Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:8682

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
22-03-2016
Zaaknummer
C/02/283228 / HA ZA 14-432
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil tussen twee aandeelhouders. Eisers vorderen schadevergoeding vanwege verkeerde advisering door gedaagde. Gedaagde vordert nakoming van een overeenkomst waarin is opgenomen dat hij van 50% aandeelhouder zou worden in een gezamenlijke vennootschap waarin hij 33% van de aandelen heeft. Alle vorderingen worden afgewezen. Gedaagde heeft geen onrechtmatige daad gepleegd. Vordering is verder onvoldoende onderbouwd. Partijen hebben vennootschappen er privé vermengd. Gedaagde kan niet tweemaal uitvoering vorderen van een vaststellingsovereenkomst die al een begin van uitvoering heeft gehad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2016-0085
AR 2016/841
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht


Middelburg

zaaknummer / rolnummer: C/02/283228 / HA ZA 14-432

Vonnis van 26 augustus 2015

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAT2B HOLDING B.V.,

gevestigd te Bergen op Zoom,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

METRICAL BEHEER B.V.,

gevestigd te Bergen op Zoom,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. P.P.J. van der Rijt te Bergen op Zoom,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. P.R. Klaver te Bergen op Zoom.

Eisers in conventie/verweerders in reconventie zullen hierna afzonderlijk ‘ [eisers] ’, ‘Mat2B’ en ‘Metrical Beheer’ genoemd worden. Gedaagde in conventie/eiser in reconventie zal worden aangeduid als ‘ [gedaagde] ’ of ‘ [gedaagde] ’.

1
1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de op 10 juni 2014 uitgebrachte dagvaarding, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 27 augustus 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

 • -

  het proces-verbaal van de op 11 november 2014 gehouden comparitie van partijen.

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald.

1.3.

De conclusie van antwoord in conventie blijkt op pagina 2 een verzoek om voeging te bevatten. [gedaagde] wenst dat de onderhavige zaak gevoegd behandeld wordt met de zaak onder nummer C/02/272380 / HA ZA 13-856. Dit voegingsverzoek is niet als een incident naar voren gebracht en om die reden niet als zodanig door de rechtbank beoordeeld. De beide zaken zijn dan ook niet gevoegd. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat in de zaak met rolnummer HA/ZA 13-856 op 12 augustus 2015 uitspraak is gedaan.

2 De feiten

2.1.

De echtelieden [naam eisers] hielden aanvankelijk elk 50% van de aandelen van de besloten vennootschap [naam vennootschap] Deze beheervennootschap is houder van alle aandelen van de besloten vennootschap Metrical Metaal Bewerking B.V. Die onderneming exploiteert een productiebedrijf van boorhouders. [eiser sub 1] was de enige bestuurder van zowel de beheervennootschap als de werkmaatschappij. [eiser sub 2] hield zich bezig met de financiële administratie van beide vennootschappen.

2.2.

Op of omstreeks 6 september 2008 hebben [naam eisers] een overeenkomst betreffende aandelenverkoop gesloten met het echtpaar [naam echtpaar gedaagde] , inhoudende dat [naam echtpaar gedaagde] per 1 november 2008 35% van de aandelen van [naam vennootschap] kopen voor de prijs van € 225.000,- en dat zij per 1 januari 2012 nog eens 15% van de aandelen van [naam vennootschap] overnemen voor de prijs van € 160.000,-. Verder is afgesproken dat [gedaagde] medebestuurder van de beheermaatschappij wordt.

2.3.

De schriftelijke overeenkomst van 6 september 2008 luidt - voor zover van belang - als volgt:

Aandelenverkoop [naam vennootschap]

, hierna te noemen TBB is 100% eigendom van verkopers [naam eisers] , hierna te noemen BM. Kopers zijn [naam echtpaar gedaagde] , hierna te noemen HI.

HI kopen per 1 november 2008 35% van de aandelen van TBB van BM voor de prijs van

€ 225.000. HI kopen op 1 januari 2012 15% van de aandelen van TBB (of in de plaats getreden vennootschap) van BM (of in de plaats getreden vennootschap) voor de prijs van

€ 160.000. Deze tweede transactie zal in een site letter door BM en HI worden bekrachtigd.

Zeggenschap

Per 1 november 2008 is de zeggenschap over Metrical Beheer B.V. (met zijn 100% dochter Metrical B.V.) evenredig, 50%-50%, verdeeld over beide aandeelhouders BM en HI.

Aandeelhoudersovereenkomst

Deze overeenkomst wordt opgesteld waarbij het volgende geregeld dient te worden:

Wederzijdse aanbiedingsplicht van de in bezit zijnde aandelen bij verkoop, overlijden, scheiding, faillissement etc. Alles ter voorkoming dat de aandelen in handen van derden vallen;

Wederzijdse afspraken over gezamenlijke verkoop van de aandelen aan derden;

Regeling bij en van langdurige afwezigheid van een der aandeelhouders;

Beslissingsprotocol van eigen en gezamenlijke bevoegdheden.’

2.4.

Op 19 november 2008 zijn de statuten van [naam vennootschap] gewijzigd. De naam van de beheervennootschap is veranderd in Metrical Beheer B.V., eiseres sub 4 in conventie/verweerster sub 4 in reconventie. Op dezelfde datum hebben [naam eisers] , ter uitvoering van de overeenkomst van 6 september 2008, 35% van hun aandelen in de beheervennootschap overgedragen aan KaMaLa Holding B.V. (hierna: KaMaLa), een door [naam echtpaar gedaagde] in hun plaats gestelde vennootschap, waarvan [gedaagde] enig bestuurder en aandeelhouder is.

2.5.

Eveneens op 19 november 2008 heeft Metrical Beheer met KaMaLa een managementovereenkomst gesloten, inhoudende dat [gedaagde] vanaf 1 november 2008 voor onbepaalde tijd managementwerkzaamheden zal verrichten voor de beheervennootschap en dat hij de titel van directeur van Metrical Beheer zal voeren. In de praktijk is [gedaagde] zich gaan bezighouden met de inkoop en de financiën, terwijl [eisers] zich is gaan richten op de verkoop.

2.6.

Op advies van [gedaagde] hebben [naam eisers] hun resterende aandelen in Metrical Beheer ondergebracht in een nieuwe besloten vennootschap, Mat2B, eiseres sub 3 in conventie tevens verweerster sub 3 in reconventie. [naam eisers] houden elk 50% van de aandelen van Mat2B. [eiser sub 1] is de enige bestuurder.

2.7.

Kort voor 1 januari 2012 heeft [gedaagde] laten weten dat KaMaLa financieel niet in staat is om nog eens l5% van de aandelen van Metrical Beheer te kopen voor het overeengekomen bedrag van € 160.000,-.

2.8.

In een overleg op 23 december 2011 bij hen thuis hebben [naam eisers] nieuwe afspraken gemaakt met [gedaagde] over een aandelenoverdracht aan KaMaLa. In de van dat overleg opgestelde en ondertekende notulen staat hierover:

‘Uiterlijk 29 februari 2012 zal 15% van de aandelen van Metrical Beheer B.V., in het bezit zijnde van Mat2B Holding B.V., aan KaMaLa Holding B.V. worden verkocht en notarieel worden overgedragen. De koopprijs van deze 15% aandelen wordt overeengekomen op een bedrag van € 160.000. De betaling van de koopprijs is als volgt overeengekomen:

 • -

  KaMaLa Holding B.V. zal op de datum van notariële overdracht een eerste betaling van de koopsom van € 10.000 voldoen;

 • -

  KaMaLa Holding B.V. zal zijn ontvangen jaarlijkse fee boven een bedrag van € 125.000 aanwenden ter betaling van de aflossing van de resterende koopsom van € 150.000. De jaarlijkse aflossing zal worden voldaan uiterlijk 14 dagen na beëindiging van het kalenderjaar, voor de eerste maal voor of op 14 januari 2013. Over de verschuldigde koopsom is geen rente verschuldigd;

 • -

  Ter zekerheid voor aflossing van de koopsom zal stil pandrecht worden verleend aan Mat2B Holding B.V. door KaMaLa Holding B.V. op een recht evenredig percentage van de aandelen (€ 10.667 verplichting is 1% van de aandelen van Metrical Beheer B.V.) van Metrical Beheer B.V. voor de uitstaande betalingsverplichting.

Vorenstaande zal worden vastgelegd in een koop- en leningsovereenkomst.’

