Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:7308

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
18-11-2015
Datum publicatie
04-01-2016
Zaaknummer
C/02/305249 / KG ZA 15-627
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Bij brief van 22 september 2015 bericht Cordeel, de Gemeente – voor zover van belang – als volgt: “Tot onze schrik hebben wij na de inschrijving geconstateerd dat de gevraagde ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ (Model K uit ARW 2012), abusievelijk in de verkeerde enveloppe terecht is gekomen. Deze verklaring had op grond van paragraaf 4.2 van de Gunningsleidraad in deel 1 van onze inschrijving moeten zitten, maar is abusievelijk in deel 2 van onze inschrijving terechtgekomen”.

De voorzieningenrechter oordeelt: Vast staat dat de Gemeente bij het sluiten van de inschrijvingstermijn beschikte over de door Cordeel overgelegde Model K-verklaring. Niet in geschil is voorts dat de Gemeente in de Gunningsleidraad het niet op juiste wijze inrichten van de enveloppen 1 en 2 niet expliciet heeft gesanctioneerd met uitsluiting. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hier sprake van een vormfout van geringe importantie. Er is geen sprake van een onjuiste invulling of het ontbreken van enig inschrijvingsstuk. Deze fout leent zich voor eenvoudig herstel, zoals dat ook door Cordeel is aangeboden. Een notaris had op kosten van Cordeel de Model K-verklaring uit enveloppe 2 kunnen halen en in envelop 1 kunnen plaatsen. Dat had tijdig voor de beoordelingsdata 28 en 29 september 2015 kunnen plaatsvinden. De beginselen van aanbestedingsrecht, in het bijzonder het gelijkheids- en transparantiebeginsel, zouden door deze handelwijze niet worden geschonden. De tijdig ingediende stukken worden als het ware op de juiste volgorde gelegd, de inhoud van de stukken wordt niet gewijzigd en de beoordeling door de Gemeente wordt op geen enkele wijze beïnvloed.

Naast het oordeel dat de Gemeente Cordeel tot herstel van haar fout had moeten toelaten, geldt dat de weigering van de Gemeente om Cordeel niet tot herstel van haar fout toe te laten en de inschrijving ongeldig te verklaren, niet in verhouding staat tot de aard en ernst van de vormfout. Nu de Gemeente ten onrechte is voortgegaan met de beoordeling van de inschrijvingen, zonder die van Cordeel daarbij te betrekken, dient een nieuwe beoordeling plaats te vinden door een nieuwe beoordelingscommissie.

Wetsverwijzingen
Aanbestedingswet 2012
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2016/430
JAAN 2016/51 met annotatie van mr. Th. Dankert
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/305249 / KG ZA 15-627

Vonnis in kort geding van 18 november 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORDEEL NEDERLAND BV,

gevestigd te Zwijndrecht,

eiseres,

advocaat mr. J.P.F.W. van Eijck te Eindhoven,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE DONGEN,

zetelend te Dongen,

gedaagde,

advocaat mr. A.J. Coppelmans te Tilburg.

Partijen zullen hierna ‘Cordeel’ en ‘de Gemeente’ genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 8 oktober 2015 met producties 1 tot en met 11,

 • -

  de brief van de Gemeente van 30 oktober 2015 met producties 1 tot en met 4,

 • -

  de mondelinge behandeling op 10 november 2015,

 • -

  de pleitnota van Cordeel,

 • -

  de pleitnota van de Gemeente.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Cordeel vordert – samengevat – primair de Gemeente, op straffe verbeurte van een dwangsom, te gebieden om:

( i) de genomen gunningsbeslissing in te trekken;

(ii) de inschrijving van Cordeel en de overige geldige inschrijvers opnieuw met inachtneming van het bepaalde in dit vonnis te (doen) beoordelen door een nieuw beoordelingsteam althans door een door de voorzieningenrechter aan te wijzen c.q. te benoemen commissie van derden/externen;

(iii) een nieuwe gunningsbeslissing bekend te maken;

(iv) inschrijvers een termijn te bieden waarbinnen zij tegen de voorgenomen gunning

kunnen opkomen.

