Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2022:44

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
05-01-2022
Datum publicatie
10-01-2022
Zaaknummer
02/800925-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met voorwaarden met één jaar.

Het komende jaar is nodig om een passende (definitieve) woonplek te vinden en te monitoren of de terbeschikkinggestelde zich in een andere, minder beveiligde setting kan conformeren aan de begeleiding en de medicatie zodat op die andere plek het recidiverisico aanvaardbaar blijft.

De rechtbank geeft de reclassering in overweging om wanneer de juiste woonplek is gevonden en de positieve lijn zich doorzet de nodige inspanningen te verrichten om de mogelijkheid te onderzoeken tot het afgeven van een machtiging krachtens de Wzd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

Parketnummer: 02/800925-13

beslissing van de meervoudige kamer d.d. 5 januari 2022

op de vordering van de officier van justitie tot verlenging van de terbeschikkingstelling met voorwaarden van

[veroordeelde]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1990

thans verblijvende in Forensisch Psychiatrische Kliniek Trajectum, Hoeve Boschoord te 8387 XN Boschoord, Boylerstraat 4 (hierna: fpk)

1 De stukken

Het dossier bevat onder meer de volgende stukken:

- de vordering van de officier van justitie, ingediend op 1 december 2021, die strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling (hierna tbs) met voorwaarden met één jaar;

- de voortgangsverslagen van Reclassering Nederland van 11 januari 2021, 2 april 2021, 13 juli 2021 en 19 november 2021, waarin wordt ingegaan op de voortgang van het toezicht;

- het ‘voorlopig verlengingsadvies tbs voorwaarden’ van Reclassering Nederland d.d. 21 juni 2021;

- het rapport van Reclassering Nederland d.d. 18 oktober 2021, waarin het advies van de inrichting (fpk) is vermeld;

- het psychologisch onderzoek Pro Justitia d.d. 27 september 2021 van [psycholoog] ;

- het psychiatrisch onderzoek Pro Justitia d.d. 20 oktober 2021 van [psychiater] .

2 De procesgang

Tijdens het onderzoek ter openbare terechtzitting van de rechtbank van 5 januari 2022 is de officier van justitie, mr. A.I.M.M. Gudde, gehoord.

Tevens is [veroordeelde] via videoverbinding gehoord.

Voorts is de deskundige [naam] , reclasseringsmedewerker, via videoverbinding gehoord.

De rechtbank stelt op basis van het dossier het volgende vast.

Bij arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 12 januari 2015 is [veroordeelde] wegens het overtreden van de artikelen 246 en 300 van het Wetboek van Strafrecht in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden en tbs met voorwaarden, met als bijzondere voorwaarden dat [veroordeelde] :

- zich op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zal laten opnemen in fpk Transfore te Balkbrug of een soortgelijke intramurale instelling, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-)directeur van die instelling zullen worden gegeven;

- zich zal houden aan de aanwijzingen, voorwaarden, behandelafspraken en huisregels van de betreffende kliniek;

- het vrijhedenbeleid zal volgen zoals afgesproken is met de behandelcoördinator van de kliniek, in samenspraak met de reclassering;

- zal meewerken aan het tot zich nemen van medicatie in orale vorm of depot, zoals voorgeschreven door de behandelaar;

- geen drugs en alcohol zal gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht en hij zal meewerken aan middelencontrole;

- zich, na de klinische behandeling, ambulant zal laten behandelen in een forensische polikliniek of soortgelijke instelling, wanneer dit door de reclassering en/of behandelaars nodig wordt bevonden, ook als dit inhoudt begeleiding door een fact team, of soortgelijke bemoeizorg;

- zal meewerken aan woonbegeleiding, dan wel een vorm van beschermd of begeleid wonen, aansluitend aan de klinische behandeling, indien dit door de reclassering nodig wordt gevonden;

- zal meewerken aan het verkrijgen en behouden van een passende dagbesteding;

- indien geïndiceerd, zal meewerken aan een time-out bij een nader te bepalen (forensische) instelling; deze time-outplaatsing duurt zolang als nodig is om betrokkene op verantwoorde en veilige wijze terug te laten keren naar de omstandigheden voorafgaand aan de time-out doch maximaal 2 x 7 weken;

- openheid zal geven over zijn financiële situatie en zal meewerken aan schuldhulpverlening en/of bewindvoering als dit nodig wordt geacht door de reclassering;

- toestemming geeft aan de reclassering om contact te hebben met alle personen en instellingen uit zijn sociale netwerk;

- mee zal werken aan een (kennismakings)gesprek met de wijkagent, overeenkomstig het samenwerkingsprotocol tussen de politie en Reclassering Nederland.