De in de laatste zin bedoelde koop- en leningsovereenkomst is nimmer opgesteld. Ook heeft er geen overdracht van 15% van de aandelen van Metrical Beheer door Mat2B aan KaMaLa plaatsgevonden.

2.9.

In een bijzondere aandeelhoudersvergadering van 6 november 2013 van Metrical Beheer is [gedaagde] geschorst als bestuurder van de beheervennootschap. In de daarop aansluitende bijzondere aandeelhoudersvergadering van Metrical Metaal Bewerking B.V. is [gedaagde] ontslagen als bestuurder van deze werkmaatschappij.

2.10.

Op 6 november 2013 heeft er een algemene vergadering van aandeelhouders van Metrical Beheer plaatsgevonden. Bij brief van 16 oktober 2013 is [gedaagde] voor die vergadering uitgenodigd. Op de – in die brief vermelde – agenda van de vergadering stond onder meer het volgende:
“4. Functioneren de heer [gedaagde] als statutair directeur,”
Op die vergadering is, in aanwezigheid van [gedaagde] , gestemd over de schorsing van [gedaagde] als bestuurder van Metrical Beheer. [eisers] heeft voor en [gedaagde] heeft tegen de schorsing gestemd.
Bij brief van 7 november 2013 heeft Metrical Beheer voor zover vereist de tussen haar en KaMaLa op 19 november 2008 gesloten managementovereenkomst opgezegd met onmiddellijke ingang.

2.11.

Bij brief van 8 november 2013 is [gedaagde] uitgenodigd voor een algemene vergadering van aandeelhouders van Metrical Beheer op 19 november 2013 om 20.00 uur. Op de – in de brief vermelde – agenda stond onder meer het volgende:

“4. Schorsing de heer [gedaagde] als statutair bestuurder.”

In een bijzondere aandeelhoudersvergadering van Metrical Beheer, gehouden op 19 november 2013, is [gedaagde] nogmaals met onmiddellijke ingang geschorst als bestuurdervan die vennootschap. In de aansluitende bijzondere aandeelhoudersvergadering van Metrical Metaal Bewerking B.V. is [gedaagde] nogmaals met onmiddellijke ingang ontslagen als bestuurder. Mat2B was op dat moment voor 65% aandeelhouder van Metrical Beheer.

Art. 11 lid 3 van de statuten van Metrical Beheer luidt als volgt:

“De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen, met dien verstande, dat voor een besluit tot ontslag vereist is een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.”

2.12.

[gedaagde] en KaMaLa hebben een kortgedingprocedure gestart tegen [eiser sub 1] , Mat2B, Metrical Beheer en Metrical Metaal Bewerking B.V. en gevorderd dat de besluiten tot schorsing respectievelijk ontslag van [gedaagde] als bestuurder van Metrical Beheer respectievelijk Metrical Metaal Bewerking B.V. ongedaan worden gemaakt. Bij vonnis van 19 december 2013 heeft de voorzieningenrechter deze vorderingen afgewezen onder de overweging dat niet aannemelijk is geworden dat er een formeel gebrek aan de aandeelhoudersbesluiten kleeft. Wel is Metrical Metaal Bewerking B.V. veroordeeld om de management fee van [gedaagde] door te betalen bij wijze van voorschot.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Eisers in conventie vorderen een verklaring voor recht dat [gedaagde] aansprakelijk

is voor de schade van eisers als gevolg van zijn gebrekkige en/of onjuiste advisering:

I. over de gekozen structuur c.q. de wijziging daarvan bij zijn toetreding als aandeelhouder van Metrical Beheer en als bestuurder van Metrical Beheer en Metrical Metaal Bewerking B.V.;

II. bij c.q. onjuiste bepaling van de waarde van de aandelen in [naam vennootschap] c.q. Metrical Beheer in het kader van de overdracht van 35% van het totale aandelenkapitaal van die vennootschap door eisers aan KaMaLa;

III. over de structuurwijziging van de vennootschappen van het concern bij zijn toetreding als compagnon c.q. bij de toetreding van KaMaLa als aandeelhouder en waardoor ten onrechte en onnodig een aanmerkelijkbelangclaim door eisers verschuldigd is aan de fiscus;

IV. bij de vestiging en opbouw van de pensioenrechten van eisers door de jaren heen;

V. bij de overdracht van de pensioenverplichtingen c.q. pensioenrechten door Metrical Beheer aan Mat2B;

welke schade nader is op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met

veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

3.2.

