Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:7103

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
16-10-2014
Datum publicatie
14-11-2014
Zaaknummer
12/705923-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Oplichting via Marktplaats. Valse hoedanigheid. Veroordeling wegens 206 oplichtingen tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Middelburg

parketnummer: 12/705923-10

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 oktober 2014

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1972 te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Middelburg,

locatie “Torentijd”, Torentijdweg 1, 4337 PE Middelburg,

raadsman mr. M. van Dam, advocaat te ’s-Hertogenbosch.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 7 april 2014, 8 april 2014,

11 september 2014, waarbij de officier van justitie mr. R.C.P. Rammeloo en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. Het onderzoek ter zitting is op 2 oktober 2014 gesloten.

2 De tenlastelegging

Verdachte staat terecht ter zake van de feiten die nader zijn omschreven in de dagvaarding, met bijgevoegde en daarvan deel uitmakende teksten van de tenlastelegging onder feiten 1 en 2, die als bijlage 1 aan dit vonnis is gehecht en waarvan de inhoud wordt geacht hier te zijn ingelast. Ter zitting van 7 april 2014 is de tenlastelegging gewijzigd overeenkomstig de vordering wijziging tenlastelegging die als bijlage 2 aan dit vonnis is gehecht en waarvan de inhoud wordt geacht hier te zijn ingelast.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 (in alle 222 te onderscheiden gevallen) en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in die zin, dat verdachte die feiten alleen heeft gepleegd. Volgens de officier van justitie kan de verklaring van verdachte ter zitting “dat hij nooit normale handel heeft bedreven” als een volledige bekentenis ter zake van alle feiten worden beschouwd, omdat er in het dossier geen aanwijzingen zijn die duiden op reguliere handel door verdachte en verdachte bovendien op een aantal momenten, zowel tegenover de politie, tijdens het onderzoek ter zitting als in het Pieter Baan Centrum (PBC), aantoonbaar ongeloofwaardig over zijn gedragingen heeft verklaard. Deze vaststellingen, in combinatie met de inhoud van de aangiften van de feiten, het bewijs dat de ten laste gelegde bankrekeningen ten name van verdachte zijn gesteld, de bijschrijvingen op die bankrekeningen en de geldopnames van die rekeningen, terwijl verdachte er geen aangifte van heeft gedaan dat iemand anders die rekeningen zou hebben gebruikt, de normale eigennamen die hij heeft gebruikt voor zijn handel, met e-mailadressen die daarbij pasten en waarbij hij namen van slachtoffers van het ene feit gebruikte bij de oplichtingen in de andere zaken, kunnen, gelet op dezelfde modus operandi bij de feiten als schakelbewijs dienen voor de bewezen verklaring van alle ten laste gelegde feiten. In lijn van de overwegingen van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zijn uitspraak van 23 januari 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:121) is in juridische zin sprake van strafbare oplichtingen. Aan de verdediging kan worden toegegeven dat de handel via Marktplaats.nl extra alertheid vraagt van degenen die via die website goederen willen aanschaffen en dat zij de daarbij behorende risico’s in beginsel moeten aanvaarden, maar daartegenover staat dat, waar vast staat dat verdachte welbewust misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van aangevers en zich over hun rug heeft verrijkt, verdachte de verantwoordelijkheid van zijn gedragingen niet kan afwentelen op de lichtgelovigheid of onzorgvuldigheid van de aangevers onder het motto: “Don’t blame the victim”.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft op gronden die nader in zijn pleitnotities zijn genoemd primair tot integrale vrijspraak bepleit omdat de ten laste gelegde feiten op grond van de heersende jurisprudentie niet als oplichting als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht te bewijzen zijn. Subsidiair heeft hij deelvrijspraken van de feiten onder aangiftenummers 7, 41, 52, 57, 78, 85-102, 121, 183 en 200 van het onder 1 ten laste gelegde bepleit. Ook acht hij onvoldoende bewijs aanwezig dat verdachte de ten laste gelegde feiten samen met een ander heeft gepleegd.

De stelling van de officier van justitie dat verdachte de feiten integraal heeft erkend door te verklaren “dat hij nooit normale handel heeft bedreven” gaat volgens de raadsman niet op. Weliswaar erkent verdachte schuld aan de feiten, maar dit geldt alleen voor zover de bankrekeningen aan hem te koppelen zijn en bovendien vast staat dat hij via die rekeningen heeft gehandeld. In het geval verdachte een bankrekening als één van zijn eigen bankrekeningen herkent, maar de namen van aangevers niet herkent kan er sprake zijn van oplichting. Als verdachte een bankrekening echter niet herkent als een door hem geopende rekening kan er geen sprake zijn van een door hem gepleegde oplichting als niet vaststaat dat die bankrekening door hem is gebruikt. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de naam van verdachte bekend is via de website ‘oplichters op internet’ en dat er volgens verdachte ook een kopie van zijn paspoort in omloop is. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat anderen misbruik hebben gemaakt van die gegevens.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

In het dossier betreffende verdachte zijn 581 aangiften en 120 meldingen opgenomen ter zake van oplichting via de internetsite Marktplaats.nl, gepleegd in de jaren 2009, 2010 en 2011, waarvan 223 aangiften in de tenlastelegging zijn opgenomen.

De betrokken aangevers hebben verklaard dat een door hen genoemde persoon heeft gereageerd op door hen op Marktplaats.nl geplaatste oproepen of advertenties waarin door hen onder andere toegangskaarten/concertkaarten en/of reischeques werden gevraagd dan wel dat zij hebben gereageerd op, op die internetsite geplaatste oproepen of advertenties waarin dergelijke goederen door die persoon werden aangeboden.

De aangevers verklaren dat zij met die persoon telefonisch, dan wel per e-mail, contact

opnamen en/of onderhielden over de gewenste goederen, met die persoon een prijs voor de verkoop van die goederen overeen kwamen dan wel afspraken maakten dat die goederen zouden worden opgestuurd per post na betaling/overschrijving van de overeengekomen prijs, om vervolgens het overeengekomen bedrag te storten op het aan hen door die persoon verstrekte bankrekeningnummer.

Verdachte wordt verweten dat hij de persoon is die reageerde op die door aangevers geplaatste oproepen/advertenties op Marktplaats.nl dan wel die goederen op die internetsite aanbood, met aangevers contacten onderhield over de prijs en levering van die goederen onder een valse naam en via e-mailadressen die daarbij pasten, en aan hen een bankrekeningnummer doorgaf waarop zij het overeengekomen aankoopbedrag konden storten, terwijl hij niet in het bezit was van die voornoemde goederen, althans niet van plan was die goederen te leveren.

Bewijsverweren

Ten behoeve van de leesbaarheid van dit vonnis zal de rechtbank eerst haar oordeel geven over de door de raadsman gevoerde bewijsverweren dat er in dit geval geen sprake is van oplichting, in elk geval niet ten aanzien van de specifieke feiten die door de raadsman zijn genoemd, en dat de stelling van de officier van justitie dat verdachte de feiten integraal heeft erkend door te verklaren “dat hij nooit normale handel heeft bedreven” niet op gaat.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Kan de verklaring van verdachte “dat hij nooit normale handel heeft bedreven” als een volledige bekentenis van de feiten worden aangemerkt?

Verdachte heeft over de aan hem ten laste gelegde oplichtingen wisselend verklaard, uiteenlopend van een volledig ontkenning van de feiten tot zijn verklaringen op de zittingen van 7 april 2014 en 8 april 2014 waarin hij openheid van zaken heeft gegeven en - uiteindelijk – heeft verklaard “dat hij nooit normale handel heeft bedreven”.

De verklaringen van verdachte op genoemde zittingen vallen in drie delen uiteen, te weten:

I. antwoorden op vragen over de afzonderlijke feiten aan de hand van de gegevens in de individuele aangiften en de gegevens over de betalingen op de 23 in de tenlastelegging nader genoemde bankrekeningen, gevolgd door

II. het voorlezen door verdachte van een door hem aan de rechtbank geschreven brief, en ten slotte

III. antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de handgeschreven brief.

Ad I.

De eerste verklaringen van verdachte ter zitting over de betalingen naar aanleiding van bestellingen via Markplaats.nl laten zich als volgt samenvatten (met verwijzing naar het feitnummer en letter van de bankrekening in de tenlastelegging (1, a t/m v, en 2) en de pagina van het proces-verbaal der terechtzittingen van 7 april 2014 en 8 april 2014).

A:

- ( - Argentabank 1 a, aangevers 1 t/m 3, p. 9): Deze drie verdenkingen zijn juist. De rekening is van mij. Bij deze drie weet ik dat het fout is gegaan. Het klopt dat ik wel eens heb gezegd dat ik een Belgisch rekeningnummer had in verband met werk in België. Dat is een luizenstreek van mij, omdat het niet klopte;

- ( - AXAbank 1 b, aangevers 4 t/m 6, p. 10): Bij deze rekening geldt hetzelfde als voor die van de Argenta bank. Er zijn fouten gemaakt. De fouten waren dat de aangevers kaarten wilden hebben die ik op dat moment niet had. Ik neem de volle verantwoording voor deze feiten;

- (BKCP-bank 1 d, aangevers 8 t/m 24, p. 12): De rekening is van mij. Als ik aliassen, zoals [alias 12] en [alias 11] heb gebruikt heb ik dat waarschijnlijk gedaan omdat andere namen op opgelichtopinternet.nl stonden. Het is in alle zeventien gevallen fout gegaan. Ik reageerde niet alleen op gevraagde kaarten, ik heb ook kaarten aangeboden;

- ( - bank Caisse Dépargne de la Ville de Tournai 1 e, aangevers 25 t/m 51, p. 17): Deze bank ken ik. Daar heb ik een rekening gehad. De naam [naam 1] zegt mij wel wat. De naam [benadeelde 30] zegt mij ook wel wat. Het klopt dat in dat geval de aankoop en levering fout is gegaan. Ook de naam [benadeelde 33] zegt mij wel wat. Hier is het ook fout gegaan. Ook de namen [benadeelde 35], [benadeelde 39] en [benadeelde 41] herinner ik mij. Daar is het fout gegaan. De namen die ik gebruikte haalde ik van internet, door te googelen. Je kunt de naam [verdachte] googelen en dan kijken welke namen er staan. Soms waren het bestaande namen, soms niet. Je kunt een naam ook een ietsje veranderen. Dit is mijn rekening geweest;

- ( - CBC-bank 1 f, aangevers 52 en 53, p. 17): Het is mijn rekening. Het totaal bedrag van € 281,00 staat vast op die rekening. Ik weet niet of de kaartjes zijn geleverd;

- ( - Centea-bank 1 g, aangevers 54 t/m 64, p. 19): Deze rekening is van mij geweest. Dat is de rekening waar alles mee begonnen is. Ik heb die rekening destijds puur voor oplichting gebruikt. Het kwam voort uit boosheid. Het is een rekening waar het helemaal fout is gegaan;

- ( - Delta Lloyd bank 1 h, aangevers 65 t/m 81, p. 20): De naam Delta Lloyd zegt mij wel wat. Als u zegt dat de rekening op mijn naam stond, zal het mijn rekening zijn geweest;

- ( - Europabank 1 k, aangevers 103 t/m 106, p. 23): Ik heb een rekening gehad bij de Europabank. Nadat verdachte is voorgehouden dat bij het openen van de rekening een kopie van zijn paspoort is over gelegd: Dan zal het mijn rekening zijn geweest;

- ( - Fortuneo bank 1 l, aangevers 107 t/m 126, p. 25): Het zou kunnen dat ik bij deze bank een rekening heb gehad. Als ik dit bij de Belgische politie heb verklaard, dan is dat zo;

- ( - ING bank 1 m nummer eindigend op 8575, aangevers 127 t/m 137, pgs. 27): De jongste rechter houdt verdachte nogmaals zijn verklaring (p. 4579) voor waarin hij verklaart de ING-rekening te hebben geopend. Als ik het getekend heb, zal het kloppen. De voorzitter deelt mee dat de verklaring in concept is getekend. Dan klopt het;

- ( - KBC bank 1 n, aangevers 138 t/m 143, p. 28): De rekening is van mij. Bij de betalingen op deze rekening is een deel van de kaarten geleverd en een deel niet;

- ( Keytrade bank 1 o, aangevers 144 t/m 150, p. 28): Op de Keytrade bank staat nog een bedrag van ongeveer € 1.800,00 vast.

- ( - Landbouwkrediet 1 p, aangevers 151 t/m 162, p. 29): De rekening is van mij geweest. Ik heb geen verklaring voor de bedragen die op de rekening zijn gestort;

- ( - OBK bank 1 q, aangevers 163 t/m 174, p. 31): Deze bankrekening is van mij geweest;

- ( - Record bank 1 r, aangevers 175 t/m 181, p. 31): Deze bankrekening is van mij geweest. [benadeelde 175] zou een van de personen geweest kunnen zijn bij wie het fout gegaan is;

- ( VDK bank 1 s, aangevers 182 en 183, p. 33): De bankrekening zegt mij niets. De oudste rechter houdt verdachte voor dat hij in het geval van [benadeelde 183] heeft erkend dat hij de naam [alias 81] heeft gebruikt. Als ik dat in 2010 heb gezegd, zal het zo zijn;

B:

- ( BCP-bank 1 c, aangever 7, p. 10): Ik heb bij BCP geen rekening gehad;

- ( - Deutsche bank 1 i, aangevers 82 t/m 84, p. 21): Ik heb de rekening geopend, maar nooit gebruikt;

- ( Dexia bank 1 j, aangevers 85 t/m 102, p. 21): Deze rekening is niet van mij. Ik heb er niets mee te maken;

- ( Habib bank 1 t, aangevers 184 t/m 191, p. 33): De rekening zegt mij niets;

- ( Attijariwafa bank 1 u, aangevers 192 t/m 213, p. 35): Deze rekening zegt mij niets;

- ( Chaabi Du Maroc bank 1 v, aangevers 214 t/m 222, p. 35): Volgens mij is de rekening niet van mij;

- ( ING bank 2, nummer eindigend op 8241, aangever 223, p. 36): Het zegt mij niets.

Ad II.

De door verdachte voorgelezen en overlegde brief aan de rechtbank kan worden samengevat als een verklaring waarom hij met het oplichten van personen is begonnen, naar de rechtbank begrijpt: met de kwade intentie om via misleiding anderen geld afhandig te maken. De oorzaak daarvan moet, volgens deze verklaring, worden gezocht in de slechte jeugd van verdachte, omdat die werd gekenmerkt door gewelddadigheden binnen het gezin waarin hij opgroeide. Hij heeft daarom op zijn achttiende jaar het ouderlijk huis verlaten en kwam er in 2009 achter dat zijn moeder nog steeds werd lastig gevallen door zijn vader. Dit was voor verdachte reden om via de Centea-rekening bewust personen op te gaan lichten en hij erkent “dat hij veel schade heeft aangericht”.

Ad III.

De antwoorden op de nadere vragen, zoals verwoord in het proces-verbaal der terechtzittingen op 7 april 2014 en 8 april 2014 houden in:

“De voorzitter vraagt verdachte of hij met zijn opmerking “dat hij veel schade heeft aangericht” alleen de zaken bedoelt met betrekking tot de Centea-rekening of ook andere?

Dit geldt voor alle zaken voor zover ik mij deze kan herinneren. Ik heb al aangegeven dat het verder ging dan de Centea-bank.

De voorzitter vraagt of in de gevallen die verdachte zich herinnert en waarvan hij heeft gesteld dat ”het fout is gegaan” het gaat om een fout die iedereen kon gebeuren of dat dit ook bewuste oplichting van personen betrof, net als bij de Centea-bank?

Dat laatste.

De voorzitter vraagt of dat gaat om de bankrekeningen die verdachte zich herinnert?

Dat klopt.

De voorzitter deelt mee dat hij zich kan voorstellen dat verdachte zich niet alle namen herinnert. Hij vraagt verdachte of hij zich kan vinden in de vaststelling dat dit ook geldt voor de gevallen dat uit het dossier aantoonbaar blijkt dat personen geld hebben gestort voor de aankoop van kaarten et cetera, maar hun geld niet hebben teruggekregen.

Dat klopt.

De voorzitter vraagt of het ook verdachtes opzet was om die kaarten niet te leveren.

Als u dat zo keihard wilt formuleren, ja.

De voorzitter vraagt of dit betekent dat verdachte de feiten 1 en 2 nu alsnog volledig erkent?

De zaken waarvan ik heb gezegd “dat heb ik gedaan” is oplichting.

De voorzitter vraagt verdachte of de zaken waarvan hij zegt dat “het fout is gegaan” en zich die zaken herinnert oplichting was, anders dan zijn eerdere verklaringen op deze zitting?

Dat klopt.

(…)

De voorzitter vraagt nogmaals of verdachte zegt dat de zaken die hij zich niet herinnert (maar die blijkens het dossier wel aan verdachte kunnen worden gekoppeld, omdat de bankrekeningen op zijn naam stonden, mensen geld op die rekeningen hebben gestort voor kaarten et cetera, maar niets terug hebben gekregen, geen geld of kaarten) niet heeft gepleegd of dat hij niet uitsluit dat hij ook die mensen heeft opgelicht?

Voor wat betreft de zaken van de Dexia-bank sowieso niet en ook voor wat betreft een aantal rekeningen die ik niet heb gehad. De rest wel.

De voorzitter vraagt of de rechtbank de verklaringen van verdachte zo kan samenvatten dat in het geval verdachte de rekeningen herkent en waarop geld is betaald, het kan zijn dat hij het zich niet herinnert, maar dat hij vermoedelijk wel de personen heeft opgelicht?

Dat is wat ik zeg, dat klopt.

De officier van justitie vraagt verdachte ook hij normale handel heeft bedreven en of hij wel eens kaartjes heeft geleverd, omdat het dossier daarvoor geen enkele aanwijzing bevat.

Er zijn wel eens kaartjes geleverd. Ik ben het met u eens dat de feiten, zoals die uit het dossier blijken, mij tegen spreken.

De officier van justitie houdt verdachte voor dat, wat hem betreft, beter zaken gedaan kan worden met iemand die schoon schip maakt en dat dit een cruciaal moment is. Hij vraagt of verdachte “gewone zaken” heeft gedaan.

De voorzitter houdt verdachte voor dat dit een belangrijk moment is en dat hij goed moet nadenken over wat hij verklaart. Hij wijst verdachte nogmaals op zijn zwijgrecht.

De voorzitter vraagt of verdachte aan de personen die op de tenlastelegging staan, ooit daadwerkelijk kaartjes et cetera, heeft willen verkopen?

Ik heb geen kaarten verkocht. De kaarten waren er niet. Voor een hoop zaken, die ik ook al toegegeven heb, is het inderdaad oplichting.

De officier van justitie houdt verdachte voor dat er geen enkel bewijs is dat verdachte kaarten heeft ingekocht en verkocht. Hij vraagt verdachte of hij ooit normale handel heeft bedreven en kaarten heeft ingekocht en verkocht zoals verdachte eerder heeft verklaard.

Ik kan dat niet bewijzen, dus nee.

De officier van justitie vraagt nogmaals of verdachte normale handel heeft bedreven.

Nee.

De officier van justitie vraagt of het juist is dat verdachte het zojuist afgespeelde telefoongesprek heeft gevoerd?

Ik kan mij dat verhaal niet herinneren, behalve dan dat [naam verbalisant] mij het liet horen. Mijn stem lijkt erop.

De voorzitter vraagt aan verdachte of hij [benadeelde 223] (feit 2) heeft opgelicht.

Het lijkt erop. Ik sluit het niet uit.

De rechtbank concludeert op grond van de onder I en III door verdachte ter zitting afgelegde verklaringen dat de enkele verklaring “dat hij nooit normale handel heeft bedreven” niet als een volledige bekentenis kan dienen, zoals de officier van justitie stelt.

Daarentegen kan op grond van die verklaringen wel worden vastgesteld dat verdachte ten aanzien van de door hem geopende/gebruikte bankrekeningen heeft erkend dat hij bewust aan het oplichten was, inclusief de zaken die hij zich niet herinnert maar die blijkens het dossier wel aan hem kunnen worden gekoppeld, omdat de bankrekeningen op zijn naam stonden, personen geldbedragen op die rekeningen hebben gestort voor kaarten et cetera, maar niets terug hebben gekregen, geen geld of kaarten.

Zo beschouwd kunnen die verklaringen, tezamen met zijn verklaringen dat de bankrekening bij de Centea bank zijn eerste rekening was, dat hij die rekening puur voor oplichting heeft gebruikt, dat het verder ging dan de Centea bank, dat hij wel eens heeft gezegd dat hij een Belgisch rekeningnummer had in verband met werk in België en dat dit een luizenstreek van hem was, omdat het niet klopte in onderling verband beschouwd met zijn verklaringen dat hij geen kaarten heeft verkocht, dat die kaarten er niet waren, en dat hij heeft erkend dat het zijn opzet was om die kaarten niet te leveren, worden aangemerkt als een volledige bekentenis ter zake van de feiten en bankrekeningen die betrekking hebben op de hiervoor genoemde verklaringen van verdachte onder I A.

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte diezelfde handel heeft bedreven via de bankrekeningen, genoemd in zijn verklaringen onder I B.

Op nadere vragen over deze rekeningen heeft verdachte verklaard dat zijn gedrag misschien is gekopieerd door “meneer H” (volgens de raadsman daarbij vermoedelijk doelend op verdachte [naam 3], p. 23 pv trz en p. 9 pleitnotities), dat er een kopie van zijn paspoort op internet circuleerde, op de site opgelichtopinternet.nl (p. 5 pv trz) en dat hij heeft gelezen dat banken bij het openen van een rekening genoegen nemen met een kopie van een paspoort (p. 7 pv trz).

De raadsman heeft dienaangaande aangevoerd dat het benaderen van mensen via Marktplaats.nl, met gefingeerde e-mailadressen en namen, onder beweerdelijke oplichters veel vaker voorkomt en dat die handelingen derhalve niet dermate specifiek zijn dat dit bewijs oplevert dat, door de manier van handelen, verdachte daar wel achter moet zitten.

Nu verdachte heeft aangegeven dat zijn paspoort gepubliceerd is geweest op de internetsite ‘oplichters op internet’ bestaat aldus de mogelijkheid dat anderen via deze informatie die gepubliceerd is op internet (te weten diverse ‘namen’ waaronder verdachte actief zou zijn als oplichter, gepubliceerd op ‘oplichters op internet’) buiten het zicht van verdachte om, zijn persoon hebben misbruikt.

De rechtbank stelt vast dat verdachte slechts nadrukkelijk heeft ontkend dat hij rekeningen heeft gehad bij de BCP-bank, de Dexia-bank en de Chaabi Du Maroc-bank, terwijl hij heeft verklaard dat hij de rekening bij de Deutsche bank wel heeft geopend, maar niet heeft gebruikt, en op vragen over de rekeningen bij de VDK-bank, de Habib-bank, de Attijariwafa-bank en de ING-bank (nummer eindigend op 8241) heeft verklaard dat deze hem niets zeggen.

De rechtbank stelt vast dat het dossier aanwijzingen bevat dat verdachte bij de onder I B genoemde banken, behoudens twee (de Dexia-bank en de ING bank, feit 2), wel degelijk de in de tenlastelegging genoemde rekeningen heeft geopend en/of gebruikt, hetgeen blijkt uit het feit dat bij al die Belgische banken die genoemde rekeningen - ten name gesteld van [verdachte] of [verdachte] - bekend zijn en dat door die banken ook bewijsstukken van het openen en/of gebruiken van die rekeningen zijn geleverd (hierna voorzien van paginanummers van het pv politie), te weten:

- ( BCP bank 1 c, aangever 7, bankrekeningnummer [nummer 1]): Het ondertekende “Contrat BCP Net Particuliers” d.d. 22 april 2010 tussen de Banque BCP en[verdachte] (p. 163);

- ( - Deutsche bank 1 i, aangevers 82 t/m 84, bankrekeningnummer[nummer 2]): Het formulier “gegevens van rekeninghouder1” met handtekening van rekeninghouder [verdachte] (pgs. 1833-1834) met fiscale fiche ten name van [verdachte], [adres 1] (p. 1835), een kopie van het paspoort ten name van [verdachte] (p. 1836) en een transactieoverzicht van de betreffende rekening (pgs 1838-1841);

- ( VDK bank 1 s, aangevers 182 en 183, bankrekeningnummer [nummer 3]): De gegevens van de betreffende consultatie rekening ten name van [verdachte], [adres 1] (p. 3798), een kopie van het paspoort ten name van [verdachte] (p. 3799) en een transactieoverzicht van de betreffende rekening (pgs 3802-3803);

- ( Habib bank 1 t, aangevers 184 t/m 191, bankrekeningnummer [nummer 4]): een transactieoverzicht van de betreffende rekening ten name van [verdachte], [adres 1](pgs. 3950-3952);

- ( Attijariwafa bank 1 u, aangevers 192 t/m 213, bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 5]): een transactieoverzicht van de betreffende rekening ten name van Monsieur [verdachte], [adres 1] (pgs. 3968-3974);

- ( Chaabi Du bank 1 v, aangevers 214 t/m 222, bankrekeningnummer [nummer 6]): een transactieoverzicht van de betreffende rekening ten name van [verdachte](p. 4327) met een toelichting door de Cel voor Financiële Informatieverwerking dat de rekening is geopend door [verdachte] (p. 4326).

Met uitzondering van de BCP-bank en de Chaabi Du Maroc-bank is in de administratie van de genoemde banken als adres van de rekeninghouder opgenomen: [adres 1], zijnde het adres van hotel [naam 4]. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij in dat hotel heeft verbleven en dat hij daar bankstukken liet komen (p. 5 pv trz), Verder blijkt dat verdachte geen melding heeft gedaan van misbruik van die op zijn naam gestelde rekeningen of dat hij om een blokkade van die rekeningen heeft verzocht.

Uit de overgelegde transactieoverzichten van de genoemde bankrekeningen blijkt dat deze alle zijn gecrediteerd met stortingen van geldbedragen die verband houden met via Marktplaats.nl gevraagde of aangeboden goederen en via e-mailverkeer met aangevers tot stand gekomen contacten met respectievelijk:

aangever 7 met “[alias 7]”; aangevers 82 t/m 84, telkens met “[alias 38]“; aangevers 182 en 183 met “[alias 68]” en “[alias 81]”; aangevers 184 t/m 191, telkens met “[alias 69]”; aangevers 192 t/m 213, met “[alias 70]”, “[alias 73]”, “[alias 71]”, “[alias 74]”, “[alias 75]” respectievelijk “[alias 76]”, en aangevers 214 t/m 222, met “[alias 77]”, “[alias 78]” respectievelijk “[alias 79]”,

in welk mailverkeer deze “[alias 7]” en de andere tussen aanhalingstekens genoemde personen telkens het betreffende rekeningnummer aan de betrokken aangever hebben opgegeven. Het gebruik van de verschillende varianten op de naam [verdachte] past in de verklaring van verdachte ter zitting dat je een naam ook een ietsje kunt veranderen.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de enkele stelling dat anderen of een ander dan verdachte de genoemde, op zijn naam gestelde bankrekeningen, buiten het zicht van verdachte om, zou(den) hebben geopend en misbruikt niet aannemelijk. Deze stelling is op geen enkele wijze voldoende geconcretiseerd en verifieerbaar gemaakt, terwijl het dossier ook geen enkel aanknopingspunt inhoudt die deze stelling zou kunnen onderbouwen. De rechtbank verwerpt dat verweer.

In dit verband neemt de rechtbank in ogenschouw dat verdachte volgens de deskundigen van het PBC een persoon is die volhardt in zijn eigen mening en weigert zijn ongelijk aan te geven ook als uit verschillende bronnen het tegendeel blijkt. Als voorbeeld daarvan noemt de rechtbank de bevindingen uit de groepsobservatie over de uitbraakpoging van een groepsgenoot in het PBC. In tegenstelling tot de groepsleiders ontkende verdachte dat er na dit incident iemand van de leiding bij hem langs was geweest. Hij bleef ontkennen en toonde daarbij geen spoor van twijfel. Toen dit onderwerp nogmaals ter sprake kwam en groepsgenoten unaniem zeiden dat er wel degelijk een groepsleider bij de cellen langs was gegaan bleef hij volhouden dat er bij hem niemand was geweest (bron: p. 49 PBC-rapport).

In het PBC rapport wordt ook vermeld dat de heer [naam 5] destijds sociaal verpleegkundige de Riagg, begeleider van verdachte tijdens zijn verblijf bij de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW) van november 1991 tot juli 1996 en mevrouw [naam 6], destijds ambulant werker bij de RIBW en woonbegeleider van verdachte bij de RIBW aan PBC-medewerkers hebben verklaard dat verdachte met enige regelmaat onwaarheden vertelde en dat hij met een stalen gezicht volle leugens kon verspreiden (bron: pgs. 26 en 38 PBC-rapport).

De rechtbank heeft dit gedrag ook kunnen vaststellen tijdens de discussie over de datum van zijn aanhouding in België (bron: pv trz. p. 27).

Ook ziet de rechtbank in het dossier geen aanwijzing dat verdachte in deze gevallen met een ander of anderen heeft samengewerkt, in de zin van “medeplegen”.

De rechtbank leidt uit na te noemen bewijsmiddelen, in samenhang bezien met hetgeen hiervoor is overwogen, af dat het verdachte is geweest die de bankrekeningen bij de BCP bank, de Deutsche bank, de VDK bank, de Habib bank, de Attijariwafa bank, de Chaabi Du bank heeft geopend om daarop te kwader trouw betalingen te ontvangen wegens via Marktplaats.nl gevraagde dan wel aangeboden goederen.

De bankrekeningnummers [nummer 8] bij de Dexia bank (1 j) en [nummer 7] bij de ING bank (2) behoeven nadere bespreking, nu deze rekeningen zijn geopend respectievelijk door een persoon genaamd (of zich noemende) [naam 7] (p. 2098) en door [naam 8], wonende [adres 2]. (p. 6065-3).

In het navolgende komt de rechtbank ten aanzien van het ten laste gelegde onder feit 2 (aangever 223, bankrekening ING 8241) op basis van bewijsmiddelen die uitsluitend op dat feit betrekking hebben tot de conclusie dat dit feit ten laste van verdachte bewezen kan worden verklaard. De aard van de bewijsmiddelen met betrekking tot feit 2 heeft geen betrekking op de persoon of personen die betrokken is of zijn geweest bij het openen en/of gebruiken van de rekening bij de Dexia-bank, terwijl de bewezenverklaring van één feit waarbij verdachte met een medeplichtige heeft samengewerkt om de verweten oplichting te kunnen plegen, gelet op de verdere inhoud van het dossier niet een zodanige modus operandi oplevert dat deze kan dienen als basis voor het toepassen van schakelbewijs in de gevallen die betrekking hebben op de Dexia-rekening. Verdachte zal dan ook worden vrijgesproken van de onderdelen 85 tot en met 102 van feit 1.

Is sprake van oplichting als bedoeld in artikel 326 Sr?

De raadsman stelt zich op het standpunt dat in geen enkel geval sprake is van juridisch strafbare oplichting vanwege het telkens ontbreken van het oorzakelijk verband tussen het aanwenden van het bedrieglijk (oplichtings-)middel en het afgeven van geld door de aangevers, zulks te meer gelet op het feit dat er een bepaalde eigen zorgplicht aanwezig dient te zijn bij de personen die kaartjes of andere goederen kopen via een site als Marktplaats.nl. Hij heeft daartoe (met een beroep op na te noemen jurisprudentie) aangevoerd:

- dat verdachte niet meer heeft gedaan dan te kwader trouw betalingen ontvangen van de aangevers (rb Amsterdam, 30 november 2009);

- dat de enkele omstandigheid dat iemand zich in strijd met de waarheid voordoet als een bonafide koper die in staat en voornemens is de gekochte goederen bij aflevering daarvan te betalen niet het aannemen van een valse hoedanigheid oplevert in de zin van artikel 326 Sr (HR 15 december 1998, LJN ZD1177);

- dat het aangaan van een overeenkomst en vervolgens in gebreke blijven, terwijl verdachte al voorzag niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, niet het aannemen van een valse hoedanigheid noch een listige kunstgreep oplevert in de zin van artikel 326 Sr, omdat daarvoor bijkomende omstandigheden nodig zijn, zoals het in meerdere gevallen gebruik maken van een valse naam (rb Den Haag, 3 juli 2013, RBDHA:2013:8128);

- dat het zich voordoen als een bonafide verkoper in combinatie met het vragen om een vooruitbetaling niet het aannemen van een valse hoedanigheid noch listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels oplevert in de zin van artikel 326 Sr (gerechtshof Den Haag 29 augustus 2013, GHDHA:2013:3425);

- dat één enkele leugen onvoldoende is om een samenweefsel van verdichtsels aan te nemen, terwijl het enkele feit dat sprake is van meer dan één leugen niet zonder meer voldoende is om van een samenweefsel van verdichtsels te spreken, omdat het aankomt op de omstandigheden van het geval (AG Knigge in PHR:2013:964);

- dat uitlatingen c.q. toezeggingen door de verdachte na het moment van betaling buiten beschouwing dienen te blijven bij de beantwoording van vraag of het misdrijf oplichting bewezen kan worden verklaard (gerechtshof Den Haag 29 augustus 2013, GHDHA:2013:3425).

De rechtbank verwerpt dit verweer, onder verwijzing naar het oordeel van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch in een met deze casus vergelijkbare zaak (HSHE:2014:121).

Of bewezen kan worden dat verdachte zich heeft bediend van een valse hoedanigheid als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht en voorts of er een causaal verband is tussen het aanwenden van de valse hoedanigheid en de afgifte van geld door de aangevers, moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden in het concrete geval. In de onderhavige zaak acht de rechtbank de volgende feiten en omstandigheden van belang.

- Marktplaats.nl is een advertentiesite waar kopers en verkopers van nieuwe en tweedehands producten worden samengebracht. Als de koper en verkoper elkaar vinden, dan sluiten zij persoonlijk via de telefoon of per e-mail een overeenkomst, al dan niet buiten de site om;

- verdachte heeft verkoopadvertenties geplaatst op Marktplaats.nl of heeft gereageerd op verzoeken tot levering van goederen en hij heeft zodoende bezoekers van die website uitgenodigd om met hem in contact te treden teneinde een koopovereenkomst te sluiten;

- verdachte heeft toegangskaartjes en andere goederen voor gangbare prijzen aangeboden en zich daarbij gepresenteerd onder normale maar fictieve eigennamen (zelfs van eerder door hem te kwader trouw benaderde kopers van door hem niet te leveren goederen), daarbij gebruik makend van e-mailadressen die daarbij pasten;

- verdachte heeft meermaals voorgesteld, of ingestemd met betaling van slechts een deel van de verkoopprijs voorafgaand aan de verzending van de door hem aangeboden kaarten in plaats van vooruitbetaling van de gehele koopprijs;

- verdachte heeft aan potentiële kopers in strijd met de waarheid, en het kennelijke uitsluitende doel vertrouwen bij die kopers te wekken, door hem verzonnen verklaringen gegeven voor de omstandigheid dat hij gebruik maakte van een buitenlandse (Belgische) bankrekening;

- verdachte heeft aan potentiële kopers in strijd met de waarheid, en het kennelijk uitsluitende doel vertrouwen bij die kopers te wekken, door hem verzonnen redenen opgegeven waarom hij tot verkoop van de goederen overging;

- verdachte heeft via de e-mailadressen gecorrespondeerd met de potentiële kopers om tot overeenstemming te komen over de prijs die zou moeten worden betaald voor het door de verdachte te leveren goed;

- verdachte heeft in de onderhavige zaak in geen enkel geval de goederen geleverd, en

- verdachte heeft in meerdere gevallen gebruik gemaakt van een valse eigennaam.

Gelet op deze feiten en omstandigheden staat naar het oordeel van de rechtbank vast dat de verdachte zich valselijk heeft gepresenteerd als bonafide verkoper. Hij heeft op volstrekt onverdachte wijze goederen aangeboden en hij heeft door gebruikmaking van normale eigennamen - niet zijnde verdachtes werkelijke naam - en bijpassende e-mailadressen de indruk gewekt dat hij met open vizier handelde en traceerbaar was, hetgeen van belang is in geval van niet-nakoming. Kopers werden hierdoor bewogen een koopovereenkomst te sluiten en hun eigen verplichting – de betaling van de koopsom – na te komen. De verdachte heeft aldus op valse wijze gebruik gemaakt van het op Marktplaats.nl gangbare handelspatroon - naar men mag aannemen in elk geval voor de handel in niet al te bijzondere of dure producten - op basis van welk patroon de betrokken bezoekers van Marktplaats.nl mochten verwachten dat de verdachte de goederen voor de afgesproken prijs en op de afgesproken wijze zou leveren. In die verwachting hebben zij geld naar verdachte overgemaakt.

Uit de rechtspraak kan weliswaar worden afgeleid dat niet elke vorm van bewust oneerlijk zaken doen onder het strafrecht moet worden gebracht omdat in veel gevallen bij wanprestatie immers civielrechtelijke wegen open staan om nakoming af te dwingen of om schade te verhalen. Dit geldt echter niet als - zoals in het onderhavige geval - de oneerlijke verkoper door het aanwenden van een valse naam en adresgegevens zichzelf onvindbaar maakt voor zijn wederpartij, teneinde zich aan alle civiele verhaalsmogelijkheden te onttrekken.

De rechtbank verwerpt het verweer.

Is er voldoende wettig en overtuigend bewijs voor de ten laste gelegde feiten onder 1, onder aangiftenummers 7, 41, 52, 57, 78, 85-102, 121, 183 en 200 ?

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Ad 7:

Het verweer dat het feit niet bewezen kan worden omdat er geen algemeen transactie -overzicht is opgenomen van de betreffende rekening van de BCP-bank en evenmin een bankafschrift van aangeefster waarop de overboeking vermeld staat, wordt verworpen. Behalve de aangifte van [benadeelde 7], waarin aangeefster verklaart dat zij nagenoemd bedrag naar voornoemde rekening bij de BCP-bank heeft overgemaakt, bevat het dossier stukken betreffende het openen van de bankrekening door [verdachte]en de mailwisseling tussen [alias 7] en aangeefster over de betaling van

€ 156,00 voor de betreffende toegangskaarten (pgs. 170-173). Hiermee is naar het oordeel van de rechtbank aan het bewijsminimum voldaan.

Ad 41:

Uit de verklaring van verdachte ter zitting blijkt dat hij via de bank Caisse Dépargne de la Ville de Tournai personen heeft opgelicht. Daarnaast bevat het dossier de aangifte van [benadeelde 41] dat zij € 300,00 op die rekening heeft gestort ter betaling van twee tickets (p. 886). Genoemd bedrag is blijkens het door aangeefster overgelegde rekeningafschrift (p. 887) op rentedatum 26 april 2011 van die rekening afgeschreven en blijkens het overzicht van de belangrijkste debet- en creditverrichtingen op de bankrekening ten name van [verdachte] op die rekening bijgeschreven op 27 april 2011 (p. 732). Hiermee is voldaan aan het bewijsminimum. Het argument dat het bedrag van € 300,00 is afgeschreven van een rekening die niet op naam van aangeefster staat doet daar niet aan af. Evenmin is van belang dat aangeefster in haar aangifte over een andere datum van betaling spreekt. Het is algemeen bekend dat banken transacties op rentedata boeken. Het verweer wordt verworpen.

Ad 52:

Het verweer dat het feit niet bewezen kan worden omdat er geen algemeen transactie -overzicht is opgenomen van de betreffende rekening van de CBC-bank en evenmin een bankafschrift van aangever waarop de overboeking vermeld staat, wordt verworpen.

Uit de verklaring van verdachte ter zitting blijkt dat hij via de CBC-bank personen heeft opgelicht. Naast de aangifte van [benadeelde 52] waarin hij verklaart dat hij € 231,00

heeft overgemaakt op die bankrekening (pgs. 1012-1013) bevat het dossier stukken betreffende de mailwisseling tussen “[alias 19]” en aangeefster over de betaling van € 231,00 voor de betreffende toegangskaarten (pgs. 1018-1019). Hiermee is aan het bewijsminimum voldaan.

Ad 57:

Het verweer dat het feit niet bewezen kan worden omdat er geen algemeen transactie -overzicht is opgenomen van de betreffende rekening van de Centea-bank en evenmin een bankafschrift van aangever waarop de overboeking vermeld staat, wordt verworpen.

Uit de verklaring van verdachte ter zitting blijkt dat hij via de Centea bank personen heeft opgelicht. Naast de aangifte van [benadeelde 57] waarin zij verklaart dat zij € 46,00 heeft overgemaakt op die bankrekening (pgs. 1161-1162) bevat het dossier stukken betreffende de mailwisseling tussen “[alias 69]” over de betaling van € 46,00 voor de betreffende toegangskaarten (pgs. 1177-1178). Hiermee is aan het bewijsminimum voldaan.

Ad 78:

Het verweer dat niet bewezen kan worden dat aangeefster[benadeelde 78] geld heeft overgemaakt op de bankrekening bij Delta-Lloyd wordt verworpen. Blijkens het overzicht van de belangrijkste debet- en creditverrichtingen op de betreffende bankrekening ten name van [verdachte] (p. 1459) blijkt dat dit bedrag op 5 januari 2010 op die rekening is bijgeschreven (p. 1451).

Ad 85 tot en met 102:

Met betrekking tot deze feiten is de rechtbank van oordeel dat het dossier onvoldoende bewijsmiddelen bevat om tot een bewezen verklaring te komen. Verdachte zal daarom van deze onderdelen van feit 1 worden vrijgesproken.

Ad 121:

Het verweer dat het feit niet bewezen kan worden omdat de beweerdelijke transactie niet is vermeld op het algemeen transactieoverzicht van de betreffende rekening van de Fortuneo-bank en evenmin een bankafschrift van aangeefster waarop de overboeking vermeld staat, wordt verworpen. Uit de verklaring van verdachte bij de Belgische politie (p.4782 ) blijkt dat hij via de Fortuneo-bank personen heeft opgelicht. Aangeefster [benadeelde 121] verklaart in haar aangifte niet alleen dat zij een bedrag van € 40,00 heeft overgemaakt op die bankrekening (pgs. 2494 tot en met 2500), maar ook over het e-mailverkeer dat heeft plaatsgevonden.

Ad 183:

Het verweer dat het feit niet bewezen kan worden omdat de beweerdelijke transactie niet is vermeld op het algemeen transactieoverzicht van de betreffende rekening van de VDK-bank en evenmin een bankafschrift van aangever waarop de overboeking vermeld staat, wordt verworpen. Uit de verklaring van verdachte ter zitting blijkt dat hij in het geval van aangever [benadeelde 183] heeft erkend dat hij de naam “[alias 81]” heeft gebruikt (pv. trz. p. 33) Aangever [benadeelde 183] verklaart in zijn aangifte dat hij een bedrag van

€ 80,00 heeft overmaakt op die bankrekening (pgs. 3829 t/m 3831).

Ad 200:

Het verweer dat het feit niet bewezen kan worden omdat de beweerdelijke transactie niet is vermeld op het algemeen transactieoverzicht van de betreffende rekening van de Attijariwafa-bank en evenmin een bankafschrift van aangeefster waarop de overboeking vermeld staat, wordt verworpen. Naast de aangifte van [benadeelde 200] waarin zij verklaart dat zij een bedrag van € 100,00 heeft overgemaakt op die bankrekening (pgs. 4052 t/m 4054 en 4065 t/m 4066), bevat het dossier stukken betreffende de mailwisseling tussen “[alias 75]” en aangeefster over de betaling van € 100,00 voor de betreffende toegangskaarten (pgs. 4055 t/m 4056) en een betalingsbewijs van de betaling van

€ 100,00, verricht op 27 januari 2011 (p. 4057), terwijl het algemeen transactieoverzicht loopt tot 26 januari 2011 en de betaling van [benadeelde 200] daarop derhalve niet is vermeld.

Conclusie

De rechtbank komt, gelet op al het voorgaande, tot de conclusie dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte zich telkens door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde oplichtingen onder feit 1 met uitzondering van de aangiften 85 tot en met 102, en feit 2.

De rechtbank zal voor de redengevende feiten en omstandigheden voor het bewijs van die feiten volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als hierna is aangegeven, welke opgave telkens strekt in aanvulling op de in het voorgaande reeds opgesomde bewijsmiddelen, met name waar het gaat om de verklaringen van verdachte zoals afgelegd op een van de zittingsdagen.

De rechtbank heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte de onder onder feit 1, aangiften 85 tot en met 102 ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De afzonderlijke feiten (gerubriceerd per bankrekening)

Ten aanzien van de Argentabank, bankrekeningnummer [nummer 9], (1a, aangevers 1 t/m 3)
- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen1.

Aangever 1:

- [benadeelde 1], wonende te Assen, heeft verklaard dat zij in de periode 2 september 2009 tot en met 22 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor 13 bioscoopbonnen, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 1]” en dat zij een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die goederen, maar dat die goederen niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 1]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 1]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 1]” als zijn adres [adres 3] opgegeven en onder meer aangegeven dat het pakketje dat hij had opgestuurd was teruggekomen en dat hij het opnieuw had verstuurd.2

Aangever 2:

- [benadeelde 2], wonende te Stellendam, heeft verklaard dat zij in de periode van 8 september 2009 tot en met 28 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 2]” en dat zij een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vier van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 2]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 1]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 2]” als haar adres [adres 4] opgegeven en onder meer aangegeven dat ze in België werkzaam was en daarom een Belgisch rekeningnummer had.3

Aangever 3:

- [benadeelde 3], wonende te Heeze, heeft verklaard dat hij in de periode van 8 september 2009 tot en met 15 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor Burgers Zoo, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 3]” te Tilburg en dat hij een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van acht van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Aangever was op de aanbieding ingegaan vanwege de aantrekkelijke prijs maar ook vanwege de goede indruk die de advertentie had gemaakt. Genoemde “[alias 3]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 2]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 3]” als zijn adres [adres 3].4

Ten aanzien van de AXA bank, bankrekeningnummer [nummer 10], (1b, aangevers 4 tot en met 6)

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via de bankrekening gelden heeft ontvangen5.

Aangever 4:

- [benadeelde 4], wonende te Winterswijk, heeft verklaard dat zij in de periode van 23 augustus 2009 tot en met 1 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 4]” te Stedum en dat zij een bedrag van € 72,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van acht van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 4]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 3]. Tijdens dit contact heeft deze ‘[alias 4]’ als zijn adres [adres 5]opgegeven en onder meer aangegeven dat hij voor een Belgische werkgever werkt en daarom een Belgisch rekeningnummer heeft.6

Aangever 5:

- [aangever], wonende te Apeldoorn, heeft verklaard dat zij in de periode van 24 augustus 2009 tot en met 28 augustus 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor Walibi Flevo, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 5]” te Nieuweroord en dat zij een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vier van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 5]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het emailadres [e-mailadres 4].

Tijdens dit contact heeft deze “[alias 5]” als zijn adres [adres 6] opgegeven en onder meer aangegeven dat hij voor een Belgische werkgever werkt en daarom een Belgisch rekeningnummer heeft. Volgens aangeefster wekte hij hierdoor haar vertrouwen.7

Aangever 6:

- [benadeelde 6], wonende te Oosterhout, heeft verklaard dat zij in de periode van 24 augustus 2009 tot en met 5 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 6]” te Lageland en dat zij een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vier van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 6]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het emailadres

[e-mailadres 5]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 6]” als haar adres [adres 5] opgegeven en dat het normale volledige entreekaarten betreffen geldig tot 1 november.8

Ten aanzien van de BCP bank, bankrekeningnummer [nummer 1] (1c, aangever 7)

- Het door de Banque BCP te Brussel overgelegde contract inhoudende dat genoemde bankrekening op 22 april 2010 door [verdachte] is geopend.9

Aangever 7:

- [benadeelde 7], wonende te Oostburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 juni 2010 tot en met 29 juni 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 7]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 156,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 156,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 7]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 6]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 7]” als zijn adres [adres 7]opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 7]” waarin deze vraagt “te checken en opnieuw over te maken op naam van zijn vriendin [alias 82], “dat hij de kaarten in goed vertrouwen zou opsturen, aangetekend vanaf zijn werk” en “dat het allemaal wat langer zou kunnen duren in verband met een staking”.10

Ten aanzien van de BKCP Bank, bankrekeningnummer [nummer 11] (1d, aangevers 8 tot en met 24)

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen11.

Aangever 8:

- [benadeelde 8], wonende te Wirdum, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 november 2009 tot en met 18 november 2009 een oproep heeft geplaatst op internet waarin zij twee toegangskaarten voor Derek Ogilvie te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 8]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 75,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 8]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 7]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 8]” als zijn adres [adres 8] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 8]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten rij 5, stoel 26 en stoel 27, mooie plaatsen betreffen” en “dat hij een Belgische bankrekening heeft omdat hij in België woont.” Aangeefster heeft verklaard dat “ze het liefst de kaarten persoonlijk had opgehaald, maar aangezien de persoon in België woont ging dit niet.”12

Aangever 9:

[benadeelde 9], wonende te Apeldoorn, heeft verklaard dat zij in de periode van 24 november 2009 tot en met 9 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Markplaats.nl waarin zij vier concertkaartjes voor de Sjonnies te Hasselt te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 9]” door vier kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 100,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 9]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 8]. Tijdens dit contact heeft aangeefster aan deze “[alias 9]” gevraagd “waar ze vandaan komt, misschien kan ze de kaarten ophalen” en heeft deze “[alias 9]” als haar adres [adres 12] opgegeven. Aangeefster ontving verder onder meer e-mails van “[alias 9]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaarten aangetekend zal opsturen” en “dat ze een Belgische bankrekening heeft omdat ze in België woont.”13

Aangever 10:

- [benadeelde 10], wonende te Arnhem, heeft verklaard dat zij in de periode van 9 november 2009 tot en met 7 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaartjes voor het optreden van John Mayer te Londen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 10]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 150,--. Na onderhandelingen via e-mail hebben partijen een prijs van € 100,-- afgesproken. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 10]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 9] en via het telefoonnummer [nummer 42]. Tijdens het e-mailcontact heeft deze “[alias 10]” aangegeven dat bovengenoemde bankrekening op naam van [alias 11], adres[adres 10] stond. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 10]” waarin deze een trackingnummer doorgeeft en aangeeft “dat hij een Belgische bankrekening heeft omdat hij in België woont.” Aangeefster heeft over het trackingnummer verklaard dat dit nummer niet bestond en over het telefoongesprek dat de persoon met wie ze sprak betrouwbaar overkwam.14

Aangever 11:

- [benadeelde 11], wonende te Arnhem, heeft verklaard dat zij in de periode van 18 november 2009 tot en met 26 november 2009 een oproep heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaartjes voor The Swell Season te Amsterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 11], [adres 10]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd.15

Aangever 12:

- [benadeelde 12], wonende te Herwijnen, heeft verklaard dat zij in de periode van 26 november 2009 tot en met 11 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee concertkaartjes voor Boudewijn de Groot te Tiel te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 9]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 9]” heeft over de prijs en de levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 8]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 9]” als haar adres [adres 9]opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 9]” waarin deze aangeeft “dat ze een Belgische bankrekening heeft omdat ze in België woont.”16

Aangever 13:

- [benadeelde 13], wonende te Mijdrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 13 november 2009 tot en met 23 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Markplaats.nl waarin zij twee kaarten voor Theo Maassen te koop heeft gevraagd voor een bedrag van € 75,--. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 11]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 75,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 37,50 naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 11]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 10]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 11]” als zijn adres [adres 13] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 11]” waarin deze aangeeft “dat ze half half af kunnen spreken, 37,50 aanbetaling en de andere 37,50 bij ontvangst, dat is eerlijk en betrouwbaar voor beiden”, “dat hij de kaarten aangetekend zal opsturen” en “dat hij een Belgische bankrekening heeft omdat hij in België woont.”17

Aangever 14:

[benadeelde 14], wonende te Nieuwegein, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 november 2009 tot en met 27 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concert kaartjes voor Yann Tiersen in Tivoli te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 11]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 35,-- per kaartje. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 11] heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 10]. Genoemde “[alias 11]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 10]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 11]” als zijn adres[adres 8] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 11]” waarin deze aangeeft “dat hij een Belgische bankrekening heeft omdat hij in België woont.”18

Aangever 15:

- [benadeelde 15], wonende te ’s-Gravenhage, heeft verklaard dat zij in de periode van 28 november 2009 tot en met 8 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vijf concertkaartjes voor Anouk te Rotterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 9]” door vijf kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 45,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 225,-- naar genoemde rekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 9]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 8] en via sms-berichten met telefoonnummer [nummer 40]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 9]” als haar adres De [adres 9] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 9]” waarin deze aangeeft “dat hij een Belgische bankrekening heeft omdat hij in België woont.” Daarnaast ontving aangeefster onder meer de volgende sms-berichten: “Ze zullen morgen afgeleverd worden. Daar ben ik zeker van. Gr.”, “Heb ze aangetekend gedaan met 750 euro verzekeringswaarde. Ik heb gereclameerd dat ze alles uitbetalen”, “Prima als u eigen rechter speelt. Succes” en “U weet het toch zo goed? Nou dan succes. Doe wat je niet laten kunt het interesseert me geen scheet.”19

Aangever 16:

- [benadeelde 16], wonende te Berkel en Rodenrijs, heeft verklaard dat hij in de periode van 4 november 2009 tot en met 21 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaartjes voor Theo Maassen te Rotterdam koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 8]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 75,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 37,50 naar genoemde rekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van die kaartjes , maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 8]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 7]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 8]” als zijn adres [adres 8] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 8]” waarin deze, na een vraag van aangever waar hij de kaartjes kan ophalen, aangeeft: “kan het ook opsturen? Hoef je ook niet te reizen. Ik stel dan voor 37,50 de helft aan te betalen en de resterende 37,50 bij ontvangst” en op de vraag van aangever of hij wel te vertrouwen is: “Hoe kan ik er vanuit gaan dat jij te vertrouwen bent? Juist kwestie van vertrouwen, daarom helft helft allebei happy", waarop aangever akkoord is gegaan.20

Aangever 17:

- [benadeelde 17], wonende te Dordrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 28 november 2009 tot en met 3 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Time Warp te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 9]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 40,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 160,-- naar genoemde rekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 9]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 8]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 9]” als haar adres [adres 9] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 9]” waarin deze aangeeft “dat zij de kaarten aangetekend zal opsturen en tevens de zending zal laten verzekeren” en “dat zij een Belgische bankrekening heeft omdat zij in België woont.”21

Aangever 18:

- [benadeelde 18], wonende te Kamperland, heeft verklaard dat hij in de periode van 18 november 2009 tot en met 5 december 2009 een oproep heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee concertkaartjes voor Rammstein te Arnhem te koop heeft gevraagd. Op deze oproep werd gereageerd door “[alias 11]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 52,50 per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 105,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 11]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 10]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 11]” als zijn telefoonnummer [nummer 24] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 11]” waarin deze aangeeft dat “hij na betaling de entreebewijzen aangetekend op zou sturen, dat hij in de financiële wereld zit, Nederlander is en in België woont”.22

Aangever 19:

- [benadeelde 19], wonende te Eindhoven, heeft verklaard dat hij in de periode van 3 november 2009 tot en met 14 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaartjes voor Muse te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 8]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 40,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van

€ 40,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 8]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 7]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 8]” als zijn adres [adres 10] opgegeven.23

Aangever 20:

- [benadeelde 20], wonende te Oosterhout, heeft verklaard dat zij in de periode van 28 november 2009 tot en met 11 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaartjes voor Time Warp te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 9]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 40,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 9]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 8]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 9]” als haar adres [adres 9] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 9]” waarin deze aangeeft “dat ze Hollanders zijn die in Brussel en omgeving werken”.24

Aangever 21:

- [benadeelde 21], wonende te Uden, heeft verklaard dat hij in de periode van 12 november 2009 tot en met 22 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaartjes voor John Mayer te Londen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 11]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 130,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van

€ 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van één van die kaartjes, maar dat kaartje is niet geleverd. Genoemde “[alias 11]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 10]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 11]” als zijn adres [adres 10] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 11]” waarin deze, na een verzoek van aangever een foto van het kaartje op te sturen, aangeeft “dat hij eerlijk gezegd niet zou weten hoe hij een kaartje in de e-mail krijgt” en “dat hij wel kan faxen, niet fotograferen” en verder geeft hij aan “dat het een normaal kaartje is, verkregen bij een origineel ticketbureau, waar een vriend van hem werkt”.25

Aangever 22:

- [benadeelde 22], wonende te Uden, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 november 2009 tot en met 11 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vijf kaartjes voor Jeff Dunham te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 12]” door vijf kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van vijf van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 12]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 11]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 12]” als zijn/haar adres [adres 8] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 12]” waarin deze, na een vraag van aangever waar ze de kaarten op kan halen, “dat een aanbetaling ook voldoende is om aangetekend op te sturen” en “dat hij/zij een Belgische bankrekening heeft omdat hij/zij in België woont”.26

Aangever 23:

- [benadeelde 23], wonende te Eindhoven, heeft verklaard dat zij in de periode van 7 november 2009 tot en met 9 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaartjes voor de musical Mama Mia te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 13]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 70,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 35,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 13]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 12]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 13]” als haar adres [adres 8]opgegeven. Aangeefster heeft verklaard dat zij onder meer e-mails van “[alias 13]” heeft ontvangen, waarin deze aangeeft “dat ze de helft vooraf kon overmaken en de rest bij ontvangst van de kaarten” en op de vraag van aangeefster of ze een foto van de kaartjes op kon sturen, heeft geantwoord “dat ze niet zou weten hoe ze een foto op internet kon plaatsen en dat ze geen scan had”, “dat ze de kaartjes aangetekend via haar werk zou kunnen versturen”.27

Aangever 24:

- [benadeelde 24], wonende te Veldhoven, heeft verklaard dat zij in de periode van 25 november 2009 tot en met 11 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vier kaartjes voor een optreden van Tineke Schouten te Heerlen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 9]” door vier kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 130,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 130,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 9]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 8]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 9]” als haar adres [adres 9]. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 9]” waarin deze aangeeft “dat het plaatsen op 5e rij in de zaal naast elkaar zijn“ en “dat zij een Belgische bankrekening heeft omdat zij in België woont.”28 Voor zover aangeefster per abuis nogmaals € 130,-- aan verdachte heeft overgemaakt, stelt de rechtbank vast dat deze vergissing naar zijn aard niet aan enig handelen van verdachte kan worden geweten, zodat de bewezenverklaring beperkt blijft tot voornoemde eerste betaling van € 130,--.

