Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2017:7251

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
30-10-2017
Datum publicatie
13-11-2017
Zaaknummer
5867007
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Algemene ledenvergadering van VvE De Middelburcht bijeengeroepen door aantal appartementseigenaren in strijd met akte van splitsing. Vernietiging van de in die vergadering genomen besluiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6011
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Zittingsplaats: Middelburg

beschikking van de kantonrechter d.d. 30 oktober 2017

op de verzoekschriften ex art. 5:130 BW van

zaak/repnr: 5867307/17-3925

[Verzoeker A] ,

wonende te Middelburg,

verder te noemen: [Verzoeker A] ,

in persoon,

en

zaak/repnr.: 5867007/17-3920

[Verzoeker B] ,

wonende te Vlissingen,

gemachtigde: J.A. Visser.

tegen:

de vereniging van eigenaars

vereniging van eigenaren van appartementen in de serviceflat “De Middelburcht”,

gevestigd te Middelburg,

gedaagde partij,

verder te noeme n: de VvE,

niet bij de mondelinge behandeling verschenen.

het verloop van de procedure

De procedure is als volgt verlopen:

- verzoekschrift [Verzoeker A] , ingekomen op 31 maart 2017,

- verzoekschrift [Verzoeker B] , ingekomen op 31 maart 2017,

- brief overlegging producties [Verzoeker A] d.d. 26 april 2017,

- brief [X] d.d. 19 september 2017 namens het bestuur van de VvE;- brief [Verzoeker A] d.d. 21 september 2017,

- brief Visser d.d. 22 september 2017,

- schriftelijke reactie van [diverse verweerders] (hierna gezamenlijk te noemen: verweerders), ingekomen op 25 september 2017,

- aanvulling op deze schriftelijke reactie door mr. [verweerder A] , ingekomen op 26 september 2017,

- mondelinge behandeling op 2 oktober 2017.

de beoordeling van de procedure

1. [Verzoeker A] en [Verzoeker B] , alsmede de indieners van de schriftelijke reactie zijn als eigenaren van een appartement in “de Middelburcht” rechthebbenden van een appartementsrecht in de VvE.

2. Artikel 23, tweede lid van de betrokken akte van splitsing van de Middelburcht bepaalt dat de vergadering van eigenaren jaarlijks wordt gehouden in mei of zo veel vroeger als dat mogelijk is. Het derde lid van dat artikel bepaalt, voor zover hier van belang, dat vergaderingen voorts worden gehouden indien ten minste tien eigenaren dat wensen. In het vierde lid wordt vermeld dat indien de door de eigenaren verlangde vergadering niet wordt bijeengeroepen op een zodanige termijn dat de verlangde vergadering binnen een maand na binnen komen van het verzoek wordt gehouden, de verzoekers bevoegd zijn zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de bepaling van het reglement.

3. Het bestuur van de VvE heeft een algemene ledenvergadering bepaald op 10 februari 2017.

4. Een aantal appartementseigenaren heeft het bestuur van de VvE bij brief van 20 januari 2017 verzocht nadere, door hen opgegeven, agendapunten ook te willen behandelen op de vergadering van 10 februari 2017.

5. De nader opgegeven agendapunten zijn niet behandeld op de vergadering van 10 februari 2017. Deze vergadering is, naar de kantonrechter begrijpt, voortijdig beëindigd.

6. De appartementseigenaren [diversen] hebben bij brief van 21 februari 2017 het bestuur van de VvE verzocht een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen op 7 maart 2017 om 19.00 uur. De op die vergadering te behandelen (agenda)punten zijn bijgevoegd.

7. Het bestuur van de VvE heeft bij brief van 3 maart 2017 alle eigenaren van serviceflat “De Middelburcht” uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering op maandag 20 maart 2017 te 15.00 uur.

8. De uitroepers van de algemene vergadering van 7 maart 2017 hebben op 5 maart 2017 een melding doen uitgaan, gericht aan de leden van de leden van de VvE, waarbij wordt medegedeeld dat ondanks de uitnodiging van het bestuur voor een algemene ledenvergadering op 20 maart 2017, de vergadering van 7 maart 2017 gewoon doorgaat.

