Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2021:2937

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
11-06-2021
Datum publicatie
18-06-2021
Zaaknummer
AWB - 15 _ 8178
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dividendbelasting / internationaal, dividendbelastingzaken, Spezial Sondervermögen met één deelnemer

De rechtbank doet, zonder mondelinge behandeling ter zitting, uitspraken in één geschift in de zaken van ruim 170 belanghebbenden waaraan 653 zaaknummers zijn toegekend. Tussen partijen is niet in geschil dat elk van de belanghebbenden, een Spezial Sondervermögen met één deelnemer, transparant is voor de vennootschapsbelasting. De rechtbank oordeelt, onder verwijzing naar jurisprudentie van de Hoge Raad en een eigen uitspraak van 24 augustus 2020, dat de Spezial Sondervermögen zelf niet als opbrengstgerechtigde kunnen worden aangemerkt van de dividendbelasting en dus ook geen aanspraak kunnen maken op teruggaaf van dividendbelasting. Omdat in elk van de zaken niet in geschil is dat het verzoek om teruggaaf niet mede is gedaan door de deelnemer in de desbetreffende belanghebbende, althans dat niet vast is komen te staan dat dit wel het geval is, is het beroep in elk van de zaken ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 18-6-2021
FutD 2021-1921
V-N Vandaag 2021/1493
NLF 2021/1296
V-N 2021/36.7 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, meervoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummers: zie de bijlage

uitspraken van 11 juni 2021

Uitspraken als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

Ieder van de belanghebbenden genoemd in de bijlage,

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

Zitting

Het onderzoek ter zitting is met toepassing van artikel 8:57, eerste lid, van de Awb achterwege gebleven.

1 Achtergrond

1.1.

Het gaat hier om zaken van verscheidene belanghebbenden, aan welke zaken in totaal 653 zaaknummers zijn toegekend (hierna: de 653 zaken). In de bijlage bij deze uitspraken is een overzicht opgenomen van de zaaknummers en de belanghebbenden. Het overzicht is ontleend aan de hierna bij 1.10 vermelde bijlage bij de brief van de inspecteur van 27 januari 2021.

1.2.

Hoewel het om verscheidene belanghebbenden gaat, doet de rechtbank hierbij in één geschrift uitspraken in al deze zaken. Dit heeft de volgende achtergrond.

1.3.

De gemachtigde van belanghebbenden, te weten drs. R.A. van der Jagt, althans KPMG Meijburg & Co, (hierna: de gemachtigde) heeft zeer veel procedures namens buitenlandse beleggingsfondsen aanhangig gemaakt waarin onder meer met een beroep op het unierecht verzocht is om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Deze procedures zijn lange tijd aangehouden in verband met door de rechtbank gestelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.1 Een aanzienlijk aantal van de buitenlandse fondsen heeft de rechtsvorm van een Spezial Sondervermögen , waaronder – naar tussen partijen vaststaat – de belanghebbenden.

1.4.

De Hoge Raad heeft bij beslissing van 24 januari 2020 rechtsvragen beantwoord die onder meer van belang zijn voor kort gezegd de Nederlands fiscaalrechtelijke kwalificatie voor de dividendbelasting van een Spezial Sondervermögen met één deelnemer.2

1.5.

Gelet op het grote aantal procedures van de gemachtigde heeft de rechtbank bij brief van 3 maart 2020 aan de gemachtigde diverse regievragen gesteld, waaronder vragen met betrekking tot zaken betreffende teruggaafverzoeken die zijn gedaan door een Spezial Sondervermögen , in het bijzonder of sprake is van één deelnemer en zo ja of het teruggaafverzoek mede is gedaan namens de deelnemer. De gemachtigde heeft daarop onder meer (digitaal) een ingevuld excel-overzicht (hierna: het excel-overzicht) aangeleverd.

1.6.

De inspecteur heeft daarop bij brief van 16 juli 2020 gereageerd. De inspecteur stelt onder meer dat uit het excel-overzicht volgt dat bij 653 beroepen sprake is van een Spezial Sondervermögen met één deelnemer waarbij het teruggaafverzoek alleen door het fonds is gedaan. De inspecteur neemt het standpunt in dat, in de kern, deze beroepen niet tot teruggaaf kunnen leiden, gelet op de beslissing van de Hoge Raad van 24 januari 2020.

1.7.

De rechtbank heeft op 24 augustus 2020 uitspraak gedaan in een procedure van een Spezial Sondervermögen met één deelnemer, waarbij de gemachtigde de procesvertegenwoordiger was.3 In die zaak was uiteindelijk niet in geschil dat de desbetreffende belanghebbende transparant voor de vennootschapsbelasting (hierna: vpb) was. De belanghebbende in die procedure nam ten eerste het standpunt in dat aangezien zij voor de vpb als transparant moet worden aangemerkt maar wel als opbrengstgerechtigde moet worden aangemerkt in de zin van artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB), zij in aanmerking komt voor de teruggaafregeling van dividendbelasting op grond van artikel 10 van de Wet DB voor – kort gezegd – opbrengstgerechtigde lichamen die niet aan de vpb onderworpen zijn. Subsidiair nam die belanghebbende het standpunt in dat ook als zij niet zou zijn aan te merken als opbrengstgerechtigde, zij recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting omdat zij voldoende vergelijkbaar is met een fiscale beleggingsinstelling (hierna: fbi), in aanmerking genomen dat het doel van de teruggaaf van dividendbelasting aan een fbi is het voorkomen van economische dubbele belasting en het unierecht ertoe verplicht om grensoverschrijdende economische dubbele belasting te voorkomen. De rechtbank heeft in de voormelde uitspraak beide rechtskundige standpunten verworpen en geoordeeld dat de inspecteur de verzoeken om teruggaaf terecht heeft geweigerd.

