Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2016:2478

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
20-04-2016
Datum publicatie
22-04-2016
Zaaknummer
C/02/313719 / HA RK 16-62
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar conform artikel 4:204 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rekestnummer: C/02/313719 / HA RK 16-62

Beschikking van 20 april 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap

SNS BANK NV,

gevestigd te Utrecht,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoek tot benoeming vereffenaar conform artikel 4:204 BW, ter griffie ingekomen op 31 maart 2016, met producties genummerd 1 tot en met 10.

2 De procedure

2.1.

Verzoekster heeft de rechtbank verzocht om uitvoerbaar bij voorraad en kosten rechtens:

I. mr. B.J. Groenhuijzen, geboren op 23 juni 1964 te Almelo en mr. M. van der Meulen, geboren op 28 september 1976 te Groningen, beiden kantoorhoudende aan de Edelweisstraat 5 te Rosmalen (postadres: Postbus 255, 5240 AG Rosmalen) gezamenlijk te benoemen tot vereffenaars in de nalatenschap van erflater en te bepalen dat ieder van hen zelfstandig bevoegd is;

II. de vereffenaars primair te ontheffen van de publicatieverplichting ex artikel 4:206 lid 6 BW, althans te bepalen dat bedoelde publicatie uitsluitend dient te geschieden in de Staatscourant, althans subsidiair in de Staatscourant en één regionaal huis-aan-huisblad.

3 De beoordeling

3.1.

Vast staat dat de heer Borislav Dimitrijevic (hierna: erflater), geboren te Sarajevo, op 24 april 1962, op 6 december 2015 te Tilburg is overleden en dat hij niet bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt, zodat zijn nalatenschap dient te worden verdeeld conform het versterferfrecht. Erflater was ten tijde van zijn overlijden ongehuwd en niet geregistreerd als partner. Hij heeft één dochter.

3.2.

Verzoekster legt aan het verzoek ten grondslag dat de dochter van erflater de nalatenschap heeft verworpen. Het is verzoekster niet bekend of de ouders van erflater nog in leven zijn of wie thans de erfgenamen zijn. Hiervoor is een uitgebreid erfgenamenonderzoek nodig. De nalatenschap is thans volledig onbeheerd en wordt niet afgewikkeld.

3.3.

Bij hypotheekakte d.d. 17 december 2008 heeft erflater aan verzoekster een recht van eerste hypotheek verleend op het registergoed: het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 5017 AE Tilburg, Hoevenseweg 22, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie X nummer 1054. Uit hoofde van de hypothecaire geldleningsovereenkomst heeft verzoekster een opeisbare vordering op erflater van € 192.667,54 per 22 maart 2016. De marktwaarde van de woning is getaxeerd op € 137.500,00 en de vermoedelijke executieopbrengst op een bedrag van € 92.500,00. Nu verzoekster de executie niet rechtsgeldig aan kan zeggen, heeft verzoekster belang bij de benoeming van een vereffenaar om de nalatenschap van erflater te laten vereffenen.

3.4.

Gelet op het bepaalde in artikel 4:206 BW beslist de rechtbank niet eerder op het verzoek tot benoeming van een vereffenaar dan na verhoor of behoorlijke oproeping van verzoekster, de bekende erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur. In de nalatenschap is geen boedelnotaris of executeur benoemd. De nalatenschap is door alle thans bekende erfgenamen verworpen, zodat de rechtbank heeft afgezien van een mondelinge behandeling.

3.5.

Op grond van artikel 4:204 lid 1 kan de rechtbank, wanneer een nalatenschap niet beneficiair is aanvaard, op verzoek van een schuldeiser, een vereffenaar benoemen, wanneer de nalatenschap niet behoorlijk wordt beheerd en afgewikkeld en hierdoor voor hem het gevaar bestaat dat zijn vordering niet ten volle of niet binnen redelijke tijd zal worden voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank is genoegzaam gebleken dat de nalatenschap van erflater niet behoorlijk wordt beheerd en afgewikkeld, nu de bekende erfgenaam de nalatenschap heeft verworpen. Gelet hierop acht de rechtbank het geboden een vereffenaar te benoemen op de voet van artikel 4:204 lid 1 onder b BW. Nu mr. B.J. Groenhuijzen en mr. M. van der Meulen, beiden werkzaam ten kantore van SWG Advocaten, zich op 11 maart 2016 bereid hebben verklaard om als vereffenaar op te willen treden, er naast verzoekster geen overige belanghebbenden (meer) bekend zijn en het verzoek overigens ook op de wet is gegrond, zal het verzoek worden toegewezen.

3.6.

Verzoekster verzoekt, met het oog op kostenbesparing, om de vereffenaars te ontheffen van de publicatieplicht. De rechtbank ziet aanleiding om dit verzoek te honoreren, nu naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wordt wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een landelijk verspreid dagblad zoals vermeld in artikel 4:206 lid 6 BW wordt gevolgd. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op het internet een even goede, misschien zelfs betere, mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Ten aanzien van de bekendmaking in de Staatscourant zal geen ontheffing van de publicatieplicht worden verleend, aangezien het plaatsen van de bekendmaking in de Staatscourant geen kosten met zich meebrengt.

3.7.

De rechtbank acht geen termen aanwezig om met toepassing van artikel 289 Rv een proceskostenveroordeling uit te spreken.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

benoemt mr. B.J. Groenhuijzen, advocaat, en mr. M. van der Meulen, advocaat, beiden werkzaam ten kantore van SWG Advocaten te Rosmalen, tot vereffenaars van de nalatenschap van:

wijlen de heer Borislav Dimitrijevic,

geboren te Sarajevo op 24 april 1962,

laatstelijk wonende te Tilburg,

overleden op 6 december 2015 te Tilburg,

4.2.

bepaalt dat de vereffenaars ieder zelfstandig bevoegd zijn,

4.3.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

4.4.

ontheft de vereffenaars van de verplichting tot bekendmaking van de benoeming van de vereffenaars in een landelijk verspreid dagblad ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 BW,

4.5.

bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op internet (www.rechtspraak.nl/uitspraken),

4.6.

draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

4.7.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.8.

wijst af het anders of meer verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. Combee en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2016.1

1 type: mvda coll: