Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2000:AA6956

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
07-08-2000
Datum publicatie
21-01-2002
Zaaknummer
Awb 00/7902
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 36
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE

DE PRESIDENT

Reg.nr.: Awb 00/7902

1

Bestreden besluit: Het besluit van verweerder van 24 juli 2000, waarbij aan belangheb bende impliciet toestemming is verleend voor het houden van het evenement "Zwientie tikken" op 5 augustus 2000 tijdens het Dicky Woodstock Popfestival van 4 tot en met 5 augustus 2000.

Datum zitting: 4 augustus 2000

Proces-verbaal van de op de openbare zitting op de hierboven vermelde datum gedane mondelinge uitspraak, betreffende het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen:

Stichting Animal Peace,

gevestigd te Hilversum,

de stichting Steun aan de belangengroep rechten voor al wat leeft, gevestigd te Raalte,

De Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren, gevestigd te Amsterdam, verzoeksters, gemachtigde: mr. K.T.B. Salomons, advocaat te Den Haag;

en

de burgemeester van Steenwijk,

verweerder, gemachtigde: mr. E.G.B. Hilbink, ambtenaar van de gemeente Steenwijk; en

Stichting Dicky Woodstock,

gevestigd te Steenwijk, belanghebbende.

MONDELINGE LITSPRAAK

Beslissing

De president:

verklaart het verzoek voorzover ingediend door de stichting Steun aan de belangengroep rechten voor al wat leeft en De Sophia-vereniging tot bescherming van dieren niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een bezwaarschrift;

wijst het verzoek om een voorlopige voorziening voor het overige af.

Gronden van de beslissing

Ingevolge artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Steenwijk (hierna: APV) is degene die voornemens is een evenement te organiseren verplicht ten minste veertien dagen voor de aanvang van dat evenement de burgemeester daarvan in kennis te stellen.

Ingevolge artikel 2.2.3. van de APV kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid voorschriften geven omtrent het houden van een evenement dan wel een evenement verbieden.

Ingevolge artikel 2.2.1.van de APV wordt in deze afdeling (Toezicht op evenementen) onder evenement, voor zover hier van belang, verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Vaststaat dat het zogenaamde zwientie tikken een evenement is in de zin van artikel 2.2.1 van de APV.

Het bestreden besluit bevat impliciet de weigering om het zwientie tikken te verbieden dan wel aan de toestemming voorschriften te verbinden in het belang van de openbare orde. veiligheid, zedelijkheid of gezondheid als bedoeld in artikel 2.2.3. van de APV.

Er is derhalve sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Ter zitting is gebleken dat het zogeheten zwientie tikken een van de evenementen is die in het kader van het Dicky Woodstock Popfestival wordt georganiseerd in de gemeente Steenwijk in de periode van 3 tot en met 5 augustus 2000. Het evenement vindt plaats op een open veld, waarin met strobalen een cirkel is uitgezet met een diameter van ongeveer 20 meter. In deze cirkel, waarin een ondiepe modderpoel is, worden twee varkens en twee geblinddoekte mensen gebracht. Het is de bedoeling dat de geblinddoekte deelnemers de varkens aantikken. Op enige afstand rond de strobalen worden dranghekken geplaatst.

Artikel 2.2.3 van de APV is opgenomen onder het hoofdstuk openbare orde, veiligheid, zedelijkheid en gezondheid. Dit brengt met zich dat de burgemeester een evenement slechts kan verbieden indien het plaatsvinden van het desbetreffende evenement uit een oogpunt van openbare orde. veiligheid, zedelijkheid of gezondheid overwegende bezwaren ontmoet.

Mede gelet op het verhandelde ter zitting kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat bij het zwientie tikken zich situaties zullen voordoen die in artikel 36 van de Gezondheids-en Welzijnswet voor Dieren zijn verboden.

Ook anderszins is voorshands niet gebleken van feiten of omstandigheden die aanleiding geven te veronderstellen dat in verband met het evenement verstoring van de openbare orde zal plaatsvinden. Daarbij is mede betrokken dat het zwientie tikken reeds eerder is georganiseerd zonder dat zich daarbij verstoringen van de openbare orde hebben voorgedaan.

Gelet op het vorenstaande is de president voorshands van oordeel dat er voor verweerder geen aanleiding bestond om op grond van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid als bedoeld in artikel 2.2.3. van de APV het evenement te verbieden danwel aan de toestemming voorschriften te verbinden.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is derhalve geen plaats.

Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroor-deeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten, is de president niet gebleken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat is ondertekend door mw. mr. M.H.P. Beukelman, fungerend president, en mr. F.K. Heiting, griffier.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden op: 7 augusuts 2000