Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2017:2389

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
28-02-2017
Datum publicatie
02-05-2017
Zaaknummer
AWB - 15 _ 854
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

BRE 15/854 en BRE 15/855

Beroepen niet-ontvankelijk nu tegen het uitblijven van uitspraak op de bezwaren tegen herzieningsbeschikkingen geen beroep open staat.

BRE 15/851, 15/853, 15/857 en 17/1228

Beroepen niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Geen bewijs dat het beroepschrift binnen de termijn ter post is bezorgd. Niet aannemelijk gemaakt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2017/1032
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, meervoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummers BRE 15/851, 15/853, 15/854, 15/855, 15/857 en 17/1228

uitspraak van 28 februari 2017

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[belanghebbende] , wonende te [woonplaats] (Spanje),

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De inspecteur heeft aan belanghebbende voor de jaren 2008 tot en met 2011 de onderstaande navorderingsaanslagen, voorlopige aanslagen en definitieve aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: de aanslagen) opgelegd, waarbij de rechtbank na de zitting ter completering van de registratie van de beroepen nog het aanvullende zaaknummer 17/1228 heeft toegekend.

zaak-

nummer

BRE

aanslag-

nummer

[aanslagnummer]

soort aanslag

jaar

dagtekening

aanslag

dagtekening

herzienings-

beschikking

ontvangstdatum

bezwaar

15/851

W87

nav. aanslag

2008

25-6-2013

nvt

5-7-2013

15/853

W97

nav. aanslag

2009

25-6-2013

nvt

5-7-2013

15/854

H00

voorl. aanslag

2010

25-6-2013

9-9-2013

21-10-2013

15/855

W00

voorl. aanslag

2010

25-6-2013

9-9-2013

21-10-2013

17/1228

W06

def. aanslag

2010

16-10-2013

nvt

24-11-2014

15/857

W.10.01.4

voorl. aanslag

2011

25-6-2013

2-8-2013

29-8-2013

1.2.

De aanslagen zijn na bezwaar gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende heeft bij brief van 28 januari 2015 ontvangen bij de rechtbank op 13 februari 2015, beroep ingesteld. Ter zake van de beroepen met zaaknummers BRE 15/849 tot en met 15/861 en 17/1228 heeft de griffier van belanghebbende griffierecht geheven van eenmaal € 45.

1.4.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 april 2016 te Breda.

Aldaar zijn verschenen en gehoord, namens de inspecteur, [inspecteur 1] , [inspecteur 2] , [inspecteur 3] en [inspecteur 4] . Tijdens het onderzoek ter zitting was van de zijde van belanghebbende niemand aanwezig. De rechtbank heeft van de bode vernomen dat na sluiting van het onderzoek ter zitting – en na het verstrijken van de geplande eindtijd van de zitting – de gemachtigde zich bij de bodebalie heeft gemeld waarbij is geconstateerd dat hij zich een aantal uren in de aanvangstijd van de zitting heeft vergist. De rechtbank heeft vastgesteld dat belanghebbende op de juiste wijze is uitgenodigd en heeft geen reden gezien het onderzoek te heropenen. De zaken met de nummers BRE 15/849 tot en met 15/861 en de zaak waaraan na afloop van de zitting het nummer BRE 17/1228 is toegekend, zijn gelijktijdig op zitting behandeld.

1.5.

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt waarvan een afschrift tegelijk met het afschrift van deze uitspraak is verzonden. De stukken die de gemachtigde en de inspecteur een paar uur voor respectievelijk tijdens de zitting hebben overgelegd, zijn door de rechtbank in het kader van de goede procesorde niet tot de processtukken gerekend en zijn derhalve naar partijen geretourneerd.

2 Beoordeling van de beroepen

2.1.

Anders dan in het beroepschrift tot uitdrukking is gebracht, heeft de inspecteur geen uitspraak gedaan op de bezwaren die zijn ingediend tegen de beschikkingen waarin de herzieningsverzoeken betreffende de voorlopige aanslagen 2010 zijn afgewezen (hierna: de herzieningsbeschikkingen). De uitspraken op bezwaar waarop in het beroepschrift wordt gedoeld, betreffen de uitspraken op bezwaar betreffende de aanslagen voor dat jaar. De rechtbank vat het beroepschrift in die zin op dat dit geschrift (mede) betrekking heeft op zowel de herzieningsbeschikkingen als de aanslagen 2010.

2.2.

Blijkens de brief van 24 november 2014 heeft belanghebbende de bezwaren tegen de herzieningsbeschikkingen ingetrokken waarna de bezwaren, overeenkomstig het in die brief gedane verzoek, zijn aangemerkt als bezwaren tegen de aanslagen 2010. De rechtsgeldige intrekking van een bezwaar heeft tot gevolg dat de bezwaarfase eindigt. Belanghebbende heeft de intrekking van de bezwaren niet betwist. In een zodanig geval kan een uitspraak op bezwaar achterwege blijven (vergelijk Hoge Raad 23 september 2011, nr. 11/00372, ECLI:NL:HR:2011:BT2297). Tegen het uitblijven van een uitspraak op de bezwaren tegen de herzieningsbeschikkingen 2010 staat, gelet op het voorgaande, geen beroep open. Om die reden zijn de beroepen met zaaknummers BRE 15/854 en BRE 15/855 niet-ontvankelijk.

2.3.

De bezwaren tegen de navorderingsaanslagen, de aanslag en de herzieningsbeschikking 2011 zijn bij brieven van 15 december 2014 ongegrond verklaard. Deze brieven zijn voor de jaren 2010 en 2011 aangeduid als uitspraak op bezwaar en voorzien van een rechtsmiddelverwijzing. Voor de jaren 2008 en 2009 zijn deze brieven aangeduid als motivering van de nog door het computercentrum in Apeldoorn te versturen uitspraken op bezwaar, kennelijk vanwege de in de brieven vermelde beslissing dat de bijbehorende boeten worden verminderd ondanks dat beboeting bij deze aanslagen niet aan de orde is. Bij brieven van 17 december 2014 heeft de inspecteur de gemachtigde geïnformeerd over deze omissie waarbij hij die brieven heeft aangeduid als uitspraak op bezwaar, voorzien van een rechtsmiddelverwijzing.

2.4.

De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de uitspraken op bezwaar pas na de dagtekening ervan zijn verzonden. Op de enveloppe van het beroepschrift staat de poststempel 12 februari 2015. De datum van afstempeling is niet gelegen vóór het einde van de beroepstermijn en belanghebbende heeft niet op een andere manier het bewijs geleverd dat het beroepschrift binnen de termijn ter post is bezorgd. Evenmin heeft belanghebbende feiten aannemelijk gemaakt waaraan de gevolgtrekking kan worden verbonden dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De rechtbank is van oordeel dat de beroepen met zaaknummers BRE 15/851, 15/853, 15/857 en 17/1228 wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk zijn.

3 Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding tot een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan op 28 februari 2017 door mr. C.A.F.M. Stassen, voorzitter,

mr. W.A.P. van Roij en mr. J.W.M. Tijnagel, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M.C.W. Hermus, griffier.

De griffier, De voorzitter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.