Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:7654

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
02-12-2016
Datum publicatie
24-01-2017
Zaaknummer
BRE - 15 _ 7048
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Art. 30 Wet MRB en art. 6 UB MRB. Motorrijtuig dat onder meer wordt gebruikt voor het vervoer van viskramen naar kermissen, komt niet in aanmerking voor het verlaagd tarief voor kermisexploitanten.

Zo belanghebbende al zou kunnen worden aangemerkt als kermisexploitant, dan voldoet hij in ieder geval niet aan het vereiste dat het motorrijtuig uitsluitend mag worden gebruikt voor het vervoer van kermisbenodigdheden, nu het motorrijtuig ook wordt gebruikt voor vervoer van viskramen naar weekmarkten.

Wetsverwijzingen
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 30
Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2017/183
V-N 2017/12.17 met annotatie van Redactie
FutD 2017-0275
NTFR 2017/489 met annotatie van mr. P.A.M. Breekpot
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, enkelvoudige kamer

Locatie: Breda

Zaaknummer BRE 15/7048

uitspraak van 2 december 2016

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] , wonende te [woonplaats] ,

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 19 oktober 2015 op het bezwaar van belanghebbende tegen de afwijzing van zijn verzoek om de toepassing van het bijzondere tarief van artikel 30, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: de Wet MRB), beschikkingnummer [beschikkingsnummer] .

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 november 2016 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, de gemachtigde van belanghebbende, [gemachtigde] , verbonden aan de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders-BOVAK te Apeldoorn, en namens de inspecteur, [inspecteurs] .

1 Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2 Gronden

2.1.

Belanghebbende is vanaf 22 mei 2014 houder van een vrachtauto met het kenteken [kenteken] (hierna: het motorrijtuig). Hij exploiteert een onderneming met de naam “ [A] ”. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor het vervoer van viskramen naar kermissen en weekmarkten. Belanghebbende heeft zich in 2015 ingeschreven bij de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders.

2.2.

Op 10 september 2015 heeft belanghebbende ten aanzien van het motorrijtuig een verzoek ingediend om toepassing van het bijzondere tarief motorrijtuigenbelasting (hierna: het kwarttarief) geldend voor motorrijtuigen die worden gehouden en gebruikt door kermis- of circusexploitanten. Bij beschikking van 28 september 2015 heeft de inspecteur dit verzoek afgewezen. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar ingediend. Bij uitspraak van 19 oktober 2015 heeft de inspecteur dit bezwaar afgewezen.

2.3.

In geschil is of belanghebbende ten aanzien van het motorrijtuig recht heeft op de toepassing van het kwarttarief in de zin van artikel 30, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet MRB in samenhang met artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: het UB MRB).

2.4.

In artikel 30, eerst lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet MRB, voor zover hier van belang, is bepaald dat het kwarttarief geldt voor een vrachtauto waarvoor een kenteken is opgegeven dat wordt gehouden door een kermis- of circusexploitant en wordt gebruikt voor het vervoer van kermis- of circusbenodigdheden.

2.5.

Op grond van het tweede lid van artikel 30 van de Wet MRB is in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het UB MRB de nadere voorwaarde gesteld dat het motorrijtuig uitsluitend wordt gebruikt voor het vervoer van kermis- of circusbenodigdheden.

2.6.

Ter zake van het kwarttarief in artikel 30 van de Wet MRB is in de memorie van toelichting destijds onder meer opgemerkt (Kamerstukken II, 1990/91, 22 238, nr. 3, p. 34):

“Het gaat hierbij om categorieën motorrijtuigen waarmee gezien hun inrichting of bestemming doorgaans een beperkt gebruik van de weg wordt gemaakt. De voorwaarden in de algemene maatregel van bestuur zullen erop zijn toegesneden dat de tegemoetkoming voor de motorrijtuigen bedoeld in de onderdelen c t/m f alleen geldt bij een beperkt gebruik van de weg.”

2.7.

Tot 1 januari 2007 gold voor de toepassing van het kwarttarief voor kermis- of circusvoertuigen op grond van de UB MRB tevens het vereiste dat niet meer dan 60 dagen per jaar gebruik mag worden gemaakt van de openbare weg (hierna: de 60-dageneis). Bij Besluit van 19 december 2006, Stb. 2006, 684 heeft de staatssecretaris van Financiën de 60-dageneis geschrapt, omdat onder het gebruik van de weg inmiddels ook werd verstaan ‘het geparkeerd staan op de openbare weg’ en dit laatste juist voor kermis- en circusvoertuigen vaak het geval is.

2.8.

De rechtbank overweegt dat niet in geschil is dat het motorrijtuig niet alleen voor het vervoer van de viskramen naar kermissen wordt gebruikt, maar ook voor het vervoer van de viskramen naar markten. De rechtbank is daarom van oordeel dat belanghebbende, zo hij al zou kunnen worden aangemerkt als kermisexploitant, in ieder geval niet voldoet aan het in 2.5 genoemde vereiste dat het motorrijtuig uitsluitend mag worden gebruikt voor het vervoer van kermisbenodigdheden.

Het betoog van belanghebbende dat, kort gezegd, deze eis in de praktijk knelt, omdat ondernemers zoals belanghebbende ook op zoek gaan naar mogelijkheden buiten de kermis, kan hem niet baten. De eis is immers nu eenmaal opgenomen in de UB MRB en het tweede lid van artikel 30 van de Wet MRB geeft ook de ruimte om die eis te stellen. Aan het vereiste kan daarom niet worden voorbijgegaan.

Bovendien leidt de rechtbank uit de in 2.6 vermelde wetsgeschiedenis af dat het kwarttarief met name is bedoeld voor motorrijtuigen die weinig op de openbare weg rijden. Het in 2.7 vermelde schrappen van de 60-dageneis wijzigt – gelet op de motivering daarvoor – die ratio niet. Van het motorrijtuig van belanghebbende kan niet worden gezegd dat deze weinig op de openbare weg rijdt, nu dit wordt gebruikt voor het vervoer (en bevoorrading) van viskramen.

2.9.

Belanghebbende heeft gelet op het voorgaande geen recht op de toepassing van het kwarttarief. Het verzoek is terecht afgewezen. Het beroep is daarom ongegrond verklaard.

2.10.

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 2 december 2016 door mr. M.R.T. Pauwels, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. J.A. Riemens, griffier.

De griffier, De rechter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.