Ten aanzien van de bank Caisse Dépargne de la Ville de Tournai, bankrekeningnummer [nummer 12] (1e, aangevers 25 tot en met 51)

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen29.

Aangever 25:

- [benadeelde 25], wonende te Leeuwarden, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 juni 2011 tot en met 30 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie kaartjes voor de Opwekking conferentie te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 14]” door kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 53,50 per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 25,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van één van die kaartjes, maar dit kaartje is nooit geleverd. Genoemde “[alias 14]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 13]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 14]” als haar adres [adres 11] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 14]” waarin deze aangeeft “dat ze niks gaat opsturen zonder enige zekerheid” en “dat ze Belgische bankgegevens heeft omdat zij in België woont.”30

Aangever 26:

- [benadeelde 26], wonende te Boxtel, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 april 2011 tot en met 31 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij tickets voor Roland Garros te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door tickets te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 300,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van een aantal tickets, maar die tickets zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 15]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15]” als haar adres [adres 14] opgegeven.31

Aangever 27:

- [benadeelde 27], wonende te Utrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 8 juni 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Concert at Sea te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 14]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van een aantal kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 14]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 13]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 14]” als haar adres [adres 11] opgegeven. Aangeefster heeft verklaard dat zij onder meer e-mails van “[alias 14]” heeft ontvangen, waarin deze aangeeft “dat ze zelf niet kon, omdat ze twee weken naar Bali ging” en voorstelt “dat ze eerst de helft zou betalen.” Verder heeft aangeefster verklaard dat ze via facebook werd aangesproken door een vrouw die haar vertelde dat ze was opgelicht door een mevrouw met hetzelfde adres als “[alias 14]” maar met de naam van aangeefster. Het blijkt dat ze heel veel mensen heeft opgelicht onder de naam van aangeefster, waardoor haar naam schade heeft opgelopen.32

Aangever 28

- [benadeelde 28], althans [naam 1], wonende te Geldermalsen, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 mei 2011 tot en met 2 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor Walibi te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 16]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 35,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 17,50 naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 16]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 14]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 16]” als haar adres [adres 15] opgegeven.33

Aangever 29

- [benadeelde 29], althans [naam 2], wonende te Hengelo, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 mei 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Fantasialand te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 17]” door zes kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 17]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 16]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 17]” als haar adres[adres 14] opgegeven.34

Aangever 30

- [benadeelde 30], wonende te Waddinxveen, heeft verklaard dat hij in de periode van 8 april 2011 tot en met 29 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaarten voor Zucchero te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 214,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 214,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 15]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15]” als haar adres [adres 14] opgegeven. Aangever ontving onder meer een e-mail waarin “[alias 15] aangeeft “dat de bankgegevens Belgisch zijn omdat ze in België wonen”.35

Aangever 31:

- [benadeelde 31], wonende te Utrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 11 april 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Marco Borsato te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 150,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van drie van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 15] en via het telefoonnummer [nummer 26]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15]” als haar adres[adres 14] opgegeven en onder meer aangegeven “dat de kaartjes verstuurd waren, maar dat het aan de post lag”.36

Aangever 32:

- [benadeelde 32], wonende te Amersfoort, heeft verklaard dat hij in de periode van 16 mei 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaats op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor de Arctic Monkeys in Paradiso te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 18]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 85,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 85,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 18]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 17]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 18]” als haar adres [adres 16] opgegeven.37

Aangever 33:

- [benadeelde 33], wonende te Haarlem, heeft verklaard dat hij in de periode van 30 mei 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor het festival Fusion in Duitsland te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 16]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 160,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 16]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 14] . Tijdens dit contact heeft deze “[alias 16]” als haar adres [adres 11] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van deze “[alias 16]” waarin zij een track and trace nummer aangeeft en aangeeft dat haar bankgegevens Belgisch zijn in verband met haar woonplaats”.38

Aangever 34:

- [benadeelde 34], wonende te Wamel, heeft verklaard dat hij in de periode van 3 mei 2011 tot en met 28 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij één ticket voor een optreden van de Toppers te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 17]” door een ticket te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van dat ticket, maar dit ticket is niet geleverd. Genoemde “[alias 17]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 16]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 17]” als haar adres [adres 17] opgegeven en als haar telefoonnummer [nummer 27] . Aangever heeft verklaard dat dit telefoonnummer niet werkte.39

Aangever 35:

- [benadeelde 35], wonende te Moerstraten, heeft verklaard dat hij in de periode van 24 juni 2011 tot en met 28 juli 2014 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vier kaarten voor een concert van de Red Hot Chili Peppers te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 20]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,-- per stuk plus een bedrag van

€ 7,-- voor de verzendkosten. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 247,-- (en vervolgens ook het oorspronkelijk overeengekomen voorschot, te weten een bedrag van € 127,--) naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 20]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 19]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 20]” als haar adres [adres 18] opgegeven.40 Voor zover aangeefster per abuis nogmaals € 127,-- aan verdachte heeft overgemaakt, stelt de rechtbank vast dat deze vergissing naar zijn aard niet aan enig handelen van verdachte kan worden geweten, zodat de bewezenverklaring beperkt blijft tot voornoemde eerste betaling van € 247,--.

Aangever 36:

- [benadeelde 36], wonende te Ottersum, heeft verklaard dat zij in de periode van 10 mei 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee festivalkaarten voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 17]” door twee dagkaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 152,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 152,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 17]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 16]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 17]” als haar adres [adres 19] en als haar telefoonnummer [nummer 28] opgegeven.41

Aangever 37:

- [benadeelde 37], wonende te Hoeven, heeft verklaard dat hij in de periode van 20 april 2011 tot en met 7 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaarten voor Guus Meeuwis te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 227,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van een aantal van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 15] en tevens telefonisch contact gehad via het telefoonnummer [nummer 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15]” als haar adres[adres 14] opgegeven en aangegeven “dat de kaarten aangetekend zouden worden verstuurd”.42

Aangever 38:

- [benadeelde 38], wonende te Sittard, heeft verklaard dat hij in de periode van 7 juni 2011 tot en met 5 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst waarin hij vier toegangskaarten voor Solar te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 14]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als voorschot op de aankoop van een aantal van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 14]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 13]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 14]” als haar adres [adres 20] en als telefoonnummer [nummer 29] opgegeven. Aangever heeft verklaard dat er jongens naar genoemd adres zijn gereden om de kaarten op te halen en het restant van het afgesproken bedrag te betalen, maar dat de bewoonster van dit adres van niets wist. Hierop is door een van de jongens het genoemde telefoonnummer gebeld, waarop hij “[alias 83]” heeft gesproken. Met deze “[alias 83]” is een nieuwe afspraak gemaakt, maar deze afspraak heeft aangever niet afgewacht nadat hij via internet had ontdekt dat het telefoonnummer en rekeningnummer al bekend waren in verband met internetoplichting. Hierop heeft aangever deze “[alias 83]” nogmaals gebeld en hij was volgens aangever “duidelijk Nederlands en geen Belg” en “verbrak de verbinding na confrontatie met het feit.”43

Aangever 39:

- [benadeelde 39], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 23 april 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij cadeaubonnen van Arke te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door een cadeaubon te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 300,- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die cadeaubon, maar die bon is nooit geleverd. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mail adres [e-mailadres 15]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15]” als haar adres [adres 14] en als haar telefoonnummer [nummer 25] opgegeven.44

Aangever 40:

- [benadeelde 40], wonende te Oirschot, heeft verklaard dat haar dochter in de periode van 9 mei 2011 tot en met 5 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Lord of the Rings te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 17]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 138,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn nooit geleverd. Genoemde “[alias 17]” heeft over de prijs en levering van die goederen met (de dochter van) aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 16]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 17]” als haar adres [adres 22] opgegeven.45

Aangever 41:

- [benadeelde 41], wonende te Arnhem heeft verklaard dat zij in de periode van 23 april 2011 tot en met 29 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij tickets voor Roland Garros te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 150,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 300,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van de kaarten met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 15]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15]” als haar adres [adres 14] en als telefoonnummer [nummer 27] opgegeven. Aangeefster kon de kaarten ophalen in België, maar dit vond ze te ver.46

Aangever 42:

- [benadeelde 42], wonende te ’s-Gravenzande, heeft verklaard dat zij in de periode van 12 juni 2011 tot en met 3 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor Soldaat van Oranje te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 84]” (= naam aangeefster 27) door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 84]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 18]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 84]” als haar adres [adres 11] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer een e-mail van deze “[alias 84]” waarin zij een track and trace code opgeeft.47

Aangever 43:

- [benadeelde 43], wonende te Groningen, heeft verklaard dat zij in de periode van 30 juni 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor de Szigettrein te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 20]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 150,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 20]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 19]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 20]” als haar adres [adres 21] opgegeven.48

Aangever 44:

- [benadeelde 44], wonende te Sittard, heeft verklaard dat zij in de periode van 3 mei 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij een toegangskaart voor Pinkpop te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 17]” door een kaart te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 85,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 17]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 16]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 17]” als haar adres [adres 22] opgegeven.49

Aangever 45:

- [benadeelde 45], wonende te Groningen, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 juni 2011 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij een festivalticket voor Fusion te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 84]” (= naam aangeefster 27) door een ticket te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 85,-- overgemaakt naar bovengenoemde bankrekening voor de aankoop van dat ticket, maar dat ticket is niet geleverd. Genoemde “[alias 84]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 18]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 84]” als haar adres [adres 11] en als telefoonnummer [nummer 30] opgegeven. Aangeefster kreeg toen ze genoemd telefoonnummer belde ene “[alias 21]” aan de lijn die bleef volhouden dat hij het ticket had verstuurd. Aangeefster is nadat ze zich heeft aangemeld op het forum van www.opgelichtopinternet.nl meerdere malen gebeld en heeft naast een voicemail bericht ook een sms-bericht van genoemd telefoonnummer ontvangen met daarin de tekst “Hahahaha. Je bent erachter.”50

Aangever 46:

- [benadeelde 46], wonende te Bergeijk, heeft verklaard dat zij in de periode van 16 mei 2011 tot en met 6 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij tickets voor Pukkelpop te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 18]” door tickets te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 82,50 naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van twee tickets, maar die tickets zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 18]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 17]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 18]” als haar adres [adres 89] en als telefoonnummer [nummer 29] opgegeven. Aangeefster heeft enkel telefonisch contact gehad met een man, die zich voorstelde als partner van [alias 18]. De man “klonk betrouwbaar en had een aannemelijk verhaal waarom zij van hun kaarten af wilden. Hij kon direct aangeven dat aangetekend verzenden € 7,-- zou kosten en hoe geld naar het buitenland overgemaakt moest worden.”51

Aangever 47:

- [benadeelde 47], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 mei 2011 tot en met 12 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij pluskaarten voor Prince te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 16]” door tickets te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 85,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die tickets, aar die tickets zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 16]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 14]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 16]” als haar adres [adres 23] en als haar telefoonnummer [nummer 31] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van deze “[alias 16]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten aangetekend verstuurd zouden worden.” Aangeefster heeft telefonisch enkel contact gehad met “de man van [alias 16]” die telkens beweerde “dat zij op dat moment niet in de buurt was.”52

Aangever 48:

- [benadeelde 48], wonende te Voorburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 23 mei 2011 tot en met 22 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie kaarten voor Opwekking 2011 te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 22]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 175,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 22]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 20]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 22]” als haar adres [adres 23] en als haar telefoonnummer [nummer 33] opgegeven. Aangeefster heeft telefonisch enkel contact gehad met “de man van [alias 22]” die aangaf “dat hij ging verzenden met een track and trace nummer.”53

Aangever 49:

- [benadeelde 49], wonende te Zoetermeer, heeft verklaard dat zij in de periode van 20 juni 2011 tot en met 23 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vier kaarten voor Mary Poppins te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 84]” door die kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 125,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 125,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 84]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 18]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 84]” als haar adres [adres 11] opgegeven.54

Aangever 50:

- [benadeelde 50], wonende te Utrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 16 april 2011 tot en met 28 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Guus Meeuwis te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 15]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 15]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 15]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 15] “ als haar adres [adres 14] en als telefoonnummer [nummer 25] opgegeven. Aangeefster heeft telefonisch enkel contact gehad via genoemd telefoonnummer met een man.55

Aangever 51:

- [benadeelde 51], wonende te Heerhugowaard, heeft verklaard dat hij in de periode van 8 juni 2011 tot en met 30 augustus 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een toegangskaart voor de Arctic Monkeys te ruil heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 14]” door een kaart te koop te koop aan te bieden voor een bedrag van € 40,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 40,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van dat kaartje, maar dat kaartje is niet geleverd. Genoemde “[alias 14]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 13]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 14]” als haar adres [adres 11] opgegeven.56

Ten aanzien van de CBC-bank, bankrekeningnummer [nummer 13](1f, aangevers 52 en 53)

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen57.

Aangever 52:

- [benadeelde 52], wonende te Velsen-Noord, heeft verklaard dat zij in de periode van 15 februari 2010 tot en met 23 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij vier kaarten voor het WK Allround schaatsen te Heerenveen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 19]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor de kostprijs van € 56,-- per kaart plus een bedrag van € 7,-- voor de verzendkosten. Hierop heeft aangever een bedrag van € 231,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 19]” heeft over de prijs en levering van die goederen contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 21] en via het telefoonnummer [nummer 32]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 19]” als haar adres [adres 24] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer een e-mail van “[alias 19]” waarin deze aangeeft “de kaarten aangetekend te versturen”58

Aangever 53:

- [benadeelde 53], wonende te Tilburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 16 februari 2010 tot en met 20 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee of vier kaarten voor het optreden van Jochem Meijer in Rotterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 19]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 100,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 19]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 21]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 19]” als haar adres [adres 24] opgegeven.59

Ten aanzien van de CENTEA-bank, bankrekeningnummer [nummer 14] (1g, aangevers 54 tot en met 64).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen60.

Aangever 54:

- [benadeelde 54], wonende te Easterein, heeft verklaard dat hij in de periode van 11 mei 2009 tot en met 14 mei 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor een tegoedbon van D-reizen ter waarden van € 1000,--, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 23] en dat hij een bedrag van € 600,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die tegoedbon, maar dat die tegoedbon niet is geleverd. Genoemde “[alias 23]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 22]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 23]” als adres [adres 25] opgegeven en onder meer dezelfde tegoedbon aangeboden onder de naam “[naam 9].” Deze “[naam 9]” heeft als haar telefoonnummer [nummer 34] opgegeven. Nadat aangever via de bank van “[alias 23]” erachter was gekomen dat bovengenoemde bankrekening op naam van “[verdachte], [adres 26]” stond, heeft hij laatstgenoemd telefoonnummer gebeld en kreeg hij direct vanaf het Belgische nummer [nummer 35] een sms-bericht. Hierop is een sms-conversatie gevold waarin “[naam 9]” onder meer de volgende sms-berichten heeft verstuurd “ heb contact gehad met mijn zus en het uerteld van jou bedreiging. Ik heb ons telefoongesprek

opgenomen ik werk bij de politie je hebt groot probleem”, “Ik heb gehoord van mijn broer dat u hem bedreigd heeft. Hij heeft aangifte gedaan u bent dom. [naam 9].”, “Zijn aangifte staat is al gedaan. Heeft opname gedaan. Niemand kan ongestraft bedreigen. U weet niet wat u doet. Dom!” en “Zoals ik heb gehoord. Gaat u een aantal dagen cel kosten. Wat u heeft gedaan is een kwalijke zaak. [naam 9].”61

Aangever 55:

- [benadeelde 55], wonende te Hollandscheveld, heeft verklaard dat hij in de periode van 3 juni 2009 tot en met 11 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor een KLM-voucher ter waarde van € 800,-- en een reischeque van D-reizen ter waarde van € 750,--, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 24]” en dat hij een bedrag van € 435,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van dat voucher en die reischeque, maar dat dit voucher en deze reischeque niet zijn geleverd. “[alias 24]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 23]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 24]” als zijn adres [adres 26] en als zijn telefoonnummer [nummer 41] opgegeven en onder meer aangegeven “dat als hij de helft aanbetaalt, hij het aangetekend op zal sturen”.62 Ter zitting heeft verdachte verklaard zich te herinneren dat het bij onder meer [benadeelde 55] was misgegaan, terwijl uit de verdere uitleg – zoals in het voorgaande ook is overwogen – blijkt dat verdachte daarmee bedoelde dat er dan sprake was van door hem gepleegde oplichting. De rechtbank stelt in dit verband nog vast dat het bij deze aangifte behorende nummer 55 in de tenlastelegging ten onrechte is opgenomen achter de valse naam [alias 25] in plaats van de eveneens in de tenlastelegging opgenomen valse naam [alias 32] die door verdachte in relatie tot de onderhavige bankrekening bij aangever nummer 60 en in het verkeer met aangever daadwerkelijk is gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat hierbij in de tenlastelegging sprake is van een kennelijke verschrijving die zij zal verbeteren, nu verdachte hierdoor niet in zijn belangen is geschaad.

Aangever 56:

- [benadeelde 56], wonende te Zwolle, heeft verklaard dat hij in de periode van 7 juni 2009 tot en met 25 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor vier toegangskaarten voor de Efteling voor een bedrag van € 55,--, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 25]” en dat hij een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 25]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 24]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 25]” als zijn adres [adres 26] opgegeven en onder meer aangegeven “dat de kaartjes vrije toegang geven” en “dat de kaartjes over zijn van een personeelsuitje”.63

Aangever 57:

- [benadeelde 57], wonende te Tiel, heeft verklaard dat zij in de periode van 13 mei 2009 tot en met 16 mei 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor vier toegangskaarten voor Burgers Zoo te Arnhem, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 26]” en dat zij een bedrag van € 35,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt ten name van “[alias 26]” voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 26]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 22]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 26]” als haar adres[adres 25] opgegeven en onder meer aangegeven “dat ze de kaarten kan opsturen maar dan wil ze wel een bankbetaling zodat ze zeker weet haar mijn oma haar geld krijgt” en “dat verzendkosten niet nodig zijn, omdat ze het verstuurt van haar bedrijf in Nederland waar ze werkt”.64

Aangever 58:

- [benadeelde 58], wonende te Den Helder, heeft verklaard dat zij in de periode van 7 mei 2009 tot en met 30 mei 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor een reischeque van Toerkoop reisbureau ter waarde van € 1000,-- en op een advertentie met een aanbieding voor een NS internationaal cheque ter waarde van € 250,--, beiden geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder [alias 27]” en dat zij een bedrag van € 520,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt ten name van “[alias 27]” voor de aankoop van die beide cheques, maar dat deze cheques niet zijn geleverd. “[alias 27] heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 22]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 27]” als haar adres [adres 27] en als haar telefoonnummers [nummer 36], [nummer 37] en [nummer 38] opgegeven en onder meer aangegeven “dat de cheque geldig is in heel 2009 en in een keer geboekt moet worden.” Na herhaalde navraag ontving aangeefster agressieve sms-berichten waarin zij werd beschuldigd van oplichting en seksueel getinte sms-berichten.”65

Aangever 59:

- [benadeelde 59], wonende te Pijnacker, heeft verklaard dat zij in de periode van 29 mei 2009 tot en met 2 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor een D-reizen vakantiecheque ter waarde van € 1000,--, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 28]” en dat zij een bedrag van € 200,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van deze cheque, maar dat deze cheque niet is geleverd. “[alias 28]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via e-mail en telefoon. Tijdens dit contact heeft “[alias 28]” als zijn adres [adres 32] en als zijn telefoonnummer [nummer 34] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij de cheque zou komen brengen bij haar woonadres”.66

Aangever 60:

- [benadeelde 60], wonende te ’s-Gravenhage, heeft verklaard dat hij in de periode van 2 juni 2009 tot en met 9 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor een waardebon van de KLM ter waarde van € 500,-, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder "[alias 24]” en op een aanbieding voor een waardebon van D-reizen ter waarde van € 750,--, aangeboden via e-mail, en dat hij een bedrag van € 430,-- en € 275,--naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van beide bonnen, maar dat die bonnen niet zijn geleverd. “[alias 24]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 23]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 24]” als zijn adres [adres 26] en als zijn telefoonnummer [nummer 41] opgegeven en op de vraag van aangever welk soort voucher de bon van KLM betreft onder meer aangegeven “dat de waardebon van KLM een TCV betreft” en op de vraag van aangever of de cheque van D-reizen vrij overdraagbaar is “dat de D-reizen cheque vrij overdraagbaar is en in heel 2009 is in te leveren bij alle 175 winkels van D-reizen”. Daarnaast heeft aangever een e-mail ontvangen van “[alias 24]” met een tracking nummer wat volgens aangever niet bleek te kloppen.67

Tevens heeft aangever verklaard dat hij een sms bericht heeft ontvangen waarin staat: “Je hebt mijn gegevens verspreid. Bankgegevens kenbaar gemaakt. Ik ga

schadeclaim eisen van tienduizend euro.”68

Aangever 61:

- [benadeelde 61], wonende te Bergen op Zoom, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 mei 2009 tot en met 10 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie voor een D-reizen vakantie cheque ter waarde van € 1000,--, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 27]” en dat zij een bedrag van € 539,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die cheque, maar dat die cheque niet is geleverd. “[alias 27]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 22]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 27]” als haar woonplaats Aartselaar te België en als telefoonnummer [nummer 39] opgegeven en onder meer aangegeven “ik hoor het graag, omdat er veel mensen interesse tonen in de cheque” en “dat zij de cheque aangetekend kan versturen.”69

Aangever 62:

- [benadeelde 62], wonende te Tilburg, heeft verklaard dat hij in de periode van 8 juni 2009 tot en met 16 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie voor NS Hi speed tegoedbonnen ter waarde van € 150,--, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 28]” en dat hij een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die bonnen, maar dat die bonnen niet zijn geleverd. “[alias 28]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 25]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 28]” als zijn adres [adres 32] opgegeven en onder meer aangegeven “dat de bonnen geldig zijn voor alle NS internationaal tickets en in heel 2009” en “dat hij de bonnen aangetekend zal verzenden.”70

Aangever 63:

- [benadeelde 63], wonende te Rijen, heeft verklaard dat hij in de periode van 14 mei 2009 tot en met 25 mei 2009 heeft gereageerd op een advertentie voor een D-reizen cheque ter waarde van € 1000,--, geplaatst op Marktplaats.nl door adverteerder “[naam 10]” en dat hij een bedrag van € 310,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die cheque, maar die cheque is niet geleverd. “[naam 9]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 22]. Tijdens dit contact heeft deze “[naam 9]” als haar telefoonnummer [nummer 40] opgegeven en onder meer aangegeven “dat zij een geschil had gehad met D-Reizen en daarom de cheque als compensatie had gekregen, dat hij nog heel 2009 geldig was, dat zij de cheque verkopen omdat zij al vier weken naar Cuba was geweest en dat zij inmiddels al een bod had liggen van 600,-- euro” en “dat het niet mogelijk was de cheque te komen ophalen, omdat zij doordeweeks in Luxemburg zou werken, en in het weekend in Ingelmunster tegen de Franse grens.” Aangever heeft via genoemd telefoonnummer sms-berichten ontvangen waarin onder meer stond: “oproep gemist, zat op de wc hahaha” en “Beste heer [benadeelde 63]. U heeft aangaande de d reizen cheque verzuimd de rest te betalen. Morgenochtend zal n deurwaarder ingeschakeld worden. Mvrgr”.71

Aangever 64:

- [benadeelde 64], wonende te Beverwijk, heeft verklaard dat hij in de periode van 23 mei 2009 tot en met 12 juni 2009 heeft gereageerd op een advertentie voor een Neckermann reischeque ter waarde van € 750,--, geplaatst op Marktplaats.nl door adverteerder “[alias 29]” en dat hij een bedrag van € 500,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die cheque, maar die cheque is niet geleverd. “[alias 29]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 26] en “[alias 29]” heeft met aangever telefonisch contact gehad via het telefoonnummer [nummer 36]. Tijdens dit contact hebben[alias 29] als hun adres [adres 29] opgegeven en onder meer aangegeven “dat de cheque via aangetekende post zou worden opgestuurd met een zogenaamd trackingnummer”. “[alias 29]” heeft via de telefoon tegen aangever gezegd “dat hij een advocaat had ingezet tegen de site www.opgelichtopinternet.n1 en dat als hij aangifte zou doen dit een valse aangifte zou zijn en hij dan van zijn werk zou worden gehaald”.72

Ten aanzien van de Delta-Lloyd bank, bankrekeningnummer [nummer 15] (1h, aangevers 65 tot en met 81).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen73

Aangever 65:

- [benadeelde 65], wonende te Groningen, heeft verklaard dat zij in de periode van 29 november 2009 tot en met 24 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor het Eurosonic festival te Groningen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 30]” door kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 90,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 30]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 30]” als haar adres [adres 30] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 30]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten in Brussel op te halen waren in Brussel of anders verstuurd moesten worden.”74

Aangever 66

- [benadeelde 66][benadeelde 66][benadeelde 66], wonende te Groningen, heeft verklaard dat hij in de periode van 2 december 2009 tot en met 2 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een kaarten voor het Eurosonic festival te Groningen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 30]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 120,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 30]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 30]” als haar adres [adres 30] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 30]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten opgehaald kunnen worden in Brussel” , “dat ze naar Londen zou gaan voor haar werk”, “dat onder rembours versturen vanuit België naar Nederland niet kan, maar dat ze wel aangetekend zou kunnen versturen” en “dat hij wellicht 50% kan aanbetalen en het restant bij ontvangst”.75

Aangever 67:

- [benadeelde 67], wonende te Groningen, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 december 2009 tot en met 15 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor het Eurosonic festival te Groningen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 30]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 180,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 30]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 30]” als haar adres [adres 30] opgegeven.76

Aangever 68:

- [benadeelde 68], wonende te Zwolle, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 januari 2010 tot en met 3 februari 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor kaarten voor een optreden van de Toppers, geplaatst op Marktplaats.nl door adverteerder “[alias 31]” en dat zij een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van vier voor die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. “[alias 31]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 28]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 31]” als zijn adres [adres 31] en als telefoonnummer [nummer 41] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij was verhuisd naar Brussel en de afstand voor het concert dus te ver was en dat hij daarom de kaartjes verkocht”.77

Aangever 69:

[benadeelde 69], wonende te Marienvelde, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 januari 2010 tot en met 22 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij een toegangskaart voor Vrienden van Amstel Live te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 33]” door een kaart te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 33]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 33]” als zijn adres [adres 31] en [nummer 41] als zijn telefoonnummer opgegeven.78

Aangever 70:

- [benadeelde 70], wonende te Alkmaar, heeft verklaard dat hij in de periode van 13 december 2009 tot en met 31 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor een optreden van Paul de Leeuw te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 34]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 70,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 34]” heeft over de prijs en levering van die goederen contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 30]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 34]” als zijn adres [adres 14] opgegeven. Aangever is onder meer gebeld door “[alias 34]” met telefoonnummer [nummer 42] waarbij deze aangaf “dat hij plotseling ging verhuizen dat hij daarom de kaartjes te koop aanbood”.79

Aangever 71:

- [benadeelde 71], wonende te Heerhugowaard, heeft verklaard dat hij in de periode van 7 december 2009 tot en met 21 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor het feest White Christmas te Haarlem te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 30]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 40,-- per stuk. Hierop heeft aangever, in overeenstemming met deze “[alias 30]”, een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 30]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 30]” als haar adres [adres 30] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 30]” waarin deze onder meer aangeeft “dat hij de kaarten kan ophalen of betaling per computer kan doen”.80

Aangever 72:

- [benadeelde 72], wonende te Hoofddorp, heeft verklaard dat hij in de periode van 21 december 2009 tot en met 28 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij kaarten voor het feest in hotel Krasnapolsky te Amsterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 35]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 150,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 35]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 31] Tijdens dit contact heeft deze “[alias 35]” als zijn adres [adres 33] en als zijn telefoonnummer [nummer 43] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van deze “[alias 35]” waarin deze aangeeft “dat hij het plan had om in Krasnopolsky te overnachten maar dat zijn vrouw moet werken op nieuwjaarsdag”, “dat hij kan betalen via paypal of de helft kan aanbetalen en het restant bij ontvangst”, “dat onder rembours verzenden niet gaat vanaf België naar Nederland” en, op de vraag van aangever of hij een foto kan maken van de kaarten, “dat hij op zijn werk niet in de gelegenheid is om een foto te maken”.81

Aangever 73:

- [benadeelde 73], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 22 december 2009 tot en met 4 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor een feest in Paradiso te Amsterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 36]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 30,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 120,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 36]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 32]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 36]” als zijn adres[adres 34] en als zijn telefoonnummer [nummer 44] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 36]” waarin hij aangeeft “dat hij de kaarten aangetekend zal versturen” en op de vraag van aangeefster of hij voor FC Limburg heeft gevoetbald, zodat ze een beetje weet naar wie ze het geld overmaakt, “dat hij jarenlang voorstopper is geweest bij MVV en dat FC Limburg er niet is en nooit heeft bestaan.”82

Aangever 74:

- [benadeelde 74], wonende te Delft , heeft verklaard dat zij in de periode van 2 januari 2010 tot en met 14 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor het concert van Air in Paradiso te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 33]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 30,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van één van die kaarten, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 33]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 33]” als zijn adres [adres 31] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 33]” waarin hij naar aanleiding van de vraag van aangeefster waar hij woont, omdat ze de transactie liever in persoon doet, aangeeft “dat hij naar Brussel is verhuisd en daarom op de advertentie reageert en dat hij nooit meer in Amsterdam komt” en “dat hij de kaarten aangetekend kan versturen”.83

Aangever 75:

- [benadeelde 75], wonende te ’s-Gravenhage, heeft (mede namens het bedrijf [benadeelde 75]), verklaard dat zij de eigenaresse is van het bedrijf[benadeelde 75], handelend onder de naam [benadeelde 75] en dat zij in de periode van 4 december 2009 tot en met 13 december 2009 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor de VIP openingsavond van de Miljonairs Fair te koop heeft gevraagd voor € 50,-- per stuk. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 30]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 180,--. Hierop heeft aangeefster (via de rekening van haar man, [naam 14], handelend onder de naam [naam 15], op kosten van haar zaak) een bedrag van € 180,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 30]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 30]” als haar woonplaats Molenbeek onder de rook van Brussel te België opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 30]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten opgehaald kunnen worden of dat ze de kaarten kan versturen”, waardoor deze “[alias 30]” het vertrouwen van aangeefster won.84

Aangever 76:

- [benadeelde 76], wonende te Alphen aan de Rijn, heeft verklaard dat hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 15 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaarten voor de muziekgroep Fratsen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 36]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 36]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 32]. Tijdens dit contact heeft hij als zijn adres [adres 31] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 36]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten opgehaald kunnen worden of dat hij ze kan versturen”.85

Aangever 77:

- [benadeelde 77], wonende te Alphen aan de Rijn, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 januari 2010 tot en met 19 januari 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor vier kaarten voor de Vrienden van Amstel, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 37]” en dat zij een bedrag van € 125,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als voorschot op de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 33]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 42]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 33]” als zijn adres [adres 35] opgegeven en onder meer aangegeven dat “ze de helft kan aanbetalen en het restant bij ontvangst” en “dat hij dan aangetekend verzendt”.86

Aangever 78:

- [benadeelde 78], wonende te Rotterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 3 januari 2010 tot en met 18 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor de uitzending “Op zoek naar Mary Poppins” te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 33]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar genoemde rekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten. Genoemde “[alias 33]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 33]” als zijn adres [adres 31] opgegeven.87

Aangever 79:

- [benadeelde 79], wonende te Rozenburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 9 december 2009 tot en met 12 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vier kaarten voor het Kerstcircus in Ahoy te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 30]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 140,--. Hierop heeft (de dochter van) aangeefster een bedrag van € 140,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 30]” heeft over de prijs en levering van die goederen contact gehad met aangeefster via het e-mailadres [e-mailadres 27]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 30]” als haar adres [adres 36]opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 30]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaarten aangetekend op zal sturen” en als reactie op het voorstel van aangeefster om langs te komen “ik ben lekker niet thuis”.88

Ter zitting heeft verdachte verklaard dat deze bankrekening kennelijk van hem was geweest, terwijl uit de verdere uitleg – zoals in het voorgaande ook is overwogen - blijkt dat verdachte heeft erkend dat met de bij hem bekende bankrekeningen oplichting is gepleegd. De rechtbank stelt in dit verband nog vast dat het bij deze aangifte behorende nummer 55 in de tenlastelegging ten onrechte is opgenomen achter de valse naam [alias 33] in plaats van de eveneens in de tenlastelegging opgenomen valse naam [alias 30] die door verdachte in relatie tot de onderhavige bankrekening, bij aangevers nummers 65, 66, 67 en 71 en in het verkeer met aangever [benadeelde 79] daadwerkelijk is gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat hierbij in de tenlastelegging sprake is van een kennelijke verschrijving die zij zal verbeteren, nu verdachte hierdoor niet is zijn belangen is geschaad.

