Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:5881

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
24-06-2016
Datum publicatie
22-09-2016
Zaaknummer
5055471 OV VERZ 16-3531
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek tot instellen van een (beperkt) meerderjarigenbewind, te weten; over alle goederen met uitzondering van € 25.000,00 per jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Kanton

Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 5055471 OV VERZ 16-3531

beschikking d.d. 24 juni 2016 op een verzoek tot instelling van een meerderjarigenbewind

van

[naam en adres verzoekers]

.

1 Het procesverloop

1.1

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 3 mei 2016 door de griffie van de rechtbank ontvangen verzoekschrift (met bijlagen);

b. het proces-verbaal van de griffier met betrekking tot het verhandelde op de terechtzitting van donderdag 2 juni 2016.

1.2

De inhoud van deze stukken geldt hier als ingelast.

2 De beoordeling

2.1

Het verzoek strekt tot de instelling van een bewind over alle goederen, met uitzondering van € 25.000,00 per jaar, van [naam en gegevens rechthebbende] , onder gelijktijdige benoeming van [naam en adres bewindvoerders] , beiden tot bewindvoerders. De beoogde bewindvoerders zijn zussen van rechthebbende.

2.2

Het beschermingsbewind wordt volgens verzoekers aangevraagd voor een deel van zijn vermogen. Verzoekers voeren verder het volgende aan. “Per jaar mag rechthebbende maximaal € 25.000,00 zelf beheren/besteden. Dit zal op een aparte rekening worden gestort. Jaarlijks vindt er een controle plaats van zijn hele vermogen door de bewindvoerders. Zijn toekomstige vermogen en eventuele toekomstige registergoederen zullen ook onder het beschermingsbewind vallen. Rechthebbende heeft gedurende de afgelopen jaren een groot vermogen opgebouwd en is zelf akkoord met een beschermingsbewind over een deel van zijn vermogen. Een deel van het opgebouwde vermogen van rechthebbende bestaat uit schenkingen en rentes (over een schenking op papier van zijn ouders), alsmede in het verleden verkregen bankrentes over dit vermogen. Zijn vermogen dient derhalve goed beschermd te worden. In het testament van zowel de vader als de moeder van rechthebbende is opgenomen dat de (vordering op de) erfenis die rechthebbende van hen krijgt onder een beschermingsbewind dient te vallen. Naast zijn spaargeld heeft rechthebbende een beperkte pensioenopbouw. Hij heeft geen eigen huis.”

2.3

Uit de stukken en de behandeling ter terechtzitting is voldoende aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van de geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is zelf ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, reden waarom de kantonrechter het verzoek zal inwilligen.

2.4

Er zijn volgens verzoekers een aantal redenen waarom deze aanvraag wordt ingediend. Deze punten zijn in het verleden ook bevestigd in psychologische rapporten. Deze rapporten zijn opgesteld in verband met de aanvraag en latere continuering van de Wajonguitkering die hij sinds 1987 heeft.

a. Rechthebbende is zwaar slechthorend en heeft een beperkt abstractie vermogen waardoor het voor hem lastig is (complexe) situaties te overzien en de consequenties van zijn handelen vooraf goed in te schatten. Rechthebbende vindt het lastig om met nieuwe situaties om te gaan en zich aan te passen.

b. Rechthebbende is makkelijk beïnvloedbaar.

c. Rechthebbende vindt het lastig om veel informatie tegelijkertijd te verwerken en zal niet altijd direct om hulp vragen.

Rechthebbende heeft lang een Wajonguitkering ontvangen vanwege de noodzaak tot extra begeleiding in werksituaties en extra bescherming op de werkplek. Hij heeft tot 2007 in het bedrijf van zijn ouders gewerkt met behoud van de Wajonguitkering. Recent heeft hij mede door de bemiddeling van het UVW een baan gekregen bij groothandel Hanos. Deze functie is echter eind 2015 beëindigd. Op dit moment ontvangt hij weer een Wajonguitkering.

Rechthebbende heeft altijd bij zijn ouders gewoond. Hij woont nu bij zijn moeder, zijn vader is in juli 2011 overleden. Rechthebbende is wel in staat om de normale dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren en wil daarom ook over een gedeelte van zijn vermogen zelfstandig beslissingen kunnen nemen (bijvoorbeeld voor het dagelijks levensonderhoud en vakanties). Echter beschermingsbewind over het grootste deel van zijn huidige en toekomstige vermogen, alsook eventuele toekomstige registergoederen is noodzakelijk, aldus verzoekers.

2.5

Ter zitting is de kantonrechter gebleken dat rechthebbende in staat is om zelf aan de bewindvoerders toestemming te geven voor het doen van beschikkingshandelingen. De rechthebbende wordt in staat geacht de rekening en verantwoording ter goedkeuring te ondertekenen.

2.6

Tegen de voorgestelde bewindvoerders zijn geen bezwaren gerezen. De kantonrechter heeft zich vergewist van de bereidheid van de voorgestelde bewindvoerders om hun taak van beschermingsbewindvoerder uit te gaan voeren en hij heeft zich ook een oordeel gevormd over de geschiktheid van de te benoemen personen. De kantonrechter volgt bij de benoeming de uitdrukkelijk voorkeur van rechthebbende. Het is ook de expliciete wens van de moeder van rechthebbende om de voorgestelde bewindvoerders te benoemen.

2.7

De kantonrechter heeft ter zitting de voorgestelde bewindvoerders gewezen op hun wettelijke verplichtingen en hun taken als beschermingsbewindvoerder. De voorgestelde bewindvoerders dienen tijdens het bewind zorg te dragen voor een doelmatige belegging van het vermogen van rechthebbende, voor zover dat onder bewind staat en niet besteed behoort te worden voor de voldoende verzorging van rechthebbende.

2.8

Op grond van de bevoegdheid als omschreven in artikel 1:436 lid 3 BW bepaalt de kantonrechter dat de onderhavige beschikking wordt ingeschreven in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister.

3 De beslissing

De kantonrechter:

stelt een (beperkt) bewind in over alle goederen, met uitzondering van € 25.000,00 per jaar, die toebehoren of zullen toebehoren aan: [naam en gegevens rechthebbende] voornoemd;

benoemt tot bewindvoerders: [naam en adres bewindvoerders] beiden voornoemd;

draagt de griffier op deze uitspraak in te schrijven in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 24 juni 2016.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.