Subsidiair vordert Cordeel de Gemeente te gebieden om:

( i) het genomen gunningsvoornemen in te trekken dan wel aan dat gunningsvoornemen geen uitvoering te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(ii) aan Cordeel te voldoen de inschrijvingsvergoeding van € 10.000,=, vermeerderd met rente;

(iii) de opdracht zoals beschreven in de Gunningsleidraad met inachtneming van het bepaalde in dit vonnis opnieuw aan te besteden, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Primair en subsidiair vordert Cordeel de Gemeente te veroordelen in de proceskosten en nakosten, vermeerderd met rente.

3 De beoordeling

3.1.

Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. Op 29 september 2014 heeft de Gemeente de aanbesteding aangekondigd van de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw van de ‘Multi Functionele Accommodatie’ in Dongen (hierna: het Werk). Het betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure (aanbesteding met voorafgaande selectie), waarop de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2012 van toepassing zijn. Antena Group heeft de Gemeente begeleid bij de aanbestedingsprocedure.

b. Nadat Cordeel zich als gegadigde had aangemeld en was geselecteerd, heeft de Gemeente haar bij brief van 24 november 2014 uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsronde van het Werk.

c. In de ‘Gunningsleidraad Design, Build (& Maintain) Ontwikkeling en realisatie nieuwbouw MFA Dongen’ van 11 mei 2015 (hierna: de Gunningsleidraad) is het verloop van de aanbestedingsprocedure beschreven en is aangegeven aan welke voorwaarden de inschrijving moet voldoen. Voor zover van belang, bevat dit document de navolgende bepalingen:

“4.2 Vormvereisten inschrijving

De inschrijving bestaat uit twee delen: een kwalitatief deel en een prijs-deel welke in twee afzonderlijke, afgesloten enveloppen moeten worden ingediend. De inhoud van de enveloppen dient aan de onderstaande vormvereisten te voldoen.

Deel 1: kwalitatief deel: Enveloppe met verklaringen en Plan van Aanpak

Opschrift: PLAN VAN AANPAK + VERKLARINGEN AANBESTEDING DESIGN, BUILD (& MAINTAIN) ONTWIKKELING EN REALISATIE NIEUWBOUW MFA TE DONGEN”,

Inhoud:

Verklaringen:

“Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving”(Model K uit ARW 2012).

Plan van aanpak:

(…)

Deel 2: Prijs-deel: Enveloppe met Inschrijvingsbiljet met Inschrijvingssom:

Opschrift: INSCHRIJVINGSBILJET AANBESTEDING DESIGN, BUILD (& MAINTAIN) ONTWIKKELING EN REALISATIE NIEUWBOUW MFA TE DONGEN”,

Inhoud:

het ingevulde inschrijvingsbiljet analoog in enkelvoud (1).

Beide enveloppen dienen als een gezamenlijk pakket te worden ingediend voorzien van het opschrift “AANBESTEDING DESIGN, BUILD (& MAINTAIN) ONTWIKKELING EN REALISATIE NIEUWBOUW MFA TE DONGEN”, en dient gericht te zijn aan de contactpersoon zoals omschreven in paragraaf 1.3. In de linkerbovenhoek dient de volgende tekst te worden opgenomen: “VERTROUWELIJK, NIET OPENEN”.

“4.6.6 Overige

De inschrijving dient volledig te zijn;

(…)”.

“5.1 Gunningscriterium

Het gunningscriterium is de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving”(EMVI).

De beoordelingscriteria zijn prijs (inschrijvingssom) en kwaliteit (plan van aanpak). Het criterium kwaliteit is uitgewerkt in subcriteria en onderdelen conform bijlage 1. In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze de EMVI wordt vastgesteld”.

“5.2 Beoordelingsprocedure

Om tot een onafhankelijk oordeel te komen van prijs en kwaliteit, zal de kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden geheel los van de prijs. Dit betekent dat de enveloppen met de prijs (inschrijvingssom) pas op de dag van de aanbesteding (dus na de kwaliteitsbeoordeling) worden geopend.

Het beoordelingsproces omvat drie stappen, te weten:

1. toetsing van de inschrijvingen op de inschrijvingseisen;

2. beoordeling van de inschrijvingen op beoordelingscriterium kwaliteit

(kwaliteitsdeel);

3. openen van enveloppen met het inschrijvingsbiljet met de inschrijvingssom en

bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving.