Eisers leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] jarenlang een adviesrol heeft vervuld voor eisers op financieel en vennootschappelijk gebied. Daarbij heeft [gedaagde] een dubbelrol ingenomen als adviseur én belanghebbende koper van een deel van de onderneming van [eisers] . In die rol heeft hij grove fouten gemaakt waardoor eisers schade hebben geleden.

3.2.1.

In de eerste plaats heeft [gedaagde] de waarde van de aandelen van [naam vennootschap] onjuist gewaardeerd en eisers daarover onjuist ingelicht. De schade die is ontstaan is de mindere opbrengst van de aandelen. De mindere opbrengst berekent [eisers] door de prijs van de eerste tranche en de tweede met elkaar te vergelijken en zo tot een gemiddelde te komen.

3.2.2.

In de tweede plaats hebben eisers uit hoofde van een aanmerkelijkbelangclaim een bedrag van € 54.675,- aan de fiscus moeten betalen. Door de geadviseerde en gekozen structuur zijn zij een deelnemingsvrijstelling misgelopen met deze fiscale claim als gevolg. De vennootschap was opgericht met een kapitaal van € 18.000,00. 35% daarvan is aan [gedaagde] verkocht en over de winst moest 25% belasting worden betaald. Dit zou niet nodig zijn geweest als [gedaagde] gewoon was toegetreden tot de Holding waarvan [eisers] de aandelen bezat.

3.2.3.

[gedaagde] is ook in gebreke gebleven bij een goede pensioenvoorlichting. Onder zijn leiding en advisering zijn de pensioenrechten van [eisers] niet rechtsgeldig gevestigd. Door belastingheffing en boetes blijft niets over van het pensioen. De pensioenbesluiten zijn niet geformaliseerd in de vergadering van aandeelhouders waardoor het bestaan van de aanspraken onzeker is en het risico bestaat dat de reservering aan de winst wordt toegevoegd. Daarmee verdampt een deel van het pensioen.

3.2.4.

De advisering van [gedaagde] over de overdracht van pensioenrechten aan Mat2B was ook onjuist. De grootste fout is dat [gedaagde] bij de waardering van de pensioenrechten niet is uitgegaan van de waarde daarvan in het economische verkeer maar van de fiscale waarde zoals opgenomen in de jaarrekeningen. Er is onvoldoende afgestort bij Mat2B en ook is de overdracht niet goed geregeld waardoor de pensioenvoorziening als afgekocht wordt beschouwd en vol belast wordt.

3.3.

[gedaagde] voert verweer. In zijn algemeenheid betwist hij dat er sprake is van onjuiste advisering of misbruik van zijn dubbelrol.

3.3.1.

Over de waarde van de aandelen is tussen partijen onderhandeld. [eisers] is te laat als hij nu zoveel jaar na 2008, alsnog meer voor zijn aandelen wenst te ontvangen.

3.3.2.

De gekozen structuur was mede het resultaat van de duidelijke eisen en uitgangspunten die [eisers] en hij hadden bij het starten van de onderhandelingen. Zo wilde [eisers] geld in privé ontvangen, waaraan inherent is dat er belasting betaald moet worden. Voor [eisers] was duidelijk dat [gedaagde] gelijkwaardigheid in fee en winstgerechtigdheid nastreefde. Het is de verantwoordelijkheid van [eisers] om zich te laten bijstaan.

3.3.3.

[gedaagde] heeft zich niet bemoeid met de pensioenvoorziening van [eisers] . Laatstgenoemde heeft zich door eigen adviseurs laten begeleiden en vijf jaar lang heeft [eisers] geen commentaar geleverd op wat destijds is afgesproken en uitgevoerd terwijl hij toch eerder de financiële gevolgen daarvan ondervonden heeft.

in reconventie

3.4.