1.8.

De inspecteur heeft het in 1.6 vermelde standpunt herhaald bij brief van 17 november 2020 en heeft daarbij de rechtbank in overweging gegeven dergelijke zaken af te doen zonder zitting.

1.9.

De rechtbank heeft op 10 december 2020 een regiezitting gehouden met de gemachtigde en de inspecteur. Voorafgaand aan die zitting is een brief van 30 november 2020 met regievragen gestuurd aan de gemachtigde. Daarbij zijn vervolgvragen gesteld over onder meer de zaken van Spezial Sondervermögen met één deelnemer waarbij het teruggaafverzoek alleen door het fonds is gedaan. Naar aanleiding van de regiezitting en die brief zijn de gemachtigde en de inspecteur in overleg getreden.

1.10.

De inspecteur heeft bij brief van 27 januari 2021 de rechtbank geïnformeerd. De inspecteur gaat daarin onder meer in op de eerdergenoemde 653 beroepen waarin volgens het excel-overzicht sprake is van een Spezial Sondervermögen met één deelnemer waarbij het teruggaafverzoek alleen door het fonds is gedaan. De inspecteur meldt deze informatie te hebben vergeleken met informatie zoals bekend bij de Belastingdienst. Verder meldt de inspecteur dat de gemachtigde heeft gemeld dat hij de Duitse fondsbeheerders heeft verzocht nogmaals het excel-overzicht te controleren of in de 653 gevallen het verzoek ook daadwerkelijk uitsluitend door het fonds is ingediend. Bij deze brief van 27 januari 2021 is een overzicht gevoegd van de 653 zaken.

1.11.

De inspecteur heeft in het vervolg daarop bij brief van 30 maart 2021 onder meer het volgende gemeld:

“Bij mijn brief van 26 januari 2021 heb ik u geïnformeerd over de informatie die hierover bij de Belastingdienst beschikbaar is. Naar mijn inzicht zijn de betreffende verzoeken inderdaad uitsluitend namens het fonds ingediend. Zoals in mijn brief aangegeven zou dhr. Van der Jagt verifiëren bij de fondsbeheerders of deze 653 beroepszaken (zie bijlage bij brief van 26 januari 2020) inderdaad uitsluitend namens het fonds zijn ingediend. Inmiddels heeft dhr. Van der Jagt te kennen gegeven dat de verificatie door de fondsbeheerder te arbeidsintensief is en dat de gevraagde verificatie dus niet zal plaatsvinden. Tegen die achtergrond geef ik u in overweging om er vanuit te gaan dat in ieder geval de 653 beroepszaken die door dhr. Van der Jagt zelf in zijn overzicht van 28 januari 2020 zijn aangegeven, verzoeken betreffen die uitsluitend namens de fondsen zijn ingediend. Naar aanleiding daarvan geef ik in overweging om deze 653 zaken dus zonder zitting af te doen.”

De inspecteur heeft daarbij in deze brief – evenals in de brief van 27 januari 2021 – het standpunt ingenomen dat een Spezial Sondervermögen met één participant niet kan worden aangemerkt als opbrengstgerechtigde voor de dividendbelasting en dat verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting die enkel zijn ingediend namens zo’n éénpitter dienen te worden afgewezen.

1.12.

De gemachtigde heeft bij e-mail van 31 maart 2021 aan de rechtbank eveneens melding gemaakt dat

“onderzoek [is] gedaan naar de vraag voor welke fondsen het beroep zou kunnen worden ingetrokken. Het gaat hierbij om die teruggaveverzoeken van zogenoemde eenpitterfondsen, waarbij niet mede namens de participant het verzoek is ingediend.”

In de e-mail meldt de gemachtigde dat een complicatie is dat het niet steeds duidelijk voor verschillende jaren is vast te stellen of het verzoek alleen door het fonds is gedaan of mede namens de participant. De gemachtigde meldt niet te beschikken over kopieën van de teruggaafverzoeken, aangezien die zich in de dossiers van de fondsbeheerders bevinden. De gemachtigde merkt onder meer op dat een volgende stap zou kunnen zijn dat de rechtbank een brief stuurt aan de desbetreffende fondsen.

1.13.

De rechtbank heeft hierop gereageerd bij brief van 23 april 2021 aan de gemachtigde. De rechtbank heeft daarbij onder meer het verzoek dat de rechtbank een brief aan de desbetreffende fondsen stuurt, afgewezen. De rechtbank heeft verder opgemerkt dat een impasse lijkt te ontstaan met betrekking tot het onderzoek naar zogenoemde eenpitterfondsen waarbij het verzoek niet mede door de achterliggende participant is ingediend. De rechtbank heeft daarom het volgende gevraagd:

“Vervolg met betrekking tot de 653 zaken

U wordt verzocht duidelijkheid te geven over de voornoemde 653 zaken.

• Trekt u deze beroepszaken in?

• Voor zover dat niet het geval is: kan wat u betreft de rechtbank in deze zaken uitspraken doen op basis van de nu beschikbare stukken, dus — conforme verzoek inspecteur — zonder zitting te houden?