(…)”.

“5.2.1 Toetsen van de inschrijvingen op de inschrijvingseisen

Na het uiterste tijdstip van indiening van de inschrijving controleert de aanbesteder of de door inschrijvingen tijdig, compleet en juist zijn aangeleverd.

Alleen tijdig ingediende inschrijvingen die voldoen aan het ARW 2012 worden in behandeling genomen”.

“5.2.3 Opening enveloppen met Inschrijvingsbiljet (met Inschrijvingssom)

De opening van de enveloppe met het Inschrijvingsbiljet (met Inschrijvingssom) vindt plaats op het gemeentehuis Dongen Hoge Ham 62, 5104 JJ te Dongen op het in hoofdstuk 2 genoemde datum en tijdstip. Tijdens deze zitting worden de eindbeoordelingen van het plan van aanpak bekend gemaakt, worden aansluitend de gesloten enveloppen met de inschrijvingssommen geopend en wordt de economisch meest voordelige inschrijving bepaald. De inschrijvers mogen hierbij aanwezig zijn”.

d. De inschrijvingen dienden uiterlijk 21 september 2015 om 16.00 uur te zijn ingediend. Cordeel heeft op die datum twee afgesloten enveloppen met stukken op het in de Gunningsleidraad opgenomen correspondentieadres ingeleverd.

e. Bij brief van 22 september 2015 bericht Cordeel de Gemeente – voor zover van belang – als volgt:

“Tot onze schrik hebben wij na de inschrijving geconstateerd dat de gevraagde ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ (Model K uit ARW 2012), abusievelijk in de verkeerde enveloppe terecht is gekomen.

Deze verklaring had op grond van paragraaf 4.2 van de Gunningsleidraad in deel 1 van onze inschrijving moeten zitten, maar is abusievelijk in deel 2 van onze inschrijving terechtgekomen”.

Cordeel heeft vervolgens aan de Gemeente uiteengezet waarom deze vergissing – naar haar mening – aan een inhoudelijke beoordeling van haar inschrijving niet in de weg staat en de Gemeente verzocht haar inschrijving niet terzijde te leggen, maar inhoudelijk te beoordelen. Cordeel heeft daarbij voorgesteld om enveloppe 2 zo nodig op haar kosten te laten openen door een notaris om de Model K-verklaring daar uit te halen en deze weer door de notaris te laten verzegelen in afwachting van de opening van deze enveloppen.

f. Op 23 september 2015 heeft Cordeel het ‘proces-verbaal van indiening inschrijvingen en toetsing compleetheid’ inzake de aanbesteding van het Werk van 23 september 2015 ontvangen. Het proces-verbaal vermeldt dat Cordeel enveloppe 1 en 2 heeft ingediend, dat de Model K-verklaring niet aanwezig is in enveloppe 1 van Cordeel en dat haar inschrijving ongeldig is.

g. Bij brief van 23 september 2015 heeft Cordeel aan de Gemeente uiteengezet waarom – naar haar mening – haar inschrijving ten onrechte als ongeldig is aangemerkt en heeft zij de navolgende twee oplossingen aangedragen:

“1) De inschrijving van cliënt wordt (alsnog) inhoudelijk beoordeeld en zij krijgt de

gelegenheid het kwalitatieve deel van haar inschrijving te presenteren, desgewenst

onder de voorwaarde dat bij het openen van enveloppe 2 daadwerkelijk blijkt dat de

gevraagde model K-verklaring daarin is opgenomen;

2) U laat een notaris – of andere daartoe geëigende partij – enveloppe 2 openen teneinde

de daarin opgenomen model K-verklaring uit die enveloppe te verwijderen en deze

enveloppe vervolgens weer te verzegelen in afwachting van de opening van de

enveloppen met deel 2 van de inschrijvingen, waarna de inhoudelijke behandeling

alsnog kan plaatsvinden. Cliënte is bereid de kosten van een notaris voor het openen en

verzegelen van de enveloppe voor haar rekening te nemen”.

