Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:3162

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
17-07-2020
Datum publicatie
14-10-2020
Zaaknummer
AWB - 19 _ 6163
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Belanghebbende woonde het gehele onderhavige jaar in Duitsland. Zij verrichtte daar onderzoek aan de Universiteit 1 in Plaats en ontving in verband daarmee een studiebeurs van de Stichting. De rechtbank heeft geoordeeld dat belanghebbende voor de periode van februari tot en met juni in verband met haar werkzaamheden aan de Universiteit 2 premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De studiebeurs is als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden terecht tot het premie-inkomen gerekend. Het beroep is ongegrond.

Wetsverwijzingen
Wet financiering sociale verzekeringen 8
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 15-10-2020
FutD 2020-3028
V-N Vandaag 2020/2464
NTFR 2020/3151 met annotatie van TH.J.M. VAN SCHENDEL
V-N 2020/62.8 met annotatie van Redactie
NLF 2020/2298 met annotatie van
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, enkelvoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummer BRE 19/6163

uitspraak van 17 juli 2020

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] , domicilie kiezende te Amsterdam,

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 22 november 2019 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan haar voor het jaar 2016 opgelegde aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (aanslagnummer [aanslagnummer] H.66.01).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 juli 2020 te Breda. Aldaar is verschenen en gehoord, namens de inspecteur, [inspecteur] . Belanghebbende is, met kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen.

1 Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2 Gronden

2.1.

Belanghebbende woonde het gehele onderhavige jaar in Duitsland. Zij verrichtte daar onderzoek aan de [ Universiteit 1] in [plaats] en ontving in verband daarmee in 2016 een studiebeurs van de [stichting] van € 2.500 per maand.

Belanghebbende heeft daarnaast 7 maal een wekelijks hoorcollege verzorgd voor de [Universiteit 2] in de periode februari en maart 2016 en een drietal scripties begeleid. In het kader van de hoorcolleges is zij als werknemer bij de universiteit aangemerkt en is zij als ambtenaar verloond in de periode februari tot en met juni 2016. Het totale loon bedroeg € 4.410. Voor het begeleiden van de scripties ontving zij € 1.600.

2.2.

Naar aanleiding van haar aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) is de onderhavige aanslag opgelegd. Deze aanslag is berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 6.010 voor de inkomstenbelasting (IB) en een premie-inkomen van € 13.953 voor de premie volksverzekeringen (PVV). Voor de PVV is uitgegaan van een periode voor premieplicht van 1 februari 2016 tot en met 30 juni 2016.

2.3.

In geschil is, naar de rechtbank begrijpt, of bij het vaststellen van de onderhavige aanslag de studiebeurs van de [stichting] terecht en zo ja, tot het juiste bedrag in aanmerking is genomen.

2.4.

Nu de studiebeurs bij het bepalen van de IB niet in aanmerking is genomen kan het geschil enkel betrekking hebben op de heffing van de PVV. Voor dat geval komt de toetsing neer op de volgende twee vragen:

- Is belanghebbende in Nederland premieplichtig voor de volksverzekeringen?

- Behoort de studiebeurs tot de grondslag voor de heffing van de PVV?

2.5.

Vaststaat dat belanghebbende in het onderhavige jaar in Duitsland woonde en enkel in Nederland tegen betaling werkzaamheden heeft verricht. Daarbij is zij voor de loonheffing als ambtenaar aangemerkt. De rechtbank is van oordeel, nu uit het dossier niet blijkt dat ten aanzien van belanghebbendes verzekeringsplicht al enige beslissing is genomen, dat op grond van artikel 11 in verbinding met artikel 13, vierde lid (voor ambtenaar) dan wel artikel 13, eerste lid aanhef en letter b (voor loondienst), van de Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, dan het Nederlandse socialezekerheidsstelsel op belanghebbende van toepassing is. Voor dat geval is belanghebbende verzekerd en premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen.

2.6.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) wordt het premie-inkomen bepaald volgende regels van hoofdstuk drie van de Wet IB 2001.

Voor dat geval dient naast de inkomsten van de [Universiteit 2] en de scriptiebegeleiding ook de studiebeurs als inkomen in aanmerking te worden genomen. Deze studiebeurs wordt immers verleend aan veelbelovende academici om hen in staat te stellen verder onderzoek te verrichten en hen daarbij in verband met de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud van middelen te voorzien. Een dergelijke studiebeurs is belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in artikel 3:90 van de Wet IB 20011. Belanghebbendes premie-inkomen is derhalve in totaal € 36.010 (€ 30.000 plus € 6.010).

2.7.

Op grond van artikel 8, derde lid, van de Wfsv wordt het maximale premie-inkomen voor het onderhavige jaar bepaald op € 33.715. Nu belanghebbende slechts voor de maanden februari tot en met juni 2016 (is vijf maanden) premieplichtig is, dient daarmee bij het bepalen van de premie rekening mee te worden gehouden. Op grond van artikel 2.5 van de Regeling Wfsv zou het premie-inkomen dan voor 149/360de deel2 van het maximum premie-inkomen in aanmerking moeten worden genomen, ofwel € 13.954,26. Op grond van artikel 2.4 van de Regeling Wfsv zou het premie-inkomen dan € 18.510 (5 maal € 2.500 plus € 6.010) bedragen. Voor dat geval bepaalt genoemd artikel 2.5 dat voor het laagste bedrag kan worden gekozen.

2.8.

Belanghebbendes opmerking dat de werkzaamheden slechts in een periode van zeven weken hebben plaats gevonden en dat de [Universiteit 2] dit dan uitsmeert over een periode van vijf maanden maakt vorenstaand oordeel niet anders. Belanghebbende heeft immers het loon voor die werkzaamheden dan gedurende die vijf maanden ontvangen.

2.9.

Nu bij de aanslag een premie-inkomen van € 13.953 in aanmerking is genomen, is de aanslag niet te hoog vastgesteld.

2.10.

Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 17 juli 2020 door mr. C.A.F.M. Stassen, rechter, in aanwezigheid van mr. L.M. de Leeuw van Weenen, griffier. Als gevolg van maatregelen rondom het Coronavirus is deze uitspraak niet uitgesproken op een openbare uitsprakenzitting. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, wordt deze uitspraak alsnog in het openbaar uitgesproken.

De griffier, De rechter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.

1 Vergelijk Hoge Raad 30 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC5638, BNB 1994/167

2 Artikel 2.7 van de Regeling Wfsv