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het om de 653 zaken gaat die de inspecteur heeft vermeld in de bijlage bij de brief van 27 januari 2021 (gebaseerd op het door u ingevulde spreadsheet). Deze bijlage wordt bijgevoegd bij deze brief.

(…)

In verband met het laatste punt (uitspraak zonder zitting) wijst de rechtbank conform artikel 8:57 Awb op het recht ter zitting te worden gehoord.

Reactietermijn

U wordt verzocht om binnen vier weken na dagtekening van deze brief een reactie te geven. Indien u niet binnen deze termijn een reactie geeft, gaat de rechtbank ervan uit dat de rechtbank uitspraken kan doen op basis van de stukken (zonder zitting te houden) en zal het onderzoek worden gesloten.”

1.14.

De gemachtigde heeft hierop gereageerd bij brief van 21 mei 2021. De brief vermeldt inzake de onderhavige 653 zaken het volgende:

Intrekking zaken

U heeft gevraagd of wij instemming om de 653 geselecteerde zaken in te trekken dan wel de zaken zonder zitting af te doen. Op dit moment loopt er nog een procedure bij het Hof ‘s-Hertogenbosch (zaaknummers BK-SHE 20100524t/m 20100530) inzake een Duits Spezial-Sondervermögen met één deelnemer. Nu de uitspraak in deze procedure van belang is voor alle procedures waarin sprake is van een Duits Spezial Sondervermögen met één deelnemer, kunnen wij nog niet overgaan tot intrekking van de 653 geselecteerde zaken en wij verzoeken u om deze zaken aan te houden.

(…)”

In deze brief gaat de gemachtigde ook in op openstaande vragen van de regiebrief van 30 november 2020. De brief vermeldt onder meer het volgende:

“3. Met betrekking tot de zaken van een Spezial Sondervermögen met één deelnemer (hierna ook: éénpitter).

Er is door ons als gemachtigde beroep ingesteld bij het Hof Den Bosch inzake de uitspraak van de rechtbank [van 24 augustus 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3954; Rb] (zaaknummers BK-SHE 20100524 t/m 20100530). Zolang de uitspraak in deze procedure nog niet onherroepelijk is, zullen er geen beroepen worden ingetrokken. Wij verwijzen hierbij naar de toelichting hierboven. Hierbij is mede mogelijk van belang het arrest van het HvJ EU dd. 29 april 2021 in de zaak E (C-480/19) waarin rechtsvormneutraliteit een belangrijke rol speelde. Indien uiteindelijk komt vast te staan dat éénpitterfondsen niet vergelijkbaar zijn met een fbi, dan zullen wij de fondsen adviseren om deze beroepen in te trekken. Wij hopen hiermee uw vraag over de 653 zaken te hebben beantwoord.”

1.15.

Bij brief van 9 juni 2021 heeft de rechtbank gemeld het verzoek om aanhouding af te wijzen en het onderzoek in de 653 zaken te sluiten.

1.16.

Gelet op de algemene, niet-zaakspecifieke, wijze waarop partijen hebben gecorrespondeerd over de 653 zaken, en de omstandigheid dat in wezen als uitgangspunt alleen twee rechtskundige kwesties voorliggen, doet de rechtbank uitspraken in deze 653 zaken in één geschrift.4

2 Beoordeling

2.1.

In elk van de zaken is beroep ingesteld tegen de uitspraak op bewaar tegen de beslissing van de inspecteur op het verzoek om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting over een bepaalde periode.

2.2.

De rechtbank leidt uit de hiervoor weergegeven correspondentie af dat voor elk van de 653 zaken geldt dat tussen partijen niet langer in geschil is dat, gelet op jurisprudentie van de Hoge Raad,5 de desbetreffende belanghebbende zelf (het Spezial Sondervermögen ) transparant is voor de vennootschapsbelasting.

2.3.

Daarvan uitgaande geldt voor elk van de zaken naar het oordeel van de rechtbank dat de desbetreffende belanghebbende zelf niet kan worden aangemerkt als opbrengstgerechtigde in de zin van artikel 1 van de Wet DB. De rechtbank verwijst daarvoor naar de in 1.7 bedoelde uitspraak van 24 augustus 2020. Dit betekent dat de desbetreffende belanghebbende geen aanspraak kan maken op teruggaaf van dividendbelasting. De rechtbank verwerpt de in 1.7 vermelde twee standpunten ook voor deze zaken. De rechtbank heeft geen aanleiding gezien om de zaken aan te houden in afwachting van de uitkomst van de hogerberoepsprocedure tegen de uitspraak van 24 augustus 2020. Opmerking verdient daarbij nog dat de rechtbank voor haar oordeel dat een lichaam dat transparant is voor de vpb niet een beroep kan doen op de teruggaafregeling van artikel 10, lid 1, van de Wet DB, ook steun vindt in een beslissing van de Hoge Raad van 18 december 2020.6 Verder heeft de rechtbank in de door de gemachtigde genoemde zaak E (C-480/19) geen aanleiding gezien om anders te oordelen met betrekking tot het tweede standpunt.

2.4.

De rechtbank leidt verder uit de correspondentie af dat voor elk van de zaken geldt dat niet in geschil is dat het verzoek om teruggaaf niet mede is gedaan door de deelnemer in de desbetreffende belanghebbende, althans dat niet vast is komen te staan dat dit wel het geval is.

2.5.

Voor elk van de zaken betekent dit een en ander dat het verzoek om teruggaaf van dividendbelasting moet worden afgewezen7 en dat het desbetreffende beroep ongegrond is.

