Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:7000

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
09-12-2020
Datum publicatie
02-03-2021
Zaaknummer
8098520 CV EXPL 19-6201
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

De vraag is Sky Promotions onrechtmatig heeft gehandeld bij het landen van een luchtballon jegens de eigenaar van een paard en/of er een oorzakelijk verband is tussen de schade van het paard en de landing. De kantonrechter beantwoordt beide vragen bevestigend. Als bij de landing van de luchtballon een paard is opgeschrikt en is gevallen waardoor schade ontstaan is aan dat paard, dient die landing van de ballon als onrechtmatig jegens de eigenaar van het paard aangemerkt te worden, nu hiermee in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid wordt gehandeld. Het oorzakelijk verband is voldoende komen vast te staan. De schade is begroot.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster I Civiele kantonzaken

Tilburg

zaak/rolnr.: 8098520 CV EXPL 19-6201

vonnis d.d. 9 december 2020

inzake

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

verder te noemen: ‘ [eiser] ’,

gemachtigde: mr. J. Hellendoorn, advocaat te Horst,

tegen

de besloten vennootschap Sky Promotions B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te (5032 VD) Tilburg, aan het adres Gilzerbaan 495,

gedaagde,

verder te noemen: ‘Sky Promotions’,

gemachtigde: mr. M.G. Krüger, advocaat te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1.

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

 1. de dagvaarding van 30 september 2019, met producties;

 2. de conclusie van antwoord, met producties;

 3. de conclusie van repliek, met producties;

 4. e conclusie van dupliek.

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Sky Promotions te veroordelen tot betaling van € 19.094,68, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 mei 2017 tot aan de dag der algehele voldoening en een bedrag van € 965,94 aan buitengerechtelijke incassokosten, met veroordeling van Sky Promotions in de proceskosten.

2.2.

Sky Promotions voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

3 De beoordeling

3.1.

Tussen partijen staan de volgende feiten vast.

 • -

  [eiser] is eigenaar van enkele paarden, waaronder van het paard [naam paard] . [eiser] houdt zijn paarden in een weiland voor zijn woning;

 • -

  Sky Promotions houdt zich bezig met het bedrijfsmatig exploiteren van luchtballonvaarten;

 • -

  Op 20 mei 2017, omstreeks 20.30 uur, is een heteluchtballon, eigendom van Sky Promotions, in of naast het weiland met de paarden van [eiser] geland;

 • -

  Na de landing heeft [eiser] aan de piloot van de heteluchtballon, de heer [piloot luchtballon] , aangegeven dat [naam paard] kreupel was en raar liep. Diezelfde avond is de dierenarts van [eiser] , mevrouw [dierenarts] van Paardenkliniek Venlo B.V., langsgekomen en heeft zij [naam paard] onderzocht. De dierenarts heeft vastgesteld dat [naam paard] leed aan ataxie;

 • -

  Op 27 december 2018 is [naam paard] geëuthanaseerd.

3.2.

[eiser] legt – zo begrijpt de kantonrechter – aan zijn vordering ten grondslag dat

Sky Promotions onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld in de zin van artikel 6:162 van het

Burgerlijk Wetboek (BW). Door de landing van de heteluchtballon van Sky Promotions (verder te noemen de luchtballon) is [naam paard] in paniek geraakt en in galop gegaan, waarbij [naam paard] is gevallen en ataxie heeft opgelopen. [eiser] heeft ten gevolge van deze ataxie [naam paard] moeten laten inslapen. De schade die [eiser] hierdoor heeft geleden en lijdt, dient Sky Promotions te vergoeden, aldus [eiser] .

3.3.

Sky Promotions betwist – kort gezegd – enige aansprakelijkheid.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3.5.

De kantonrechter overweegt als volgt. Artikel 6:162 lid 1 BW bepaalt dat degene die

jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht

is de schade die de ander daardoor lijdt, dient te vergoeden. Volgens lid 2 kan als onrechtmatige daad worden aangemerkt (1) een inbreuk op een recht, (2) een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of (3) een doen of nalaten met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3.6.