Cordeel heeft de Gemeente vervolgens gesommeerd haar te bevestigen dat zij in de gelegenheid wordt gesteld het kwalitatieve deel van haar inschrijving te presenteren ten overstaan van de beoordelingscommissie en haar inschrijving alsnog inhoudelijk te beoordelen, desgewenst onder de voorwaarde dat bij opening van enveloppe 2 blijkt dat zij bij inschrijving een deugdelijke Model K-verklaring heeft ingediend.

h. Bij brief van 25 september 2015 bericht de Gemeente Cordeel – voor zover van belang – als volgt:

“Uw cliënt heeft vervolgens zowel mondeling als schriftelijk aangegeven en bevestigd, dat de vereiste verklaring niet aanwezig is en derhalve ontbreekt in enveloppe 1. Daarop is door de aanbesteder vastgesteld, dat door het ontbreken van de vereiste Model K-verklaring, de onderhavige inschrijving niet compleet is en dat de conclusie derhalve dient te luiden dat de inschrijving van uw cliënt niet voldoet aan de inschrijvingseisen en derhalve als “ongeldig” moet worden verklaard.

Nu zowel u als uw cliënt schriftelijk verklaren en bevestigen, dat de in enveloppe 1 vereiste Model K-verklaring ontbreekt, is niet relevant of de verklaring zich al dan niet elders bevindt. Uw cliënt heeft derhalve bij de inschrijving conform de daartoe gestelde vormvereisten uit de Gunningsleidraad de vereiste verklaring, anders dan u meent, niet overgelegd.

Hoewel ook de aanbesteder betreurt dat de inschrijving van uw cliënt door deze vormfout ongeldig dient te worden verklaard, is mede op grond van het ook door u aangehaalde ARW 2012 geen andere conclusie mogelijk. Op de door u gesuggereerde mogelijke oplossingen wordt derhalve door de aanbesteder niet ingegaan”.

i. Op 28 september 2015 hebben de presentaties van het kwalitatieve deel van de geldig verklaarde inschrijvingen plaatsgevonden.

j. Op 29 september 2015 heeft de gemeente, ondanks sommatie door Cordeel om daar niet toe over te gaan totdat in dit kort geding is beslist, de enveloppen met de prijsgebonden informatie (enveloppe 2: inschrijvingsbiljet met inschrijvingssom) van de geldige inschrijvers geopend en beslist dat zij voornemens is het Werk te gunnen aan BMV BV te Veldhoven.

3.2.

Cordeel legt aan het primair gevorderde ten grondslag dat de Gemeente haar inschrijving ten onrechte als ongeldig heeft aangemerkt. Daartoe stelt zij – kort en zakelijk weergegeven – het volgende:

- de vereiste Model K-verklaring is overeenkomstig het toepasselijke ARW 2012

“bij inschrijving” overgelegd, zij het in enveloppe 2 en niet in enveloppe 1;

- in de aanbestedingsstukken is niet ondubbelzinnig en op niet voor misverstand

vatbare wijze vermeld dat de Model K-verklaring in enveloppe 1 moet

worden overgelegd op straffe van ongeldigheid van de inschrijving;

- aan haar kan niet worden tegengeworpen dat de Model K-verklaring niet in een

specifiek deel van de inschrijving is opgenomen, omdat de Gemeente in haar

aanbestedingsstukken niet heeft gemotiveerd waarom zij op dit punt afwijkt van

het toepasselijke ARW 2012, dat bepaalt dat de Model K-verklaring “bij

inschrijving” moet worden overgelegd, zonder daar nadere voorwaarden aan te

verbinden;

- de Gemeente heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel door vooruit

te lopen op de beoordeling van de geldigheid van de inschrijvingen, die pas

kan plaatsvinden indien kennis wordt genomen van zowel enveloppe 1 als

enveloppe 2.

Cordeel stelt voorts dat de consequentie die de Gemeente verbindt aan het feit dat de Model K-verklaring abusievelijk in een verkeerde enveloppe terecht is gekomen, niet in verhouding staat tot het vormverzuim en dat de Gemeente haar in de gelegenheid had moeten stellen haar fout te herstellen. Nu de Gemeente de enveloppen met de prijsgebonden informatie heeft geopend en op basis daarvan een gunningsbeslissing heeft genomen, kan enkel door middel van een herbeoordeling van alle inschrijvingen door een nieuwe – onafhankelijke – beoordelingscommissie aan haar belangen tegemoet worden gekomen, aldus Cordeel. Cordeel stelt recht en spoedeisend belang bij toewijzing van het gevorderde te hebben.