2.6.

Er is geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

3 Beslissingen

Voor elk van de zaken

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraken zijn gedaan door mr. M.R.T. Pauwels, voorzitter, mr. S.A.J. Bastiaansen en mr. J.P.M. Kooijmans, rechters, in aanwezigheid van mr. I. van Wijk, griffier, op 11 juni 2021 en openbaar gemaakt door middel van geanonimiseerde publicatie op www.rechtspraak.nl. Ondertekening is enkel gebeurd door de voorzitter, omdat de griffier is verhinderd.

De griffier, De voorzitter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraken kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.

Bijlage

Zaaknummer

Belanghebbende

AWB/15/8178

[fonds2]

AWB/15/8179

[fonds2]

AWB/15/8180

[fonds3]

AWB/18/6188

[fonds4]

AWB/18/6189

[fonds4]

AWB/18/6195

[fonds5]

AWB/18/6196

[fonds5]

AWB/16/4519

[fonds6]

AWB/16/4520

[fonds6]

AWB/16/4521

[fonds6]

AWB/16/10079

[fonds7]

AWB/16/10080

[fonds7]

AWB/16/10081

[fonds7]

AWB/16/10092

[fonds7]

AWB/16/9408

[fonds7]

AWB/17/2184

[fonds7]

AWB/16/9411

[fonds8]

AWB/16/9413

[fonds8]

AWB/16/9415

[fonds8]

AWB/16/9417

[fonds8]

AWB/16/6310

[fonds9]

AWB/16/6311

[fonds9]

AWB/16/7374

[fonds10]

AWB/16/7375

[fonds10]

AWB/16/7381

[fonds11]

AWB/16/7382

[fonds11]

AWB/16/7383

[fonds11]

AWB/16/10101

[fonds12]

AWB/16/10102

[fonds12]

AWB/16/10103

[fonds12]

AWB/17/7413

[fonds12]

AWB/17/7414

[fonds12]

AWB/16/7380

[fonds13]

AWB/16/7378

[fonds14]

AWB/17/2187

[fonds14]

AWB/17/2189

[fonds14]

AWB/16/6308

[fonds15]

AWB/16/9430

[fonds35]

AWB/16/5224

[fonds16]

AWB/17/2645

[fonds17]

AWB/17/2646

[fonds17]

AWB/17/2647

[fonds17]

AWB/17/2648

[fonds17]

AWB/17/2649

[fonds17]

AWB/16/7379

[fonds18]

AWB/16/7376

[fonds19]

AWB/16/7377

[fonds19]

AWB/16/10166

[fonds20]

AWB/16/10167

[fonds20]

AWB/16/10168

[fonds20]

AWB/16/10169

[fonds20]

AWB/16/10170

[fonds21]

AWB/16/10171

[fonds21]

AWB/16/10172

[fonds21]

AWB/16/10173

[fonds21]

AWB/16/10174

[fonds22]

AWB/16/10175

[fonds22]

AWB/16/10176

[fonds23]

AWB/16/10177

[fonds23]

AWB/16/10178

[fonds23]

AWB/16/10179

[fonds23]

AWB/16/10185

[fonds24]

AWB/16/10186

[fonds24]

AWB/16/10188

[fonds24]

AWB/16/10189

[fonds24]

AWB/16/10357

[fonds25]

AWB/16/10358

[fonds25]

AWB/16/10359

[fonds25]

AWB/16/10362

[fonds26]

AWB/16/10363

[fonds26]

AWB/16/10364

[fonds26]

AWB/16/10497

[fonds24]

AWB/16/10498

[fonds24]

AWB/16/10499

[fonds24]

AWB/16/10503

[fonds22]

AWB/16/10504

[fonds22]

AWB/16/10505

[fonds22]

AWB/16/10506

[fonds22]

AWB/16/10507

[fonds20]

AWB/16/10508

[fonds20]

AWB/16/10509

[fonds20]

AWB/16/10510

[fonds20]

AWB/16/10511

[fonds27]

AWB/16/10512

[fonds27]

AWB/16/10513

[fonds27]

AWB/16/10514

[fonds27]

AWB/16/10515

[fonds28]

AWB/16/10516

[fonds28]

AWB/16/10517

[fonds28]

AWB/16/10519

[fonds28]

AWB/16/10520

[fonds29]

AWB/16/10521

[fonds29]

AWB/16/10522

[fonds29]

AWB/16/10523

[fonds29]

AWB/16/10524

[fonds29]

AWB/16/10526

[fonds30]

AWB/16/10527

[fonds30]

AWB/16/10528

[fonds30]

AWB/16/10529

[fonds30]

AWB/16/2184

[fonds31]

AWB/16/2185

[fonds31]

AWB/16/2186

[fonds31]

AWB/16/2187

[fonds32]

AWB/16/2188

[fonds32]

AWB/16/2189

[fonds32]

AWB/16/2190

[fonds33]

AWB/16/2191

[fonds33]

AWB/16/2192

[fonds33]

AWB/16/2193

[fonds33]

AWB/16/2194

[fonds33]

AWB/16/2195

[fonds34]

AWB/16/2196

[fonds34]

AWB/16/2197

[fonds34]

AWB/16/2198

[fonds36]

AWB/16/2199

[fonds36]

AWB/16/2200

[fonds36]

AWB/16/2201

[fonds36]

AWB/16/2202

[fonds37]