De rechtbank constateert dat het in deze zaak gaat om misdrijven als bedoeld in artikel 38e, eerste lid, Sr, oftewel misdrijven gericht tegen of gevaar voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De tbs met voorwaarden is op 13 januari 2015 aangevangen. Bij beslissing van 19 januari 2017 van deze rechtbank is de termijn van de tbs met voorwaarden verlengd met twee jaar.

Op 6 juni 2018 heeft de officier van justitie gevorderd de tbs met voorwaarden om te zetten naar een tbs met dwangverpleging. Bij beslissing van 4 juli 2018 heeft de rechtbank deze vordering afgewezen.

De tbs met voorwaarden is bij beslissing van de rechtbank van 24 januari 2019 verlengd met een termijn van twee jaar, waarbij de voorwaarden zijn gewijzigd, met dien verstande dat de eerste voorwaarde zal luiden dat [veroordeelde] :

- zich op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zal laten opnemen in fpk Trajectum Hoeve Boschoord te Boschoord of een andere ggz-instelling, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-)directeur van die instelling zullen worden gegeven.

De overige voorwaarden zijn ongewijzigd in stand gebleven.

De tbs met voorwaarden is laatstelijk bij beslissing van 21 januari 2021 verlengd voor een termijn van één jaar.

3 Het advies van de reclassering

Uit het advies van de reclassering komt het volgende naar voren. Het afgelopen jaar is [veroordeelde] grotendeels hersteld van een hersenabces, maar is wel duidelijk merkbaar dat de psychotische verschijnselen zijn toegenomen (wanen) en dat er sprake is van enige cognitieve schade (vergeetachtigheid en moeizamere spraak). [veroordeelde] stelt zich (zorg)afhankelijk op. Er is een gelatenheid ontstaan, waarbij hij zegt angst te hebben voor een terugkeer in de maatschappij. Voor de angst en de soms depressieve gevoelens krijgt [veroordeelde] een angstremmer en stemmingsstabilisator als medicatie. De gesprekken zijn vooral gegaan over zijn angsten en het geruststellen dat er een goede woonplek wordt gevonden. Er is nog nauwelijks discussie over nut en noodzaak van de maatregel en zijn vrijheden. Er zijn het afgelopen jaar wel enkele gokincidenten geweest. De reclassering adviseert om de tbs- maatregel, onder dezelfde voorwaarden, te verlengen met één jaar. Deze periode is volgens de reclassering nodig om een passende vervolgplek te vinden en te monitoren of [veroordeelde] in een andere, minder beveiligde setting zich kan conformeren aan de begeleiding en medicatie. De reclassering acht passende begeleiding van cruciaal belang in het risicomanagement van [veroordeelde] .

Ter zitting heeft de deskundige daaraan nog toegevoegd dat [veroordeelde] gelet op zijn psychische en lichamelijke gesteldheid 24-uursbegeleiding nodig heeft. Er is gezocht naar een vervolgplek waar [veroordeelde] voldoende begrenzing kan worden gegeven. De deskundige is van mening dat De Zeuvenakkers een geschikte woonvoorziening is voor [veroordeelde] en zal hem daar aanmelden.