[eiser] stelt primair dat Sky Promotions onrechtmatig tegenover hem heeft gehandeld door met haar luchtballon zonder toestemming van [eiser] in het weiland van [naam paard] te landen. Daarmee heeft Sky Promotions inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van [eiser] . Subsidiair stelt [eiser] dat Sky Promotions dat het landen met een grote luchtballon in een weiland met paarden met alle risico’s van dien omschreven kan worden als strijd met hetgeen haar volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en derhalve onrechtmatig jegens hem is.

3.7.

Sky Promotions betwist dat het landen met een luchtballon zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de grond waarop deze landt een inbreuk op een eigendomsrecht is en daarmee een onrechtmatige daad oplevert. Tevens betwist zij dat sprake is van strijd met een zorgvuldigheidsnorm. Er is hooguit sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daarbij stelt zij (conclusie van dupliek randnummer 26) dat vanuit juridisch oogpunt heeft te gelden dat een buitenlanding op een perceel van een ander is toegestaan, maar eventueel hierdoor ontstane schade zou moeten worden vergoed.

3.8.

De kantonrechter laat de discussie tussen partijen over de vraag of Sky Promotions toestemming van [eiser] nodig had bij het landen in dit geval in het midden. Als immers bij de landing van de luchtballon een paard, in dit geval [naam paard] , is opgeschrikt en is gevallen waardoor schade ontstaan is aan dat paard, dient die landing van de ballon als onrechtmatig jegens de eigenaar van het paard aangemerkt te worden, nu hiermee in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid wordt gehandeld. De ballonvaart is een activiteit, waartoe op zichzelf geen maatschappelijke noodzaak bestaat, waarbij voorzienbaar is gelet op het feit dat een luchtballon in beperkte mate stuurbaar is, dat bij de landing eigendom van een ander wordt beschadigd, bijvoorbeeld een paard dat opschrikt en ten val komt. Dat risico kan Sky Promotions worden toegerekend. Als Sky Promotions bedoelt een beroep te doen op overmacht omdat er een beperkte hoeveelheid gas aanwezig was in de branders en de piloot geen andere optie had dan de landing door te zetten en/of dat de landingslocatie niet duidelijk zichtbaar was en de luchtballon slechts beperkt stuurbaar is, kan zij zich daarop niet met succes beroepen. Dit is namelijk een omstandigheid die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening en risico komt.

3.9.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Sky Promotions aansprakelijk is voor de schade die [eiser] ten gevolge van de landing met de luchtballon heeft geleden. Tussen partijen is echter in geschil of [eiser] door deze landing schade heeft geleden. Hierop zal hierna worden ingegaan.

3.10.

[eiser] stelt zich primair op het standpunt dat er een oorzakelijk verband tussen de landing van de luchtballon en het letsel van [naam paard] , ataxie, is, nu bij het inzetten van de landing [naam paard] in paniek in galop is gegaan waarbij zij is gevallen en ataxie heeft opgelopen. Subsidiair beroept [eiser] zich op de omkeringsregeling, in die zin dat het oorzakelijk verband tussen de gedraging van Sky Promotions en de schade in beginsel is gegeven en dat het aan Sky Promotions is om het tegendeel te bewijzen, waarbij gezien de toedracht en de eis van de redelijkheid en billijkheid de bewijslast van het tegendeel bij Sky Promotions ligt.

3.11.

Sky Promotions betwist dit oorzakelijke verband. Zij stelt dat [naam paard] tijdens de landing van de luchtballon niet ten val is gekomen en [naam paard] zou derhalve de ataxie voor de landing en zonder invloed van de landing moeten hebben gehad. Voor toepassing van de omkeringsregeling is volgens haar geen ruimte.

3.12.

Tussen partijen is derhalve niet in geschil dat [naam paard] in ieder geval na de landing leed aan ataxie, maar wèl is in geschil of deze ataxie door de landing van de luchtballon van Sky Promotions is ontstaan.

3.13.

De kantonrechter is van oordeel dat het oorzakelijk verband voldoende is komen vast te staan. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

3.14.

Dierenarts [dierenarts] heeft op 20 mei 2017 in het bijzijn van [eiser] en de heer [piloot luchtballon] , de piloot van de luchtballon, [naam paard] gezien en onderzocht. Zij geeft in haar verklaring aan dat zij overtuigd is van een val van [naam paard] . Zo geeft zij aan (productie 6 bij conclusie van repliek): “(…) Bij mijn aankomst bij [naam paard] was duidelijk te zien dat de paarden de hele weide zijn door geracet. Beide paarden waren nog zeer geëxciteerd en volop bezweet en hadden nog steeds teveel stress om ze eenvoudig te benaderen en onderzoeken. (…)Ik ben er nog steeds van overtuigd dat er sprake geweest is van trauma; 1. Gedurende mijn aanwezigheid begon het adrenaline niveau te zakken bij [naam paard] en toen hij zo rustig was dat ik eindelijk in de buurt kon komen was hij zwaar atactisch (…) Er was duidelijk sprake van progressie van het ataxie beeld. Dit is een bekend beeld bij ataxie na trauma.(…) De volgende dag hadden de klachten zich verder uitgebreid en waren ook de voorbenen aangedaan;(…) De verminderde en pijnlijke hals bewegelijkheid in combinatie met ataxie sluit eigenlijk alle andere ataxie oorzaken uit. Paarden met ataxie zijn namelijk helemaal niet pijnlijk. Ze hebben enkel geen besef meer van wat ze met hun ledematen doen. Dit doet geen pijn. En je krijgt er geen stijve pijnlijke nek van. Het trauma dat de ataxie heeft veroorzaakt geeft ook een pijnlijke rug of nek. (…) [naam paard] heeft maar weinig herstel gehad van de zenuwschade. (…) het laatste consult voor de euthanasie bleef het maar een wankel dier. (…)”.

3.15.

Daarnaast heeft [eiser] het verweer van Sky Promotions dat [naam paard] niet kan zijn gevallen, omdat bij [naam paard] geen uitwendig letsel zoals schrammen, wonden of deformaties zijn geconstateerd bij de medische onderzoeken, gemotiveerd weerlegd met de verklaring van dierenarts Welschen, die heeft verklaard: “Alle paarden in de weide hebben vuil, verkleving van grond, of soms gras in de vacht. De mate van vuil in de vacht is afhankelijk van het weer, en de dus hoeveelheid modder, en de lengte van de vacht. Alle paarden rollen zich meerdere malen per dag in de weide. De afwezigheid van krassen en schrammen bij het ontstaan van ernstig bot of nek letsel in de opgelopen in weide heb ik al veel vaker gezien. Een paard kan gewoon zijn nek, rug of been breken zonder onder de krassen te zitten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat er sprake geweest is van trauma.”(zie wederom productie 6 conclusie van repliek).

3.16.

Ook gaat het verweer van Sky Promotions niet op, dat een val van [naam paard]

is uitgesloten, omdat [naam paard] op de video-opname nog galoppeert. [eiser] heeft dit verweer immers voldoende gemotiveerd weerlegd door de verklaring van dierenarts [dierenarts] , die heeft verklaard: “Gedurende mijn aanwezigheid begon het adrenaline niveau te zakken bij [naam paard] en toen hij zo rustig was dat ik eindelijk in de buurt kon komen was hij zwaar atactisch aan de achterbenen. (…) Zonder adrenaline was hij toen zeker niet meer instaat om te draven zoals op de video blijkbaar nog wel te zien was of te galopperen zoals vermeld door dhr. [eiser] .”(zie productie 6 van de conclusie van repliek). Daarbij wordt er overwogen dat er weliswaar op de video-opname geen val is te zien, maar dat de paarden voorafgaand aan de video-opname buiten beeld zijn én dat de paarden – terwijl de ballon neerdaalt – uit beeld galopperen. Hierdoor kan de val ook buiten beeld zijn gebeurd. Voorts komt uit de videobeelden naar voren dat [naam paard] nog galoppeert, wat zeer waarschijnlijk niet gekund had als de ataxie al in een eerder stadium was ontstaan.

