Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:748

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
08-02-2016
Datum publicatie
11-02-2016
Zaaknummer
02/309338 HA RK 15-237
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Wrakingskamer

Locatie: Breda

Procedurenummer: 02/309338 HA RK 15-237

Beslissing van 8 februari 2016 inzake het wrakingsverzoek, ex artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van:

[verzoeker] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

verder te noemen verzoeker.

1 Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het op 29 december 2015 ingekomen wrakingsverzoek van verzoeker;

 • -

  de processtukken in na te noemen zaak, waar onder het proces-verbaal van de op 22 december 2015 door mr. [voorltrs] Vliegenberg, rechter-plaatsvervanger in deze rechtbank, ter zitting gehouden behandeling van die zaak,

 • -

  de van mr. Vliegenberg ingekomen schriftelijke reactie op het wrakingsverzoek d.d. 7 januari 2016;

 • -

  de van verzoeker ingekomen brieven van 22 en 26 januari 2016, en

 • -

  de behandeling van het wrakingsverzoek ter zitting van de wrakingskamer van 1 februari 2016, waarbij zijn verschenen mr. Vliegenberg, voornoemd, en mr. [voorltr] Kersjes, namens het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), verweerder in na te noemen zaak. Ofschoon op behoorlijke wijze opgeroepen is verzoeker niet verschenen

2 Het verzoek tot wraking

2.1.

Dit wrakingsincident is door verzoeker opgeworpen in de hierna te noemen zaak met procedurenummer AWB 15/4955 Z.

2.2.

Blijkens de van haar ingekomen schriftelijke reactie berust mr. Vliegenberg, verder te noemen de rechter, niet in het verzoek tot haar wraking.

3 De gronden van het wrakingsverzoek

3.1.

Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen door CIZ op zijn bij die instantie ingediende zorgaanvraag, althans het door verzoeker ingestelde beroep wordt met instemming van partijen als zodanig aangemerkt.

3.2.

De behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden ter zitting van 22 december 2015. Na sluiting van die behandeling heeft de rechter meegedeeld binnen zes weken uitspraak te doen.

3.3.

Verzoeker grondt zijn wrakingsverzoek op het feit dat het CIZ ter zitting een Google Earth foto heeft getoond, welke foto door de rechter als gedingstuk is geaccepteerd. Verzoeker voert aan daardoor benadeeld te zijn, nu hij niet in staat was daartegen verweer te voeren. De foto is namelijk zonder vóóraankondiging eerst ter zitting gepresenteerd. Verzoeker meent dat de rechter daarmee blijk heeft gegeven jegens hem vooringenomen te zijn.

3.4.

Bij brief van 26 januari 2016 heeft verzoeker zijn wrakingsverzoek aangevuld en gesteld, dat naar zijn mening de rechter bovendien van vooringenomenheid jegens hem heeft blijk gegeven, door zijn verzoek om in de zaak een medisch deskundige te benoemen niet te honoreren.

4 Het standpunt van de rechter

4.1.

De rechter voert aan dat in het kader van de beoordeling van het beroep eerst dient te worden vastgesteld of en zo ja, wanneer, de zorgaanvraag bij CIZ is ingediend, nu CIZ zich op het standpunt stelt dat bij hem geen aanvraag van verzoeker is ingekomen. In dat kader heeft verzoeker gesteld dat hij die aanvraag samen met zijn echtgenote en de heer [man x] op 1 juli 2014 bij het CIZ aan de [adres] in de brievenbus heeft gedaan, waarna discussie ontstond over de locatie van die brievenbus. CIZ heeft daarbij ter zitting een foto getoond van die locatie.

4.2.

De rechter stelt verder dat zij deze foto heeft aangemerkt als een illustratie van de situatie ter plaatse die, gelet op verzoekers stelling dat hij de aanvraag op het adres in kwestie in de brievenbus heeft gedaan, bij hem bekend kon zijn. Daarbij heeft zij in aanmerking genomen dat de foto afkomstig is van de openbare bron google map. Van onevenredige benadeling van verzoeker is naar de mening van de rechter geen sprake.