[gedaagde] vordert, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. primair: verweerders veroordeelt uitvoering te geven aan de vaststellingsovereenkomst en de daarin opgenomen wijze van geschilbeslechting door middel van bindend advies, subsidiair: een deskundige benoemt die bepaalt wie de meest gerede partij is om de onderneming voort te zetten en tegen welke prijs de aandelen dienen te worden overgenomen;

II. verweerders veroordeelt om de bij aandeelhoudersvergadering van 6 althans 19 november 2013 besloten schorsing en non-actiefstelling van [gedaagde] als bestuurder van Metrical Beheer te vernietigen, nietig te verklaren c.q. ongedaan te maken, evenals de daarop gebaseerde maatregelen zoals het blokkeren van de beschikkingsbevoegdheid van [gedaagde] inzake de bedrijfsbankrekeningen en banktegoeden, de ontzegging tot het bedrijfspand van Metricaal Metaal Bewerking B.V. en het verbod om in contact te treden met personeel, zakelijke relaties en anderen;

III. verweerders veroordeelt om de opzegging van de managementovereenkomst van 19 november 2008 tussen Metrical Beheer en KaMaLa, gedaan bij brief van 7 november 2013, te vernietigen, nietig te verklaren of ongedaan te maken en verweerders te gebieden om de genoemde managementovereenkomst na te leven;

IV. verweerders veroordeelt om aan [gedaagde] de openstaande feenota van [gedaagde] c.q. KaMaLa over de periode oktober 2013 ten bedrage van € 12.100,00 te betalen;

V. verweerders oplegt dat zij de voorgestelde spelregels ten aanzien van wederzijdse bieding en overname aandelen van Metrical Beheer en de dochtervennootschap Metrical Metaal Bewerking B.V. nakomen, dit op basis van de door de rechtbank aangegeven methode en door de heer De Kubber uitgewerkt en op papier gesteld;

VI. verweerders veroordeelt tot betaling van een ‘afkoop voorschot op voorziening’ indien [gedaagde] vertrekt, als compensatie voor onrechtmatig ontslag en schorsing, te berekenen door een onafhankelijke adviseur;

VII. verweerders veroordeelt tot nabetaling van een bedrag van € 65.000,00 aan achterstallige management fee over de periode november 2013 tot en met augustus 2014 en een bedrag van € 6.500,00 per maand vanaf september 2014;

VIII. verweerders veroordeelt tot nabetaling van een bedrag van € 79.000,00 aan managementvergoeding op basis van artikel 4 juncto artikel 2 van de managementovereenkomst;

IX. verweerders veroordeelt tot terugbetaling aan Metrical Beheer van een bedrag van € 81.550,00 aan management fee van [eiser sub 1] over het jaar 2012 tot en met oktober 2013, in welke periode [eiser sub 1] zich geheel of grotendeels onthouden heeft van de uitvoering van zijn taken jegens de vennootschappen als overeengekomen in zijn managementovereenkomst;

X. verweerders gebiedt om het bedrijf te blijven uitoefenen binnen de normale voortzetting van het bedrijf als voor 6 november 2013 op basis van bestaande contracten en afspraken en verweerders verbiedt om investeringen te doen, in het bijzonder om te investeren in een afsteekmachine en een staalborstelinstallatie;

XI. a. bepaalt dat [eiser sub 1] zijn proceskosten privé maakt en dat deze niet kunnen worden afgeboekt op het bedrijf;

b. verweerders veroordeelt om binnen 24 uur na dagtekening van dit vonnis de cijfers van Metrical Beheer over 2013 aan te passen inzake de renteverplichting ad € 26.000,00 aan MAT2B, onder vaststelling dat Metrical Beheer hierin geen verplichting heeft en dat deze toezegging door gedaagden onrechtmatig is gedaan aan gedaagden en aan [eiser sub 1] persoonlijk;

c. verweerders veroordeelt om de door Metrical Beheer betaalde persoonlijke advieskosten ad € 26.367,41 per direct terug te betalen aan Metrical Beheer;

d. verweerders veroordeelt om de door Metrical Metaal Bewerking B.V. tot en met 28 februari 2014 betaalde persoonlijke accountants- en advieskosten ad € 16.661,83 per direct terug te betalen aan Metrical Metaal Bewerking B.V.;

e. bepaalt dat, indien blijkt dat [eiser sub 1] in de periode van 1 maart 2014 tot en met 13 augustus 2014 door een der vennootschappen persoonlijke accountants-, advocaat- of advieskosten heeft laten betalen, deze gelden per direct door gedaagden worden terugbetaald aan de betreffende vennootschap;

f. bepaalt dat vorenbedoelde correcties worden toegepast in de administratie van Metrical Beheer en Metrical Metaal Bewerking B.V., zodat daar uiteindelijk een juist beeld ontstaat.

