Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:3984

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
26-08-2020
Datum publicatie
26-08-2020
Zaaknummer
02/004551-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vrijspraak medeplegen afpersing/diefstal met geweld. Opzetheling wettig en overtuigend bewezen. Taakstraf 20 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/004551-19

vonnis van de meervoudige kamer van 26 augustus 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag verdachte] 1998 te [geboorteplaats verdachte]

wonende te [adres verdachte]

raadsman mr. R.A.H. van Huijgevoort, advocaat te Tilburg.

1 Onderzoek van de zaak

Overeenkomstig artikel 369 van het wetboek van strafvordering heeft de politierechter de zaak naar deze kamer verwezen. De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van
12 augustus 2020, waarbij de officier van justitie, mr. Van der Hamsvoord, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering. De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat primair verdachte samen met anderen [slachtoffer] door geweld heeft gedwongen tot afgifte van zijn telefoon en/of door geweld de telefoon van [slachtoffer] heeft gestolen dan wel subsidiair dat verdachte samen met anderen de telefoon heeft geheeld.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie bepleit vrijspraak van het primair tenlastegelegde. Weliswaar kan worden vastgesteld dat verdachte op het plein aanwezig was, maar niet kan worden vastgesteld dat verdachte actief betrokken is geweest bij de diefstal van de telefoon en het geweld dat daarbij is toegepast.

De officier van justitie acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling. Verdachte was in het bezit van de telefoon alhoewel hij wist dat de telefoon was gestolen door medeverdachte [medeverdachte 1] .

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is met de officier van justitie van mening dat verdachte dient te worden vrijgesproken voor het primair tenlastegelegde. Verdachte heeft op afstand gestaan, wat ook door medeverdachte [medeverdachte 3] wordt bevestigd. De verdediging is van mening dat de subsidiair tenlastegelegde (opzet)heling wel wettig en overtuigend kan worden bewezen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zijn in bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.2

De bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs

De rechtbank stelt vast dat er op of omstreeks 27 oktober 2018 een diefstal met geweld heeft plaatsgevonden in Tilburg. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat er in het dossier feiten en omstandigheden naar voren komen die belastend zijn voor verdachte en die erop wijzen dat verdachte mogelijk betrokken is geweest bij voornoemde diefstal met geweld. Zo is hij samen met de medeverdachten naar het plein in Tilburg gegaan, omdat [naam] , de zus van medeverdachte [medeverdachte 2] , onenigheid had met aangever. Ze gingen bij aangever ‘verhaal’ halen, aldus verdachte. Ook was hij aanwezig op het plein op het moment dat de diefstal met geweld plaatsvond. Uit de aangifte kan echter verder niet worden afgeleid dat verdachte bij de diefstal met geweld betrokken is geweest. Dit ondersteunt de verklaring van verdachte, alsook de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] dat ze samen op afstand hebben gestaan. De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde feit heeft begaan en zal hem dan ook van het primaire feit vrijspreken.

Ten aanzien van het subsidiaire ten laste gelegde feit overweegt de rechtbank dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte een gestolen telefoon voorhanden heeft gehad. De telefoon is door medeverdachte [medeverdachte 1] afgenomen van aangever en uiteindelijk aangetroffen bij verdachte. Verdachte heeft ook bij de politie en op de zitting bekend dat hij wist dat de telefoon afkomstig was van diefstal.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op of omstreeks 27 oktober 2018 te Tilburg, tezamen en in vereniging met een ander een goed, te weten een telefoon heeft voorhanden gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een taakstraf van 20 uur met aftrek van het voorarrest. Zij meent dat een geldboete in dit geval geen passende straf is, nu verdachte een gestolen telefoon voorhanden heeft gehad terwijl hij wist dat de telefoon was gestolen door het gebruik van geweld.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt om verdachte in plaats van een taakstraf een (lage) geldboete op te leggen. Verdachte heeft eerlijk en open verklaard dat hij wist dat de telefoon afkomstig was van het incident. Verdachte wist echter niet onder welke omstandigheden de telefoon bij medeverdachte [medeverdachte 1] terecht was gekomen. Bovendien heeft verdachte een blanco strafblad en heeft hij drie dagen vastgezeten op het politiebureau, wat op hem een diepe indruk heeft gemaakt en een forse inbreuk op zijn privacy is geweest.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opzetheling. Verdachte heeft geprofiteerd van een misdrijf van een ander, nota bene een misdrijf waarvan hij zich naar eigen zeggen afzijdig wilde houden en dat hij vlak voor het aannemen van de telefoon had zien plaatsvinden.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf laten meewegen dat verdachte wist dat de telefoon afkomstig was van een diefstal waarbij geweld is gebruikt. Anderzijds heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Verdacht dient dan ook te worden beschouwd als first offender.

De rechtbank is het echter met de officier van justitie eens dat, gelet op de ernst van de omstandigheden waaronder de telefoon is verkregen, een geldboete niet aan de orde is.

Alles afwegende acht de rechtbank, conform de eis van de officier van justitie, een taakstraf voor de duur van 20 uren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het primair tenlastegelegde;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Opzetheling;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 20 uren;

- beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 10 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf naar rato van 2 uur per dag.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van der Weide, voorzitter, mr. Kooijman en mr. Diepenhorst, rechters, in tegenwoordigheid van mr. De Koster, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 26 augustus 2020.

9 Bijlage I

De tenlastelegging

Primair
hij op of omstreeks 27 oktober 2018 te Tilburg tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een telefoon en/of sleutels, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] of aan een derde, te weten aan [aangever] toebehoorde, door die [slachtoffer] te bedreigen door hem te dreigen te slaan en/of te stompen en/of met kracht in het gezicht te slaan en/of te stompen

en/of

hij op of omstreeks 27 oktober 2018 te Tilburg tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een telefoon en/of sleutels, in elk geval enige goederen, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s) toebehoorde, te weten aan [slachtoffer] en/of [aangever] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl deze diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door die [slachtoffer] te bedreigen door hem te dreigen te slaan en/of te stompen en/of met kracht in het gezicht te slaan en/of te stompen;

Subsidiair

hij op of omstreeks 27 oktober 2018 te Tilburg, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een goed, te weten een telefoon heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist(en) en/of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

10 Bijlage II

De bewijsmiddelen

Aangezien verdachte ten aanzien van het subsidiaire feit een bekennende verklaring heeft afgelegd en ter zake daarvan geen vrijspraak is bepleit, zal worden volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en acht de rechtbank dat feit wettig en overtuigend bewezen, gelet op:

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 12 augustus 2020;

- het proces-verbaal van verhoor van aangever van 7 november 2018, pagina 92 tot en met 94 van het eind-proces-verbaal met dossiernummer 2018254448/2018265331 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 216.