3.3.

De Gemeente voert verweer. Op dat verweer en op hetgeen partijen verder ter ondersteuning van hun standpunten hebben aangevoerd, wordt in het hiernavolgende – voor zover van belang – nader ingegaan.

3.4.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de gevraagde voorzieningen en wordt door de Gemeente overigens niet betwist.

3.5.

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding heeft de Gemeente op verzoek van Cordeel enveloppe 2 aan de voorzieningenrechter overhandigd, teneinde deze enveloppe te controleren op de aanwezigheid van de betreffende Model K-verklaring. Nadat de voorzieningenrechter de afgesloten enveloppe heeft geopend, heeft hij vastgesteld dat in die enveloppe een Model K-verklaring aanwezig is, die geheel overeenkomt met de kopie Model K-verklaring die Cordeel als productie 4 bij dagvaarding heeft overgelegd. De voorzieningenrechter heeft daarop de enveloppe afgesloten, op de enveloppe zijn handtekening geplaatst en het moment van sluiten en de enveloppe aan de Gemeente overhandigd.

3.6.

De Gemeente acht het niet relevant dat de Model K-verklaring aanwezig is in enveloppe 2. Volgens de Gemeente is het ontbreken van de Model K-verklaring in enveloppe 1 fataal, omdat het volgens haar – kort gezegd – volstrekt duidelijk was dat de Model K-verklaring in enveloppe 1 moest worden overgelegd en het aan Cordeel te wijten is dat de verklaring in die enveloppe ontbrak. De Gemeente stelt dat zij niet gehouden kan worden herstel van de omissie toe te staan, omdat het transparantie- en gelijkheidsbeginsel, de aanbestedingsstukken en het ARW 2012 daaraan in de weg staan.

3.7.

Vooropgesteld wordt dat de aanbestedende dienst het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers moet respecteren en dat dit beginsel tot transparantie verplicht, zodat de naleving ervan kan worden gecontroleerd (vgl. HvJ EU 29 april 2004, zaak C-496/99 Succhi di Frutta). Het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers strekt ertoe de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de aan de aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht deelnemende ondernemingen te bevorderen en vereist dat alle inschrijvers bij het opstellen van het in hun offertes gedane voorstel dezelfde kansen krijgen: voor alle mededingers moeten dezelfde voorwaarden gelden. Het transparantiebeginsel strekt in samenhang daarmee ertoe te waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen en impliceert dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in het aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, zodat enerzijds alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en deze op dezelfde wijze kunnen interpreteren en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria die op de betrokken opdracht van toepassing zijn. Een en ander brengt met zich dat alle aanbieders gelijk worden behandeld, maar ook, mede met het oog op een goede controle achteraf, een duidelijk inzicht moeten hebben in de voorwaarden waaronder de aanbesteding plaatsvindt, zoals de selectiecriteria.

3.8.

Algemeen uitgangspunt is verder dat een inschrijver verantwoordelijk is voor de volledigheid van zijn inschrijving en dat de aanbestedende dienst bij de beoordeling van de inschrijving moet uitgaan van de inschrijving zoals die bij het sluiten van de inschrijvingstermijn is ontvangen. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich in beginsel tegen de mogelijkheid dat een inschrijver zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult. Volgens vaste rechtspraak kan daar slechts in uitzonderlijke gevallen een uitzondering op worden gemaakt, te weten indien een inschrijving een eenvoudige precisering behoeft of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits de wijziging er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld (vgl. HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 (SAG) en er geen ongeldigheidssanctie op het gebrek is gesteld (vgl. HvJ EU 6 november 2014, zaak C-42/13 (Cartiera dell’Adda).

3.9.