3.5.

[gedaagde] legt aan al deze vorderingen in de kern ten grondslag dat zijn schorsing als bestuurder van Metrical Beheer en zijn ontslag als bestuurder van Metrical Metaal Bewerking B.V. zowel op formele gronden als inhoudelijk in rechte geen stand kan houden. [eiser sub 1] heeft onrechtmatig jegens [gedaagde] gehandeld, niet alleen door middel van voornoemde besluiten maar ook door de managementovereenkomst op te zeggen en door de overige maatregelen en de communicatie naar derden. Omdat er geen geldige besluitvorming is geweest kunnen de jaarstukken niet geldig zijn vastgesteld. Verder stelt [gedaagde] dat het door [eiser sub 1] eenzijdig, onrechtmatig toe-eigenen van gezamenlijke eigendom zonder overleg met [gedaagde] in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur, met vennootschapsrechtelijke beginselen, met de redelijkheid en billijkheid en onrechtmatig is en wanprestatie oplevert en daarom nietig verklaard moet worden. Daar komt bij dat bij het sluiten van het boekjaar 2013 niet Metrical Beheer maar Veldbergen Beheer B.V. eigenaar was van Metrical Metaal Bewerking B.V. Voorts wil [gedaagde] dat er uitvoering gegeven wordt aan de vaststellingsovereenkomst van 24 februari 2014. Tot slot stelt [gedaagde] dat [eiser sub 1] als bestuurder de grenzen overschrijdt door persoonlijke kosten te laten betalen door de vennootschappen. Bovendien is deze handelwijze in strijd met een tussen hem en [gedaagde] gemaakte afspraak om proceskosten niet ten laste van Metrical te brengen.

3.6.

Verweerders ontkennen en betwisten al hetgeen wordt gesteld. Verder stellen zij dat de meeste vorderingen moeten worden afgewezen omdat ze toekomen aan KaMaLa en niet aan [gedaagde] ofwel omdat ze al inzet van een eerdere procedure zijn geweest. Inhoudelijk voeren verweerders onder meer aan dat de besluiten tot schorsing en ontslag van [gedaagde] geldig zijn genomen en inmiddels onherroepelijk zijn geworden, zodat de opzegging van de managementovereenkomst tussen Metrical Beheer en KaMaLa rechtsgeldig is. Van de overeenkomst van 6 september 2008 kan geen nakoming meer worden gevorderd.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

De verwijten aan [gedaagde] zijn divers. In de eerste plaats gaat het om zijn rol als adviseur in de periode dat de huidige structuur werd bedacht. Toen adviseerde hij de privé personen [eisers] en via deze personen de vennootschap Metrical Beheer B.V.. Aan Mat2B B.V. komt voor wat die periode aangaat dan ook geen vordering toe zodat deze zal worden afgewezen.

4.2.

In de tweede plaats wordt [gedaagde] verweten diverse fouten gemaakt te hebben rondom de pensioenen van [eisers] . Niet steeds duidelijk is wie wat verwijt, maar aannemelijk is dat als de verwijten juist zijn, de privé personen een vordering toekomt als benadeelde en mogelijk ook de vennootschap. Partijen maken voor wat betreft de eis en het verweer geen onderscheid, zodat de rechtbank dat in navolging ook niet zal doen.
4.3. Ten aanzien van de vennootschap structuur is de grondslag van de vorderingen het onrechtmatig handelen door [gedaagde] , door misbruik te maken van zijn positie als adviseur. De rechtbank begrijpt dat [gedaagde] verweten wordt dat hij adviseur van eisers was en tevens een eigen belang had. Dat eigen belang heeft de voorrang bij de advisering van eisers gekregen. Bovendien heeft hij niet goed geadviseerd. Eisers stellen dat zij hierdoor zijn benadeeld en schade hebben geleden. Die verwijten betreffen de opgezette structuur van de vennootschappen en de waardering van de aandelen.

