Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2001:AD6297

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
07-11-2001
Datum publicatie
29-11-2001
Zaaknummer
70047/KG ZA 01-427
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2002, 21
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ZWOLLE

DE PRESIDENT IN KORT GEDING

K.G. nr. : 70047/KG ZA 01-427

Uitspraak : 7 november 2001

V O N N I S

in de zaak, aanhangig tussen:

de besloten vennootschap [X] BOUW B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

procureur mr. J.A. van Wijmen,

advocaat mr. M.H. Blokvoort te Enschede,

en

1. [gedaagde 1],

2. [gedaagde 2],

3. [gedaagde 3],

4. [gedaagde 4],

5. [gedaagde 5],

6. [gedaagde 6],

7. [gedaagde 7],

8. [gedaagde 8],

9. [gedaagde 9],

10. [gedaagde 10],

11. [gedaagde 11],

12. [gedaagde 12],

13. [gedaagde 13],

14. [gedaagde 14],

15. [gedaagde 15],

16. [gedaagde 16],

17. [gedaagde 17],

18. [gedaagde 18],

19. [gedaagde 19],

allen wonende te [woonplaats],

gedaagden,

procureur mr. A.J. ter Wee.

PROCESVERLOOP

Eiseres, hierna te noemen: [eiseres], heeft gedaagden, hierna te noemen: de krakers, doen dagvaarden in kort geding. Degenen, die anoniem zijn gedagvaard, hebben zich ter zitting alsnog bekend gemaakt.

[eiseres] heeft geconcludeerd van eis.

Haar vordering strekt ertoe dat de President bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, de krakers:

1. zal veroordelen om de door hen gekraakte panden aan de [adres] te [woonplaats], op de situatietekening aangegeven met nummer 1 en 2, binnen twee keer 24 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, geheel leeg en ontruimd ter beschikking van [eiseres] te stellen en met alle daarin aanwezige personen en al hun goederen te verlaten en te ontruimen, alsmede te verlaten en ontruimd te houden, met machtiging van [eiseres] om, indien de krakers na verloop van één week na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis met die ontruiming in gebreke blijven deze zelf te doen uitvoeren, zulks op kosten van de krakers en desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie, en met bepaling dat het in deze te wijzen ontruimingsvonnis binnen de in artikel 557a Rv genoemde termijn van één jaar ook zal kunnen worden ten uitvoer gelegd tegen eenieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer zich dit voordoet, dan wel een zodanige veroordeling uit te spreken als de President in goede justitie zal vermenen te behoren;

2. zal gebieden om, na het leeg en ontruimd ter beschikking stellen van de onder punt 1. bedoelde panden, het terrein dat in eigendom toebehoort aan [eiseres], kadastraal bekend gemeente [kadastrale gegevens], om welk terrein op de situatietekening een dikke lijn is getrokken, onmiddellijk te verlaten en verlaten te houden, dan wel een zodanige veroordeling uit te spreken als de President in goede justitie zal vermenen te behoren;

3. de krakers zal veroordelen in de kosten van het geding.

De krakers hebben tegen het gevorderde verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing daarvan, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van het geding.

Partijen hebben ter zitting van 31 oktober 2001 hun standpunt toegelicht

Ten slotte hebben partijen verzocht op het griffiedossier vonnis te wijzen.

MOTIVERING

1. Vaststaande feiten

1.1 [eiseres] is eigenaar van het terrein te Zwolle, kadastraal bekend gemeente [kadastrale gegevens], plaatselijk bekend als [adres]. Op het terrein bevinden zich onder meer een bedrijfs- c.q. kantoorpand en een oude fabriek. Gedaagde sub 2 bevindt zich in laatstgenoemd pand, de overige krakers bevinden zich in het kantoorpand. Voor de intrek eind augustus /begin september 2001 van de krakers in genoemde panden stonden deze een jaar leeg. Op het terrein staan nog andere panden, die door [eiseres] als opslagruimte worden gebruikt dan wel worden verhuurd als opslagruimte aan het Leger des Heils en de Kringloopwinkel. Een gedeelte van het terrein is voorts in gebruik bij garage [Y] voor de stalling van (nieuwe) auto's.

1.2 [eiseres] is met de gemeente Zwolle in overleg over de herontwikkeling van het DSM-terrein, waarvan het terrein waarop de gekraakte panden staan onderdeel uitmaakt. Binnenkort zal de gemeente Zwolle de procedure in werking zetten teneinde te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan.