3.17.

Het door Sky Promotions in het geding gebrachte rapport van paardendeskundige [naam paardendeskundige]

legt daarbij – tegenover de verklaringen van dierenarts [dierenarts]

tegenover de video-opname – onvoldoende gewicht in de schaal.

3.18.

Gelet op het voorgaande is Sky Promotions aansprakelijk voor de schade die [eiser] heeft geleden.

3.19.

[eiser] heeft een schaderapport laten opstellen door EMN, waarin wordt ingegaan op de schadeoorzaak en de schadeomvang. [eiser] stelt schade te hebben geleden van:

- waarde [naam paard] € 15.000,00

- stallingskosten 20 mei 2017 - december 2018 € 2.755,00

- kosten diergeneeskundige zorg, 2x consult € 943,88

- kosten attesten dierenkliniek € 135,00

- kosten euthanasie € 190,00

- kosten destructie € 70,00

€ 19.094,68

3.20.

Sky Promotions betwist de hoogte en de omvang. Zij stelt zich op het

standpunt dat [eiser] bij de gevorderde vervangingsschade van het paard van de

bovenwaarde van [naam paard] is uitgegaan. Sky Promotions verwijst naar de door

paardendeskundige [naam paardendeskundige] opgestelde waardeberekening. [naam paardendeskundige] heeft de waarde van

[naam paard] conform het marktprijsniveau vastgesteld op hooguit een bedrag tussen de

€ 10.000,00 en € 15.000,00, mits voor landing vrij van gezondheidsproblemen. Ten aanzien

van de gevorderde vervangingsschade dient dus een correctie plaats te vinden. De overige

kosten heeft [eiser] niet nader gespecificeerd en onderbouwd, aldus Sky Promotions.

3.21.

De kantonrechter zal voor de waarde van [naam paard] , gelet op het rapport van [naam paardendeskundige] waarin uitvoerig op de berekening van de waarde is ingegaan en het feit dat in het rapport van EMN de waarde nauwelijks wordt onderbouwd uitgaan van een waarde van € 12.500,00. Dit bedrag zal worden toegewezen.

3.22.

De door [eiser] gevorderde stallingskosten worden afgewezen, nu [eiser] deze kosten ook zou hebben gehad als [naam paard] geen ataxie had. [naam paard] had dan eveneens gestald moeten worden. De overige kosten zullen worden toegewezen omdat ze in verband staan met de schade en met facturen zijn onderbouwd. Dit betekent dat een bedrag van € 13.838,88 aan hoofdsom wordt toegewezen.

3.23.

De gevorderde wettelijke rente wordt, nu deze niet is weersproken door Sky Promotions, toegewezen over het bedrag van € 13.838,88 vanaf 20 mei 2017 tot aan de dag van algehele voldoening.

3.24.

[eiser] heeft tevens een bedrag van € 965,94 aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Hij heeft daarbij voldoende onderbouwd dat er buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht, die een vergoeding rechtvaardigen. Gelet op de hoogte van de toegewezen hoofdsom, wordt een bedrag van € 913,39 aan buitengerechtelijke incassokosten toegewezen.

3.25.

Sky Promotions zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [eiser] . Deze kosten worden begroot op € 1.310,54, te weten een bedrag van € 104,54 aan explootkosten (inclusief informatiekosten en btw), € 486,- griffierecht en € 720,- salaris voor de gemachtigde van [eiser] (tweemaal een punt van € 360,- voor de dagvaarding en de conclusie van repliek).

4 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Sky Promotions om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 14.752,27, vermeerderd met de wettelijke rente over € 13.838,88 vanaf 20 mei 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt Sky Promotions in de proceskosten van [eiser] tot op heden begroot op € 1.310,54, daarin begrepen een bedrag van € 720,- aan salaris voor de gemachtigde van [eiser] ;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Tilman-Knoester en in het openbaar uitgesproken op 9 december 2020, in tegenwoordigheid van de griffier.