[eisers] en [gedaagde] hebben aanvankelijk goed samengewerkt. [gedaagde] is als financieel adviseur in 2008 betrokken geraakt bij de onderneming van [eisers] . Die betrokkenheid heeft geleid tot een doelstelling, vastgelegd in de overeenkomst van 6 september 2008. Hieruit blijkt dat partijen waren gericht op een gelijkwaardige deelneming in de onderneming. Vanuit dit oogpunt is de door [gedaagde] opgezette structuur die gericht is op gelijkwaardigheid, logisch. [eisers] wist wat de opzet was en is daarin meegegaan. De verwijten die hij [gedaagde] maakt over zijn dubbelrol zijn dan onterecht.
De stelling dat hij de waarde van de aandelen onjuist heeft vastgesteld, is zonder voldoende onderbouwing gebleven zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat.
Overigens blijkt uit de overgelegde producties dat [eisers] niet alleen adviezen van [gedaagde] kreeg, maar ook van andere financieel deskundigen. Hij kan eventuele nadelige gevolgen dan ook niet afwentelen op [gedaagde] .

4.4.

Voor de aanmerkelijkbelangclaim en de andere stellingen over de advisering van [gedaagde] inzake de pensioenen geldt dat een onjuiste advisering – als daar al sprake van is geweest, [gedaagde] betwist dit - nog niet tot de conclusie leidt dat [gedaagde] onrechtmatig handelde.
Ook ten aanzien van deze vorderingen geldt dat [eisers] kennelijk ook door anderen werd bijgestaan. Het gaat dan niet aan [gedaagde] , vijf jaar na datum, verwijten te maken terwijl de gevolgen al eerder zichtbaar moeten zijn geweest en [eisers] ook werd bijgestaan door anderen. In dit verband is opmerkelijk dat [eisers] , na te zijn geconfronteerd met een claim van de fiscus omtrent het aanmerkelijk belang in Metrical Beheer en wellicht ook naar aanleiding van de overdracht van hun pensioenvoorziening van Metrical Beheer naar Mat2B, desondanks de nadere overeenkomst van 23 december 2011 heeft getekend en de eerder met [gedaagde] gemaakte afspraken heeft bevestigd en zijn verplichtingen dienaangaande heeft vernieuwd.

4.5.

De rechtbank zal alle vorderingen afwijzen. Als de in het ongelijk te stellen partij zullen eisers worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De proceskosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op € 1.186,-, samengesteld uit € 282,- aan griffierecht en € 904,- aan salaris advocaat (2 punten x € 452). De door [gedaagde] gevorderde nakosten zullen worden toegewezen zoals uit het dictum zal blijken.

in reconventie

4.6.

De rechtbank leest op pagina 79 van de conclusie van eis in reconventie dat KaMaLa door [gedaagde] wordt aangemerkt als ‘mede eiseres’. KaMaLa is geen partij, noch in conventie noch in reconventie. Zij is niet gedagvaard door de eisers in conventie en in reconventie heeft zij zich niet gesteld als voegende of tussenkomende partij. De rechtbank beoordeelt dus uitsluitend de vorderingen in reconventie van [gedaagde] .

4.7.

De vordering uitvoering te geven aan de vaststellingsovereenkomst van 24 februari 2014 wordt afgewezen. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten en daar is ook een begin van uitvoering aan gegeven. De bindend adviseur heeft zijn taak echter teruggegeven. Er is in de overeenkomst niet voorzien dat dan een andere adviseur zijn taak kan overnemen.
Aan de overeenkomst is dus al uitvoering gegeven, echter zonder resultaat. Dat betekent niet dat dan wederom nakoming kan worden gevraagd.
In de procedure tussen onder meer dezelfde partijen gevoerd onder rolnr. HA/ZA 13.856, waarin op 12 augustus 2015 uitspraak is gedaan, heeft de rechtbank al bepaald dat [gedaagde] de aandelen terug moet leveren en dat een deskundige de prijs moet bepalen die [eisers] daarvoor moet betalen. Ook de subsidiaire vordering zal dus worden afgewezen.

4.8.

