Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2020:1662

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
02-04-2020
Datum publicatie
21-04-2020
Zaaknummer
8292037 OV VERZ 20-411
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Handlichting conform artikel 1:235 BW, verleend aan K.C.J. van Overveld, geboren te Roosendaal op 28 augustus 2003, wonende te Oudemolen, voor het het toetreden tot en deelnemen in de bedrijfsuitoefening van de vennootschap onder firma “F.C. van Overveld V.O.F.” (KvK 20116630).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster I Civiele kantonzaken

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 8292037 OV VERZ 20-411

beschikking d.d. 2 april 2020 op een verzoek tot handlichting

ingediend door:

Kristel Cornelia Johanna van Overveld

geboren te Roosendaal op 28 augustus 2003,

wonende te Oudemolen,

hierna te noemen “verzoekster”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Op 27 januari 2020 is ter griffie een verzoekschrift ingediend – met tussenkomst van C.J.M. van Overveld-Huijgens – door verzoekster voornoemd strekkende tot het verkrijgen van toestemming voor handlichting.

1.2

Bij het verzoek zijn overgelegd:

a. een uitgebreide motivering van het verzoek mede ondertekend door de gezaghebbende ouders van verzoekster;

b. een uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Roosendaal ten name van verzoekster.

1.3

De kantonrechter heeft geen redenen noodzakelijk geacht een mondelinge behandeling te bepalen teneinde verzoeksters alsmede haar gezaghebbende ouders op het verzoek te horen.

2 De beoordeling

2.1

Verzoekster wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige aangezien zij voornemens is samen met haar ouders het bedrijf in een vennootschap onder firma uit te gaan oefenen. Het melkveebedrijf wordt thans uitgeoefend onder de naam “F.C. van Overveld V.O.F.” (KvK 20116630).

2.2

Uit het verzoekschrift is gebleken dat het de bedoeling is dat de werkzaamheden die verzoekster reeds verricht in de vennootschap “F.C. van Overveld V.O.F.” worden uitgebreid en dat verzoekster zo spoedig mogelijk volledig zal toetreden tot en deelnemen in de bedrijfsuitoefening welke thans door haar ouders en overige familieleden worden uitgeoefend.

2.3

De heer Franciscus Cornelis Maria van Overveld en mevrouw Cornelia Johanna Maria Huijgens, ouders van verzoekster - uitoefenende het ouderlijk gezag - beiden wonende te (4796 SB) Oudemolen, aan de Zuidlangeweg 1 b, hebben door medeondertekening van het verzoek verklaard dat het verzoekschrift met hun medeweten is ingediend en door hen wordt ondersteund.

2.4

Verzoekster heeft de leeftijd van zestien jaar bereikt en de ouders hebben met het verzoek ingestemd.

2.5

Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en hetgeen is bepaald in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is de kantonrechter dan ook van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen. Daarbij zullen uitsluitend de bevoegdheden worden toegekend zoals deze zijn verzocht, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 1:235 lid 3 BW. In dit artikel is - onder andere - bepaald dat de bevoegdheid zich niet verder mag uitstrekken dan het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep of bedrijf. De minderjarige wordt niet bekwaam geacht tot het beschikken over registergoederen, effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen.

2.6

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt. Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever is daarbij geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Tegenwoordig is echter toegang tot internet voor iedereen beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant, die bovendien ook nog eens kostbaar is. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het vorenstaande zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoekster de haar verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

2.7

De kantonrechter wijst verzoekster er volledigheidshalve op dat zij er rekening mee dient te houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan dat de publicatie een feit is.

3 De beslissing

De kantonrechter:

kent aan Kristel Cornelia Johanna van Overveld, geboren te Roosendaal op

28 augustus 2003, voornoemd, de bevoegdheid toe van een meerderjarige, voor zover het betreft de voorkomende handelingen die uitgevoerd moeten worden aangaande het toetreden tot / deelnemen in de vennootschap onder firma “F.C. van Overveld V.O.F.” en daarbij rechtshandelingen mogen te verrichten die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering een en ander in de ruimste zin, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1:235 BW;

bepaalt dat onderhavige beschikking (door tussenkomst van de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

bepaalt dat deze handlichting voor rekening van Kristel Cornelia Johanna van Overveld voornoemd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na dagtekening van deze beschikking, bekend dient te worden gemaakt in het dagblad “BN/De Stem”.

Deze beschikking is gegeven door mr. N. van der Ploeg-Hogervorst, kantonrechter, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 2 april 2020.

(plm)

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.