4.3.

Ofschoon artikel 8:58 Awb bepaalt dat tot tien dagen vóór de zitting nadere stukken kunnen worden ingediend, betreft dit volgens de rechter geen harde termijn. Voor de beoordeling of een na die termijn nog ingediend stuk kan worden toegelaten, dient het criterium van de goede procesorde te worden gehanteerd. Bovendien is in de opvatting van de rechter artikel 8:58 Awb niet van toepassing op het ter zitting overleggen van foto’s. Zij verwijst daarvoor naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 oktober 2001 (ECLI:NL:RVS:AL2321, AB 2001/313).

4.4.

De rechter meent dan ook dat niet valt in te zien dat verzoeker in zijn processuele belangen is geschaad door het toelaten van de foto ter zitting en evenmin dat zij zich daarmee jegens hem partijdig heeft opgesteld. In haar opvatting behoort het wrakingsverzoek te worden afgewezen.

5 Het standpunt van CIZ

CIZ schaart zich geheel achter het standpunt van de rechter.

6 De beoordeling en de gronden daarvoor

6.1.

Ingevolge artikel 8:15 van de Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

6.2.

Daarbij moet worden voorop gesteld dat bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter als uitgangspunt dient, dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert dat een rechter ten aanzien van een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die partij daarvoor bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

6.3.

Naar het oordeel van de wrakingskamer doet zich een dergelijke omstandigheid in het onderhavige geval niet voor.

6.4.

De enkele omstandigheid dat de rechter de door CIZ op de zitting getoonde foto als processtuk heeft toegelaten levert, naar objectieve maatstaven bezien, anders dan verzoeker meent, geen blijk van vooringenomenheid op, noch een daarop gerichte schijn. Dit betreft immers een beslissing van processuele aard, die alleen dan grond van wraking kan opleveren wanneer die beslissing zozeer onbegrijpelijk is, dat de schijn wordt gewekt dat zij door vooringenomenheid is ingegeven. Daarvan is naar het oordeel van de wrakingskamer hier geen sprake.

6.5.

Integendeel, gelet op de tussen verzoeker en CIZ gevoerde discussie over de ontvangst van de zorgaanvraag in de brievenbus van CIZ en de daarmee verband houdende vraag over de locatie van die brievenbus, was het geenszins onbegrijpelijk dat de rechter met die foto duidelijkheid wenste te verkrijgen over die locatie. Deze foto is, naar de rechter terecht aanvoert, afkomstig van een openbare bron, google maps, die voor een ieder, dus ook voor verzoeker toegankelijk is. Niet valt in te zien dat de rechter met het toelaten van die foto blijk zou hebben gegeven van vooringenomenheid. Bovendien geldt dat de rechter verzoeker ter zitting in de gelegenheid heeft gesteld te reageren op de foto.

6.6.

De door verzoeker in zijn brief van 26 januari 2016 nog aangevoerde wrakingsgrond (3.4.) faalt reeds daarom, nu uit de processtukken blijkt dat op zijn verzoek tot benoeming van een onafhankelijk medisch deskundige nog niet is beslist. Aan verzoeker is immers bij brief van de griffier meegedeeld dat dit verzoek te zijner tijd zal worden beoordeeld. Deze wrakingsgrond mist niet alleen een deugdelijk feitelijke grondslag, maar is door verzoeker bovendien niet tijdig opgeworpen. Voormelde brief dateert immers al van 16 oktober 2015.

6.7.

Dit betekent dat het wrakingsverzoek behoort te worden afgewezen.

7 Beslissing

De rechtbank:

wijst het wrakingsverzoek af;

bepaalt dat de behandeling van de zaak met procedurenummer AWB 15/1537 zal worden voortgezet in de stand waarin deze zich bevond ten tijde van de schorsing wegens de indiening van dit verzoek.

Deze beslissing is gegeven op 8 februari 2016, door mrs. Poerink, Eijssen en Scheffers, in tegenwoordigheid van De Jong, griffier, en in het openbaar uitgesproken.

--