AWB/16/2203

[fonds37]

AWB/16/2204

[fonds37]

AWB/16/2205

[fonds37]

AWB/16/225

[fonds38]

AWB/16/226

[fonds38]

AWB/16/229

[fonds39]

AWB/16/230

[fonds165]

AWB/16/7676

[fonds41]

AWB/16/7677

[fonds41]

AWB/16/7678

[fonds41]

AWB/16/7679

[fonds41]

AWB/16/7475

[fonds42]

AWB/16/7476

[fonds42]

AWB/16/7477

[fonds42]

AWB/16/7469

[fonds43]

AWB/16/7470

[fonds43]

AWB/16/7471

[fonds43]

AWB/16/7478

[fonds44]

AWB/16/7479

[fonds44]

AWB/16/7480

[fonds44]

AWB/16/10067

[fonds45]

AWB/16/10068

[fonds45]

AWB/16/10069

[fonds45]

AWB/16/10070

[fonds45]

AWB/16/10071

[fonds45]

AWB/16/4429

[fonds46]

AWB/16/4431

[fonds46]

AWB/16/4473

[fonds46]

AWB/17/2320

[fonds47]

AWB/17/2323

[fonds47]

AWB/17/2325

[fonds47]

AWB/16/7661

[fonds48]

AWB/16/7662

[fonds48]

AWB/16/7663

[fonds48]

AWB/17/2336

[fonds49]

AWB/17/2339

[fonds49]

AWB/17/2342

[fonds49]

AWB/16/10093

[fonds50]

AWB/16/10094

[fonds50]

AWB/17/2411

[fonds50]

AWB/17/2327

[fonds51]

AWB/17/2331

[fonds51]

AWB/17/2334

[fonds51]

AWB/17/2347

[fonds52]

AWB/17/2350

[fonds52]

AWB/17/2485

[fonds53]

AWB/16/7648

[fonds54]

AWB/18/7991

[fonds55]

AWB/18/7992

[fonds55]

AWB/17/2301

[fonds56]

AWB/17/2302

[fonds56]

AWB/17/2304

[fonds56]

AWB/17/2306

[fonds56]

AWB/16/4402

[fonds57]

AWB/16/4403

[fonds57]

AWB/16/4502

[fonds57]

AWB/16/4503

[fonds57]

AWB/16/4504

[fonds57]

AWB/16/4505

[fonds57]

AWB/16/10084

[fonds58]

AWB/17/2182

[fonds58]

AWB/16/4425

[fonds59]

AWB/16/4427

[fonds59]

AWB/16/4476

[fonds59]

AWB/16/4524

[fonds60]

AWB/16/4525

[fonds60]

AWB/16/10064

[fonds61]

AWB/16/10065

[fonds61]

AWB/16/10066

[fonds61]

AWB/16/4567

[fonds61]

AWB/16/4568

[fonds61]

AWB/16/4569

[fonds61]

AWB/17/2470

[fonds61]

AWB/16/7655

[fonds62]

AWB/16/7656

[fonds62]

AWB/16/7657

[fonds62]

AWB/17/2345

[fonds63]

AWB/17/2348

[fonds63]

AWB/17/2352

[fonds63]

AWB/16/7688

[fonds64]

AWB/16/7689

[fonds64]

AWB/17/2321

[fonds64]

AWB/17/2322

[fonds64]

AWB/17/2324

[fonds64]

AWB/16/4404

[fonds65]

AWB/16/4501

[fonds65]

AWB/16/4424

[fonds66]

AWB/16/4477

[fonds66]

AWB/16/4478

[fonds66]

AWB/16/4479

[fonds66]

AWB/18/4504

[fonds67]

AWB/18/4505

[fonds67]

AWB/18/4546

[fonds67]

AWB/18/4547

[fonds67]

AWB/17/2330

[fonds68]

AWB/17/2332

[fonds68]

AWB/16/4417

[fonds69]

AWB/16/4418

[fonds69]

AWB/16/4486

[fonds69]

AWB/16/4487

[fonds69]

AWB/17/2326

[fonds70]

AWB/17/2328

[fonds70]

AWB/17/2329

[fonds70]

AWB/16/4406

[fonds71]

AWB/16/4407

[fonds71]

AWB/16/4495

[fonds71]

AWB/16/4496

[fonds71]

AWB/16/4497

[fonds71]

AWB/16/7649

[fonds72]

AWB/16/7650

[fonds72]

AWB/17/2333

[fonds73]

AWB/16/464

[fonds74]

AWB/16/465

[fonds74]

AWB/16/466

[fonds75]

AWB/16/467

[fonds75]

AWB/17/2206

[fonds76]

AWB/16/5875

[fonds26]

AWB/16/5876

[fonds26]

AWB/16/5877

[fonds26]

AWB/16/5878

[fonds26]

AWB/16/5879

[fonds26]

AWB/16/5880

[fonds26]

AWB/16/5881

[fonds25]

AWB/16/5882

[fonds25]

AWB/16/5883

[fonds25]

AWB/16/5884

[fonds25]

AWB/16/5885

[fonds25]

AWB/16/5886

[fonds25]

AWB/16/5898

[fonds77]

AWB/16/5899

[fonds77]

AWB/16/5900

[fonds77]

AWB/16/5901

[fonds77]

AWB/16/5902

[fonds77]

AWB/16/5903

[fonds77]

AWB/16/5921

[fonds78]

AWB/16/5929

[fonds79]

AWB/16/5930

[fonds79]