De vordering (II) de schorsing en de non-actiefstelling als bestuurder van Metrical Beheer B.V. op te heffen wordt afgewezen. Het gaat dan met name om de tweede schorsing van 19 november 2013. Het eerste besluit tot schorsing was niet rechtsgeldig wegens formele gebreken, maar speelt, gelet op de beslissing van 19 november 2013, geen rol. Deze laatste beslissing voldeed aan de formele vereisten. De beslissing is genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Mat2B had die volstrekte meerderheid. In materiële zin was deze schorsing ook terecht. De samenwerking tussen [eisers] en [gedaagde] was onmogelijk geworden. In het belang van de vennootschap diende een van de twee bestuurders te wijken. De aandeelhoudersvergadering heeft besloten dat dit [gedaagde] moest zijn en die is daarop geschorst.

4.9.

De vordering (III) tot ongedaan making van de opzegging van de management overeenkomst wordt afgewezen. Deze vordering komt [gedaagde] niet toe. De managementovereenkomst was gesloten met Kamala Holding. Hetzelfde geldt voor de vordering tot betaling van management fee (IV).

4.10.

De vordering tot nakoming van de voorgestelde spelregels wordt afgewezen. Niet is gebleken dat deze spelregels tussen partijen gelden. Ook in het licht van de beslissing in de procedure gevoerd onder rolnr. HA/ZA 13.856 waarin is geoordeeld dat de overeenkomst tussen [eisers] en [gedaagde] , althans hun vennootschappen, ontbonden is, kan deze vordering niet worden toegewezen.

4.11.

Vordering VI is gebaseerd op het vertrek van [gedaagde] en gericht op het door een derde laten vaststellen wat de schadeloosstelling zou moeten zijn. Deze vordering is te onbepaald en wordt reeds om die reden afgewezen.

4.12.

Vorderingen VII en VIII betreft betaling van management fee. Een dergelijke vordering komt [gedaagde] niet toe omdat de management overeenkomst was gesloten met zijn besloten vennootschap, KaMaLa Beheer. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

4.13.

Een vordering tot terugbetaling van management fee die [eisers] heeft ontvangen (IX) komt [gedaagde] niet toe. Niet [gedaagde] maar de vennootschap heeft de fee betaald uit een eigen rechtsverhouding van [eisers] met die vennootschap. De vordering wordt afgewezen.

4.14.

De vordering (X) van [gedaagde] om eisers in conventie te verbieden bepaalde investeringen te doen en zich op een bepaalde manier te gedragen wordt afgewezen. Voor zover een dergelijke vordering [gedaagde] in privé al toekomt, geldt het volgende. Metrical Metaal Bewerking B.V., de werkmaatschappij van Metrical Beheer is geen partij in deze procedure zodat die in ieder geval niet geraakt zou worden door een verbod. Verder geldt dat [gedaagde] al bijna twee jaar niet meer betrokken is de onderneming van Metrical Beheer, Metrical Metaal Bewerking B.V.. Toewijzing van zijn vordering voor onbepaalde tijd zou de ontwikkeling van de onderneming op een onredelijke manier beperken en het voortbestaan in gevaar kunnen brengen. Naleving van contracten is een kwestie van de vennootschap en kan niet door [gedaagde] worden afgedwongen.

4.15.

De vordering (XI) van [gedaagde] eisers in conventie te veroordelen op een bepaalde manier kosten te verantwoorden in de boeken van de vennootschap wordt afgewezen. Het is aan [eisers] te bepalen hoe hij omgaat met de proceskosten en hoe verdere kosten boekhoudkundig worden verwerkt en aan de vennootschap te oordelen of dit juist is.

4.16.

Alle vorderingen worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal [gedaagde] worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Die kosten worden begroot op een bedrag van € 904,- aan salaris advocaat (2 punten x € 452). De nakosten worden toegewezen zoals uit het dictum zal blijken.

5 Beslissing

in conventie:

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.3.

veroordeelt eisers in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van [gedaagde] en tot op heden begroot op een bedrag van € 1.186,-;

5.4.

veroordeelt eisers in de na dit vonnis aan de zijde van [gedaagde] ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 68,00 aan explootkosten indien [gedaagde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan én er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden;

in reconventie:

5.4.

wijst de vorderingen van [gedaagde] af;

5.5.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van verweerders in reconventie begroot op een bedrag van € 904,-;

5.6.

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis aan de zijde van verweerders in reconventie ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 68,00 aan explootkosten van betekening van de uitspraak indien [gedaagde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan én er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2015.