1.3 Bij faxbericht van 14 september 2001 is namens de verzekeraar van [eiseres] medegedeeld dat, wegens het kraken van het (leegstaande) gebouw aan de [adres], de dekking per 14 september 2001 wordt ingetrokken.

1.4 Bij deurwaardersexploit van 28 september 2001 heeft [eiseres] de krakers gesommeerd de gekraakte panden te verlaten. Aan die sommatie hebben de krakers geen gevolg gegeven.

1.5 Bij fax van 9 oktober 2001 is namens de verzekeraar van [eiseres] bericht dat, nu inmiddels de kantoren ook zijn gekraakt, de dekking voor de gehele polis met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken.

2. Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1 [eiseres] stelt dat nu de krakers zonder recht of titel in de genoemde panden verblijven en zij inbreuk maken op het eigendomsrecht van [eiseres], de ontruimingsvordering voor toewijzing gereed ligt. Voorts stelt [eiseres] dat zij spoedeisend belang bij die ontruiming heeft. Op hetgeen daartoe van de zijde van [eiseres] is aangevoerd zal, voor zoveel nodig, hierna nader worden ingegaan.

2.2 De krakers hebben gemotiveerd betwist dat [eiseres] spoedeisend belang bij de gevorderde ontruiming heeft. Op hun verweer zal, voor zoveel nodig, hierna nader worden ingegaan.

2.3 Tussen partijen is niet in geschil dat de krakers zonder recht of titel de desbetreffende panden in gebruik hebben en dat zulks jegens [eiseres] onrechtmatig is. In geschil is de vraag of [eiseres] voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde ontruiming. De President beantwoordt die vraag ontkennend. Daartoe is het navolgende van belang.

2.4 [eiseres] heeft in de eerste plaats op gewezen op het feit dat haar verzekeraar (Generali/ Sedgewick Pool) de verzekering van de desbetreffende panden heeft opgezegd. Bovendien heeft de verzekeraar de dekking voor de gehele polis, derhalve ook voor de niet gekraakte panden op het terrein, met onmiddellijke ingang ingetrokken, waardoor [eiseres] zo heeft zij betoogd een groot financieel risico loopt.

Ter zitting is evenwel gebleken dat [eiseres] tegen deze opzegging geen bezwaar heeft gemaakt. De vraag is in het onderhavige geval of deze opzegging terecht te achten is, nu op grond van de polisvoorwaarden de vraag kan worden gesteld of een door de verzekeraar gemaakte keuze zonder meer als rechtens onaanvechtbaar kan gelden. [eiseres] heeft zich (nog) niet ingespannen om de verzekeraar op andere gedachten te brengen. Dit had te meer in de rede gelegen, nu blijkens de door [eiseres] overgelegde polis keuzemogelijkheden bestaan om in het geval het in de polis omschreven gebouw geheel of gedeeltelijk is gekraakt, de verzekering te beëindigen dan wel een gewijzigde premie en/of voorwaarden te bedingen.

In voornoemde opzegging van de verzekering is in de gegeven omstandigheden dan ook onvoldoende grond gelegen om een spoedeisend belang aan de zijde van [eiseres] aan te nemen.

2.5 Voorts heeft [eiseres] gewezen op enkele incidenten, die naar zij stelt sedert eind augustus 2001, toen de krakers in de panden hun intrek hebben genomen, zich op het terrein hebben voorgedaan. Het gaat hierbij volgens [eiseres] om het vernielen van één van de overige panden, diefstal van diverse zaken en het losbreken van de op het terrein aanwezige traforuimte. Deze incidenten zijn volgens [eiseres] terug te voeren op het feit dat het hek, in verband met de aanwezigheid van de krakers op het terrein, niet gedurende de gehele avond- en nachtperiode is afgesloten.

Ter zitting hebben de krakers evenwel onweersproken aangevoerd dat het hekwerk diverse gaten vertoont, zodat niet aannemelijk is dat genoemde incidenten verband houden met het (door de krakers) niet afsluiten van het hek. Bovendien hebben de krakers ter zitting toegezegd dat zij er op toezien dat gedurende de nachtelijke uren het toegangshek gesloten blijft.

Uit de ter zitting door de krakers getoonde foto's van (onder meer) de gekraakte panden is voorts gebleken dat de krakers de netjes bewonen. Aannemelijk is dat de aanwezigheid van de krakers ertoe bijdraagt dat verdere verpaupering, zoals opgetreden na de langdurige leegstand van de panden, wordt tegengegaan en waardoor de veiligheid op het terrein wordt vergroot alsmede en inbraak en vernieling door derden worden ontmoedigd.

Voorts is van belang dat de krakers onweersproken hebben aangevoerd dat hun contacten met de (particuliere) buren goed zijn en dat van die zijde tegen hun aanwezigheid geen bezwaren bestaan. Ook autobedrijf [Y], dat op het terrein (nieuwe) auto's stalt, heeft naar de krakers onweersproken hebben aangevoerd geen bezwaar tegen de aanwezigheid van de krakers op het terrein.

2.6 [eiseres] heeft er voorts op gewezen dat de herontwikkelingsplannen van het terrein in een vergevorderd stadium zijn en dat zij, tot de herontwikkeling een aanvang neemt, de thans gekraakte panden wenst te verhuren.

Dat er reëel uitzicht op verhuur van de panden bestaat is, onder meer in het licht van het feit dat de lang voor het kraker al geruime tijd (een jaar) hebben leeggestaan en gezien de staat waarin de panden zich bevinden, niet aannemelijk geworden. Bovendien valt uit de stellingen van [eiseres] af te leiden dat bij goedkeuring van de plannen, met de werkzaamheden een aanvang wordt genomen in het voorjaar van 2001, met alle gevolgen van dien voor de aantrekkingskracht van het object voor een potentiële huurder.Aan dit betoog wordt mitsdien voorbij gegaan.

2.7 Ook de stelling van [eiseres] dat volgens het bestemmingsplan "Dieze Oost" op het desbetreffende terrein de bestemming 'bedrijven' rust en kan [eiseres] niet baten. In aanmerking genomen dat het verblijf van de krakers slechts tijdelijk is (totdat met de sloop van de panden een aanvang wordt genomen), is niet aannemelijk dat van de zijde van het gemeentebestuur handhavend zal worden opgetreden. Voorts heeft [eiseres] niet aannemelijk gemaakt dat van de zijde van het gemeentebestuur uit brandveiligheidsoverwegingen zal worden opgetreden. Zo is gesteld noch gebleken dat de brandweer onderzoek naar de brandveiligheid van de panden heeft gedaan. Overigens beschikken de panden, naar de krakers onweersproken hebben aangevoerd, over brandblussers en brandslangen.

2.8 Verder en niet in het minst weegt mee dat ter zitting is gebleken dat krakers bereid zijn voor het gebruik van diverse nutsvoorzieningen een vergoeding aan [eiseres] te betalen. De krakers zijn ook, zo hebben zij ter zitting laten weten, bereid met [eiseres] een gebruikersovereenkomst aan te gaan voor de tijd dat zij in de panden verblijven. Ook hebben zij zich ter zitting coöperatief getoond waar het betreft het maken van afspraken over bijvoorbeeld, in verband met onderzoek door of vanwege [eiseres] met het oog op de voor het voorjaar van 2002 geplande sloop, de toegankelijkheid van de panden. Bovendien hebben de krakers ter zitting toegezegd dat, zodra de sloop van de panden een aanvang neemt, zij de gekraakte panden vrijwillig zullen verlaten, aan welke toezegging zij desnodig zullen (kunnen) worden gehouden.

2.9 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet worden geoordeeld dat [eiseres] op dit moment en in dit stadium van de planontwikkeling onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde ontruiming. Aan aspecten zoals veiligheid en toegankelijkheid van het terrein en de panden, welke aspecten volgens het hoofd projecten van [eiseres], de heer [Z], het zwaarst voor [eiseres] wegen, doet de aanwezigheid van de krakers geen afbreuk.

Daartegen hebben de krakers, anders dan [eiseres] heeft doen betogen, wel degelijk belang om tijdelijk in de panden te verblijven. Dat belang is niet zozeer gelegen in financiële overwegingen aan de zijde van de krakers (de krakers zijn bereid aan [eiseres] een vergoeding te betalen voor het gebruik van de panden), maar is gelegen in de omstandigheid dat de krakers niet over woonruimte elders beschikken en ook niet op korte termijn kunnen beschikken.

2.10 De eindconclusie is dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. [eiseres] dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden veroordeeld. Aangezien ten behoeve van de krakers een toevoeging is aangevraagd, welke nog niet is verleend, zal een beslissing omtrent de kosten worden aangehouden.

BESLISSING

De President,

Weigert de gevraagde voorzieningen;

Houdt de beslissing met betrekking tot de kosten aan totdat door de Raad voor de Rechtsbijstand is beslist op de aanvraag van de krakers om verlening van een toevoeging.

Gewezen door mr. E.A. Maan, president en in het openbaar uitgesproken op woensdag 7 november 2001 in tegenwoordigheid van de griffier