De voorzieningenrechter laat beoordeling van het debat over de vraag of de Model K-verklaring overeenkomstig het toepasselijke ARW 2012 “bij inschrijving” is overgelegd achterwege. Vast staat dat de Gemeente bij het sluiten van de inschrijvingstermijn beschikte over de door Cordeel overgelegde Model K-verklaring. Niet in geschil is voorts dat de Gemeente in de Gunningsleidraad het niet op juiste wijze inrichten van de enveloppen 1 en 2 niet expliciet heeft gesanctioneerd met uitsluiting. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hier sprake van een vormfout van geringe importantie. Er is geen sprake van een onjuiste invulling of het ontbreken van enig inschrijvingsstuk. Deze fout leent zich voor eenvoudig herstel, zoals dat ook door Cordeel is aangeboden. Een notaris had op kosten van Cordeel de Model K-verklaring uit enveloppe 2 kunnen halen en in envelop 1 kunnen plaatsen. Dat had tijdig voor de beoordelingsdata 28 en 29 september 2015 kunnen plaatsvinden. De beginselen van aanbestedingsrecht, in het bijzonder het gelijkheids- en transparantiebeginsel, zouden door deze handelwijze niet worden geschonden. De tijdig ingediende stukken worden als het ware op de juiste volgorde gelegd, de inhoud van de stukken wordt niet gewijzigd en de beoordeling door de Gemeente wordt op geen enkele wijze beïnvloed.

3.10.

Naast het oordeel dat de Gemeente Cordeel tot herstel van haar fout had moeten toelaten, geldt dat de weigering van de Gemeente om Cordeel niet tot herstel van haar fout toe te laten en de inschrijving ongeldig te verklaren, niet in verhouding staat tot de aard en ernst van de vormfout. Nu de Gemeente ten onrechte is voortgegaan met de beoordeling van de inschrijvingen, zonder die van Cordeel daarbij te betrekken, dient een nieuwe beoordeling plaats te vinden door een nieuwe beoordelingscommissie.

3.11.

De Gemeente heeft verklaard dat zij eind november 2015 een beoordelingscommissie in een nieuwe samenstelling kan arrangeren en aan de inschrijvers een nieuwe planning en opening van de inschrijfbiljetten kan voorleggen, met als uitkomst dat de (her)beoordeling van de inschrijvingen voor 18 december 2015 is afgerond. De primaire vordering wordt daarom toegewezen met uitzondering van de vordering strekkende tot intrekking van de gunningsbeslissing, omdat deze nog niet is genomen. De Gemeente zal overeenkomstig het subsidiair gevorderde worden geboden haar gunningsvoornemen in te trekken. De Gemeente heeft verklaard dat zij ook zonder dwangsom gevolg zal geven aan dit vonnis. Oplegging van een dwangsom acht de voorzieningenrechter daarom niet passend, zodat de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen.

3.12.

De Gemeente zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Cordeel gevallen. De kosten aan de zijde van Cordeel worden begroot op:

- dagvaarding € 82,63 (incl. verschotten)

- griffierecht € 613,=

- salaris advocaat € 816,=

Totaal € 1.511,63

3.13.

De door Cordeel gevorderde nakosten zijn in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

3.14.

De door Cordeel gevorderde rente over de proceskosten en de nakosten zal als niet weersproken worden toegewezen.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

gebiedt de Gemeente haar gunningsvoornemen van 29 september 2015 in te trekken;

4.2.

gebiedt de Gemeente de inschrijving van Cordeel en de overige geldige inschrijvers opnieuw met inachtneming van het bepaalde in dit vonnis te doen beoordelen door een nieuw beoordelingsteam met inachtneming van de beginselen van het aanbestedingsrecht en de aanbestedingsdocumenten;

4.3.

gebiedt de Gemeente een gunningsbeslissing bekend te maken en inschrijvers een termijn te bieden waarbinnen zij tegen de voorgenomen gunning kunnen opkomen, mits de Gemeente niet besluit om de opdracht omschreven in de Gunningsleidraad niet te gunnen;

4.4.

veroordeelt de Gemeente in de proceskosten aan de zijde van Cordeel gevallen, tot op heden begroot op € 1.511,63, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

4.5.

veroordeelt de Gemeente in de na dit vonnis ontstane kosten van Cordeel, begroot op € 131,= aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder voorwaarde dat de Gemeente niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van

€ 68,= aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

4.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van Geloven en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. Evers op 18 november 2015.