AWB/16/5931

[fonds79]

AWB/16/5932

[fonds80]

AWB/16/5933

[fonds80]

AWB/16/5934

[fonds80]

AWB/16/5935

[fonds81]

AWB/16/5936

[fonds81]

AWB/16/5937

[fonds81]

AWB/16/5947

[fonds82]

AWB/16/5948

[fonds82]

AWB/16/5949

[fonds82]

AWB/16/5950

[fonds82]

AWB/16/5951

[fonds82]

AWB/16/4420

[fonds83]

AWB/16/4421

[fonds83]

AWB/16/4482

[fonds83]

AWB/16/10024

[fonds84]

AWB/16/7019

[fonds20]

AWB/16/7020

[fonds20]

AWB/16/7021

[fonds20]

AWB/16/7033

[fonds85]

AWB/16/7034

[fonds85]

AWB/16/7035

[fonds166]

AWB/16/7036

[fonds166]

AWB/16/7040

[fonds24]

AWB/16/7041

[fonds24]

AWB/16/7042

[fonds24]

AWB/16/7046

[fonds27]

AWB/16/7048

[fonds27]

AWB/16/7057

[fonds23]

AWB/16/7058

[fonds23]

AWB/16/7059

[fonds23]

AWB/16/10025

[fonds84]

AWB/17/4687

[fonds86]

AWB/17/4688

[fonds86]

AWB/16/7684

[fonds87]

AWB/16/7685

[fonds87]

AWB/16/7686

[fonds87]

AWB/16/7687

[fonds87]

AWB/16/10095

[fonds88]

AWB/16/10096

[fonds88]

AWB/17/2482

[fonds88]

AWB/17/2483

[fonds88]

AWB/16/4410

[fonds89]

AWB/16/4411

[fonds89]

AWB/16/4491

[fonds89]

AWB/16/4492

[fonds89]

AWB/16/7591

[fonds92]

AWB/16/7639

[fonds93]

AWB/16/7640

[fonds93]

AWB/16/7641

[fonds93]

AWB/16/4573

[fonds94]

AWB/16/4574

[fonds94]

AWB/16/4575

[fonds94]

AWB/17/2259

[fonds95]

AWB/17/2260

[fonds95]

AWB/17/2261

[fonds95]

AWB/16/7651

[fonds96]

AWB/16/7652

[fonds96]

AWB/16/7653

[fonds97]

AWB/16/7654

[fonds97]

AWB/16/4428

[fonds98]

AWB/16/4474

[fonds98]

AWB/16/4475

[fonds98]

AWB/17/2176

[fonds98]

AWB/17/2177

[fonds98]

AWB/17/2178

[fonds98]

AWB/17/2179

[fonds98]

AWB/17/2180

[fonds98]

AWB/17/2448

[fonds99]

AWB/17/2677

[fonds99]

AWB/17/2678

[fonds99]

AWB/17/2679

[fonds99]

AWB/17/2680

[fonds99]

AWB/16/10019

[fonds100]

AWB/16/10020

[fonds100]

AWB/16/8817

[fonds25]

AWB/16/8822

[fonds26]

AWB/16/8823

[fonds26]

AWB/16/10022

[fonds100]

AWB/16/10023

[fonds100]

AWB/16/4513

[fonds100]

AWB/16/4514

[fonds100]

AWB/16/4515

[fonds100]

AWB/16/4433

[fonds101]

AWB/16/4434

[fonds101]

AWB/16/4436

[fonds101]

AWB/16/4471

[fonds101]

AWB/16/4472

[fonds101]

AWB/16/4536

[fonds102]

AWB/16/4537

[fonds102]

AWB/16/4538

[fonds102]

AWB/16/4539

[fonds102]

AWB/16/4540

[fonds102]

AWB/16/4541

[fonds102]

AWB/16/4542

[fonds102]

AWB/17/2199

[fonds103]

AWB/17/2200

[fonds103]

AWB/17/2202

[fonds103]

AWB/18/4520

[fonds103]

AWB/18/4521

[fonds103]

AWB/18/4522

[fonds103]

AWB/17/2489

[fonds104]

AWB/17/2428

[fonds105]

AWB/17/2429

[fonds105]

AWB/16/4526

[fonds106]

AWB/16/4527

[fonds106]

AWB/17/2242

[fonds107]

AWB/17/2243

[fonds107]

AWB/17/2185

[fonds108]

AWB/17/2186

[fonds108]

AWB/16/4414

[fonds109]

AWB/16/4415

[fonds109]

AWB/16/4489

[fonds109]

AWB/16/4412

[fonds110]

AWB/16/4413

[fonds110]

AWB/16/4490

[fonds110]

AWB/16/10013

[fonds111]

AWB/16/4408

[fonds112]

AWB/16/4409

[fonds112]

AWB/16/4493

[fonds112]

AWB/16/4494

[fonds112]

AWB/17/2359

[fonds112]

AWB/17/2360

[fonds112]

AWB/16/10029

[fonds113]

AWB/16/10104

[fonds114]

AWB/16/10105

[fonds114]

AWB/16/10106

[fonds114]

AWB/17/2252

[fonds115]

AWB/17/2253

[fonds115]

AWB/17/2288

[fonds115]

AWB/17/2292

[fonds115]

AWB/17/2296

[fonds115]

AWB/17/2298

[fonds115]

AWB/17/2244

[fonds116]

AWB/17/2245

[fonds116]

