Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2003:AF9141

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
26-05-2003
Datum publicatie
26-05-2003
Zaaknummer
199678
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K Z W O L L E

sector kanton - locatie Lelystad

zaaknr.: 199678 AZ VERZ 03-15

datum : 26 mei 2003

BESCHIKKING EX ARTT. 121 EN 140 BOEK 5 BW

in de zaak van:

[Verzoekende partij], zoals vermeld op aangehechte en van deze beschikking deel uitmakende lijst verzoekers,

wonende respectievelijk zetel hebbende zoals vermeld op voormelde lijst,

verzoekende partij,

gemachtigde mr. J. van Duijvendijk, advocaat te Amsterdam,

tegen

[Verweerende partij], zoals vermeld op aangehechte en van deze beschikking deel uitmakende lijst overige belanghebbende appartementseigenaars en lijst beperkt gerechtigden,

wonende respectievelijk gevestigd zoals vermeld op voormelde lijsten,

verwerende partij,

niet verschenen.

De procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van:

- het op 24 maart 2003 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen.

De mondelinge behandeling is gehouden op 22 mei 2003.

Verzoekers zijn bij hun gemachtigde mr. van Duijvendijk voornoemd verschenen.

Alhoewel daartoe op de bij de wet voorgeschreven wijze te zijn opgeroepen, zijn verweerders niet verschenen.

Het verzoek en de beoordeling

1.

Het verzoek strekt tot het verlenen van vervangende machtiging dan wel vervangende toestemming als bedoeld in de artikelen 5:121en 5:140 Burgerlijk Wetboek (BW).

2.

Verzoekers zijn allen appartementseigenaars van appartementen die deel uitmaken van het complex "Marehof" te Almere. Verzoekers hebben aangegeven dat dit complex wordt gerenoveerd en op onderdelen ingrijpend wordt verbouwd; de renovatie zal enkele eigendomsverschuivingen met zich brengen. Voor de (rechts)handelingen die een en ander met zich brengt is de medewerking van alle appartementseigenaars noodzakelijk. Daarnaast is noodzakelijk de toestemming van -kort gezegd- beperkt gerechtigden en beslagleggers.

3.

De voorgenomen wijzigingen betreffen:

a. grondruil met de Gemeente Almere, waarbij enerzijds een deel van de tot het complex behorende gemeenschappelijke grond (straat en parkeerplaatsen) zal worden geleverd aan de gemeente (op de aan deze beschikking gehechte en hiervan deel uitmakende plattegrond -hierna: de plattegrond- aangegeven met A) en anderzijds de gemeente aan de gemeenschappelijke eigenaars eenentwintig perceeltjes grond zal leveren, ter verbetering van de entrees tot de woningen. De door de Gemeente Almere te leveren grond betreft steeds twee perceeltjes bij een tiental entrees en nog een extra perceeltje (op de plattegrond telkens aangegeven met B);

b. de zogenoemde "Snookerij"(blok 12 met onderliggende parkeerplaatsen) wordt uit de splitsing gehaald (op de plattegrond aangegeven met C);

c. verbouw en uitbouw van acht appartementen tot winkelruimte, met daaraan verbonden wijziging in de situering van bergingen (op de plattegrond aangegeven met D). Meer in detail gaat het om de verwerving van een perceel grond van ca 260 m² voor de uitbreiding, bestemmingswijziging van acht woningen tot winkelruimte, het per saldo vervallen van acht bergingen en de uitbreiding van acht terrassen boven de nieuwe winkelruimte;

d. vorming van een extra stuk berging voor de Vereniging van Eigenaars ten laste van het gemeenschappelijke gedeelte (op de plattegrond aangegeven met E).

Voorts zullen met de hiervoor noodzakelijke wijzigingen van de splitsingsakte de verwijzingen naar de voormalige ontwikkelaar van het complex daarin kunnen komen te vervallen en kunnen de verwijzingen naar het oude Burgerlijk Wetboek worden aangepast.

4.

Volgens verzoekers hebben de beoogde (rechts)handelingen uitsluitend betrekking op gedeelten van het complex die niet (meer) bestemd zijn om als afzonderlijk geheel gebruikt te worden door de verweerders en zijn voorts voor de appartementseigenaars geen kosten verbonden aan de voorgenomen wijzigingen. Verzoekers hebben voorts verklaard dat de voorgeschreven vergaderingen van de Vereniging van Eigenaars zijn gehouden en dat de voorstellen zijn aanvaard.