Aangever 80:

- [benadeelde 80], wonende te Rotterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 januari 2010 tot en met 22 januari 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor twee concertkaarten voor de Vrienden van Amstel Live voor een bedrag van € 100,--, geplaatst op Martkplaats.nl door de adverteerder “[alias 37]” en dat zij een bedrag van € 100,- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 37]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via e-mail. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 37]” als zijn adres [adres 31] opgegeven en onder meer aangegeven “dat ze de kaartjes kon komen halen in Brussel of dat hij de kaartjes kon opsturen en dat zijn baas de verzendkosten zou betalen”.89

Aangever 81:

- [benadeelde 81], wonende te Hulst, heeft verklaard dat hij in de periode van 3 januari 2010 tot en met 11 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij vier kaarten voor een concert van Nick en Simon te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 33]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 100,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 33]” heeft met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 33]” als zijn adres [adres 37]. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 33]” waarin deze aangeeft “dat het plaatsen zijn op de 3e rij, alle stoelen naast elkaar, goed zicht op het podium”90

Ten aanzien van de Deutsche Bank, bankrekeningnummer [nummer 2] (1i, aangevers 82 tot en met 84).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend.91

Aangever 82:

- [benadeelde 82], wonende te Hoogezand, heeft verklaard dat zij in de periode van 23 januari 2010 tot en met 4 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor de musical Mama Mia te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 38]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,--. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met deze “[alias 38]”, een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 38]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 38]” als haar adres [adres 38] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 38]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten stoel 10 en 12, 5e rij betroffen.” Aangeefster constateerde toen zij aanwezig was bij de musical Mama Mia met opnieuw gekochte kaarten dat de door “[alias 38]” aangeboden plaatsen bezet waren.92

Aangever 83:

- [benadeelde 83], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat hij in de periode van 23 januari 2010 tot en met 7 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor het filmfestival te Rotterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 38]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 80,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 87,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten inclusief verzendkosten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 38]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 38]” als haar adres [adres 38] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 38]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaarten aangetekend wil versturen” wat op aangever betrouwbaarder overkwam. Aangever heeft voorafgaand aan de transactie de naam “[alias 38]” gegoogeld, maar daaruit kwamen geen treffers die gekoppeld konden worden aan oplichting.93

Aangever 84:

- [benadeelde 84], wonende te Leiden, heeft verklaard dat hij in de periode van 25 januari 2010 tot en met 30 januari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een kaart voor het filmfestival te Rotterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 38]” door een kaart te koop aan te bieden voor een bedrag van € 40,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 40,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 38]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 29]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 38]” als haar adres [adres 38] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 38]” waarin deze, op de vraag van aangever of het wel op tijd komt, aangeeft “dat www.post.be aflevering binnen 2 a 3 werkdagen geeft indien het aangetekend gaat”.94

Ten aanzien van de Europabank, bankrekeningnummer [nummer 16] (1k, aangevers 103 tot en met 106).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend.95

Aangever 103:

- [benadeelde 103], wonende te Hengelo, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 oktober 2009 tot en met 11 oktober 2010 heeft gereageerd op een aanbieding voor een vakantiecheques voor D-reizen ter waarde van € 1000,--, geplaatst op Marktplaats.nl door een adverteerder vanuit de plaats Limburg te Nederland en dat zij een bedrag van € 225,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van de helft van de vakantiecheques, maar dat die cheques niet zijn geleverd. De adverteerder heeft telefonisch contact en contact via e-mail gehad met aangeefster.96 Uit het algemeen transactieoverzicht van de betreffende rekening bij de Europabank blijkt dat op naam van Slettenhaar met de door aangeefster in haar aangifte genoemde bankrekening bij de Rabobank met rekeningnummer [nummer 45] genoemd bedrag op de betreffende rekening van de Europabank is gestort.97

Aangever 104:

- [benadeelde 104], wonende te Soest, heeft verklaard dat zij in de periode van 20 oktober 2009 tot en met 25 oktober 2009 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor een optreden van K3 te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 39]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 75,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 39]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 34]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 39]” als haar adres [adres 39] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 39]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten 1e rang zijn” en “dat ze de kaarten hebben gekregen maar geen kinderen hebben.”98

Aangever 105:

- [benadeelde 105], wonende te Heemskerk, heeft verklaard dat zij in de periode van 28 oktober 2009 tot en met 11 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij concertkaarten van Rowwen Heze te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 40]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 70,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 40]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 35]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 40]” als haar adres [adres 8] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 40]” waarin deze aangeeft dat “extra geld voor verzending niet nodig is, omdat ze dat vanaf haar werk doet en dat verzending normaal gesproken 2 werkdagen kost”.99

Aangever 106:

- [benadeelde 106], wonende te St. Odilienberg, heeft verklaard dat zij in de periode van 25 oktober 2009 tot en met 3 november 2009 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij twee kaarten voor een optreden van K3 te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 41]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 30,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 41]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 36]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 41]” als zijn adres [adres 40] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 41]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaartjes kan komen ophalen in Kortrijk, België” en “dat hij de kaarten direct zal sturen en dat extra geld voor verzending niet nodig is, omdat hij het vanaf zijn werk doet”.100

Ten aanzien van de Fortuneo bank, bankrekeningnummer [nummer 17] (1l, aangevers 107 t/m 126.

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend.101

Aangever 107:

- [benadeelde 107], wonende te Groningen, heeft verklaard dat hij in de periode van 27 februari 2010 tot en met 22 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij 2 kaarten voor een optreden van Snow Patrol te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 42]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor € 60,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 42]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 37]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 42]” als zijn adres [adres 41] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails waarin deze aangeeft “dat de tickets opgehaald kunnen worden in Wetteren” en “dat hij kan opsturen” en “dat betaling kan via paypal of de helft aanbetalen en het restant bij ontvangst”.102

Aangever 108:

- [benadeelde 108], wonende te Leeuwarden, heeft verklaard dat zij in de periode van 22 februari 2010 tot en met 8 april 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij een ticket voor een vlucht van Nederland naar Egypte te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 43]” door een voucher voor een vliegreis te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 225,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die voucher, maar die voucher is niet geleverd. Genoemde “[alias 43]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 38]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 43]” als zijn adres [adres 42] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 43]” waarin deze aangeeft “dat de voucher voor hem over was, aangezien hij erg veel vloog” en “dat hij een overdrachtsbrief zal maken”. 103

Aangever 109:

- [benadeelde 109], wonende te Borculo, heeft verklaard dat hij met zijn vrouw in de periode van 16 maart 2010 tot en met 26 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Snow Patrol te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 44]” (= naam van aangever 107) door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 110,--. Hierop hebben zij een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van die goederen met hen contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres [adres 41] opgegeven. Aangever en zijn vrouw ontvingen onder meer e-mails van “[alias 44]” waarin deze aangeeft “dat een aanbetaling van 35 euro genoeg is en dat het restant, 75 euro, bij ontvangst kan worden betaald”.104

Aangever 110:

- [benadeelde 110], wonende te Bennekom, heeft verklaard dat hij in de periode van 16 maart 2010 tot en met 24 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een kaartje voor een show van Gordon Ramsey te koop heeft gevraagd voor € 50,--. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 44]” (= naam van aangever 107) door een kaartje te koop aan te bieden voor een bedrag van € 35,--. Hierop heeft aangever een bedrag van €35,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van dat kaartje, maar dat kaartje is niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres [adres 41]opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 44]” waarin deze aangeeft “dat hij geen paypal heeft en dat onder rembours versturen niet gaat vanuit België naar Nederland”.105

Aangever 111:

- [benadeelde 111], wonende te Aerdt, heeft verklaard dat zij in de periode van 13 april 2010 tot en met 28 april 2010 vier concertkaarten voor Snow Patrol te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 45]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 120,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 45]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 40]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 45]” als haar adres [adres 43] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 45]” waarin deze aangeeft “dat ze 2 kaarten aan iemand anders kwijt kan, dat 120 euro totaal genoeg is en dat ze kan verzenden vanaf werk”.106

Aangever 112:

- [benadeelde 112], wonende te Wijchen, heeft verklaard dat zij in de periode van 17 maart 2010 tot en met 29 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor een show van Gordon Ramsey te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 44]” (= naam van aangever 107) door twee kaarten te koop aan te bieden voor € 35,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39] en via de telefoon. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres [adres 41] opgegeven. Aangeefster werd gebeld door “[alias 44]” waarin deze aangaf “dat hij de kaartjes wegdeed omdat hij voor zaken naar het buitenland moest” en ontving onder meer e-mails waarin “[alias 44]” aangeeft “dat onder rembours vanuit België naar Nederland niet mogelijk is” en “dat hij de kaartjes aangetekend op de post doet”.107

Aangever 113:

- [benadeelde 113], wonende te Kamerik, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 april 2010 tot en met 23 april 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee concertkaarten voor Snow Patrol te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 46]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 55,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 110,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 46]” heeft over de prijs en levering van die goederen met (de man van) aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 41]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 46]” als zijn adres [adres 45] opgegeven. (De man van) aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 46]” waarin deze aangeeft “dat de kaartjes opgehaald of verzonden kunnen worden, maar dat onder rembours niet mogelijk is vanuit België naar Nederland”.108

Aangever 114:

- [benadeelde 114], wonende te Heerhugowaard, heeft verklaard dat zij in de periode van 12 april 2010 tot en met 27 april 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie concertkaarten van Melissa Etheridge te koop heeft gevraagd voor € 50,-- per stuk. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 45]” door drie kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met deze “[alias 45]” een bedrag van € 35,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 45]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 40]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 45]” als haar adres [adres 43] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 45]” waarin deze op de vraag of ze er zelf niet heen kan aangeeft “dat ze vanwege haar werk helaas is verhinderd” en “dat aanbetaling wat haar betreft ok is”.109

Aangever 115:

- [benadeelde 115], wonende te Bergen, heeft verklaard dat zij in de periode van 19 april 2010 tot en met 28 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Disneyland Parijs te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 45]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 45]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 40] en onder meer als haar adres [adres 43] opgegeven.110

Aangever 116:

- [benadeelde 116], wonende te Rotterdam, heeft verklaard dat hij in de periode van 9 maart 2010 tot en met 27 juli 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een toegangskaart voor Tefaf voor twee personen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 44]” (= naam van aangever 107) door een kaart te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 45,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres[adres 41] opgegeven.111

Aangever 117:

- [benadeelde 117], wonende te Hellevoetsluis, heeft verklaard dat hij in de periode van 15 maart 2010 tot en met 30 augustus 2010 naar aanleiding van een advertentie voor twee toegangskaarten voor Nick en Simon contact heeft gehad met “[alias 44]” (= naam van aangever 107) bij wie hij vervolgens deze kaarten heeft besteld. Voorts verklaarde hij dat hij een bedrag van € 76,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres [adres 41] opgegeven.112

Aangever 118:

- [benadeelde 118], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 maart 2010 tot en met 22 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij twee concertkaarten van R. Kelly te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 43]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 90,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 43]” heeft over de prijs en levering van die kaarten met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 38]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 43]” als zijn adres [adres 41] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 43]” waarin deze aangeeft “dat ze kaartjes hebben voor Amsterdam en inmiddels ook kaartjes voor België, vandaar dat ze de Nederlandse weg willen doen, dat is te ver voor hun” en “dat ze de kaarten kan komen halen”.113

Aangever 119:

- [benadeelde 119], wonende te Maassluis, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 april 2010 tot en met 22 april 2010 een advertentie heeft geplaatst waarin zij twee kaarten voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 47]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor € 78,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met “[alias 47]” een bedrag van € 165,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 47]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 42]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 47]” als zijn adres[adres 43] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 47]” waarin deze aangeeft “dat hij de kaarten aangetekend verstuurt”.114

Aangever 120:

- [benadeelde 120], wonende te Dordrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 14 maart 2010 tot en met 24 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst waarin zij twee concertkaarten van Caro Emerald te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 44]” (= naam van aangever 107) door twee kaarten te koop aan te bieden voor € 35,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 35,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres [adres 41] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 44]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten in Wetteren bij Gent opgehaald kunnen worden of dat hij ze kan versturen”.115

Aangever 121:

- [benadeelde 121], wonende te Oss, heeft verklaard dat zij in de periode van 24 april 2010 tot en met 27 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst voor vier toegangsbewijzen tot Toverland. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 45]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor € 10,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 40,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die vier kaarten, maar deze kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 45]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 40] en onder meer als haar adres[adres 44] opgegeven.116 De rechtbank stelt ten aanzien van deze aangifte vast dat deze weliswaar niet wordt ondersteund door prints van e-mailberichten en betalingsbewijzen, maar is van oordeel dat dit feit toch bewezen kan worden verklaard gelet op de beschreven modus operandi, die blijkt uit de aangifte en die betrekking heeft op een alias met e-mailadres en bankrekening die ook door verdachte zijn gebruikt bij andere oplichtingen, en de erkenning van verdachte dat hij deze bankrekening heeft gehad. Verdachte heeft zoals eerder vastgesteld bovendien geen alternatieve verklaring geboden voor de ontvangst van de gelden op – onder meer – de onderhavige bankrekening.

Aangever 122:

- [benadeelde 122], wonende te Eindhoven, heeft verklaard dat zij in de periode van 20 maart 2010 tot en met 31 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor de Efteling te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 44]” (= naam van aangever 107) door twee kaarten te koop aan te bieden voor € 30,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 30,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 44]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 39]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 44]” als zijn adres[adres 41] opgegeven.117

Aangever 123:

- [benadeelde 123], wonende te Eindhoven, heeft verklaard dat haar schoonzus, [naam 16], ten behoeve van aangeefster en haarzelf, in de periode van 2 april 2010 tot en met 19 april 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats waarin zij twee combi-tickets voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 47]” door twee kaarten voor Rock Werchter en twee campingkaarten te koop aan te bieden voor bedragen van respectievelijk € 180,-- en € 20,--. In overleg met aangeefster heeft[naam 16] de kaarten besteld bij [alias 47] en een aanbetaling afgesproken. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 125,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor die twee kaarten voor Rock Werchter en die twee campingkaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 47]” heeft over de prijs en levering van die goederen met de schoonzus van aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 42]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 47]” als zijn adres [adres 43] opgegeven. De schoonzus van aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 47]” waarin deze aangeeft “dat hij een aankoopbewijs heeft” en “dat hij na een kleine aanbetaling wel aangetekend durft te versturen”.118

Aangever 124:

- [benadeelde 124], wonende te Panningen, heeft verklaard dat hij in de periode van 29 maart 2010 tot en met 9 april 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee combitickets voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 46]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 400,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 46]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 41] en via het telefoonnummer [nummer 36]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 46]”, die volgens aangever een Nederlands accent had, als zijn adres [adres 45] opgegeven en onder meer aangegeven “dat het ging om combitickets, een campingkaart en twintig consumptiebonnen” en “dat hij via het werk de kaarten aangetekend op zou sturen wat hem niets zou kosten” en “dat hij een inlogcode van een postbedrijf zou geven”.119

Aangever 125:

- [benadeelde 125], wonende te Voerendaal, heeft verklaard dat zij in de periode van 30 maart 2010 tot en met 13 april 2010 een advertentie heeft geplaatst waarin zij toegangskaarten voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 46]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 156,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 46]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 41]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 46]” als zijn adres [adres 45] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 46]” waarin deze op haar vraag of het geen e-tickets zijn aangeeft “dat hij niet houdt van e-tickets en het dus originele toegangskaarten zijn”.120

Aangever 126:

- [benadeelde 126], wonende te Almere, heeft verklaard dat hij in de periode van 29 maart 2010 tot en met 16 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin hij reischeques ter waarde van € 1.000,- of € 2.000,- te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 47]” door een cheque ter waarde van € 2.000,- te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 500,- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor die reischeque, maar die cheque is niet geleverd. Genoemde “[alias 47]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 42]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 47]” als zijn adres [adres 90] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 47]” waarin deze op de vraag waarvan hij die bon heeft gekregen aangeeft “dat hij de cheque had ontvangen bij een annulering” en “dat hij de cheque aangetekend verstuurt”.121

Ten aanzien van de ING bank, bankrekeningnummer [nummer 18] (1m, aangevers 127 tot en met 137).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend.122

Aangever 127:

- [benadeelde 127], wonende te Veendam, heeft verklaard dat hij in de periode van 28 juni 2010 tot en met 8 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaartjes van Anouk te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd telefonisch gereageerd door “[alias 48]” door twee kaartjes te koop aan te bieden voor een bedrag van € 100,- plus een bedrag van € 7,-- voor de verzendkosten. Hierop heeft aangever een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 44] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 46]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres [adres 46] opgegeven.123

Aangever 128:

- [benadeelde 128], wonende te Gasselternijveenschemond, heeft verklaard dat zij in de periode van 1 juli 2010 tot en met 13 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Europapark te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd binnen een uur gereageerd door “[alias 49]” door zes toegangskaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 40,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van drie van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 49]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 43]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 49]” als haar adres [adres 47] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 49]” waarin deze vraagt “of ze de kaarten op wilde halen in Hasselt of dat ze verzonden moesten worden.”124

Aangever 129:

- [benadeelde 129], wonende te Heerenveen, heeft verklaard dat hij in de periode van 21 juni 2010 tot en met 5 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een ticket voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 48]” door een ticket te koop aan te bieden voor een bedrag van € 165,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 65,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor dat ticket, maar dat ticket is niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 44]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres [adres 48] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 48]” naar aanleiding van vragen van aangever of het een echt ticket betreft en of hij het eventueel kan komen ophalen waarin deze aangeeft “dat hij in Kortrijk België woont”, “dat hij eventueel kan versturen na een aanbetaling” en “dat hij het ticket aangetekend zou versturen”.125

Aangever 130:

- [benadeelde 130], wonende te Zwolle, heeft verklaard dat zij in de periode van 1 juli 2010 tot en met 14 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij vier toegangskaarten voor Europapark te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 49]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met “[alias 49]”, een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 49]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 43]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 49]” als haar adres [adres 47] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 49]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten geldig zijn tot einde zomerseizoen 1 oktober” en vraagt “of ze de kaarten komt ophalen in Hasselt” en aangeeft “dat ze ze eventueel ook kan versturen”.126

Aangever 131:

- [benadeelde 131], wonende te Zelhem, heeft verklaard dat zij in de periode van 22 juni 2010 tot en met 1 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor de musical Mary Poppins te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 48]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 75,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres[e-mailadres 44]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres [adres 46] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 48]” waarin deze aangeeft “de kaarten aangetekend te zullen versturen” en waarin staat “Hoezo Hahahahahahahah 75 euri?” en “dat jij een miep bent, Mary Poppins”.127

Aangever 132:

- [benadeelde 132], wonende te Delft, heeft verklaard dat hij in de periode van 21 juni 2010 tot en met 2 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een hotelbon te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 48]” door een hotelbon ter waarde van € 1000,- te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die hotelbon, maar die hotelbon in niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 44] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 46]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres[adres 49] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 48]” waarin deze aangeeft “dat hij de kaarten opgehaald kunnen worden” en “dat zodra hij 200 euro binnen heb de code sturen en de brief met code naar zijn huisadres kan sturen”. Tevens heeft aangever een sms-bericht ontvangen via genoemd telefoonnummer met daarin de tekst: "mafkees, ouwe lul, beter om je [naam benadeelde 132] te noemen. Eikel.”128

Aangever 133:

- [benadeelde 133], wonende te ’s-Gravenhage, heeft verklaard dat zij in de periode van 28 juni 2010 tot en met 10 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst waarin zij vier kaarten voor een show van K3 te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 48]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 44]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres [adres 46] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 48]” waarin deze aangeeft “dat hij moet werken” en “dat hij de kaarten aangetekend zal versturen”.129

Aangever 134:

- [benadeelde 134], wonende te Leiden, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 juni 2010 tot en met 30 juni 2010 een advertentie heeft geplaatst waarin zij een dagkaart voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 48]” door een kaart te koop aan te bieden voor een bedrag van € 78,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 78,- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 44]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres [adres 48] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 48]” waarin deze aangeeft “dat hij een kopie van zijn legitimatie stuurt en in een brief zal verklaren, dat hij de kaart overdraagt” en “dat hij de kaart aangetekend zal versturen”.130

Aangever 135:

- [benadeelde 135], wonende te Zwijndrecht, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 juli 2010 tot en met 13 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie kaartjes voor de musical Mary Poppins te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 50]” door drie kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 50]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 45]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 50]” als zijn adres [adres 50] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 50]” waarin deze aangeeft “dat het overigens stoel 1, 3 en 5 op rij 6 naast elkaar recht voor het podium zijn” en “dat hij per aangetekende zal versturen”.131

Aangever 136:

- [benadeelde 136], wonende te Vogelwaarde, heeft verklaard dat hij in de periode van 19 juni 2010 t/m 8 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij drie tickets voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 50]” door drie kaarten te koop aan te bieden voor € 78,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 264,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die tickets inclusief 15 drinkbonnen, maar die tickets zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 50]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 45] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 46]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 50]” als zijn adres [adres 46] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 50]” waarin deze aangeeft “dat hij per aangetekende zal versturen” en “dat hij een kopie legitimatie en aankoopbewijs meestuurt. Aangever heeft telefonisch contact met “[alias 50]” gehad om er zeker van te zijn dat hij te vertrouwen was. “[alias 50]” klonk betrouwbaar en had een plausibel verhaal. Zijn stem klonk goed Nederlands en zonder accent.132

Aangever 137:

- [benadeelde 137], wonende te Vlodrop, heeft verklaard dat hij in de periode van 23 juni 2010 tot en met 5 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 48]” door twee kaarten aan te bieden voor € 78,-- per stuk plus € 15,-- verzendkosten. Hierop heeft aangever een bedrag van € 156,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 48]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 44]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 48]” als zijn adres [adres 48] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 48]” waarin deze aangeeft “dat hij per aangetekende zal versturen”.133

Ten aanzien van de KBC bank, bankrekeningnummer [nummer 19] (1n, aangevers 138 tot en met 143).