AWB/17/2246

[fonds116]

AWB/17/2247

[fonds116]

AWB/17/2248

[fonds116]

AWB/17/2276

[fonds117]

AWB/17/2278

[fonds117]

AWB/17/2280

[fonds117]

AWB/17/2281

[fonds117]

AWB/17/2284

[fonds117]

AWB/17/2286

[fonds117]

AWB/17/2287

[fonds117]

AWB/19/1735

[fonds117]

AWB/17/5779

[fonds118]

AWB/17/5780

[fonds118]

AWB/17/5781

[fonds118]

AWB/17/5782

[fonds118]

AWB/17/5783

[fonds118]

AWB/17/5785

[fonds118]

AWB/16/3230

[fonds119]

AWB/16/3231

[fonds119]

AWB/16/3232

[fonds119]

AWB/16/3233

[fonds119]

AWB/16/3234

[fonds119]

AWB/17/2181

[fonds119]

AWB/17/2249

[fonds120]

AWB/17/2250

[fonds120]

AWB/17/2251

[fonds120]

AWB/16/4422

[fonds121]

AWB/16/4480

[fonds121]

AWB/16/4481

[fonds121]

AWB/16/4576

[fonds121]

AWB/16/4577

[fonds121]

AWB/16/4578

[fonds121]

AWB/16/4579

[fonds121]

AWB/17/2237

[fonds122]

AWB/17/2238

[fonds122]

AWB/17/2239

[fonds122]

AWB/17/2240

[fonds122]

AWB/17/2241

[fonds122]

AWB/16/7481

[fonds123]

AWB/16/7482

[fonds123]

AWB/17/2937

[fonds124]

AWB/17/2938

[fonds124]

AWB/17/2939

[fonds124]

AWB/17/2940

[fonds124]

AWB/17/2941

[fonds124]

AWB/17/7166

[fonds124]

AWB/17/7167

[fonds124]

AWB/17/7168

[fonds124]

AWB/17/7169

[fonds124]

AWB/17/7170

[fonds124]

AWB/18/3335

[fonds124]

AWB/17/2235

[fonds125]

AWB/17/2236

[fonds125]

AWB/17/2289

[fonds126]

AWB/17/2291

[fonds126]

AWB/17/2294

[fonds126]

AWB/17/2297

[fonds126]

AWB/17/2299

[fonds126]

AWB/17/2300

[fonds126]

AWB/17/7416

[fonds126]

AWB/17/2311

[fonds127]

AWB/17/2312

[fonds127]

AWB/17/2314

[fonds127]

AWB/17/2274

[fonds128]

AWB/17/2486

[fonds128]

AWB/18/781

[fonds128]

AWB/16/7472

[fonds129]

AWB/16/7473

[fonds129]

AWB/16/7474

[fonds129]

AWB/16/4543

[fonds131 1]

AWB/17/2316

[fonds131 1]

AWB/17/2318

[fonds131 1]

AWB/17/2319

[fonds131 1]

AWB/17/2335

[fonds163]

AWB/17/2337

[fonds163]

AWB/17/2341

[fonds163]

AWB/16/4552

[fonds132]

AWB/16/4553

[fonds132]

AWB/16/4570

[fonds132]

AWB/16/4571

[fonds132]

AWB/16/4516

[fonds133]

AWB/16/4517

[fonds133]

AWB/16/4518

[fonds133]

AWB/16/10015

[fonds134]

AWB/16/10016

[fonds134]

AWB/17/2183

[fonds134]

AWB/17/2343

[fonds135]

AWB/17/2344

[fonds135]

AWB/17/2346

[fonds135]

AWB/17/2349

[fonds135]

AWB/17/2351

[fonds135]

AWB/16/4548

[fonds136]

AWB/16/4549

[fonds136]

AWB/16/9409

[fonds136]

AWB/16/9410

[fonds136]

AWB/17/2313

[fonds137]

AWB/17/2315

[fonds137]

AWB/16/7673

[fonds138]

AWB/16/7674

[fonds138]

AWB/16/7675

[fonds138]

AWB/18/4501

[fonds139]

AWB/18/4502

[fonds139]

AWB/18/4503

[fonds139]

AWB/16/7658

[fonds140]

AWB/16/7659

[fonds140]

AWB/16/7660

[fonds140]

AWB/16/7664

[fonds141]

AWB/16/7665

[fonds141]

AWB/16/7666

[fonds141]

AWB/17/2471

[fonds142]

AWB/17/3138

[fonds181]

AWB/17/3139

[fonds181]

AWB/17/3170

[fonds181]

AWB/17/3171

[fonds181]

AWB/17/2472

[fonds142]

AWB/17/2473

[fonds142]

AWB/16/7667

[fonds144]

AWB/16/7668

[fonds144]

AWB/16/7669

[fonds144]

AWB/17/4776

[fonds145]

AWB/17/4777

[fonds145]

AWB/17/5220

[fonds146]

AWB/17/5221

[fonds146]

AWB/17/5222

[fonds146]

AWB/17/5223

[fonds146]

AWB/17/5224

[fonds147]

AWB/17/5225

[fonds148]

AWB/17/5226

[fonds148]

AWB/17/5227

[fonds148]

AWB/17/5228

[fonds148]

AWB/17/5229

[fonds148]

AWB/17/5230

[fonds149]

AWB/17/5231

[fonds149]

AWB/17/5232

[fonds149]

AWB/17/5233

[fonds149]

AWB/17/5234

[fonds181]