4 Het advies van de externe gedragsdeskundigen

Psychiater [psychiater] heeft in het rapport van 20 oktober 2021 geadviseerd de tbs-maatregel met één jaar te verlengen. Er is bij [veroordeelde] volgens hem sprake van schizofrenie, een persoonlijkheidsstoornis niet anderszins omschreven met antisociale trekken en een licht verstandelijke beperking. Er is bovendien sprake van een combinatie van een verstandelijke beperking met een instabiele persoonlijkheidsstructuur waardoor hij een hypotheek legt op de relaties van wie hij vanwege zijn beperkingen afhankelijk is. Dit vergt veel geduld en incasseringsvermogen van de omgeving. Daarnaast is er sprake van een psychotische stoornis. Wanneer [veroordeelde] aan zichzelf is overgeleverd is hij onvoldoende in staat om zijn impulsen in goede banen te houden. Het risico op algemeen delictgedrag wordt door [psychiater] als hoog ingeschat en het risico op een zedendelict wordt zonder het huidige risicomanagement ingeschat als zeer hoog. Momenteel zijn met het huidige risicomanagement de risicofactoren onder controle. [veroordeelde] is een gehospitaliseerde man, die toenemend de zorg en de bemoeienis om hem heen ondergaat. Hij houdt zich aan de medicatievoorschriften en stelt zich doorgaans begeleidbaar op binnen een goed georganiseerde setting met 24-uurszorg met als focus het handhaven van het huidige psychiatrische en somatische evenwicht, het beheersen van de risico’s en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Er wordt gezocht naar een beschutte vervolgplek met 24-uurszorg, met een bejegening die passend is bij zijn angsten en beperkingen. Van belang is dat [veroordeelde] zijn antipsychotische medicatie behoudt en dat hij zich onthoudt van alcohol en drugs. Daarnaast is het van belang dat er nauwlettend toezicht blijft op zijn neiging om zich te laten leiden door zijn impulsen op financieel en seksueel gebied. [psychiater] adviseert de tbs-maatregel met één jaar te verlengen, zodat volgend jaar nagegaan kan worden of er een woonplek is gevonden en - indien dat het geval is - of [veroordeelde] daar ‘geland’ is, zodat een jaar later bij het definitief beëindigen van de tbs-maatregel overgegaan kan worden op een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang (hierna Wzd).

Omdat [veroordeelde] heeft geweigerd om aan het onderzoek door gz-psycholoog [psycholoog] mee te werken heeft de psycholoog onvoldoende beeld van hem gekregen om een advies uit te kunnen brengen.

5 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is ter zitting gebleven bij de vordering de tbs met voorwaarden met één jaar te verlengen. Dit jaar is volgens haar nodig om een geschikte woonplek te vinden en te monitoren of [veroordeelde] zich in een andere, minder beveiligde setting kan conformeren aan de begeleiding en medicatie. De officier van justitie spreekt verder de verwachting uit dat als er een geschikte plek is gevonden en de positieve lijn zich doorzet, iedereen zich zal inspannen om volgend jaar een indicatie te verkrijgen voor een rechterlijke machtiging in het kader van de Wzd.

6 Het standpunt van de verdediging

[veroordeelde] heeft ter zitting verklaard dat hij hoopt dat hij naar de juiste woonplek gaat. Hij verzet zich niet tegen de verlenging van de tbs met één jaar, maar wil wel dat er het komende jaar stappen worden gezet richting de beëindiging van de tbs.

7 Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de inhoud van de hiervoor aangehaalde rapportages concludeert de rechtbank dat thans nog steeds sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van [veroordeelde] . Daarnaast is de rechtbank op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting van oordeel dat sprake is van een hoog recidiverisico, wanneer de tbs met voorwaarden op dit moment wordt beëindigd. Het komende jaar is nodig om een passende (definitieve) woonplek te vinden en te monitoren of [veroordeelde] zich in een andere, minder beveiligde setting kan conformeren aan de begeleiding en de medicatie zodat op die andere plek het recidiverisico aanvaardbaar blijft.

De rechtbank geeft de reclassering in overweging om wanneer de juiste woonplek is gevonden en de positieve lijn zich doorzet de nodige inspanningen te verrichten om de mogelijkheid te onderzoeken tot het afgeven van een machtiging krachtens de Wzd. Daarmee wordt [veroordeelde] een perspectief geboden.

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de tbs met voorwaarden van [veroordeelde] wordt verlengd met één jaar

8 De beslissing.

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met voorwaarden van Veldman met één jaar.

Deze beslissing is gegeven door mr. R.P. Broeders, voorzitter,

mr. L.W. Louwerse en mr. J.C.A.M. Los, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.M.J.H. van den Hurk-Van der Zanden en is uitgesproken ter openbare zitting op 5 januari 2022.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.