- Verdachte heeft verklaard dat genoemde bankrekening van hem is.134

Aangever 138:

- [benadeelde 138], wonende te Slagharen, heeft verklaard dat zijn vriendin in de periode van 1 oktober 2009 tot en met 8 oktober 2009 een advertentie heeft geplaatst waarin zij kaarten voor de musical Ciske de Rat te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 51]” door zeven kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 250,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 250,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 51]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 46]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 51]” als zijn adres [adres 51] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 51]” waarin deze aangeeft “dat hij manager van Fortis is en dus weleens wat kaartjes toegeschoven krijgt”.135

Aangever 139:

- [benadeelde 139], wonende te Rijssen, heeft verklaard dat hij in de periode van 14 september 2009 tot en met 24 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor Walibi Flevo, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 52]” en dat hij een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vijf van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 52]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 47]. Tijdens dit contact heeft “[alias 52]” als haar adres [adres 52] opgegeven en onder meer aangegeven “dat het een Belgische bankrekening is omdat zij een Belgische werkgever heeft”.136

Aangever 140:

- [benadeelde 140], wonende te Scherpenzeel, heeft verklaard dat zij in de periode van 18 september 2009 tot en met 25 september 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor tien toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 53]” en dat zij een bedrag van € 125,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 53]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 48]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 53]” als zijn adres[adres 52] opgegeven.137

Aangever 141:

- [benadeelde 141], wonende te Voorburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 oktober 2009 tot en met 18 oktober 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor twee concertkaartjes van Marillion, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 54]” en dat zij een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaartjes, maar dat die kaartjes niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 54]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 49]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 54]” als zijn adres [adres 51] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij via zijn werk gebruik kan maken van Taxipost, een aangetekende service van www.depost.be” en “dat hij een Belgische rekening heeft omdat hij in België woont”.138

Aangever 142:

- [benadeelde 142], wonende te ’s-Gravenhage, heeft verklaard dat zij in de periode van 27 september 2009 tot en met 9 oktober 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 55]” en dat zij een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vijf van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 55]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 50]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 55]” als zijn adres [adres 53] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij een Belgische bankrekening heeft omdat hij een Belgische werkgever heeft”. Aangeefster heeft verder verklaard dat “hij haar ongevraagd zijn adresgegevens gaf en dat zij daarom dacht dat ze met een eerlijk persoon te maken had”.139

Aangever 143:

- [benadeelde 143], wonende te Eindhoven, heeft verklaard dat zij in de periode van 7 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor vijf toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 56]” en dat zij een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die vijf kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 56]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 51]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 56]” als zijn adres [adres 51] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij een Belgische rekening heeft omdat hij in België woont”.140

Ten aanzien van de Keytrade bank, bankrekeningnummer [nummer 20] (1o, aangevers 144 tot en met 150).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen141

Aangever 144:

- [benadeelde 144], wonende te Hoogezand, heeft verklaard dat hij in de periode van 11 september 2010 tot en met 21 september 2010 een advertentie heeft geplaats op Marktplaats.nl waarin hij vier toegangskaarten voor Disneyland Parijs te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor € 20,-- per kaart. Hierop heeft aangever een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 57]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever en de vrouw van aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar adres [adres 54] opgegeven. Aangever en zijn vrouw ontvingen onder meer e-mails van “[alias 57]” waarin deze aangeeft “dat zij hopper kaarten heeft die nog geldig zijn tot maart 2011” en “dat ze de kaarten aangetekend zal versturen.”142

Aangever 145:

- [benadeelde 145], wonende te Leeuwarden, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 september 2010 tot en met 17 september 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij vier toegangskaarten voor een concert van K3 te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 125,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 125,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 57]” heeft met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 54]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar adres [adres 54] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 57] waarin deze aangeeft “dat ze sinds kort is verhuisd naar Gent in België en daarom van de kaarten af wil” en “dat ze de kaarten aangetekend zal versturen”.143

Aangever 146:

- [benadeelde 146], wonende te Arnhem, heeft verklaard dat hij in de periode van 12 september 2010 tot en met 27 september 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een toegangskaart voor het concert van Status Quo te koop heeft gevraagd voor een bedrag van € 45,--. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door een kaart te koop aan te bieden voor een bedrag van € 45,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 45,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 57]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever en de vrouw van aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar adres [adres 54] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 57]” waarin deze aangeeft dat “ze helaas niet ka omdat ze moet werken die dag” en “dat ze aangetekend zal verzenden:”.144

Aangever 147:

- [benadeelde 147], wonende te Waalre, heeft verklaard dat hij in de periode van 6 september 2010 tot en met 27 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin hij twee concertkaarten van Joe Bonamassa te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 65,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 65,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 57]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever en de vrouw van aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar woonplaats Gent en als haar telefoonnummer [nummer 47] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 57]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaartjes aangetekend zou opsturen” en “dat ze toegaf dat ze de boel besodemieterde”.145

Aangever 148:

- [benadeelde 148], wonende te Goirle, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 september 2010 tot en met 29 september 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor de voorstelling van Tineke Schouten te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 72,--. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met “[alias 57]” een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 57]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever en de vrouw van aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar adres [adres 55] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 57]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaarten aangetekend zal versturen”.146

Aangever 149:

- [benadeelde 149], wonende te Heerlen, heeft verklaard dat hij in de periode van 3 september 2010 tot en met 21 september 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin hij vier kaarten voor een concert van Shakira te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 192,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. . Genoemde “[alias 57]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar woonplaats Gent te België opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 57]” waarin deze aangeeft “dat het gaat om 4 zitplaatsen naast elkaar in het vak CH”, “dat de kaarten opgehaald kunnen worden in Gent” en “dat ze de kaarten aangetekend zal versturen”.147

Aangever 150:

- [benadeelde 150], wonende te Stein, heeft verklaard dat hij in de periode van 8 september 2010 tot en met 23 september 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor de show van K3 te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 57]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 57]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 57]” als haar adres [adres 54] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 57]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten met de post aangetekend verstuurd kunnen worden”.148

Ten aanzien van de Landbouwkrediet bank, bankrekeningnummer [nummer 21] (1p, aangevers 151 tot en met 162).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt.149

Aangever 151:

- [benadeelde 151], wonende te Dokkum, heeft verklaard dat zij in de periode van 15 mei 2010 tot en met 27 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee concertkaarten van John Mayer te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 58]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 110,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 110,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 58]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 53] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 49]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 58]” als zijn adres [adres 56] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 58]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten opgehaald kunnen worden” en “dat hij de kaarten via aangetekende post zal opsturen”.150

Aangever 152:

- [benadeelde 152], wonende te Appelscha, heeft verklaard dat hij in de periode van 21 april 2010 tot en met 19 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee seizoenskaarten voor sc Heerenveen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee seizoenskaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 187,50 naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling op de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 57] en als zijn telefoonnummer [nummer 50] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten wegens verhuizing overgenomen kunnen worden” en “dat hij de seizoenskaarten overdracht aangetekend naar de administratie van Heerenveen verstuurt”.151

Aangever 153:

- [benadeelde 153], wonende te Roden, heeft verklaard dat zij in de periode van 10 mei 2010 tot en met 21 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij een zogenaamd straatje (Neude) in een spel van de monopoly spaaractie te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door het kaartje van Neude te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van dat kaartje, maar dat kaartje is niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 58] opgegeven. Aangeefster onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze aangeeft “dat hij het kaartje aangetekend verstuurt”.152

Aangever 154:

- [benadeelde 154], wonende te Albergen, heeft verklaard dat hij in de periode van 4 mei 2010 tot en met 21 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor een voorstelling van Guido Weijers te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 35,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 35,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 58] en als zijn telefoonnummer [nummer 46] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten in Leuven opgehaald kunnen worden”, “dat de kaarten best wil inscannen, maar geen flauw idee heeft hoe dat moet” en “dat hij de kaartjes aangetekend zal versturen”.153

Aangever 155:

- [benadeelde 155], wonende te Utrecht, heeft verklaard dat hij in de periode van 1 mei 2010 tot en met 12 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin hij twee toegangskaarten voor het tennistoernooi Roland Garros te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 200,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 59] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze aangeeft “dat hij honderd euro kon aanbetalen en als hij de kaartjes zou ontvangen de resterende honderd euro kon overmaken” en “dat hij een kopie van zijn paspoort op zou sturen”.154

Aangever 156:

- [benadeelde 156], wonende te Alkmaar, heeft verklaard dat zij in de periode van 29 april 2010 tot en met 17 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor Toto te koop heeft gevraagd voor € 50,--. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 60]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 60]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 56]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 60]” als haar adres [adres 60] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 60]” waarin deze vraagt “of ze de kaarten niet komt ophalen” en “hoe ze de betaling dan wil regelen”.155

Aangever 157:

- [benadeelde 157], wonende te Krommenie, heeft verklaard dat zij in de periode van 3 mei 2010 tot en met 19 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor Paolo Nutini te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 32,50 per stuk plus € 5,-- voor aangetekende verzendkosten. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 58] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze vraagt “of ze de kaartjes komt ophalen of dat hij ze moet versturen” en aangeeft “dat hij de kaartjes aangetekend zal versturen”.156

Aangever 158:

- [benadeelde 158], wonende te Aalsmeer, heeft verklaard dat hij in de periode van 1 mei 2010 tot en met 17 mei 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor de TT van Assen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 200,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via de telefoon en via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 59] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze aangeeft “dat hij de kaartjes aangetekend verstuurt”.157

Aangever 159:

- [benadeelde 159], wonende te ’s-Hertogenbosch, heeft verklaard dat hij in de periode van 3 mei 2010 tot en met 7 juni 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin hij twee kaarten voor het concert van John Mayer te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 100,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 58] en als zijn telefoonnummer [nummer 46] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 59]” waarin deze aangeeft “dat hij de kaarten aangetekend zal opsturen”.158

Aangever 160:

- [benadeelde 160], wonende te Schijndel, heeft verklaard dat hij in de periode van 18 mei 2010 tot en met 12 juli 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin hij vier toegangskaarten voor Rock Werchter te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door [alias 58] door vier kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 78,-- per stuk plus € 6,-- voor aangetekende verzendkosten. Hierop heeft aangever, na overeenstemming met “[alias 58]” een bedrag van € 270,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 58]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 53]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 58]” als zijn adres [adres 91] en als zijn telefoonnummer [nummer 49] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 58]” waarin deze aangeeft “dat het originele hard tickets betreffen met een aankoopbewijs natuurlijk” en “dat hij aangetekend zal verzenden”.159

Aangever 161:

- [benadeelde 161], wonende te Susteren, heeft verklaard dat zij in de periode van 18 mei 2010 tot en met 3 juni 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor Pink Pop te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 58]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 75,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 155,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 58]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 53] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 49]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 58]” als zijn adres [adres 61] opgegeven en aangegeven “dat hij de kaartjes aangetekend zou versturen” en “dat hij dan het track en trace nummer zou doorgeven”.160

Aangever 162:

- [benadeelde 162], wonende te Horst, heeft verklaard dat zij in de periode van 9 mei 2010 tot en met 18 juni 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor de voorstelling van Huub Stapel te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 59]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 50,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 59]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 59]” als zijn adres [adres 58] opgegeven.161

Ten aanzien van de OBK bank, bankrekeningnummer [nummer 22] (1q, aangevers 163 t/m 174).

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt.162

Aangever 163:

- [benadeelde 163], wonende te Sexbierum, heeft verklaard dat hij in de periode van 6 februari 2010 tot en met 2 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee toegangskaarten voor het WK schaatsten Allround te Heerenveen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 61]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,-- per stuk. Hierop heeft aangever, na overeenstemming met “[alias 61]”, een bedrag van € 112,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 61]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 57]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 61]” als haar adres [adres 62] opgegeven.163

Aangever 164:

- [benadeelde 164], wonende te Zwaag, heeft verklaard dat hij in de periode van 27 januari 2010 tot en met 16 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij zes toegangskaarten voor het WK schaatsen in Heerenveen te koop heeft gevraagd voor een bedrag van € 35,-- per stuk. Op deze advertentie werd al na enkele uren gereageerd door “[alias 62]” door zes kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 210,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 62]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 58]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 62]” als haar adres [adres 63] opgegeven.164

Aangever 165:

- [benadeelde 165], wonende te Zaandam, heeft verklaard dat zij in de periode van 9 februari 2010 tot en met 16 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor een tribute-concert van Michael Jackson te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 61]” door twee Vip-kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met “[alias 61]”, een bedrag van € 85,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 61]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 57]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 61]” als haar adres [adres 62] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 61]” waarin deze aangeeft “dat het op rij 2, helemaal vooraan is” en vraagt “of ze de kaarten op komt halen in Bornem of dat ze wil dat ze de kaarten verstuurt”. Na de transactie kreeg aangeefster mails van [alias 19] waarin ze werd lastig gevallen.165

Aangever 166:

- [benadeelde 166], wonende te Haarlem, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 februari 2010 tot en met 13 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie concertkaarten voor de Toppers te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 61]” door drie kaarten de koop aan te bieden voor € 180,--. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 61]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 57]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 61]” als haar adres [adres 62] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 61]” waarin deze aangeeft “dat ze de helft kon betalen en bij ontvangst van de kaarten de resterende helft” en “dat ze ervanuit kon gaan dat de kaartjes

echt zijn”.166

Aangever 167:

- [benadeelde 167], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat hij in de periode van 27 januari 2010 tot en met 8 februari 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor vier kaarten voor de Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 62], woonplaats Serooskerke Schouwen”, en dat hij een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 62]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 58]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 62] als haar adres [adres 63] opgegeven.167

Aangever 168:

- [benadeelde 168], wonende te Amstelveen, heeft verklaard dat hij in de periode van 6 februari 2010 tot en met 15 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij drie concertkaarten van de Toppers te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 61]” door drie kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 60,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 61]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 57].168

Aangever 169:

- [benadeelde 169], wonende te Poeldijk, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 januari 2010 tot en met 15 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor het ABN-AMRO toernooi te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 62]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster, in overeenstemming met “[alias 62]” een bedrag van € 105,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 62]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 58]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 62]” als haar adres [adres 63] opgegeven. Aangeefster heeft gevraagd om een foto van de kaartjes aan haar te zenden en ontving daarop onder meer e-mails van “[alias 62]” waarin deze aangeeft “dat de kaarten inclusief lunch en parkeerplaats zijn” en “dat ze niet zou weten hoe ze een foto in de e-mail krijgt”. Na de transactie is aangeefster gebeld door het telefoonnummer [nummer 42], welk nummer ze later heeft teruggebeld. Er stond haar een man te woord die haar verzekerde dat de hij de kaarten opgestuurd had. Na meerdere telefoongesprekken en sms-berichten ontving aangeefster een sms-bericht van genoemd telefoonnummer met de daarin de tekst: Haha ha ha.169

Aangever 170:

- [benadeelde 170], wonende te Rotterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 29 januari 2010 tot en met 22 februari 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor vier kaarten voor de Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 63]”, en dat zij een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 63]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 60] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 36]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 63]” als zijn adres [adres 63] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij de kaarten via aangetekende post zou versturen” en “dat hij de Volkskrant zou bellen om ervoor te zorgen dat de kaarten bij het loket van het Filmfestival klaar zouden liggen.” Ter plaatse aangekomen bleken de kaarten niet klaar te liggen.170

Aangever 171:

- [benadeelde 171], wonende te Rotterdam, heeft verklaard dat hij in de periode van 13 januari 2010 tot en met 3 maart 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij campingcheques te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 61]” door cheques te koop aan te bieden voor een bedrag van € 11,-- per stuk. Hierop heeft aangever een bedrag van € 66,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van twaalf van die cheques, maar die cheques zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 61]” en “haar man, [naam 17],” hebben over de prijs en levering van die goederen met aangever telefonisch contact gehad en via het e-mailadres [e-mailadres 57]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 61]” als haar adres [adres 62] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 61]” waarin deze aangeeft “dat de cheques in 2009 zijn uitgegeven en dus geldig zijn in 2009 en 2010” en “dat hij de helft van de kosten vooruit kon betalen”.171

Aangever 172:

- [benadeelde 172], wonende te ’s-Hertogenbosch, heeft verklaard dat zij in de periode van 13 januari 2010 tot en met 7 april 2010 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij twee kaarten voor het Wereldkampioenschap schaatsen Allround te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 64]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster, na overeenstemming met “[alias 64]” een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 64]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 61]. Tijdens dit contact heef deze “[alias 64]” als zijn adres [adres 62] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 64]” waarin deze aangeeft “dat hij in Bornem woont en dat ze de kaartjes kan ophalen of dat de kaartjes verzonden kunnen worden”. Na de transactie heeft aangeefster telefonisch contact gehad met “[alias 64]” via het telefoonnummer [nummer 42] waarbij deze “[alias 64]” aangaf “dat het gewoon enkele dagen want hij moet de kaartjes aangetekend opsturen”.172

Aangever 173:

- [benadeelde 173], wonende te Leende, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 januari 2010 tot en met 10 februari 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor twee kaarten voor de Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam, geplaatst op Markplaats.nl door de adverteerder “[alias 64]”, en dat zij een bedrag van € 40,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 64]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster telefonisch contact gehad en via het e-mailadres [e-mailadres 61]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 64]” als zijn adres [adres 64] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij de kaartjes zou sturen nadat een bedrag van 40 euro was overgemaakt, waarna de resterende 40 euro overgemaakt kon worden”. Aangever ontdekte later dat [adres 64] niet bestaat als woonadres.173

Aangever 174:

- [benadeelde 174], wonende te Munstergeleen, heeft verklaard dat zij in de periode van 28 januari 2010 tot en met 17 februari 2010 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor het WK schaatsen te Heerenveen te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 62]” door twee kaarten te koop aan te bieden voor een bedrag van € 56,-- per stuk. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 112,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 62]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 58]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 62]” als haar adres [adres 65], Belgie opgegeven en onder meer aangegeven “dat het KNSB tickets betreffen”. Aangeefster heeft telefonisch contact gehad met een man, die volgens aangeefster welbespraakt was en goed op de hoogte hoe Thialf er van binnen uitzag”. Aangeefster was volgens de man wel heel achterdochtig.174

Ten aanzien van de Keytrade bank, bankrekeningnummer [nummer 23] (1r, aangevers 175 tot en met 181)

- Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde bankrekening heeft geopend/gebruikt en via die bankrekening gelden heeft ontvangen175

Aangever 175:

- [benadeelde 175], wonende te Roosendaal, heeft verklaard dat zij in de periode van 27 juli 2009 tot en met 12 augustus 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Markplaats.nl door de adverteerder “[alias 65]” en dat zij een bedrag van € 130,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die acht kaarten, maar dat die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 65]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via e-mail.176

Aangever 176:

- [benadeelde 176], wonende te Hoge Hexel, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 juli 2009 tot en met 11 augustus 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 65]” en dat zij een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vier van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 65]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 62]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 65]” als zijn adres [adres 66] en als zijn telefoonnummer [nummer 51] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij vanwege zijn Belgische werkgever een Belgische bankrekening heeft” en “dat wegens een tragisch ongeval een van zijn kinderen is overleden en dat ze daarom alle festiviteiten hebben afgelast”.177

Aangever 177:

- [benadeelde 177], wonende te Alkmaar, heeft verklaard dat zij in de periode van 1 augustus 2009 tot en met 9 augustus 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 65]” en dat zij een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van vier van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 65]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 62]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 65]” als zijn adres [adres 66] en als zijn telefoonnummer [nummer 51] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij vanwege zijn Belgische werkgever een Belgische bankrekening heeft”.178

Aangever 178:

- [benadeelde 178], wonende te Alkmaar, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 augustus 2009 tot en met 21 augustus 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor zestien entree kaarten voor Toverland, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 66]” en dat zij een bedrag van € 110,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van twaalf van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 66]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 76]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 66]” als zijn adres [adres 67] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij vanwege zijn Belgische werkgever een Belgische bankrekening heeft” en “dat er geen restricties op de kaartjes zitten”.179

Aangever 179:

- [benadeelde 179], wonende te Delft, heeft verklaard dat hij in de periode van 28 juli 2009 tot en met 6 augustus 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 65]” en dat hij een bedrag van € 130,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 65]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 62]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 65]” als zijn adres [adres 66] opgegeven.180

Aangever 180:

- [benadeelde 180], wonende te Dordrecht, heeft in de periode van 5 augustus 2009 tot en met 18 augustus 2009 gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 67]” en dat zij een bedrag van € 45,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van drie van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 67]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 63] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 39] .Genoemde “[alias 67]” heeft tijdens dit contact als zijn adres [adres 6] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij weet dat hij het zich niet kan veroorloven om iemand te neppen, omdat dat hem zijn baan kost” en “dat hij vanwege zijn Belgische werkgever een Belgische bankrekening heeft”.181

Aangever 181:

- [benadeelde 181], wonende te Willemstad, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 augustus 2009 tot en met 6 augustus 2009 gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Marktplaats.nl door de adverteerder “[alias 65]” en dat zij een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. Genoemde “[alias 65]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 62]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 65]” als zijn adres [adres 66] en als zijn telefoonnummer [nummer 34]. opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij vanwege zijn Belgische werkgever een Belgische bankrekening heeft” en “dat wegens een tragisch ongeval een van zijn kinderen is overleden en dat ze daarom alle festiviteiten hebben afgelast” en telefonisch “dat ze geduld moest hebben in verband met de vakantieperiode en de post die daardoor wat vertraging zou oplopen”.182

Ten aanzien van de VDK bank, bankrekeningnummer [nummer 3] (1s, aangevers 182 en 183)

- De gegevens van de betreffende consultatie rekening ten name van [verdachte], [adres 1] , een kopie van het paspoort ten name van[verdachte] en een transactieoverzicht van de betreffende rekening.183

Aangever 182:

- [benadeelde 182], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 30 juni 2009 tot en met 15 juli 2009 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor twintig toegangskaarten voor de Efteling, geplaatst op Martkplaats.nl door de adverteerder “[alias 68]” en dat zij een bedrag van € 30,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. “[alias 68]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 64]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 68]” als zijn adres [adres 68] opgegeven en onder meer aangegeven “dat de kaarten het hele seizoen, dus tot de Winterefteling, geldig zijn”. Na de transactie ontving aangeefster onder meer e-mails van “[alias 68]” met daarin de tekst: “[benadeelde 182], dat geld is gisteren of eergisteren retour gekomen. Kijk maar eens goed op je bankrekening en die grote bek ben ik niet van gediend”.184

Aangever 183:

- [benadeelde 183], wonende te Brunssum, heeft verklaard dat hij in de periode van 18 augustus 2009 tot en met 25 oktober 2010 heeft gereageerd op een advertentie met een aanbieding voor acht kaarten voor Toverland, geplaatst op Marktplaats.nl, en dat hij een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening heeft overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar dat die kaarten niet zijn geleverd. De aanbieder heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via e-mail185

Ten aanzien van de Habib bank, bankrekeningnummer [nummer 4] (1t, aangevers 184 tot en met 191).

-een transactieoverzicht van de betreffende rekening ten name van [verdachte], [adres 1];186

Aangever 184:

- [benadeelde 184], wonende te Wedde, heeft verklaard dat hij in de periode van 26 november 2010 tot en met 4 januari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij tickets voor het WK 2011 te Inzell te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door vier tickets te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 210,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar deze kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 52]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres [adres 70] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij 4 kaarten had, gekregen van zijn familie van [naam 11]” en “dat hij de kaarten aangetekend zou versturen.”187

Aangever 185:

- [benadeelde 185], wonende te Amsterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 29 november 2010 tot en met 6 januari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Time Warp te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 110,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn postcode [adres 71] en als zijn huisnummer [adres 71] opgegeven en als zijn telefoonnummer [nummer 53].188

Aangever 186:

- [benadeelde 186], wonende te Groningen, heeft verklaard dat zij in de periode van 27 november 2010 tot en met 11 januari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Eurosonic te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van een aantal van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft met aangeefster telefonisch contact gehad en via het e-mailadres [e-mailadres 65]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres[adres 71] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij in België werkt en in Nederland woont”.189

Aangever 187:

- [benadeelde 187], wonende te Venlo, heeft verklaard dat hij in de periode van 26 november 2010 tot en met 14 januari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor een voorstelling van Youp van ’t Hek te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 150,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van vier kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 58] . Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres [adres 71] opgegeven. Aangever ontving onder meer e-mails van “[alias 69]” waarin deze aangeeft dat “onder rembours is voor hem geen optie is” en “dat hij werkt in Knokke België, dus overdag niet thuis is”.190

Aangever 188:

- [benadeelde 188], wonende te Drachten, heeft verklaard dat zij in de periode van 22 november 2010 tot en met 26 januari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor een voorstelling van Youp van ’t Hek te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling op de aankoop van vijf van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres [adres 71] opgegeven en onder meer aangegeven “dat na aanbetaling de kaarten aangetekend verzonden zouden worden”.191

Aangever 189:

- [benadeelde 189], wonende te Leiden, heeft verklaard dat zij in de periode van 29 november 2010 tot en met 8 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor een voorstelling van Najib Amhali te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres [adres 72] en als telefoonnummer [nummer 52] opgegeven.192

Aangever 190:

- [benadeelde 190], wonende te Geleen, heeft verklaard dat hij in de periode van 23 november 2010 tot en met 27 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee toegangskaarten voor Soldaat van Oranje te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres [adres 71] opgegeven.193

Aangever 191:

- [benadeelde 191], wonende te Maassluis, heeft verklaard dat zij in de periode van 18 november 2010 tot en met 4 januari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee tickets voor Cirque du Soleil te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 69]” door tickets te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 80,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die tickets, maar die tickets zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 69]” heeft met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 65]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 69]” als zijn adres [adres 73] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij de tickets aangetekend had verstuurd” en “dat hij de tickets had teruggekregen en nogmaals verstuurd”.194

Ten aanzien van de Attijariwafa bank, bankrekeningnummer [bankrekeningnummer 5] (1u, aangevers 192 tot en met 213)

- een transactieoverzicht van de betreffende rekening ten name van Monsieur [verdachte], [adres 1];195

Aangever 192:

- [benadeelde 192], wonende te Nijmegen, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 januari 2011 tot en met 21 januari 2011 concertkaarten voor een optreden van Adele te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 70]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 70]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 66]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 70]” als zijn adres [adres 74] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 70]” waarin deze aangeeft “dat de kaartjes liever laat ophalen, omdat je met foto’s niet weet of ze in verkeerde handen terecht komen” en “dat hij best aangetekend wil verzenden”.196

Aangever 193:

- [benadeelde 193], wonende te Wintelre, heeft verklaard dat zij in de periode van 12 januari 2011 tot en met 8 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij kaarten voor de musical Toon te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 71]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 110,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van vier van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 71]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 67]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 71]” als zijn adres [adres 74] opgegeven.197

Aangever 194:

- [benadeelde 194], wonende te Lochem, heeft verklaard dat hij in de periode van 17 januari 2011 tot en met 9 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee kaarten voor een optreden van Bruno Mars te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 71]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 82,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 71]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 67]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 71]” als zijn adres [adres 75] opgegeven.198

Aangever 195:

- [benadeelde 195], wonende te Uithuizermeeden, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 januari 2011 tot en met 9 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor een optreden van Ilse de Lange te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 70]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 70]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 66]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 70]” als zijn adres [adres 74] en als zijn telefoonnummer [nummer 54] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij twee kaarten over had omdat hij naar een andere voorstelling ging”.199

Aangever 196:

- [benadeelde 196], wonende te Nederweert, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 januari 2011 tot en met 9 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktpaats.nl waarin zij twee kaarten voor een optreden van Andre Rieu te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 72]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 160,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 72]” en later “zijn buurman, [alias 73]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster telefonisch contact gehad en via het e-mailadres [e-mailadres 68]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 72]” en/of “[alias 73]” als zijn adres [adres 76] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij de kaarten aangetekend wilde versturen”.200

Aangever 197:

- [benadeelde 197], wonende te Ermelo, heeft verklaard dat hij in de periode van 4 januari 2011 tot en met 11 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij concertkaarten voor Sinfonietta & Christina Branco te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 70]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 70]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 66]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 70]” als zijn adres [adres 77] opgegeven.201

Aangever 198:

- [benadeelde 198], wonende te Haarlem, heeft verklaard dat zij in de periode van 17 januari 2011 tot en met 13 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee concertkaarten voor de Vrienden van Amstel live te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 71]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 110,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 71]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 67]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 71]” als zijn adres [adres 74] opgegeven.202

Aangever 199:

- [benadeelde 199], wonende te Amstelveen, heeft verklaard dat hij in de periode van 25 januari 2011 tot en met 16 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee concertkaarten voor een optreden van Roger Waters te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 74]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 130,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 74]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 69] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 54]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 74]” als zijn adres [adres 78] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij een baan als credit manager aangeboden heeft gekregen in de Verenigde Staten en dus niet meer bij het concert aanwezig kon zijn” en “dat hij de kaarten met aangetekende post zou versturen”. Na dit gesprek was aangever gerustgesteld.203

Aangever 200:

- [benadeelde 200], wonende te Nieuwegein, heeft verklaard dat zij in de periode van 27 januari 2011 tot en met 16 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Martkplaats.nl waarin zij kaarten voor het WK schaatsen te Inzell te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 75]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die twee kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 75]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster diverse malen contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 70] en telefonisch via het telefoonnummer [nummer 55]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 75]” als zijn adres [adres 79] opgegeven.204

Aangever 201:

- [benadeelde 201], wonende te Bleijswijk, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 januari 2011 tot en met 17 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Bruno Mars te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 74]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 40,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 74]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 69]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 74]” als zijn adres [adres 78] opgegeven.205

Aangever 202:

- [benadeelde 202], wonende te Haarlem, heeft verklaard dat hij in de periode van 21 januari 2011 tot en met 22 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij filmkaartjes te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd supersnel gereageerd door “[alias 74]” door filmkaartjes te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 83,-- voor de aankoop van een aantal van die filmkaartjes, maar die kaartjes zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 74]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 69]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 74]” als zijn adres [adres 74] opgegeven.206

Aangever 203:

- [benadeelde 203], wonende te Schiedam, heeft verklaard dat hij in de periode van 28 januari 2011 tot en met 18 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij een toegangskaart voor de Volkskrantdag Filmfestival te Rotterdam te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 75]” door een kaart te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 42,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaart, maar die kaart is niet geleverd. Genoemde “[alias 75]” heeft over de prijs en levering van dat goed met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 70]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 75]” als zijn adres [adres 80] opgegeven.207

Aangever 204:

- [benadeelde 204], wonende te Sassenheim, heeft verklaard dat zij in de periode van 20 januari 2011 tot en met 22 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor een optreden van Adele te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 74]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 74] heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 69]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 74]” als zijn adres [adres 80] opgegeven.208

Aangever 205:

- [benadeelde 205], wonende te Loon op Zand, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 januari 2011 tot en met 16 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor Ilse de Lange te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd geregeerd door “[alias 74]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van een aantal van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 74]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 69]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 74]” als zijn adres [adres 78] opgegeven.209

Aangever 206:

- [benadeelde 206], wonende te Esbeek, heeft verklaard dat zij in de periode van 24 januari 2011 tot en met 2 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij toegangskaarten voor Soldaat van Oranje te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 74]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van een aantal van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 74]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 69]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 74]” als zijn adres [adres 78] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 74]” waarin deze aangeeft “dat hij de kaarten zojuist aangetekend op de post heeft gedaan”.210

Aangever 207:

- [benadeelde 207], wonende te Breda, heeft verklaard dat zij in de periode van 6 januari 2011 tot en met 10 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij concertkaarten voor een optreden van Triggerfinger te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 71]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 66,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 71]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 67]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 71]” als zijn adres [adres 81] opgegeven.211

Aangever 208:

- [benadeelde 208], wonende te Malden, heeft verklaard dat hij in de periode van 14 januari 2011 tot en met 12 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij drie concertkaarten voor een optreden van Ilse de Lange te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 71]” door die kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 125,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 71]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 67]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 71]” als zijn adres [adres 81] opgegeven en aangegeven “dat hij verzekerd via zijn werk kon verzenden”.212

Aangever 209:

- [benadeelde 209], wonende te Berlicum, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 januari 2011 tot en met 21 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie toegangskaarten voor de Efteling te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 75]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 45,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van drie van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 75]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 70]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 75]” als zijn adres [adres 80] opgegeven.213

Aangever 210:

- [benadeelde 210], wonende te Stellendam, heeft verklaard dat zij in de periode van 5 januari 2011 tot en met 25 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor een optreden van Ilse de Lange te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 70]” door die kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 30,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 70]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 66]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 70]” als zijn adres [adres 82] en als telefoonnummer [nummer 56] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij verhinderd is omdat hij dan in Amerika zit” en “dat ze één kaartje moest aanbetalen en het andere kaartje bij ontvangst”.214

Aangever 211:

- [benadeelde 211], wonende te Brielle, heeft verklaard dat zij in de periode van 27 februari 2011 tot en met 27 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor Soldaat van Oranje te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 76]” door die kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 90,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 76]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 71]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 76]” als haar adres [adres 83] opgegeven.215

Aangever 212:

- [benadeelde 212], wonende te Midsland, heeft verklaard dat zij in de periode van 21 februari 2011 tot en met 3 april 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor We Will Rock You te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie wed gereageerd door “[alias 76]” door die kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 70,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 76]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 71]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 76]” als haar adres[adres 83] opgegeven.216

Aangever 213:

- [benadeelde 213], wonende te Dalen, heeft verklaard dat hij in de periode van 23 februari 2011 tot en met 6 april 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij vier concertkaarten voor Take That te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 76]” door die kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 347,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 76]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 71]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 76]” als haar adres [adres 83] opgegeven en onder meer heeft aangegeven “dat het geld op de rekening van haar vriend, [verdachte], [adres 1], was gestort en hij het niet kreeg van de bank.”217

Ten aanzien van de Chaabi du Maroc bank, bankrekeningnummer [nummer 6] (1v, aangevers 214 tot en met 222).

