Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2015:7226

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
11-11-2015
Datum publicatie
08-07-2016
Zaaknummer
C/02/274792 FA RK 13-7890
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

artt. 1:33BW, 1:69BW, 10:31BW, 3 Brussel II bis en Turks recht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Familierecht

Breda

Zaaknummer: C/02/274792 FA RK 13-7890

beschikking betreffende nietigverklaring van het huwelijk,

op het verzoek van

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen de vrouw,

advocaat mr. F.L. Donders.

1. Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de volgende stukken:

- het op 16 december 2013 ontvangen verzoek, met bijlage;

- de akte nr. 300261 van het jaar [huwelijksdatum] van het register van huwelijken van de burgerlijke stand van de gemeente Dordrecht;

- de op 19 mei 2014, 28 juli 2014, 15 december 2014, 14 januari 2015, 16 maart 2015, 17 maart 2015, 24 maart 2015 en 26 maart 2015 ontvangen brieven van de advocaat van de vrouw, met bijlagen;

- de op 30 april 2015 ontvangen instemmingsverklaring van de hierna onder 3 te noemen belanghebbende;

- de oproeping van de griffier van deze rechtbank van de hierna onder 2 te noemen

belanghebbenden in dagblad ‘Algemeen Dagblad’ van 3 juni 2015;

- de oproeping van de griffier van deze rechtbank van de hierna onder 1 te noemen

belanghebbenden in dagblad ‘Algemeen Dagblad’ van 4 juni 2015;

- het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting van 18 september 2015.

Als belanghebbenden in deze zaak zijn aangemerkt:

1. de heer [naam X] ;

2. de heer [naam Y] ,

3. de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dordrecht.

Als informant in deze zaak is aangemerkt, de heer [bewindvoerder] , zijnde de bewindvoerder van de vrouw.

2 Het verzoek

De vrouw verzoekt, kort samengevat, nietigverklaring van het tussen haar en de heer [naam X] op [huwelijksdatum] te Dordrecht voltrokken huwelijk.

3 De beoordeling

3.1.

In voormelde akte, opgemaakt op [huwelijksdatum] , staat – voor zover van belang – vermeld dat op [huwelijksdatum] te Dordrecht het huwelijk is voltrokken tussen de echtgenoten:

Geslachtsnaam voor het huwelijk : [naam X]

Voornamen : [naam X]

Geslacht : M (mannelijk)

Plaats van geboorte : Curaçao, Nederlandse Antillen

Dag van geboorte : [geboortedatum]

Geslachtsnaam na het huwelijk : [naam X]

Geslachtsnaam voor het huwelijk : [verzoekster]

Voornamen : [verzoekster]

Geslacht : F (vrouwelijk)

Plaats van geboorte : ‘s-Hertogenbosch

Dag van geboorte : [geboortedatum]

Geslachtsnaam na het huwelijk : [verzoekster]

3.2.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de oproeping van de heer [naam X] het volgende. Uit het overgelegde uittreksel uit de basisregistratie personen blijkt dat de heer [naam X] op 24 juli 2008 is geëmigreerd naar de Nederlandse Antillen. Door de vrouw is een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens uit Curaçao overgelegd, gedateerd op 8 juli 2014, waaruit blijkt dat het adres van de heer [naam X] op dat moment in onderzoek is. Op grond van het voorgaande kan niet worden vastgesteld wat het huidige adres van de heer [naam X] is. Derhalve is de heer [naam X] opgeroepen op de voorgeschreven wijze van artikel 272 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te weten via een openbare oproeping in een landelijk dagblad. De rechtbank constateert dat, hoewel de heer [naam X] behoorlijk is opgeroepen, hij niet ter terechtzitting is verschenen.

3.3.

De rechtbank stelt op basis van de stukken vast dat de heer [naam Y] een onbekende woon- en of verblijfplaats binnen of buiten Nederland heeft. Derhalve is de heer [naam Y] conform artikel 272 Rv opgeroepen in een landelijk dagblad. De rechtbank constateert dat aan de wettelijke vereisten is voldaan, en dat de heer [naam Y] behoorlijk is opgeroepen, maar niet ter terechtzitting is verschenen.

3.4.

Ingevolge artikel 3 van de Verordening EG nr. 2201/2003 (Brussel IIbis) van

27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid is de Nederlandse rechter bevoegd om over het verzoek tot nietigverklaring te oordelen, nu de vrouw in Nederland haar gewone verblijfplaats heeft en gebleken is dat zij sedert tenminste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek alhier woonachtig is. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd, nu de vrouw in dit arrondissement haar gewone verblijfplaats heeft.