AWB/17/5235

[fonds181]

AWB/17/5236

[fonds181]

AWB/17/5237

[fonds181]

AWB/17/5238

[fonds150]

AWB/16/7670

[fonds151]

AWB/16/7671

[fonds151]

AWB/16/7672

[fonds151]

AWB/17/2305

[fonds152]

AWB/17/2307

[fonds152]

AWB/17/2308

[fonds152]

AWB/17/6231

[fonds153]

AWB/17/6232

[fonds153]

AWB/17/6233

[fonds153]

AWB/17/6234

[fonds153]

AWB/17/6235

[fonds153]

AWB/17/6236

[fonds153]

AWB/17/6237

[fonds154]

AWB/17/6238

[fonds154]

AWB/17/6239

[fonds154]

AWB/17/6240

[fonds155]

AWB/17/6241

[fonds155]

AWB/17/6242

[fonds155]

AWB/17/2309

[fonds152]

AWB/17/2310

[fonds152]

AWB/16/9420

[fonds156]

AWB/16/9421

[fonds156]

AWB/16/9423

[fonds156]

AWB/16/9425

[fonds156]

AWB/16/9426

[fonds156]

AWB/16/9427

[fonds156]

AWB/18/2308

[fonds157]

AWB/18/2309

[fonds157]

AWB/18/2310

[fonds157]

AWB/18/2311

[fonds157]

AWB/18/2312

[fonds157]

AWB/18/2313

[fonds157]

AWB/18/2314

[fonds157]

AWB/16/4528

[fonds158]

AWB/16/4529

[fonds158]

AWB/16/4530

[fonds158]

AWB/16/4531

[fonds158]

AWB/16/4532

[fonds158]

AWB/16/4554

[fonds159]

AWB/16/4555

[fonds159]

AWB/16/4556

[fonds159]

AWB/16/4557

[fonds159]

AWB/16/4558

[fonds159]

AWB/18/4552

[fonds161]

AWB/18/4553

[fonds161]

AWB/18/4554

[fonds161]

AWB/18/4555

[fonds161]

AWB/18/4556

[fonds161]

AWB/18/4557

[fonds161]

AWB/18/4558

[fonds161]

AWB/18/4559

[fonds162]

AWB/18/4560

[fonds162]

AWB/18/4561

[fonds162]

AWB/18/4562

[fonds162]

AWB/18/4563

[fonds162]

AWB/18/4564

[fonds162]

AWB/16/4423

[fonds168]

AWB/16/4559

[fonds168]

AWB/16/4560

[fonds168]

AWB/18/4623

[fonds167]

AWB/18/4624

[fonds167]

AWB/18/4625

[fonds167]

AWB/18/4626

[fonds167]

AWB/18/4627

[fonds167]

AWB/18/4628

[fonds167]

AWB/18/4629

[fonds167]

AWB/16/4561

[fonds168]

AWB/16/4563

[fonds169]

AWB/16/4564

[fonds169]

AWB/16/4565

[fonds169]

AWB/16/4566

[fonds169]

AWB/17/2353

[fonds170 1]

AWB/17/2355

[fonds170 1]

AWB/17/2357

[fonds170 1]

AWB/16/10072

[fonds171]

AWB/16/10073

[fonds171]

AWB/16/4522

[fonds171]

AWB/16/4523

[fonds171]

AWB/17/2195

[fonds171]

AWB/17/2196

[fonds171]

AWB/17/2283

[fonds172]

AWB/17/2285

[fonds172]

AWB/17/2275

[fonds173]

AWB/18/653

[fonds181]

AWB/18/654

[fonds181]

AWB/18/7554

[fonds27]

AWB/18/7555

[fonds23]

AWB/18/7556

[fonds23]

AWB/18/7557

[fonds174]

AWB/18/7559

[fonds24]

AWB/18/7563

[fonds20]

AWB/18/7568

[fonds21]

AWB/18/77

[fonds175]

AWB/18/779

[fonds176]

AWB/18/78

[fonds175]

AWB/17/2277

[fonds173]

AWB/18/79

[fonds175]

AWB/16/7680

[fonds177]

AWB/18/80

[fonds175]

AWB/18/81

[fonds175]

AWB/18/82

[fonds175]

AWB/18/83

[fonds175]

AWB/18/84

[fonds175]

AWB/16/7681

[fonds177]

AWB/16/7682

[fonds177]

AWB/16/7683

[fonds177]

AWB/17/2354

[fonds178 1]

AWB/17/2356

[fonds178 1]

AWB/17/2358

[fonds178 1]

AWB/19/3024

[fonds162]

AWB/19/3025

[fonds162]

AWB/19/3026

[fonds161]

AWB/16/4416

[fonds179]

AWB/16/4488

[fonds179]

AWB/16/10085

[fonds180]

AWB/16/10086

[fonds180]

AWB/16/10087

[fonds180]

AWB/16/10088

[fonds180]

AWB/16/10089

[fonds180]

AWB/16/10090

[fonds180]

AWB/16/10091

[fonds180]

AWB/16/4562

[fonds180]

AWB/19/1734

[fonds180]

1 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4829.

2 HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:115.

3 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 augustus 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3954.

4 Vgl. voor deze werkwijze ECLI:NL:GHARL:2017:5110.

5 HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:115 en HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2097.

6 ECLI:NL:HR:2020:2097, in het bijzonder rov. 3.1.3.

7 Vgl. HR 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:115, antwoord op vraag 3.