- een transactieoverzicht van de betreffende rekening ten name van [verdachte] met een toelichting door de Cel voor Financiële Informatieverwerking dat de rekening is geopend door [verdachte];218

Aangever 214:

- [benadeelde 214], wonende te Rotterdam, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 februari 2011 tot en met 15 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij zes toegangskaarten voor het Zomerfestival te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 77]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 195,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar deze kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 77]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 72]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 77]” als zijn adres [adres 84] opgegeven.219

Aangever 215:

- [benadeelde 215] Grootveld, wonende te ’s-Gravenhage, heeft verklaard dat hij in de periode van 5 februari 2011 tot en met 16 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij kaarten voor een voorstelling van Brigitte Kaandorp te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 78]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 78]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 74]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 78]” als zijn adres [adres 87] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij na vooruitbetaling aangetekend zou verzenden” en “dat hij de kaarten via een collega aanbieder heeft gekregen, Intrum Justitia”.220

Aangever 216:

- [benadeelde 216], wonende te Lopik, heeft verklaard dat zij in de periode van 7 februari 2011 tot en met 22 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij drie toegangskaarten voor Mary Poppins te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 78]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van drie van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 78]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 74] en telefonisch via een onbekend telefoonnummer. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 78]” als zijn adres [adres 84] opgegeven en onder meer aangeven “dat zijn vrouw bij Fortis werkte en zo kaartjes had gekregen” en “dat hij de kaartjes aangetekend zou versturen”.221

Aangever 217:

- [benadeelde 217], wonende te Voorburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 8 februari 2011 tot en met 23 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor Soldaat van Oranje te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 78]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 45,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 78]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 74]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 78]” als zijn adres [adres 87] opgegeven en onder meer aangegeven “dat als ze de helft zou aanbetalen, hij diezelfde dag de kaartjes aangetekend zou versturen”.222

Aangever 218:

- [benadeelde 218], wonende te Appingedam, heeft verklaard dat hij in de periode van 7 februari 2011 tot en met 15 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij vier kaarten voor Open Air Hansi Hinterseer te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 78]” door vier kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 200,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 78]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 74]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 78]” als zijn adres[adres 87] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij niet kon gaan i.v.m werkaanvaarding in de VS” en “dat hij de kaarten via zijn werkgever kosteloos aangetekend zou toesturen”. Dit kwam volgens aangever betrouwbaar over.223

Aangever 219:

- [benadeelde 219], wonende te Etten-Leur, heeft verklaard dat zij in de periode van 4 februari 2011 tot en met 27 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij kaarten voor Triggerfinger te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 77]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 50,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van twee van die kaarten, maar deze kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 77]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 72]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 77]” als zijn adres [adres 84] opgegeven.224

Aangever 220:

- [benadeelde 220], wonende te Jirnsum, heeft verklaard dat zij in de periode van 31 januari 2011 tot en met 10 februari 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee kaarten voor Marco Borsato te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 79]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 100,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 79]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 73]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 79]” als zijn adres [adres 85] opgegeven. Aangeefster ontving onder meer e-mails van “[alias 79]” waarin deze aangeeft “dat ze de kaarten kan ophalen, of dat hij ze kan ze ook versturen, aangetekend zodat ze ze kan volgen en dat ze een kaartje kan aanbetalen en het andere kaartje bij ontvangst”.225

Aangever 221:

- [benadeelde 221], wonende te Tilburg, heeft verklaard dat zij in de periode van 2 februari 2011 tot en met 15 maart 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin zij twee toegangskaarten voor Blof te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 77]” door twee kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangeefster een bedrag van € 60,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar deze kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 77]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangeefster contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 72]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 77]” als zijn adres [adres 86] opgegeven.226

Aangever 222:

- [benadeelde 222], wonende te Heemstede, heeft verklaard dat hij in de periode van 6 februari 2011 tot en met 16 juni 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij drie à vier toegangskaarten voor Tefaf te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 78]” door kaarten te koop aan te bieden. Hierop heeft aangever een bedrag van € 55,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt als aanbetaling voor de aankoop van vier van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 78]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 74]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 78]” als zijn adres [adres 87] opgegeven en onder meer aangegeven “dat hij € 55,-- kon overmaken en de resterende € 55,-- na ontvangst van de kaarten” en “dat hij aangetekend zou versturen”.227

Ten aanzien van de ING bank, bankrekeningnummer [nummer 7] (2, aangever 223).

- [benadeelde 223], wonende te Eindhoven, heeft verklaard dat hij in de periode van 4 november 2011 tot en met 9 november 2011 een advertentie heeft geplaatst op Marktplaats.nl waarin hij twee toegangskaarten voor een optreden van Flogging Molly te koop heeft gevraagd. Op deze advertentie werd gereageerd door “[alias 80]” door twee kaarten aan te bieden voor een bedrag van € 75,--. Hierop heeft aangever een bedrag van € 75,-- naar bovengenoemde bankrekening overgemaakt voor de aankoop van die kaarten, maar die kaarten zijn niet geleverd. Genoemde “[alias 80]” heeft over de prijs en levering van die goederen met aangever contact gehad via het e-mailadres [e-mailadres 75] en “[naam 12], de vriend van [alias 80]” heeft met aangever telefonisch contact gehad via het telefoonnummer [nummer 57]. Tijdens dit contact heeft deze “[alias 80]” en/of “[naam 12]” als zijn/haar adres [adres 88] opgegeven en heeft “[naam 12]” aangegeven “dat hij de kaartjes van zijn werk bij ING belgie zou opsturen” en een trace code doorgegeven. Na de transactie heeft genoemde “[naam 12]” tijdens een telefoongesprek met aangever aangegeven “dat aangever was opgelicht en honderden andere mensen ook voor totaal 25.000 euro.” Aangever heeft dit telefoongesprek opgenomen.228

- Gegevens bankrekening [nummer 7] op naam van [naam 13], geopend op 27 september 2011 met bijschrijving van € 75,-- op valutadatum 8 november 2011 van [benadeelde 223] inzake kaartjes Flogging Molly.229

- [naam 13], van Belgische nationaliteit, verklaart dat zij de rekening [nummer 7] geopend heeft op vraag van een "Nederlander" waarvan zij de naam vergeten is. In ruil voor de opening van de rekening en het gebruik van de daarbij horende bankkaart zou zij per maand een vergoeding van € 100,-- ontvangen. Dit bedrag heeft zij eenmaal ontvangen. Zij verklaart dat zij nooit zelf de bankkaart gebruikt heeft. Zij heeft onmiddellijk na de opening van de rekening de bankkaart aan de "Nederlander" overhandigd. De bedragen die op haar rekening werden gestort ten behoeve van de aankoop van kaartjes, waaronder het bedrag van € 75,00 met de mededeling “kaartjes Flogging Molly”, waren voor die Nederlander. Er werden regelmatig bedragen van die rekening afgehaald. Zij heeft die bedragen niet opgenomen. Dit waren verrichtingen die door die Nederlander werden uitgevoerd.230

- De woordelijke uitwerking van het door aangever opgenomen telefoongesprek op
9 november 2011 luidt, voor zover van belang231:

T=[benadeelde 223] V=Verdachte

V: Goeieavond.

T: Hallo, met [benadeelde 223]. Ik heb even een vraagje. Wat is de bestel, de status van

mijn kaartjes van Flogging Molly eigenlijk?

V: Uhhhhhhhhhhhh, jaaaaaaaaaa Die heb ik. Wil je even een pen erbij pakken?

T: Uhhh, ja ik zal eventjes zoeken hier (Gestommel op de achtergrond). Zo, gevonden.

(…)

V: Nou, uhhhhhhhhh dat is, dan moet je de code, die moet je opzoeken op deze website.

T: Deze?

V: Deze website... dat is www.

T: Jaaa?

V: www.opgelichtopinternet.nl

T: Ja, daar ben ik dus ook al achter!

V: Nou en dan ga je kijken en dan zie je [alias 80].

T: Ja! Enne...hoe ga ik mijn geld terugkrijgen???

V: NIET!

T: Niet?

V: NEE!

T: : Nee? Nou dat vind ik toch niet erg vriendelijk, als je mensen oplicht.

V: Ja, nou, mensen zijn ook niet vriendelijk tegen mij dus waarom zou ik vriendelijk zijn

tegenover mensen!

(…)

T: Nou ik ga er voor zorgen dat ik mijn geld terugkrijg.

(…)

V: Dan, dan ben je nummer 175 in de rij, volgens mij!

(…)

V:… Maar als ik je een advies mag geven. Koop nooit wat via Marktplaats!

T: Nou ik heb het al tientallen keren met succes gedaan!

V: Ja, maar dat kan niet meer...uhhhh...[benadeelde 223]. Echt niet! Dat kan echt niet meer.

T: Nou, wat wat...is jouw drijfveer om dit te doen?

(…)

V: Dat hoef ik toch niet uit te leggen....uuuuhhhh [benadeelde 223]? Ik denk dat ik toch al

behoorlijk snel uuuhh zeg waar je aan toe bent. Kijk ik had je ook om de tuin

kunnen leiden, gewoon code door kunnen geven dan had je alweer moeten zoeken, dan

weer moeten bellen en dan weer moeten praten, ja dat schiet natuurlijk niet op [benadeelde 223]!

T: Nee!

V: Dus vandaar ook dat ik ook.....netjes uhhhhhh althans ik geef het eventjes door.

T: Je geeft me een complete verklaring af.

V: Ja! En dan ???

T: Ja. En als die nou opgenomen is? Kan de politie daar iets mee?

V: Dat moet je zelf weten! Uhhhhh... als jij het kan[benadeelde 223] dan kunnen die 175 anderen het

ook.

T: Ja, nou misschien dat ik ze kan verenigen op de een of andere manier he?

V: Ja, dat proberen ze al drie jaar!

T: Nou we zullen wel zien.

V: Ja, misschien kun jij het wel [benadeelde 223].

T: Nou ik zal mijn best doen.

V: Dan moet je, dan moet je eerst wel weten waar ik ben he???

T: Ja, dat klopt.

V: Ja, nou dat weet je niet!

T: Nee, dat weet ik niet waar je zit, maar ik heb wel een vermoeden.

V: Ja? Waar dan?

T: Nou je hebt mij een adres gestuurd.

V: Ja (verdachte lacht hartelijk) jij denkt dat dat een correct adres is [benadeelde 223]?

T: Ik denk het niet nee!

V: Nee, nou dan!

T: Misschien dat ik ooit iets met je bankrekeningnummer kan.

V: Ja... dat kun je zeker uuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhh [benadeelde 223]! Alleen het probleem

hier is, buitenlandse overboekingen die kun je niet terughalen

T: Nee, dat klopt maar ik kan misschien wel aan gegevens komen via die bank van jou.

V: Ja....uuuhhh....als je een brief schrijft.

T: Ja nou dat is voor mij geen probleem.

V: Ja je kunt een brief schrijven naar de bank, maar uuuhhh....wat als de bankrekening

niet op mijn naam staat?

T: Ja dan zie ik verder wel he???

(…)

V: Misschien zit ik er wel helemaal niet achter. Misschien heb ik wel een stromanneke in dienst genomen.

T: Nou wat het ook allemaal is, ik ga mijn best doen om mijn geld terug te krijgen.

V: Nou ja, maar je weet je nog steeds niet wie ik ben.

T: Nee, ik weet wel dat je een enorme oplichter bent ja.

V: Nou ja, dat dat kun je wel zeggen ja! Ik denk dat al voor minstens

voor nou twintig, vijfentwintig duizend euro heb opgelicht!

T: Nou dat doe je goed!

(…)

V: Ja, ik ben misschien wel de grootste van het land, dat weet ik niet.

T: Nou, ik ga mijn best doen. Misschien hoor je er nog wat van, misschien niet. We zullen wel zien.

V: Ja, ik denk dat je weinig kans maakt uuuuhhhh....[benadeelde 223].

T: Ik vind het wel heel kinderachtig van je.

V: Ja, ik denk dat je de moeite die je er in steekt dat het bijna niet de moeite waard is,

wat er uitkomt, echt niet!

T: Nou voor iemand die een salaris van 3 euro 50 per uur heeft als student die gaat er

toch wel moeite voor doen denk ik.

V: Ja maar kun je doen [benadeelde 223], maar de vraag is of het ook wat oplevert. Ik denk niet dat het wat oplevert, echt niet. Dat is mijn advies aan jou. Het gaat je niets opleveren.

T: Ja, maar ja dat is een advies van een oplichter, dus in hoeverre kun je dat

accepteren?

V: Nou precies zoals ik het zeg uuuuhhhhhhhhhhhh [benadeelde 223]! Echt waar neem van mij aan ja, ik heb een financiële opleiding...dus... ja... ik bedoel ik weet alles van banken en

dergelijke en zo....dus ja!

T: Ja.

(…)

V: En, en, en als je de gegevens hebt uhh uhh [benadeelde 223], dan blijkt dat van iemand te zijn uit

België, nou en dat weet je zelf ook Nederland België de wet dat is grensoverschrijdend,

dus ja, veel, veel kun je niet!

T: Ja, maar ja voor 175 25000 euro, misschien dat ik dan wel de grens over kan

komen, he?

V: Ja, maar dat redt je niet, het gaat om zo veel verschillende mensen, dus ja!

T: Nou dan kan ik ze misschien verenigen he?

V: Ja maar ik zeg net, die die zijn niet allemaal het schip ingegaan met de zelfde

bankrekening he?

T: Nee, dat klopt maar ik zie wel wat ik doe.

V: Ja, misschien...uuuhhh.. dat het een stuk of 10 of 15 zijn geweest die je direct kan

vinden die op de rekening hebben gestort waar jij het ook op hebt gestort. Maar ja, dan

nog, dan nog dan heeft verenigen weinig zin. Echt niet!

T: Ja dat zeg jij.

V: Neem nou maar van mij aan ja ik heb ook allerlei boze smsjes van ja ik kom je opzoeken en dergelijke enzo enne ik maak je af en ik verbouw je kop en dergelijke en ik zal je zeggen he ik heb al misschien wel tientallen smsjes van dat soort dingen gehad in daar lig ik echt niet meer wakker van, echt niet!

T: Nou voor mij hoef je niet bang te zijn want ik ga geen mensen bedreigen, zo zielig ben ik niet.

V: Nee maar ik ook niet, dat doe ik ook niet.

T: Nee, je licht wel mensen op! Zo zielig ben je wel.

V: Ja! Ja! Ja! Dat is wel. Dat is wel ja. Ik licht mensen op, maar ik bedreig niemand.

T: Ja, ik vraag me af wanneer dat komt als ik je te pakken heb.

V: Ik denk niet dat je me pakken gaat krijgen!

T: Nou ik zie wel en verder wil ik het gesprek beëindigen want hier bereik ik toch niks

mee.

V: Nee, ik denk dat je er weinig mee bereikt...uuuuuhhhh....[benadeelde 223].

T: Ja ik kan me jou een beetje het plezier gunnen dat je mij een beetje overstuur hoort of

iets dergelijks

V: Nee....

T: Dat gun ik jou niet

V: Nee, nee helemaal niet. Ik probeer alleen nog maar te zeggen hoe het is, hoe de

situatie is.

T: Ja maar dat is misschien gewoon een trucje van jou om er voor te zorgen dat ik geen

aangifte en dergelijke ga doen.

V: Ja kijk op de site [benadeelde 223] en wacht eens af waar [alias 80].. he.. ja waar die aan toegevoegd wordt.

T: Ja dat is he....

V: Die wordt vast onder topic onder een onderwerp gevoegd

T: Op jouw site?

V: Nee, kijk op www.opgelichtopinternet.nl, die site ken je toch of niet?

T: Ja dat weet je waarschijnlijk wel dat ik die ken.

V: Nou, [alias 80], (onverstaanbaar) hebben twee of drie, drie benadeelden

hebben zich daar al gemeld, nou... Ik zal je zeggen morgen of overmorgen als je opnieuw op [alias 80] gaat kijken ja, dan zie je [alias 80] niet meer met drie personen staan maar dan zie je bij honderd andere personen staan!

T: Nou dat is toch mooi.

V: Ja!

T: Nou dan hebben ze allemaal aangifte gedaan.

V: Dan, dan zie je ook, nou er is niet allemaal aangifte gedaan, zeker niet. Ik denk dat van die honderd misschien, dertig of vijfentwintig een aangifte hebben gedaan!

T: Ja maar ik ga dit gesprek beëindigen want hier bereik ik toch niks mee want je probeert me om te praten. Het is goed geweest.

V: Nee. Absoluut niet [benadeelde 223]! Veel succes he!!!!

T: Dank je wel. Doei.

V: Daaaag. Daaaag !

- De audio-opname van bovengenoemd telefoongesprek232 is beluisterd door verbalisanten. [naam verbalisant] en [naam verbalisant 2]. Deze verbalisanten hebben de verdachte verhoord op 6 en 7 juli 2013. Zij verklaren dat zij al tijdens het eerste verhoor de stem van verdachte voor 100% herkenden als de stem van dezelfde persoon die het telefoongesprek voerde met aangever [benadeelde 223]233.

- De rechtbank heeft de geluidsopname voor een deel beluisterd ter terechtzitting op 8 april 2014, in het bijzijn van verdachte en de raadsman 234. Zij heeft voor wat betreft het beluisterde deel waargenomen dat de stem van één van de deelnemers aan dit gesprek zich in de achter “V” uitgewerkte bewoordingen heeft geuit. Op de vraag of verdachte het gesprek heeft gevoerd heeft hij verklaard dat hij zich het verhaal niet kan herinneren, dat zijn stem erop lijkt en dat hij niet uitsluit dat hij[benadeelde 223] heeft opgelicht235.

Nadere bewijsmotivering feit 2

De rechtbank stelt om te beginnen vast dat ter zake van de conclusie van de verbalisanten over de stemherkenning geen verweer is gevoerd. De rechtbank deelt, op grond van haar eigen waarneming ter terechtzitting naar aanleiding van het beluisterde telefoongesprek, de conclusie van verbalisanten [naam verbalisant] en [naam verbalisant 2] dat de stem van verdachte overeenkomt met de stem van de persoon die het voornoemde gesprek met[benadeelde 223] voerde. Zij gaat er daarom voor de bewijsvoering van feit 2 vanuit, dat het verdachte is geweest die de mededelingen in het gesprek achter “V” heeft gedaan. De rechtbank herkent in dit gesprek ook specifieke uitspraken van verdachte die overeen komen met zijn verklaringen ter terechtzitting, zoals bijvoorbeeld:

(in het gesprek): Ja, nou, mensen zijn ook niet vriendelijk tegen mij dus waarom zou ik vriendelijk zijn tegenover mensen! (en ter zitting): Na zeven jaar dienstverband ben ik op een lullige manier ontslagen. Toen is misschien een aversie tegenover de mensheid gekomen (p. 10 pv trz.),
in combinatie met zijn uitspraak/verklaring:
(in het gesprek): Echt waar neem van mij aan ja, ik heb een financiële opleiding...dus... ja... ik bedoel ik weet alles van banken en dergelijke en zo (en ter zitting): Ik ben werkzaam geweest in vrij goede banen in de financiële wereld. Zo ben ik debiteurenbeheerder en creditcontroller geweest. In 2000 ben ik aangenomen door een Amerikaans bedrijf. In 2007 ben ik na zeven jaar dienstverband ontslagen. Dat heeft er bij mij ingehakt (p. 3 pv trz.).

Naar het oordeel van de rechtbank typeren de antwoorden van verdachte op de vragen van [benadeelde 223] over het traceren van zijn naam, zijn adres en (in alle bewezen verklaarde gevallen!) het gebruik van een Belgische bankrekening, de handelwijze van verdachte om zich onbenaderbaar en vervolgens onverantwoordelijk te houden voor zijn gedragingen alsmede zijn wetenschap dat slechts een gering deel van de gedupeerden aangifte doet van oplichting via Marktplaats. Daarvan zijn naar de het oordeel van de rechtbank de cursief afgedrukte delen van het gesprek sprekende voorbeelden.

De rechtbank ziet de mededelingen van verdachte in dit gesprek, in onderling verband en samenhang beschouwd met de e-mailberichten van verdachte aan de aangevers van de overige feiten, als een leidraad voor de modus operandi van verdachte, die het bewijs van alle ten laste gelegde feiten ondersteunt.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks na te noemen periode(n), in elk geval in

of omstreeks de periode van 6 mei 2009 tot en met 30 augustus 2011 in elk geval in of

omstreeks de/het ja(a)r(en) 2009, 2010 en/of 2011 op na te noemen plaats(en), in elk

geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

en/althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse naam en/of

van een valse hoedanigheid en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, hierna te noemen aangevers/gedupeerden

heeft bewogen tot afgifte van één of meer de hieronder genoemde geldbedrag(en), in elk geval tot

enig(e) geldbedrag(en), te weten:

1. in of omstreeks de periode van 2 september 2009 tot en met 22 september 2009,

aangever [benadeelde 1] te Assen, € 75,-- voor aankoop 13 bioscoopbonnen

(aangifte: ordner 1 blz. 51 t/m 55) en/of

2. in of omstreeks de periode van 8 september 2009 tot en met 28 september 2009,
aangever [benadeelde 2] te Stellendam, € 60,-- voor aankoop 4 toegangskaarten
Efteling (aangifte: ordner 1 blz. 65 t/m 68) en/of

3. in of omstreeks de periode van 8 september 2009 tot en met 15 september 2009,

aangever [benadeelde 3] te Heeze, € 80,-- voor aankoop 8

toegangskaarten Burgers Zoo (aangifte: ordner 1 blz. 73 t/m 77) en/of

4. in of omstreeks de periode van 23 augustus 2009 tot en met 1 september 2009,

aangever [benadeelde 4] te Winterswijk, € 72,-- voor aankoop 8 toegangskaarten

Efteling (aangifte: ordner 1 blz. 132 en 133) en/of

5. in of omstreeks de periode van 24 augustus 2009 tot en met 28 augustus 2009,

aangever [naam 18] te Apeldoorn, € 55,-- voor aankoop 4 toegangskaarten

Walibi Flevo (aangifte: ordner 1 blz. 142 t/m 145) en/of

6. in of omstreeks de periode van 24 augustus 2009 tot en met 5 september 2009,

aangever [benadeelde 6] te Oosterhout, € 60,-- voor aankoop van 4

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 1 blz. 150 t/m 152) en/of

7. in of omstreeks de periode van 6 juni 2010 tot en met 29juni 2010, aangever[benadeelde 7]

[benadeelde 7] te Oostburg, € 156,-- voor aankoop 2 toegangskaarten Rock Werchter

(aangifte: ordner 1 blz. 166 t/m 168) en/of

8. in of omstreeks de periode van 2 november 2009 tot en met 18 november 2009,

aangever: [benadeelde 8] te Wirdum, € 75,-- voor aankoop 2 toegangskaarten

Derek Oglivie (aangifte: ordner 2 blz. 462 t/m 464) en/of

9. in of omstreeks de periode van 24 november 2009 tot en met 9 december 2009,

aangever: [benadeelde 9] te Apeldoorn, € 100,-- voor aankoop 4

concertkaartjes Sjonnies te Hasselt (aangifte: ordner 2 blz. 470 t/m 473) en/of

10. in of omstreeks de periode van 9 november 2009 tot en met 7 december 2009,

aangever: [benadeelde 10] te Arnhem, € 100,-- voor aankoop 2

concertkaartjes John Mayer te Londen (aangifte: ordner 2 blz. 496 t/m 499)

en/of

11. in of omstreeks de periode van 18 november 2009 tot en met 26 november

2009, aangever: [benadeelde 11] te Arnhem, € 50,-- voor aankoop 2
concertkaartjes Swell Season te Amsterdam (aangifte: ordner 2 blz. 510 t/m
513) en/of

12. in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 11 december

2009, aangever: [benadeelde 12] te Herwijnen, € 50,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Boudewijn de Groot te Tiel (aangifte: ordner 2 blz. 514 t/m 517)

en/of

13. in of omstreeks de periode van 13 november 2009 tot en met 23 november
2009, aangever: [benadeelde 13] te Mijdrecht, € 37,50 als voorschot op de aankoop

van 2 concertkaartjes Theo Maassen (aangifte: ordner 2 blz. 524 t/m 526) en/of

14. in of omstreeks de periode van 4 november 2009 tot en met 27 november 2009,

aangever: [benadeelde 14] te Nieuwegein, € 70,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Yann Tiersen in Tivoli (aangifte: ordner 2 blz. 536 t/m 539)

en/of

15. in of omstreeks de periode van 28 november 2009 tot en met 8 december 2009,

aangever: [benadeelde 15] te ‘s-Gravenhage, € 225,-- voor aankoop 5

concertkaartjes Anouk te Rotterdam (aangifte: ordner 2 blz. 573 t/m 575) en/of

16. in of omstreeks de periode van 4 november 2009 tot en met 21 november 2009,

aangever: [benadeelde 16] te Berkel en Rodenrijs, € 37,50 voor aankoop

concertkaartje Theo Maassen te Rotterdam (aangifte: ordner 2 blz. 600 t/m 603)

en/of

17. in of omstreeks de periode van 28 november 2009 tot en met 3 december 2009,

aangever:[benadeelde 17] te Dordrecht, € 160,-- voor aankoop 4

toegangskaarten Time Warp (aangifte: ordner 2 blz. 613 t/m 617) en/of

18. in of omstreeks de periode van 18 november 2009 tot en met 5 december 2009,

aangevers [benadeelde 18] te Kamperland, € 105,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Rammstein te Arnhem (aangifte: ordner 2 blz. 642 t/m 645)

en/of

19. in of omstreeks de periode van 3 november 2009 tot en met 14 november 2009,

aangever: [benadeelde 19] te Eindhoven, € 40,-- als voorschot op de aankoop van

2 concertkaartjes Muse (aangifte: ordner 2 blz. 652 t/m 656) en/of
20. in of omstreeks de periode van 28 november 2009 tot en met 11 december

2009, aangever: [benadeelde 20] te Oosterhout, € 80,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Muse (aangifte: ordner 2 blz. 658 t/m 661) en/of

21. in of omstreeks de periode van 12 november 2009 tot en met 22 november

2009, aangever: [benadeelde 21] te Uden, € 50,-- als voorschot op de aankoop van

een concertkaartje John Mayer (aangifte: ordner 2 blz. 680 t/m 683) en/of

22. in of omstreeks de periode van 6 november 2009 tot en met 11 december 2009,

aangever: [benadeelde 22] te Uden, € 100,-- als voorschot op de aankoop

van 5 concertkaartjes Jeff Dunham (aangifte: ordner 2 blz. 693 t/m 695) en/of

23. in of omstreeks de periode van 7 november 2009 tot en met 9 december 2009,

aangever: [benadeelde 23] te Eindhoven, € 35,-- als voorschot op de

aankoop van 2 kaartjes musical Mama Mia (aangifte: ordner 2 blz. 705 t/m 708)
en/of

24. in of omstreeks de periode van 25 november 2009 tot en met 11 december

2009, aangever:[benadeelde 24] te Veldhoven, € 130,-- voor

aankoop 4 kaartjes optreden Tineke Schouten (aangifte: ordner 2 blz. 709 t/m

712) en/of

25. in of omstreeks de periode van 5 juni 2011 tot en met 30 juli 2011, aangever:

[benadeelde 25] te Leeuwarden, € 25,-- als voorschot op de aankoop van kaartje

opwekking conferentie (aangifte: ordner 2 blz. 738 t/m 747) en/of

26. in of omstreeks de periode van 21 april 2011 tot en met 31 juli 2011, aangever:

[benadeelde 26] te Boxtel, € 300,-- voor de aankoop van aantal tickets Roland
Garros (aangiften ordner 2 blz. 748 t/m 752) en/of

27. in of omstreeks de periode van 8juni2011 tot en met 27juli 2011, aangever [benadeelde 27].