3.5.

Aangezien de vrouw en de heer [naam X] ten tijde van de huwelijkssluiting de Nederlandse nationaliteit bezaten, in Nederland woonachtig waren en het huwelijk in Nederland naar Nederlands recht is gesloten, zal de rechtbank het verzoek tot nietigverklaring van dit huwelijk eveneens naar Nederlands recht beoordelen.

3.6.

Ingevolge artikel 1:69, eerste lid onder sub b. van het Burgerlijke Wetboek (BW) is de vrouw bevoegd om een verzoek tot nietigverklaring in te dienen.

3.7.

De vrouw verzoekt nietigverklaring van voornoemd huwelijk dat is gesloten tussen haar en de heer [naam X] . Aan het verzoek is ten grondslag gelegd, dat is gebleken dat zij op [huwelijksdatum] in Turkije met de heer [naam Y] in het huwelijk is getreden en dat dit huwelijk nimmer is ontbonden.

3.8.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dordrecht heeft ter zitting verklaard dat hij geen bezwaar heeft tegen toewijzing van het verzoek van de vrouw.

3.9.

De rechtbank constateert dat een verzoek tot nietigverklaring kan worden verzocht op de grond dat de echtgenoten niet de vereisten in zich verenigden om tezamen een huwelijk aan te gaan. De vrouw stoelt haar verzoek op artikel 1:33 BW, inhoudende de grond dat een persoon slechts tegelijkertijd met één ander persoon door het huwelijk kan zijn verbonden.

3.10.

De rechtbank dient thans te beoordelen of de vrouw op het moment van het aangaan van het huwelijk met de heer [naam X] reeds met een ander persoon was gehuwd. Tot de overgelegde stukken behoort een Turkse trouwboekje. Uit dit trouwboekje blijkt dat op 14 juli 2001 te Keçioren, Turkije, het huwelijk is voltrokken tussen de heer Ramazan [naam Y] en de vrouw. Blijkens het overgelegde uittreksel uit de Turkse bevolkingsadministratie van de vrouw, d.d. 16 maart 2015, staat zij in Turkije nog steeds geregistreerd als zijnde gehuwd met de heer [naam Y] . Gelet hierop gaat de rechtbank ervan uit dat dit huwelijk nimmer door echtscheiding is ontbonden.

3.11.

De vraag die thans voor ligt is of dit in het buitenland gesloten huwelijk op grond van artikel 10:31 BW voor erkenning in aanmerking komt. Ingevolge voormeld artikel wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk dat ingevolge het recht van de staat waar de huwelijksvoltrekking plaatsvond rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden, als zodanig erkend.

Ingevolge artikel 141 van het Turks Burgerlijk Wetboek vindt de huwelijkssluiting plaats op het gemeentehuis in het bijzijn van een huwelijksambtenaar en twee getuigen. Na de huwelijkssluiting overhandigt de huwelijksambtenaar aan het bruidspaar ingevolge artikel 143 van het Turks Burgerlijk Wetboek het trouwboekje. Ter zitting heeft de vrouw verklaard dat het huwelijk in Turkije is gesloten op het gemeentehuis met als getuigen een familielid van haar grootmoederszijde en een ander persoon. De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat het huwelijk tussen de vrouw en de heer [naam Y] overeenkomstig het Turks recht is gesloten. Dit brengt met zich dat dit huwelijk op grond van artikel 10:31 BW in Nederland wordt erkend.

3.12.

Met inachtneming van het voorgaande overweegt de rechtbank dat de vrouw en de heer [naam X] op [huwelijksdatum] niet de vereisten in zich verenigden om tezamen een huwelijk aan te gaan, nu zij op dat moment reeds was gehuwd met de heer [naam Y] . Dit heeft tot gevolg dat het huwelijk tussen de vrouw en de heer [naam X] nietig dient te worden verklaard overeenkomstig het verzoek van de vrouw.

4 De beslissing

De rechtbank

verklaart het huwelijk van mevrouw [verzoekster] en de heer Magin Mariano [naam X] gesloten op [huwelijksdatum] in de gemeente Dordrecht nietig.

Deze beschikking is gegeven door mr. Speekenbrink, rechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

in tegenwoordigheid van mr. Nederveen, griffier.

Mededeling van de griffier:

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het

gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

verzonden op:

1

1 In verband met deze procedure/ten behoeve van een juiste procesvoering worden uw persoonsgegevens, voor zover nodig, verwerkt in een systeem van het gerecht.