschikking aan zijn zuster c.q. broer heeft doen betekenen en een afschrift van dat exploot met een afschrift van deze beschikking heeft doen inschrijven in het boedelregister dat wordt aangehouden bij de rechtbank te Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle; bezoekadres Hanzelaan 351-361 te Zwolle), voor het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap van erflaatster [G] [J] [G], geboren [W], voornoemd, door middel van het afleggen van een daartoe strekkende en in het boedelregister in te schrijven verklaring ter griffie van deze rechtbank;

b. van vijf weken, ingaande op de dag waarop de hiervoor onder a. bedoelde termijn van vier weken gaat lopen, waarbinnen zij schriftelijk aan notaris Brinkman voornoemd moeten hebben meegedeeld dat zij de auto en/of inboedelstukken tot zich willen nemen tegen vergoeding van de waarde aan de nalatenschap, indien zij de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden;

- machtigt [J], [A] en [A] [G] gezamenlijk tot het verkopen van de auto en de inboedel zonder toestemming van [J] [A] en [D] [G], indien laatstgenoemden zuiver of beneficiair aanvaarden doch niet binnen vijf weken de hiervoor onder b. bedoelde mededeling doen. De opbrengst dient op de rekening van de nalatenschap te worden gestort.

Gegeven door mr. M.E.L. Fikkers, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 15 juli 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.