[benadeelde 27] te Utrecht, € 50,-- als voorschot op de aankoop van aantal

concertkaarten Concert at Sea (aangifte: ordner 2 blz. 754 t/m 759) en/of

28. in of omstreeks de periode van 31 mei 2011 tot en met 2 augustus 2011,
aangever [benadeelde 28], althans [naam 1], te Geldermalsen, € 17,50 als

voorschot op de aankoop van 2 toegangskaarten Walibi (aangifte: ordner 2 blz.
761 t/m 766) en/of

29. in of omstreeks de periode van 2 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 29], althans [naam 2], te Hengelo, € 100,-- voor de aankoop van 6

toegangskaarten Fantasialand (aangifte: ordner 2 blz. 770 t/m 777) en/of

30. in of omstreeks de periode van 8 april 2011 tot en met 29juli 2011, aangever
[benadeelde 30] te Waddinxveen, € 214,-- voor de aankoop van 4 concertkaarten
Zucchero te Antwerpen (aangifte: ordner 2 blz. 779 t/m 787) en/of

31. in of omstreeks de periode van 11 april 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 31], € 150,-- voor de aankoop van 3 concertkaarten Marco Borsato

(aangifte: ordner 2 blz. 789 t/m 796) en/of

32. in of omstreeks de periode van 16 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever
[benadeelde 32] te Amersfoort, € 85,-- voor de aankoop van 2 kaarten Arctic Monkeys
Paradiso (aangifte: ordner 2 blz. 798 t/m 805) en/of

33. in of omstreeks de periode van 30 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever
[benadeelde 33] te Haarlem, € 160,-- voor de aankoop van 2 kaarten festival
Fusion (aangifte: ordner 2 blz. 807 t/m 819) en/of

34. in of omstreeks de periode van 3 mei 2011 tot en met 28 juli 2011, aangever
[benadeelde 34] te Wamel, € 75,-- voor aankoop ticket optreden Toppers

(aangifte: ordner 2 blz. 821 t/m 828) en/of

35. in of omstreeks de periode van 24 juni 2011 tot en met 28 juli 2011, aangever
[benadeelde 35] te Moerstraten, € 127,-- voor de aankoop
van 4 kaarten voor concert Red Hot Chili Peppers (aangifte: ordner 2 blz. 830
t/m 838) en/of

36. in of omstreeks de periode van 10 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever
[benadeelde 36] te Ottersum, € 152,-- voor de aankoop van 2 festivalkaarten
voor Rock Werchter (aangifte: ordner 2 blz. 840 t/m 847) en/of

37. in of omstreeks de periode van 20 april 2011 tot en met 7 augustus 2011,
aangever [benadeelde 37] te Hoeven, € 227,-- voor de aankoop van aantal
concertkaarten Guus Meeuwis (aangifte: ordner 2 blz. 849 t/m 854) en/of

38. in of omstreeks de periode van 7 juni 2011 tot en met 5 juli 2011, aangever
[benadeelde 38] te Sittard, € 100,-- als voorschot op de aankoop van aantal
toegangskaarten Solar (aangifte: ordner 2 blz. 856 t/m 863) en/of

39. in of omstreeks de periode van 23 april 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 39] te Amsterdam, € 300,-- voor de aankoop van Arke cadeaubon

(aangifte: ordner 2 blz. 865 t/m 875) en/of

40. in of omstreeks de periode van 9 mei 2011 tot en met 5 augustus 2011,

aangever [benadeelde 40] te Oirschot, € 138,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten Lord of de Rings (aangifte: ordner 2 blz. 877 t/m 882) en/of

41. in of omstreeks de periode van 23 april 2011 tot en met 29 juli 2011, aangever

[benadeelde 41] te Nijmegen, € 300,-- voor de aankoop van 2 tickets voor

Roland Garos (aangifte: ordner 2 blz. 885 t/m 891) en/of

42. in of omstreeks de periode van 12 juni 2011 tot en met 3 augustus 2011,

aangever [benadeelde 42] te ‘s-Gravenzande, € 100,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 2 blz. 894 t/m 900) en/of

43. in of omstreeks de periode van 30 juni 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 43] te Groningen, € 150,-- als aanbetaling voor de aankoop van 2

kaarten voor de Szigettrein (aangifte: ordner 2 blz. 902 t/m 908) en/of

44. in of omstreeks de periode van 3 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever[benadeelde 44]

[benadeelde 44] te Sittard, 85,-- voor de aankoop van toegangskaart Pinkpop (aangifte:

ordner 2 blz. 910 t/m 917) en/of

45. in of omstreeks de periode van 21juni 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 45] te Groningen, € 85,-- voor de aankoop van een festivalticket Fusion

(aangifte: ordner 2 blz. 919 t/m 926) en/of
46. in of omstreeks de periode van 16 mei 2011 tot en met 6 augustus 2011,

aangever [benadeelde 46] te Bergeijk, € 82,50 als aanbetaling voor de aankoop

van 2 tickets voor Pukkelpop (aangifte: ordner 2 blz. 928 t/m 935) en/of
47. in of omstreeks de periode van 31 mei 2011 tot en met 12 augustus 2011,

aangever [benadeelde 47] te Amsterdam, € 85,-- voor de aankoop van 2 pluskaarten

Prince (aangifte: ordner 2 blz. 937 t/m 942) en/of

48. in of omstreeks de periode van 23 mei 2011 tot en met 22 augustus 2011,

aangever [benadeelde 48] te Voorburg, € 175,-- voor de aankoop van 3 kaarten voor

Opwekking 2011 (aangifte: ordner 2 blz. 944 t/m 949) en/of

49. in of omstreeks de periode van 20juni 2011 tot en met 23 augustus 2011,

aangever [benadeelde 49] te Zoetermeer, € 125,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor Mary Poppins (aangifte: ordner 2 blz. 951 t/m 958) en/of

50. in of omstreeks de periode van 16 april 2011 tot en met 28 juli 2011, aangever

[naam 19] te Utrecht, € 55,-- voor de aankoop van 2 concertkaarten voor

Guus Meeuwis (aangifte: ordner 2 blz. 960 t/m 967) en/of

51. in of omstreeks de periode van 8 juni 2011 tot en met 30 augustus 2011,

aangever [benadeelde 51] te Heerhugowaard, € 40,-- voor de aankoop van een

toegangskaart voor de Arctic Monkeys (aangifte: ordner 2 blz. 969 t/m 976)

en/of

52. in of omstreeks de periode van 15 februari 2010 tot en met 23 februari 2010,

aangever [benadeelde 52] te Velsen-Noord, € 231,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor het WK allround schaatsen te Heerenveen (aangifte: ordner 3 blz.

1012 t/m 1015) en/of

53. in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 20 februari 2010,

aangever [benadeelde 53] te Tilburg, € 50,-- als aanbetaling voor de aankoop van

4 kaarten voor optreden Jochem Meijer (aangifte: ordner 3 blz. 1025 t/m 1028)

en/of

54. in of omstreeks de periode van 11 mei 2009 tot en met 14 mei 2009, aangever

[benadeelde 54] te Easterein, € 600,-- voor de aankoop van een tegoedbon van
€ 1000,-- van D-reizen (aangifte: ordner 3 blz. 1083 t/m 1087) en/of

55. in of omstreeks de periode van 3 juni 2009 tot en met 11 juni 2009, aangever [benadeelde 55]
[benadeelde 55] te Hollandscheveld, € 435,-- als aanbetaling voor de aankoop van een
KLM-voucher van € 800,-- en een reischeque van D-reizen van € 750,--

(aangifte: ordner 3 blz. 1107 t/m 1110) en/of

56. in of omstreeks de periode van 7 juni 2009 tot en met 25 juni 2009, aangever[benadeelde 56]

[benadeelde 56] te Zwolle, € 55,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten Efteling

(aangifte: ordner 3 blz. 1151 t/m 1153) en/of

57. in of omstreeks de periode van 13 mei 2009 tot en met 16 mei 2009, aangever

[benadeelde 57] te Tiel, voor de aankoop van 4 toegangskaarten voor Burgers

Zoo te Arnhem (aangifte: ordner 3 blz. 1161 t/m 1165) en/of

58. in of omstreeks de periode van 7 mei 2009 tot en met 30 mei 2009, aangever [benadeelde 58]

[benadeelde 58] te Den Helder, € 520,-- voor de aankoop van een reischeque van

Toerkoop reisbureau ter waarde van € 1000,-- en een NS internationaal cheque

ter waarde van € 250,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1179 t/m 1181) en/of
59. in of omstreeks de periode van 29 mei 2009 tot en met 2 juni 2009, aangever

[benadeelde 59] te Pijnacker, € 200,-- als aanbetaling voor de aankoop van een D

reizen vakantiecheque ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1219

t/m 1222) en/of

60. in of omstreeks de periode van 2 juni 2009 tot en met 9 juni 2009, aangever

[benadeelde 60] te ‘s-Gravenhage, totaal € 705,-- voor de aankoop van een

waardebon van D-reizen t.w.v. € 750,-- en een waardebon van de KLM ter

waarde van € 500,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1223 t/m 1225) en/of

61. in of omstreeks de periode van 6 mei 2009 tot en met 10 juni 2009, aangever

[benadeelde 61] te Bergen op Zoom, totaal € 539,-- voor de aankoop van een D

reizen vakantie cheque ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1319

t/m 1323) en/of

62. in of omstreeks de periode van 8 juni 2009 tot en met 16 juni 2009, aangever

[benadeelde 62] te Tilburg, € 100,-- voor de aankoop van een of meer NS Hi

speed tegoedbon(nen) ter waarde van € 150,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1338 t/m

1341) en/of

63. in of omstreeks de periode van 14 mei 2009 tot en met 25 mei 2009, aangever

[benadeelde 63] te Rijen, € 310,-- als aanbetaling voor de aankoop van een D

reizen cheque ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1375 t/m 1380)

en/of

64. in of omstreeks de periode van 23 mei 2009 tot en met 12 juni 2009, aangever

[benadeelde 64] te Beverwijk, €500,-- voor de aankoop van een Neckermann

reischeque ter waarde van € 750,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1398 t/m 1404) en/of

65. in of omstreeks de periode van 29 november 2009 tot en met 24 december

2009, aangever [benadeelde 65] te Groningen, € 90,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor het Eurosonic festival te Groningen (aangifte: ordner 4 blz. 1482

t/m 1485) en/of

66. in of omstreeks de periode van 2 december 2009 tot en met 2 januari 2010,

aangever [benadeelde 66] te Groningen, € 120,-- als aanbetaling voor 4 kaarten voor

het Eurosonic festival te Groningen (aangifte: ordner 4 blz. 1491 t/m 1494)

en/of

67. in of omstreeks de periode van 2 december 2009 tot en met 15 januari 2010,

aangever [benadeelde 67] te Groningen, € 90,-- als aanbetaling voor 4 kaarten

voor het Eurosonic festival te Groningen (aangifte: ordner 4 blz. 1505 t/m 1507)

en/of

68. in of omstreeks de periode van 2 januari 2010 tot en met 3 februari 2010,

aangever [benadeelde 68] te Zwolle, € 100,-- als aanbetaling voor 4 kaarten

voor optreden van de Toppers (aangifte: ordner 4 blz. 1512 t1m 1515) en/of

69. in of omstreeks de periode van 4 januari 2010 tot en met 22 januari 2010,

aangever [benadeelde 69] te Marienvelde, € 50,-- voor de aankoop van toegangskaart

voor Vrienden van Amstel Live (aangifte; ordner 4 blz. 1524 t/m 1527) en/of

70. in of omstreeks de periode van 13 december 2009 tot en met 31 december 2009,

aangever [benadeelde 70] te Alkmaar, € 70,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

optreden van Paul de Leeuw (aangifte: ordner 4 blz. 1533 t/m 1536) en/of
71. in of omstreeks de periode van 7 december 2009 tot en met 21 december 2009,

aangever [benadeelde 71] te Heerhugowaard, € 75,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor feest White Christmas te Haarlem (aangifte: ordner 4 blz. 1550 t/m

1553) en/of

72. in of omstreeks de periode van 21 december 2009 tot en met 28 december 2009,

aangever [benadeelde 72] te Hoofddorp, € 75,-- als aanbetaling voor 4 kaarten

voor feest in hotel Krasnapolsky te Amsterdam (aangifte: ordner 4 blz. 1574 t/m

1576) en/of

73. in of omstreeks de periode van 22 december 2009 tot en met 4 januari 2010,

aangever [benadeelde 73] te Amsterdam, €120,-- voor 4 toegangskaarten voor feest

in Paradiso te Amsterdam (aangifte: ordner 4 blz. 1591 t/m 1594) en/of

74. in of omstreeks de periode van 2 januari 2010 tot en met 14 januari 2010,

aangever [benadeelde 74], € 30,-- voor toegangskaart concert van Air in Paradiso te

Amsterdam (aangifte: ordner 4 blz. 1631 t/m 1634) en/of

75. in of omstreeks de periode van 4 december 2009 tot en met 13 december 2009,

aangever [benadeelde 75] en/of het bedrijf [benadeelde 75] (handelend onder de naam

[benadeelde 75]) te ‘s-Gravenhage, € 180,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten

voor de VIP openingsavond van de Miljonairs Fair (aangifte: ordner 4 blz. 1650

t/m 1654) en/of

76. in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 15 januari 2010,

aangever [benadeelde 76] te Alphen aan de Rijn, € 50,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor muziekgroep Fratsen te Hengelo (aangifte: ordner 4 blz.

1701 t/m 1704) en/of

77. in of omstreeks de periode van 5 januari 2010 tot en met 19 januari 2010,

aangever [benadeelde 77] te Alphen aan de Rijn, € 125,-- als voorschot op de

aankoop van 4 kaarten voor de Vrienden van Amstel (aangifte: ordner 4 blz.

1711 t/m 1714) en/of

78. in of omstreeks de periode van 3 januari 2010 tot en met 18 januari 2010,

aangever [benadeelde 78] te Rotterdam, € 50,-- voor 2 kaarten voor de uitzending “Op

zoek naar Mary Poppins” (aangifte: ordner 4 blz. 1734 t]m 1736) en/of

79. in of omstreeks de periode van 9 december 2009 tot en met 12 januari 2010,

aangever [benadeelde 79] te Rozenburg, € 140,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor het Kerstcircus in Ahoy (aangifte: ordner 4 blz. 1737 t/m 1740) en/of

80. in of omstreeks de periode van 5 januari 2010 tot en met 22 januari 2010,

aangever [benadeelde 80] te Rotterdam, € 100,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor de Vrienden van Amstel live (aangifte: ordner 4 blz. 1756

t/m 1759) en/of

81. in of omstreeks de periode van 3 januari 2010 tot en met 11 januari 2010,

aangever [benadeelde 81] te Hulst, € 100,-- voor de aankoop van 4 kaarten

concert Nick en Simon (aangifte: ordner 4 blz. 1764 t/m 1767) en/of

82. in of omstreeks de periode van 23 januari 2010 tot en met 4 februari 2010,

aangever [benadeelde 82] te Hoogezand, € 55,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor de

musical Mamma Mia (aangifte: ordner 5 blz. 1843 t/m 1846) en/of
83. in of omstreeks de periode van 23 januari 2010 tot en met 7 februari 2010,

aangever [benadeelde 83] te Amsterdam, € 87,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor het filmfestival te Rotterdam (aangifte: ordner 5 blz. 1851 t/m

1854) en/of

84. in of omstreeks de periode van 25 januari 2010 tot en met 30 januari 2010,

aangever [benadeelde 84] te Leiden, € 40,-- voor de aankoop van een kaart voor

het filmfestival te Rotterdam (aangifte: ordner 5 blz. 1855 t/m 1858) en/of

85. in of omstreeks de periode van 16 december 2010 tot en met 23 december 2010,

aangever [benadeelde 85] te Zwolle, € 150,-- voor de aankoop van 5 kaarten voor de

liveshows van The Voice of Holland (aangifte: ordner 5, blz. 1890 t/m 1894)

en/of

86. in of omstreeks de periode van 19 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 86] te Asten, € 330,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Lowlands (aangifte: ordner 5 blz. 1912 t1m 1916) en/of

87. in of omstreeks de periode van 16 december 2010 tot en met 9 januari 2011,

aangever [benadeelde 87] te Renswoude, € 70,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor We Will Rock You (aangifte: ordner 5 blz. 1919 t/m

1925) en/of

88. in of omstreeks de periode van 16 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 88] te Dalfsen, € 60,-- voor de aankoop van 2 kaarten Derek

Ogilvie (aangifte: ordner 5 blz. 1928 t/m 1940) en/of

89. in of omstreeks de periode van 11 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 89] te Briltil, € 55,-- voor de aankoop van een kaart voor

Noorderslag (aangifte: ordner 5 blz. 1942 t/m 1947) en/of

90. in of omstreeks de periode van 17 december 2010 tot en met 6januari 2011,

aangever [benadeelde 90] te Amsterdam, € 150,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor Appasionata voorstellingen (aangifte: ordner 5 blz. 1949 t/m 1959) en/of

91. in of omstreeks de periode van 8 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 91] te Zwolle, € 165,-- voor de aankoop van 3

kaarten voor concert Marco Borsato (aangifte: ordner 5 blz. 1961 t/m 1968)

en/of

92. in of omstreeks de periode van 15 december 2010 tot en met 12 januari 2011,

aangever [benadeelde 92] te Maastricht, € 85,-- voor de aankoop van 2

concerttickets Andrea Bocelli (aangifte: ordner 5 blz. 1970 t/m 1983) en/of

93. in of omstreeks de periode van 10 december 2010 tot en met 10 januari 2011,

aangever [benadeelde 93] te Amersfoort, € 70,-- voor de aankoop van kaarten voor

nieuwjaarsfeest Krasnapolsky (aangifte: ordner 5 blz. 1985 t/m 1990) en/of

94. in of omstreeks de periode van 15 december 2010 tot en met 7 januari 2011,

aangever [benadeelde 94] te Zutphen, € 80,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

Apassionata (aangifte: ordner 5 blz. 1992 t/m 1990) en/of

95. in of omstreeks de periode van 20 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 95] te Coevorden, € 88,50 voor de aankoop van 2 concertkaarten

voor Adele (aangifte: ordner 5 blz. 2001 t/m 2009) en/of
96. in of omstreeks de periode van 12 december 2010 tot en met 19 januari 2011,

aangever [benadeelde 96] te Haastrecht, € 80,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 5 blz. 2011 t/m 2018) en/of

97. in of omstreeks de periode van 12 december 2010 tot en met 15 januari 2011,

aangever [benadeelde 97] te Noordwijkerhout, € 160,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor Apassionata (aangifte: ordner 5 blz. 2020 t/m 2032) en/of

98. in of omstreeks de periode van 17 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 98] te Hoogkarspel, € 65,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voorstelling Youp van ‘t Hek (aangifte: ordner 5 blz. 2034 t/m 2041) en/of

99. in of omstreeks de periode van 15 december 2010 tot en met 23 januari 2011,

aangever [benadeelde 99] te Rhoon, € 140,-- voor 2 kaarten De Tovenaar (aangifte:

ordner 5 blz. 2043 t/m 2051) en/of
100. in of omstreeks de periode van 8 december 2010 tot en met 23 februari

2011, aangever [benadeelde 100] te Harderwijk, € 80,-- als aanbetaling voor 4

kaarten Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 5 blz. 2053 t/m 2069) en/of

101. in of omstreeks de periode van 8 december 2010 tot en met 25 maart 2011,

aangever [benadeelde 101] te Hoofddorp, € 55,44 voor de aankoop van 2 kaarten

optreden Najib Amhali (aangifte: ordner 5 blz. 2070 t/m 2077) en/of

102. in of omstreeks de periode van 21 december 2010 tot en met 5 april 2011,

aangever [benadeelde 102] te Groningen, € 292,-- voor de aankoop van 3

kaarten Great Wide Open Vlieland (aangifte: ordner 5 blz. 2079 t/m 2094) en/of

103. in of omstreeks de periode van 21 oktober 2009 tot en met 11 oktober

2010, aangever [benadeelde 103] te Hengelo, € 225,-- als aanbetaling voor de

aankoop van een vakantie cheque van D-reizen ter waarde van € 1000,--

(aangifte: ordner 5 blz. 2116 t/m 2119) en/of

104. in of omstreeks de periode van 20 oktober 2009 tot en met 25 oktober

2009, aangever [benadeelde 104] te Soest, € 75,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor optreden K3 (aangifte: ordner 5 blz. 2120 en 2121) en/of

105. in of omstreeks de periode van 28 oktober 2009 tot en met 11 november

2009, aangever [benadeelde 105] te Heemskerk, € 70,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Rowwen Heze (aangifte: ordner 5 blz. 2127 t/m 2129) en/of

106. in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 3 november

2009, aangever [benadeelde 106] te St. Odilienberg, € 60,-- voor de aankoop

van 2 kaarten voor optreden K3 (aangifte: ordner 5 blz. 2140 t/m 2144) en/of

107. in of omstreeks de periode van 27 februari 2010 tot en met 22 maart 2010,

aangever [benadeelde 107] te Groningen, € 60,-- als aanbetaling voor 2 kaarten

van optreden Snowpatrol (aangifte: ordner 6 blz. 2186 t/m 2188) en/of

108. in of omstreeks de periode van 22 februari 2010 tot en met 8 april 2010,

aangever [benadeelde 108] te Leeuwarden, € 225,-- voor de aankoop van een

voucher voor een vliegreis (aangifte: ordner 6 blz. 2347 t/m 2350) en/of

109. in of omstreeks de periode van 16 maart 2010 tot en met 26 maart 2010,

aangever [benadeelde 109] te Borculo, € 55,-- als aanbetaling op 2

concertkaarten van Snow Patrol (aangifte: ordner 6 blz. 2356 t/m 2358) en/of
110. in of omstreeks de periode van 16 maart 2010 tot en met 24 maart 2010,

aangever [benadeelde 110] te Bennekom, €35,-- voor de aankoop van een

kaartje voor een show van Gordon Ramsey (aangifte: ordner 6 blz. 2369 t/m

2372) en/of

111. in of omstreeks de periode van 13 april 2010 tot en met 28 april 2010,

aangever [benadeelde 111] te Aerdt, € 120,-- voor de aankoop van 2 concertkaarten van

Snow Patrol (aangifte: ordner 6 blz. 2385 t/m 2388) en/of

112. in of omstreeks de periode van 17 maart 2010 tot en met 29 maart 2010,

aangever [benadeelde 112] te Wijchen, € 70,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

een show van Gordon Ramsey (aangifte: ordner 6 blz. 2394 t/m 2397) en/of

113. in of omstreeks de periode van 6 april 2010 tot en met 23 april 2010,

aangever [benadeelde 113] te Kamerik, € 110,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Snow Patrol (aangifte; ordner 6 blz. 2417 t/m 2420) en/of

114. in of omstreeks de periode van 12 april 2010 tot en met 27 april 2010,

aangever [benadeelde 114] te Heerhugowaard, € 35,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 3 concertkaarten van Melissa Etheridge (aangifte; ordner 6 blz.

2430 t/m 2432) en/of

115. in of omstreeks de periode van 19 april 2010 tot en met 28 mei 2010,

aangever [benadeelde 115] te Bergen, € 100,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten

voor Disneyland Parijs (aangifte: ordner 6 blz. 2440 t/m 2442) en/of

116. in of omstreeks de periode van 9 maart 2010 tot en met 27 juli 2011,

aangever [benadeelde 116] te Rotterdam, € 45,-- voor de aankoop van een

toegangskaart voor de Tefaf (aangifte: ordner 6 blz. 2443 en 2444) en/of

117. in of omstreeks de periode van 15 maart 2010 tot en met 30 augustus

2011, aangever [benadeelde 117] te Hellevoetsluis, € 76,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor concert Nick en Simon (aangifte: ordner 6 blz. 2455 en

2456) en/of

118. in of omstreeks de periode van 2 maart 2010 tot en met 22 maart 2010,

aangever [benadeelde 118] te Amsterdam, € 90,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van R. Kelly (aangifte: ordner 6 blz. 2459 en 2460) en/of

119. in of omstreeks de periode van 5 april 2010 tot en met 22 april 2010,

aangever [benadeelde 119] te Maassluis, € 165,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Rock Werchter (aangifte; ordner 6 blz. 2465 t/m 2476) en/of

120. in of omstreeks de periode van 14 maart 2010 tot en met 24 maart 2010,

aangever [benadeelde 120] te Dordrecht, € 35,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Caro Emerald (aangifte: ordner 6 blz. 2479 t/m 2482) en/of

121. in of omstreeks de periode van 24 april 2010 tot en met 27 juli 2010,

aangever [benadeelde 121] te Oss, € 40,-- voor de aankoop van 4

toegangsbewijzen tot Toverland (aangifte: ordner 6 blz. 2495 en 2496) en/of

122. in of omstreeks de periode van 20 maart 2010 tot en met 31 maart 2010,

aangever [benadeelde 122] te Eindhoven, € 30,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor de Efteling (aangifte: ordner 6 blz. 2501 t/m 2504) en/of
123. in of omstreeks de periode van 2 april 2010 tot en met 19 april 2010,

aangever [benadeelde 123] te Eindhoven, € 125,-- als aanbetaling op 2 kaarten voor

Rock Werchter en 2 campingkaarten (aangifte; ordner 6 blz. 2505 t/m 2508)

en/of

124. in of omstreeks de periode van 29 maart 2010 tot en met 9 april 2010,

aangever [benadeelde 124] te Panningen, € 400,-- voor de aankoop van 2

combitickets voor Rock Werchter (aangifte: ordner 6 blz. 2513 t/m 2518) en/of

125. in of omstreeks de periode van 30 maart 2010 tot en met 13 april 2010,

aangever [benadeelde 125] te Voerendaal, € 156,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor Rock Werchter (aangifte: ordner 6 blz. 2572 t/m 2574)

en/of

126. in of omstreeks de periode van 29 maart 2010 tot en met 16 juli 2010,

aangever [benadeelde 126] te Almere, € 500,-- als aanbetaling voor de aankoop van

een reischeque ter waarde € 2000,-- (aangifte: ordner 6 blz. 2588 t/m 2592)

en/of

127. in of omstreeks de periode van 28 juni 2010 tot en met 8 juli 2010,

aangever [benadeelde 127] te Veendam, € 100,-- voor de aankoop van 2 concertkaartjes

van Anouk (aangifte: ordner 7 blz. 2677 t/m 2680) en/of

128. in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 13 juli 2010,

aangever [benadeelde 128] te Gasseltenijveenschemond, € 40,-- voor de aankoop van

3 toegangskaarten voor Europapark (aangifte: ordner 7 blz. 2682 t/m 2684)

en/of

129. in of omstreeks de periode van 21 juni 2010 tot en met 5 juli 2010,

aangever [benadeelde 129] te Heerenveen, € 65,-- als aanbetaling op een ticket voor

Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2688 t/m 2691) en/of

130. in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 14 juli 2010,

aangever [benadeelde 130] te Zwolle, € 50,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten voor Europapark (aangifte: ordner 7 blz. 2698 t/m 2700) en/of

131. in of omstreeks de periode van 22 juni 2010 tot en met 1 juli 2010,

aangever [benadeelde 131] te Zelhem, € 75,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor de musical Mary Poppins (aangifte: ordner 7 blz. 2703 t/m 2706) en/of

132. in of omstreeks de periode van 21 juni 2010 tot en met 2 juli 2010,

aangever [benadeelde 132] te Delft, € 100,-- als aanbetaling op de aankoop van een

hotelbon ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 7 blz. 2720 t/m 2723) en/of

133. in of omstreeks de periode van 28 juni2010 tot en met 10 juli 2010,

aangever [benadeelde 133] te ‘s-Gravenhage, € 90,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor een show van K3 (aangifte: ordner 7 blz. 2753 t/m 2756) en/of

134. in of omstreeks de periode van 21juni2010 tot en met 30juni 2010,

aangever [benadeelde 134] te Leiden, € 78,-- voor de aankoop van een dagkaart voor

Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2759 t/m 2762) en/of
135. in of omstreeks de periode van 5 juli 2010 tot en met 13 juli 2010,

aangever [benadeelde 135] te Zwijndrecht, € 100,-- voor de aankoop van 3

kaartjes voor de musical Mary Poppins (aangifte: ordner 7 blz. 2790 t/m 2794)

en/of

136. in of omstreeks de periode van 19 juni 2010 tot en met 8 juli 2010,

aangever [benadeelde 136] te Vogelwaarde, € 264,-- voor de aankoop van 3 tickets voor Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2819 t/m 2821) en/of

137. in of omstreeks de periode van 23 juni 2010 tot en met 5 juli 2010,

aangever [benadeelde 137] te Vlodrop, € 156,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2854 t/m 2857) en/of

138. in of omstreeks de periode van 1 oktober 2009 tot en met 8 oktober 2009,

aangever [benadeelde 138] te Slagharen, € 250,-- voor de aankoop van 7

kaarten voor musical Ciske de Rat (aangifte: ordner 7 blz. 2892 t/m 2894) en/of

139. in of omstreeks de periode van 14 september 2009 tot en met 24

september 2009, aangever [benadeelde 139] te Russen, € 80,-- voor de aankoop

van 5 toegangskaarten voor Walibi Flevo (aangifte; ordner 7 blz. 2939 t/m

2943) en/of

140. in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 25

september 2009, aangever [benadeelde 140] te Scherpenzeel, € 125,-- voor de

aankoop van 10 toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 7 blz. 2975 en 2976)

en/of

141. in of omstreeks de periode van 6 oktober 2009 tot en met 18 oktober 2009,

aangever [benadeelde 141] te Voorburg, € 100,-- voor de aankoop van 2

concertkaartjes van Marillion (aangifte: ordner 7 blz. 2987 t/m 2989) en/of

142. in of omstreeks de periode van 27 september 2009 tot en met 9 oktober

2009, aangever [benadeelde 142] te ‘s-Gravenhage, € 90,-- voor de aankoop van 5

toegangskaarten voor de Efteling (aangifte: ordner 7 blz. 3012 en 3013) en/of

143. in of omstreeks de periode van 7 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009,

aangever [benadeelde 143] te Eindhoven, € 75,-- voor de aankoop van 5

toegangskaarten voor de Efteling (aangifte: ordner 7 blz. 3025 t/m 3027) en/of

144. in of omstreeks de periode van 11 september 2010 tot en met 21

september 2010, aangever [benadeelde 144] te Hoogezand, € 80,-- voor de aankoop

van 4 toegangskaarten voor Disneyland te Parijs (aangifte: ordner 8 blz. 3097

t/m 3101) en/of

145. in of omstreeks de periode van 4 september 2010 tot en met 17 september

2010, aangever [benadeelde 145] te Leeuwarden, € 125,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten voor concert K3 (aangifte: ordner 8 blz. 3134 t/m 3137) en/of

146. in of omstreeks de periode van 12 september 2010 tot en met 27

september 2010, aangever [benadeelde 146] te Arnhem, € 45,-- voor de aankoop van

een toegangskaart concert States Quo (aangifte: ordner 8 blz. 3170 t/m 3173)

en/of

147. in of omstreeks de periode van 6 september 2010 tot en met 27 maart
2011, aangever [benadeelde 147] te Waalre, € 65,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Joe Bonamassa (aangifte: ordner 8 blz. 3183 t/m 3188) en/of
148. in of omstreeks de periode van 5 september 2010 tot en met 29 september

2010, aangever [benadeelde 148] te Goirle, € 55,-- voor de aankoop van 2

kaarten voorstelling Tineke Schouten (aangifte: ordner 8 blz. 3191 t/m 3194)
en/of

149. in of omstreeks de periode van 3 september 2010 tot en met 21 september
2010, aangever [benadeelde 149] te Heerlen, € 192,-- voor de aankoop van 4
kaarten concert Shakira (aangifte: ordner 8 blz. 3204 t/m 3212) en/of

150. in of omstreeks de periode van $ september 2010 tot en met 23 september

2010, aangever [benadeelde 150] te Stein, € 60,-- voor de aankoop van kaarten

voor show K3 (aangifte: ordner 8 blz. 3231 t/m 3234) en/of

151. in of omstreeks de periode van 15 mei 2010 tot en met 27 mei 2010,
aangever [benadeelde 151] te Dokkum, € 110,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van John Mayer (aangifte: ordner 8 blz. 3303 t/m 3306) en/of

152. in of omstreeks de periode van 21 april 2010 tot en met 19 mei 2010,

aangever [benadeelde 152] te Appelscha, € 187,50 als aanbetaling op de aankoop
van 2 seizoenkaarten voor sc Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz. 3317 t/m
3319) en/of

153. in of omstreeks de periode van 10 mei 2010 tot en met 21 mei 2010,
aangever [benadeelde 153] te Roden, € 100,-- voor de aankoop van een zg.

straatje in een spel (monopoly spaaractie) (aangifte: ordner 8 blz. 3330 t/m
3333) en/of

154. in of omstreeks de periode van 4 mei 2010 tot en met 21 mei 2010,

aangever [benadeelde 154] te Albergen, € 35,-- voor de aankoop van een kaart voor
een voorstelling van Guido Weijers (aangifte: ordner 8 blz. 3362 t/m 3364)

en/of

155. in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 12 mei 2010,

aangever [benadeelde 155] te Utrecht, € 100,-- als aanbetaling voor de aankoop

van 2 toegangskaarten tennistoernooi Roland Garros (aangifte: ordner 8 blz.