9. Op 7 maart 2017 is een algemene ledenvergadering gehouden, waarop besluiten zijn genomen. Deze vergadering is niet door het bestuur van de VvE bijeengeroepen.

10. [Verzoeker A] en [Verzoeker B] verzoeken nu de vernietiging van de besluiten, genomen op de vergadering van 7 maart 2017. De hoofdgrond van de verzoeken is dat de besluiten in strijd zijn met de wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen en dus vernietigbaar zijn (art. 2:15, eerste lid aanhef en sub a BW.)

11. Verweerders, aan wier zijde zich bij de mondelinge behandeling heeft gevoegd [verweerder B] , voeren verweer dat voor zover van belang hierna zal worden besproken.

12. De aangevoerde gronden voor vernietiging van de besluiten van 7 maart 2017 zijn strijd met artikel 23 van de akte van splitsing ( [Verzoeker A] ) en dat niet alle eigenaren zijn opgeroepen en besluiten zijn genomen zonder de benodigde gekwalificeerde meerderheid ( [Verzoeker B] ).

13. De kantonrechter is van oordeel dat het uitroepen van de vergadering van 7 maart 2017 en het houden van die vergadering inderdaad in strijd is met hetgeen is bepaald in art. 23 van de akte van splitsing. Ten minste tien eigenaren hebben bij brief van 21 februari 2017 aan het bestuur verzocht een algemene ledenvergadering bij een te roepen. Dit is het eerste verzoek tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. Het aan het bestuur gerichte verzoek van 20 januari 2017 kan, zoals ook bij de mondelinge behandeling is beaamd door mw. [verweerder A] , die samen met [verweerder B] namens de verweerders het woord voerde, niet als een zodanig verzoek worden gezien. De brief bevatte slechts het verzoek een aantal agendapunten bij te voegen voor de vergadering van 10 februari 2017.

14. Het bestuur heeft vervolgens bij brief van 3 maart 2017 een algemene ledenvergadering aangekondigd op 30 maart 2017. Het bestuur heeft zich derhalve gehouden aan de termijn als bedoeld in het vierde lid van meergenoemd artikel 23. Het stond daarom de eigenaren, die het verzoek tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering hadden gedaan, niet vrij zelf een vergadering uit te roepen. Op grond daarvan al moeten de op de vergadering van 7 maart 2017 genomen besluiten worden vernietigd. De vergadering is bijeengeroepen in strijd met de akte van splitsing.

15. Voor zover verweerders hebben willen betogen, dat het bestuur zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden door in de agenda van de vergadering voor 30 maart 2017 de door de eigenaren, die om een algemene ledenvergadering hadden gevraagd, opgegeven agendapunten niet op te nemen, wordt dit standpunt niet gevolgd. Het bestuur heeft de opgegeven punten wel genoemd in de agenda, maar daarbij ook zijn visie op die punten gegeven vooruitlopend op de vergadering zelf. Het bestuur heeft hiermede niet gehandeld in strijd met een wettelijke of statutaire bepaling. Het melden van zijn visie levert geen omstandigheid op grond waarvan de eigenaren zelf een vergadering zouden mogen

bijeenroepen.

16. Nu op grond van strijd met artikel 23 van de akte van splitsing de besluiten genomen op de vergadering van 7 maart 2017 worden vernietigd, behoeven de overige aangevoerde gronden voor vernietiging geen, zoals ook door de gemachtigde van [Verzoeker B] verklaard bij de mondelinge behandelingen, bespreking meer.

17. De kantonrechter ziet aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren.

de beslissing

De kantonrechter:

vernietigt alle besluiten van de VvE die genomen zijn op de algemene ledenvergadering van 7 maart 2017;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst voor zover nodig het meer of anders verzochte af.

Deze beslissing is gewezen door mr. C. Kool, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

jdk