5.

Verweerders hebben in het geheel niet gereageerd op verzoeken tot medewerking, respectievelijk toestemming, reden waarom verzoekers thans de machtiging van de kantonrechter verzoeken voor het verrichten van de in het verzoekschrift genoemde (rechts)handelingen.

6.

Nu verweerders niet zijn verschenen en -voorzover van belang- onweersproken is dat aan verzoekers meer dan de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt, voorts niet is gebleken van bezwaren van hen die een beperkt recht op een appartementsrecht hebben, noch van hen die daarop beslag hebben gelegd en evenmin is gebleken van gerechtigden van een erfdienstbaarheid van wie de rechten door de voorgenomen wijzigingen worden verkort, kan de gevraagde machtiging worden verleend.

7.

Er is geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

De beslissing

De kantonrechter:

machtigt verzoekers tot:

a. de ruil, overeenkomstig de daartoe door de Gemeente Almere en de Vereniging van Eigenaars van het complex "Marehof" aangegane overeenkomst, waarbij een gedeelte van de tot het complex behorende gemeenschappelijke grond (straat en parkeerplaatsen zal worden geleverd c.q. toegedeeld aan de gemeente en de gemeente aan de gezamenlijke eigenaars zal leveren eenentwintig perceeltjes grond ter verbetering van de entrees tot een tiental woningen;

b. het uit de splitsing nemen van blok 12 met onderliggende parkeerplaatsen (de "Snookerij");

c. de verbouw, alsmede uitbouw op het daaraan grenzende perceel grond aan de Brouwerstraat, van de appartementsindexnummers 37 tot en met 44 met wijziging van de bestemming daarvan, alsmede de verwerving daartoe van dat aangrenzende perceel grond, naast de met de verbouwing gepaard gaande wijzigingen in de situering van de bergingen en de vergroting van acht terrassen;

d. vorming van een extra stuk berging voor de Vereniging van Eigenaars ten laste van het gemeenschappelijke gedeelte;

e. de daarvoor benodigde wijzigingen van de splitsingsakte, meer in het bijzonder (voorzover nodig) wijziging van de ondersplitsingen, levering(en), wijziging van de hoofdsplitsing, hernieuwde ondersplitsingen, levering(en) en vaststelling eigendom, zodanig dat appartementseigenaars in het verbouwde en gerenoveerde complex (een) appartementsrecht(en) in eigendom heeft (hebben), met de daarop rustende hypothe(e)k(en) overeenstemmend met hun recht(en) in het huidige complex, een en ander ter uitvoering van de door de vergadering van eigenaars van de vereniging Vereniging van Appartementseigenaars Marehof, statutair gevestigd te Almere-Stad, in haar vergadering van 1 mei 2002 genomen besluiten;

f. het door (een der medewerkers verbonden aan het) kantoor Trip notarissen te Almere doen opmaken, doen verlijden en tekenen van de ter voorschreven zake nodige akten (waaronder begrepen levering en aanvaarding over en weer om gezamenlijke eigendom te bewerkstelligen) en verder al datgene dat voornoemd notariskantoor raadzaam zal oordelen dan wel dat vereist zal zijn, waaronder mede begrepen het aanvragen van de eventueel benodigde vergunningen tot wijziging splitsing, het (doen) opmaken, passeren en ondertekenen van de terzake van de wijzigingen benodigde akten, splitsingstekeningen en overige stukken; het (doen) aanbrengen van de eventueel benodigde wijzigingen in het (de) splitsingsreglement(en); het op naam doen stellen van de nieuw te vormen appartementsrechten ten gevolge van de wijzigingen als hiervoor bedoeld op naam van diegene(n) die daartoe gerechtigd is (zijn) en, voorzover nodig, al datgene te doen dat nodig is teneinde te bereiken dat de hiervoor bedoelde notariële akte(n) overigens in overeenstemming is (zijn) met de huidige feitelijke situatie en in dat kader eventueel gewijzigde situaties en appartementsrechten te stellen op de naam van diegene(n) die daartoe gerechtigd is (zijn).

Aldus gegeven door mr. C.M.M. Hoogland-Kelkboom, kantonrechter, op 26 mei 2003 en door deze en de griffier getekend.