3379 t/m 3382) en/of

156. in of omstreeks de periode van 29 april 2010 tot en met 17 mei 2010,
aangever [benadeelde 156] te Alkmaar, € 100,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Toto (aangifte: ordner 8 blz. 3396 t/m 3400) en/of

157. in of omstreeks de periode van 3 mei 2010 tot en met 19 mei 2010,

aangever [benadeelde 157] te Krommenie, € 70,-- voor de aankoop van 2 kaarten

Paolo Nutini (aangifte: ordner 8 blz. 3405 t/m 3407) en/of

158. in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 17 mei 2010,

aangever [benadeelde 158] te Aalsmeer, € 200,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

de TT van Assen (aangifte: ordner 8 blz. 3415 t/m 3418) en/of
159. in of omstreeks de periode van 3 mei 2010 tot en met 7 juni 2010,

aangever [benadeelde 159] te ‘s-Hertogenbosch, € 100,-- voor de aankoop

van 2 kaarten voor concert John Mayer (aangifte: ordner 8 blz. 3423 t/m
3426) en/of

160. in of omstreeks de periode van 18 mei 2010 tot en met 12 juli 2010,

aangever [benadeelde 160] te Schijndel, € 270,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten Rock Werchter (aangifte: ordner 8 blz. 3432 t/m 3434) en/of

161. in of omstreeks de periode van 18 mei 2010 tot en met 3 juni 2010,

aangever [benadeelde 161] te Susteren, € 155,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Pink Pop (aangifte: ordner 8 blz. 3443 t/m 3447) en/of

162. in of omstreeks de periode van 9 mei 2010 tot en met 18 juni 2010,

aangever [benadeelde 162] te Horst, € 50,-- voor de aankoop van toegangskaart

voorstelling Huub Stapel (aangifte: ordner 8 blz. 3448 t/m 3451) en/of

163. in of omstreeks de periode van 6 februari 2010 tot en met 2 maart 2010,

aangever [benadeelde 163] te Sexbierum, € 112,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten WK schaatsen Allround te Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz.

3503 t/m 3506) en/of

164. in of omstreeks de periode van 27 januari 2010 tot en met 16 februari

2010, aangever [benadeelde 164] te Zwaag, € 210,-- voor de aankoop van 6

toegangskaarten WK schaatsen te Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz. 3533 t/m

3536) en/of

165. in of omstreeks de periode van 9 februari 2010 tot en met 16 februari

2010, aangever [benadeelde 165] te Zaandam, € 85,-- voor de aankoop van 2 kaarten

concert Michael Jackson (aangifte: ordner 8 blz. 3537 t/m 3540) en/of

166. in of omstreeks de periode van 6 februari 2010 tot en met 13 maart 2010,

aangever [benadeelde 166] te Haarlem, € 90,-- als aanbetaling voor de aankoop van

3 concertkaarten van Toppers (aangifte: ordner 8 blz. 3557 t/m 3561) en/of

167. in of omstreeks de periode van 27 januari 2010 tot en met 8 februari 2010,

aangever[benadeelde 167] te Amsterdam, € 80,-- voor de aankoop van 2

kaarten Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam (aangifte: ordner 8 blz. 3562 t/m

3565) en/of

168. in of omstreeks de periode van 6 februari 2010 tot en met 15 februari

2010, aangever [benadeelde 168] te Amstelveen, € 60,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 3 concertkaarten van Toppers (aangifte: ordner 8 blz. 3572 t/m

3574) en/of

169. in of omstreeks de periode van 31 januari 2010 tot en met 15 februari

2010, aangever [benadeelde 169] te Poeldijk, € 105,-- voor de aankoop van 2

kaarten ABN-AMRO toernooi (aangifte: ordner 8 blz. 3575 t/m 3579) en/of

170. in of omstreeks de periode van 29 januari 2010 tot en met 22 februari

2010, aangever [benadeelde 170] te Rotterdam, € 80,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam (aangifte: ordner 8 blz.

3587 t/m 3590) en/of
171. in of omstreeks de periode van 8 februari 2010 tot en met 3 maart 2010,

aangever [benadeelde 171] te Rotterdam, € 66,-- voor de aankoop van 6

campingcheques (aangifte: ordner 8 blz. 3591 t/m 3594) en/of

172. in of omstreeks de periode van 13 januari 2010 tot en met 7 april 2010,

aangever[benadeelde 172] te ‘s-Hertogenbosch, € 60,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 2 kaarten Wereldkampioenschap schaatsen Allround (aangifte:

ordner 8 blz. 3601 t/m 3604) en/of

173. in of omstreeks de periode van 31 januari 2010 tot en met 10 februari

2010, aangever [benadeelde 173] te Leende, €40,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 2 kaarten Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam (aangifte: ordner

8 blz. 3608 t/m 3611) en/of

174. in of omstreeks de periode van 28 januari 2010 tot en met 17 februari

2010, aangever [benadeelde 174] te Munstergeleen, € 112,-- voor de aankoop van 2

kaarten WK schaatsen te Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz. 3616 t/m 3620)

en/of

175. in of omstreeks de periode van 27juli 2009 tot en met 12 augustus 2009,

aangever [benadeelde 175] te Roosendaal, € 130,-- voor de aankoop van 8

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3659) en/of

176. in of omstreeks de periode van 31 juli 2009 tot en met 11 augustus 2009,

aangever [benadeelde 176] te Hoge Hexel, € 70,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3665 en 3667) en/of

177. in of omstreeks de periode van 1 augustus 2009 tot en met 9 augustus

2009, aangever [benadeelde 177] te Alkmaar, € 80,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3682 t/m 3685) en/of

178. in of omstreeks de periode van 2 augustus 2009 tot en met 21 augustus

2009, aangever [benadeelde 178] te Alkmaar, € 110,-- voor de aankoop van 12

entree kaarten voor Toverland (aangifte: ordner 9 blz. 3692 t/m 3695) en/of

179. in of omstreeks de periode van 28 juli 2009 tot en met 6 augustus 2009,

aangever [benadeelde 179] te Delft, € 130,-- voor de aankoop van 8

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3702 t/m 3705) en/of

180. in of omstreeks de periode van 5 augustus 2009 tot en met 18 augustus

2009, aangever [benadeelde 180] te Dordrecht, € 45,-- voor de aankoop

van 3 toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3707 t/m 3709) en/of

181. in of omstreeks de periode van 4 augustus 2009 tot en met 6 augustus

2009, aangever [benadeelde 181] te Willemstad, € 100,-- voor de aankoop van

8 toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3724 t/m 3728) en/of

182. in of omstreeks de periode van 30 juni 2009 tot en met 15 juli 2009,

aangever [benadeelde 182] te Amsterdam, € 30,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3808 t/m 3810) en/of

183. in of omstreeks de periode van 18 augustus 2009 tot en met 25 oktober

2010, aangever [benadeelde 183] te Brunssum, € 80,-- voor de aankoop van 8

toegangskaarten Toverland (aangifte: ordner 9 blz. 3829 t/m 3831) en/of
184. in of omstreeks de periode van 26 november 2010 tot en met 4 januari

2011, aangever [benadeelde 184] te Wedde, € 210,-- voor de aankoop van 2

tickets voor WK 2011 te Inzeil (aangifte: ordner 9 blz. 3841 t/m 3848) en/of

185. in of omstreeks de periode van 29 november 2010 tot en met 6 januari

2011, aangever [benadeelde 185] te Amsterdam, € 110,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Time Warp (aangifte: ordner 9 blz. 3850 t/m 3858) en/of

186. in of omstreeks de periode van 27 november 2010 tot en met 11 januari

2011, aangever [benadeelde 186] te Groningen, € 100,-- voor de aankoop van

toegangskaarten Eurosonic (aangifte: ordner 9 blz. 3860 t/m 3868) en/of

187. in of omstreeks de periode van 26 november 2010 tot en met 14 januari

2011, aangifte [benadeelde 187] te Venlo, € 150,-- voor de aankoop van kaarten

voorstelling Youp van ‘t Hek (aangifte: ordner 9 blz. 3870 t/m 3872 en 3905 en

3906) en/of

188. in of omstreeks de periode van 22 november 2010 tot en met 26 januari

2011, aangifte [benadeelde 188] te Drachten, € 100,-- als aanbetaling op de

aankoop van 5 kaarten voorstelling Youp van ‘t Hek (aangifte: ordner 9 blz.

3908 t/m 3915) en/of

189. in of omstreeks de periode van 29 november 2010 tot en met 8 februari

2011, aangever[benadeelde 189] te Leiden, € 55,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voorstelling Najib Amhali (aangifte: ordner 9 blz. 3919 t/m

3924) en/of

190. in of omstreeks de periode van 23 november 2010 tot en met 27 februari

2011, aangever [benadeelde 190] te Geleen, € 90,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 9 blz. 3926 t/m 3933)

en/of

191. in of omstreeks de periode van 18 november 2010 tot en met 4januari

2011, aangever [benadeelde 191] te Maassluis, € 80,-- voor de aankoop van 2 tickets

voor Cirque du Soleil (aangifte: ordner 9 blz. 3935 t/m 3942) en/of

192. in of omstreeks de periode van 4 januari 2011 tot en met 21 januari 2011,

aangever [benadeelde 192] te Nijmegen, € 100,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor optreden Adele (aangifte: ordner 9 blz. 3976 t/m 3979)

en/of

193. in of omstreeks de periode van 12 januari 2011 tot en met 8 februari 2011,

aangever [benadeelde 193] te Wintelre, € 110,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor de musical Toon (aangifte: ordner 9 blz. 3990 t/m 3997) en/of

194. in of omstreeks de periode van 17 januari 2011 tot en met 9 februari 2011,

aangever [benadeelde 194] te Lochem, € 82,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor optreden vaan Bruno Mars (aangifte: ordner 9 blz. 3998 t/m 4004) en/of

195. in of omstreeks de periode van 4 januari 2011 tot en met 9 februari 2011,

aangever [benadeelde 195] te Uithuizermeeden, € 100,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor optreden Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4006 t/m 4013)

en/of
196. in of omstreeks de periode van 5 januari 2011 tot en met 9 februari 2011,

aangever [benadeelde 196] te Nederweert, € 160,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor optreden Andre Rieu (aangifte: ordner 9 blz. 4015 t/m 4024) en/of

197. in of omstreeks de periode van 4 januari 2011 tot en met 11 februari 2011,

aangever [benadeelde 197] te Ermelo, € 70,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor Sinfonietta & Cristina Branco (aangifte: ordner 9 blz. 4026

t/m 4032) en/of

198. in of omstreeks de periode van 17 januari 2011 tot en met 13 februari

2011, aangever [benadeelde 198] te Haarlem, € 110,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten Vrienden van Amstel live (aangifte: ordner 9 blz. 4034 t/m

4041) en/of

199. in of omstreeks de periode van 25 januari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 199] te Amstelveen, € 130,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten optreden Roger Waters (aangifte: ordner 9 blz. 4043 t/m 4050)

en/of

200. in of omstreeks de periode van 27 januari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 200] te Nieuwegein, € 100,-- voor de aankoop van 2

kaarten WK schaatsen te Inzell (aangifte: ordner 9 blz. 4059 t/m 4066) en/of

201. in of omstreeks de periode van 21 januari 2011 tot en met 17 februari

2011, aangever [benadeelde 201] te Bleiswijk, € 40,-- voor aanbetaling van 2

concertkaarten Bruno Mars (aangifte: ordner 9 blz. 4068 t/m 4073) en/of

202. in of omstreeks de periode van 21 januari 2011 tot en met 22 februari

2011, aangever [benadeelde 202] te Haarlem, € 83,-- voor de aankoop van

filmkaartjes (aangifte: ordner 9 blz. 4075 t/m 4081) en/of

203. in of omstreeks de periode van 28 januari 2011 tot en met 18 februari

2011, aangever [benadeelde 203] te Schiedam, € 42,-- voor de aankoop van

toegangskaart Volkskrantdag Filmfestival te Rotterdam (aangifte: ordner 9 blz.

4083 t/m 4090) en/of

204. in of omstreeks de periode van 20 januari 2011 tot en met 22 februari

2011, aangever [benadeelde 204] te Sassenheim, € 100,-- voor de aankoop van

2 kaarten optreden Adele (aangifte: ordner 9 blz. 4092 t/m 4099) en/of

205. in of omstreeks de periode van 21 januari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 205] te Loon op Zand, € 70,-- voor de aankoop van

concertkaarten Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4101 t/m 4109) en/of

206. in of omstreeks de periode van 24januari 2011 tot en met 2 maart 2011,

aangever [benadeelde 206] te Esbeek, € 90,-- voor 2 toegangskaarten Soldaat

van Oranje (aangifte: ordner 9 blz. 4111 t/m 4118) en/of

207. in of omstreeks de periode van 6 januari 2011 tot en met 10 februari 2011,

aangever [benadeelde 207] te Breda, € 66,-- voor de aankoop van concertkaarten

optreden Triggerfinger (aangifte: ordner 9 blz. 4120 t/m 4127) en/of
208. in of omstreeks de periode van 14 januari 2011 tot en met 12 februari

2011, aangever [benadeelde 208] te Malden, € 125,-- voor de aankoop van 3

concertkaarten optreden Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4129 t/m 4136)

en/of

209. in of omstreeks de periode van 31 januari 2011 tot en met 21 februari

2011, aangever [benadeelde 209] te Berlicum, € 45,-- voor de aankoop van 3

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 4138 t/m 4145) en/of

210. in of omstreeks de periode van 5 januari 2011 tot en met 25 maart 2011,

aangever [benadeelde 210] te Stellendam, € 30,-- voor de aankoop van 2

kaarten optreden Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4156 en 4157 en 4166 en

4167) en/of

211. in of omstreeks de periode van 27 februari 2011 tot en met 27 maart 2011,

aangever[benadeelde 211] te Brielle, € 90,-- voor de aankoop van 2 kaarten

Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 9 blz. 4169 t/m 4176) en/of

212. in of omstreeks de periode van 21 februari 2011 tot en met 3 april 2011,

aangever [benadeelde 212] te Midsland, € 70,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten We Will Rock You (aangifte: ordner 9 blz. 4177 t/m 4184)

en/of

213. in of omstreeks de periode van 23 februari 2011 tot en met 6 april 2011,

aangever [benadeelde 213] te Dalen, € 347,-- voor de aankoop van 4

concertkaarten Take That (aangifte: ordner 9 blz. 4190 t/m 4195) en/of

214. in of omstreeks de periode van 2 februari 2011 tot en met 15 februari

2011, aangever [benadeelde 214] te Rotterdam, € 195,-- voor de aankoop van 6

toegangskaarten voor Zomerfestival (aangifte: ordner 10 blz.4204 t/m 4210)

en/of

215. in of omstreeks de periode van 5 februari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 215] Grootveld te ‘s-Gravenhage, € 55,-- voor de

aankoop van 2 kaarten voorstelling Brigitte Kaandorp (aangifte: ordner 10 blz.

4212 t/m 4214 en 4230 en 4231) en/of

216. in of omstreeks de periode van 7 februari 2011 tot en met 22 februari

2011, aangever [benadeelde 216] te Lopik, € 55,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 3 toegangskaarten Mary Poppins (aangifte: ordner 10 blz. 4233

t/m 4238) en/of

217. in of omstreeks de periode van 8 februari 2011 tot en met 23 februari

2011, aangever [benadeelde 217] te Voorburg, €45,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 2 toegangskaarten Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 10 blz.

4242 t/m 4249) en/of

218. in of omstreeks de periode van 7 februari 2011 tot en met 15 maart 2011,

aangever [benadeelde 218] te Appingedam, € 200,-- voor de aankoop van 4 kaarten

Open Air Hansi Hinterseer (aangifte: ordner 10 blz. 4251 t/m 4258) en/of
219. in of omstreeks de periode van 4 februari 2011 tot en met 27 maart 2011,

aangever [benadeelde 219] te Etten-Leur, € 50,-- als aanbetaling voor de aankoop van

2 kaarten Triggerfinger (aangifte: ordner 10 blz. 4260 t/m 4267) en/of

220. in of omstreeks de periode van 31 januari 2011 tot en met 10 februari

2011, aangever [benadeelde 220] te Jirnsum, € 100,-- als aanbetaling voor de aankoop

van 2 kaarten voor Marco Borsato (aangifte: ordner 10 blz. 4268 t/m 4270)

en/of

221. in of omstreeks de periode van 2 februari 2011 tot en met 15 maart 2011,

aangever [benadeelde 221] te Tilburg, € 60,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Blof (aangifte: ordner 10 blz. 4307 t/m 4309) en/of

222. in of omstreeks de periode van 6 februari 2011 tot en met 16juni 2011,

aangever [benadeelde 222] te Heemstede, € 55,-- als aanbetaling voor 4

toegangskaarten voor de Tefaf (aangifte: ordner 10 blz. 4317 t/m 4324)
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met voren omschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- gereageerd op oproepen/advertenties van hierboven genoemde aangevers/gedupeerden op de internetsite www.marktplaats.nl waarin onder andere bovengenoemde toegangskaarten/concertkaarten en/of reischeques werden gevraagd en/of dergelijke kaarten en/of cheques op die site aangeboden en/of

- met de voornoemde aangevers/gedupeerden telefonisch, dan wel per email, contact

opgenomen en/of onderhouden, daarbij (telkens) gebruik makend van (een), hieronder genoemde, valse na(a)m(en) en/of email-adres(sen), en/of een prijs voor de verkoop van voornoemde toegangskaarten/concertkaarten en/of reischeques, in elk geval voor voornoemde goederen, overeengekomen zoals hierboven weergegeven en/of

- die voornoemde aangevers/gedupeerden verdachte’s bankrekeningnummer, zoals

hieronder vermeld, gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt

diende te worden en zich aldus voorgedaan als bonafide aanbieder en/of verkoper van de hierboven genoemde entreebewijzen/concertkaarten en/of reischeques, in elk

geval van één of meer goed(eren) en/of
- de indruk gewekt dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) de/het hierboven entreebewijzen/concertkaarten en/of reischeques en/of overige

goederen in het bezit had(den) en/of

- voornoemde aangevers/gedupeerden voorgehouden/beloofd dat de hierboven

genoemde entreebewijzen/concertkaarten en/of reischeques en/of overige goederen zouden worden opgestuurd per post na betaling/overschrijving van de overeen gekomen prijs op hieronder genoemde bankrekening(nummers),

te weten
a) bankrekeningnummer [nummer 9],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 1) valse naam: [alias 1]

[alias 1] met email-adres [e-mailadres 1] en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 2) valse naam: [alias 2]
[alias 2] met email-adres [e-mailadres 77] en/of

- - (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 3) valse naam: [e-mailadres 2]
[e-mailadres 2] met email-adres [e-mailadres 2] en/of

b) bankrekeningnummer [nummer 10],

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 4) valse naam: [alias 4]
[alias 4] met email-adres [e-mailadres 3] en/of

- - (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 5) valse naam: [alias 5]
[alias 5] met email-adres [e-mailadres 4] en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 6) valse naam: [alias 6]
[alias 6] met email-adres [e-mailadres 5] en/of

c) bankrekeningnummer [nummer 1],

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 7) valse naam: [alias 7]
[alias 7] met email-adres [e-mailadres 6] en/of

d) bankrekeningnummer [nummer 11],

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 8, 16 en 19) valse
naam: [alias 8] met email-adres [e-mailadres 7] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 9, 12, 17, 20 en 24)

valse naam: [alias 9] met email-adres [e-mailadres 8] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 10 en 11) valse
namen: [alias 10] en [alias 11] met email-adres
[e-mailadres 9] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 13, 14, 18 en 21)

valse naam: [alias 11] met email-adres [e-mailadres 10] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 15) valse naam: [naam 20] [alias 9] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 22) valse naam: [alias 12]
[alias 12] met email- adres [e-mailadres 11] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 23) valse naam: [alias 13]
[alias 13] met email-adres [e-mailadres 12] en/of

e) bankrekeningnummer [nummer 12],

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 25, 27, 38 en 51)
valse naam: [alias 14] met email-adres [e-mailadres 13] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 26, 30, 31, 37, 39, 41
en 50) valse naam: [alias 15] met email-adres

[e-mailadres 15] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 28, 33 en 47) valse
naam: [alias 16] met email-adres [e-mailadres 14] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 29, 34, 36, 40 en 44)
valse naam:[alias 17] met email-adres [e-mailadres 16] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 32 en 46) valse naam:
[alias 18] met email-adres [e-mailadres 17] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 35 en 43) valse naam:
[alias 20] met email-adres [e-mailadres 19] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 42, 45 en 49) valse
naam: [benadeelde 27] met email-adres [e-mailadres 18] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 48) valse naam: [alias 36] en
[alias 36] met email-adres [e-mailadres 20] en/of

f) bankrekeningnummer [nummer 13],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 52 en 53) valse naam:
[alias 19] met email-adres [e-mailadres 21] en/of

g) bankrekeningnummer [nummer 14],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 54, 57, 58, 61 en 63)

valse naam:[alias 26] en/of [naam 9] en/of [alias 27] en/of [alias 73]

en/of [naam 9] met email-adres [e-mailadres 22] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 55 en 56) valse naam:

[alias 25] met email-adres [e-mailadres 24] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 59) valse naam: [alias 28]
[alias 28] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummers 55 en 60) valse naam: [alias 24] met email-adres [e-mailadres 23] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 62) valse naam: [alias 81]
[alias 81] met email-adres [e-mailadres 78] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 64) valse naam: [alias 29]
[alias 29] met email-adres [e-mailadres 26] en/of

h) bankrekeningnummer [nummer 15],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 65, 66, 67 71 en 79)
valse naam: [alias 30] met email-adres [e-mailadres 27]

en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 68) valse naam: [alias 31]
[alias 31] met email-adres [e-mailadres 28] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 69, 74, 77, 78, 79, 80
en 81) valse naam: [alias 33] met email-adres [e-mailadres 29]
en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 70) valse naam: [alias 34]
[alias 34] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 72) valse naam: [alias 35]
en/of
(aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 73 en 76) valse naam:
[alias 36] met email-adres[e-mailadres 32] en/of

i. i) bankrekeningnummer [nummer 2],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 82, 83 en 84) valse
naam: [alias 38] met email-adres [e-mailadres 29] en/of

j) bankrekeningnummer [nummer 8],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 85 tot en met 99 en
102) valse naam: [alias 72] met email-adres [e-mailadres 79]
en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 100 en 101) valse
naam: [alias 85] met email-adres [e-mailadres 80]
en/of

k) bankrekeningnummer [nummer 16],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 104) valse naam: [alias 39]

[alias 39] met email-adres [e-mailadres 34] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 105) valse naam: [alias 40]
[alias 40] met email-adres [e-mailadres 35] en/of
(aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 106) valse naam: [alias 41]
[alias 41] met email-adres [e-mailadres 36] en/of

l) bankrekeningnummer [nummer 17],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 107) valse naam: [alias 42]
[alias 42] met email-adres [e-mailadres 37] en/of
(aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 108 en 118) valse
naam: [alias 43] met email-adres [e-mailadres 38] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 109, 110, 112, 116,
117, 120 en 122) valse naam: [alias 44] met email-adres

[e-mailadres 39] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 111, 114, 115 en 121)
valse naam: [alias 45] met email-adres [e-mailadres 40]
en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 113, 124 en 125)
valse naam: [alias 46] met email-adres [e-mailadres 41]en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 119, 123 en 126)
valse naam: [alias 47] met email-adres [e-mailadres 42]
en/of

m) bankrekeningnummer [nummer 18],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 127, 129, 131, 132,
133, 134, 136, 137) valse naam: [alias 48] met email-adres
[e-mailadres 44] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 128, 130) valse naam:
[alias 49] met email-adres [e-mailadres 43] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 135) valse naam: [alias 50]
[alias 50] met email-adres [e-mailadres 45] en/of

n) bankrekeningnummer [nummer 19],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 138) valse naam: [alias 51]
[alias 51] met email-adres [e-mailadres 46] en/of
(aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 139) valse naam: [alias 52]
[alias 52] met email-adres [e-mailadres 47] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 140) valse naam: [alias 53]
[alias 53] met email-adres [e-mailadres 48] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 141) valse naam: [alias 54]
[alias 54] met email-adres [e-mailadres 49] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 142) valse naam: [alias 55]
[alias 55] met email-adres [e-mailadres 50] en/of
(aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 143) valse naam: [alias 56]
[alias 56] met email-adres [e-mailadres 51] en/of

o) bankrekeningnummer [nummer 20],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 144 tot en met 150)
valse naam: [alias 57] met email-adres [e-mailadres 52] en/of

p) bankrekeningnummer [nummer 21],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 151, 160 en 161) valse
naam: [alias 58] met email-adres [e-mailadres 53] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 152, 153, 154, 155,
157, 158, 159 en 162) valse naam: [alias 59] met email-adres

[e-mailadres 55] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 156) valse naam: [alias 60]

[alias 60] met email-adres [e-mailadres 56] en/of

q) bankrekeningnummer [nummer 22],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 163, 165, 166, 168 en
171 ) valse naam: [alias 61] met email-adres
[e-mailadres 57] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 164, 167, 169 en 174)
valse naam: [alias 62] met email-adres [e-mailadres 58]
en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 170) valse naam: [alias 63]
[alias 63] met email-adres [e-mailadres 60] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 172 en173) valse
naam [alias 64] met email-adres [e-mailadres 61]
en/of

r) bankrekeningnummer [nummer 23],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 175, 176, 177, 179 en
181) valse naam: [alias 65] met email-adres [e-mailadres 62] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 178) valse naam: [alias 66]
[alias 66] met email-adres [e-mailadres 76] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 180) valse naam: [alias 67]
[alias 67] met email-adres [e-mailadres 63] en/of

s) bankrekeningnummer [nummer 3],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 182) valse naam: [alias 68]
[alias 68] met email-adres [e-mailadres 64] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 183) valse naam: [alias 81]
[alias 81] met email-adres [e-mailadres 78] en/of

t) bankrekeningnummer [nummer 4],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 184 tot en met 191)

valse naam: [alias 69] met email-adres [e-mailadres 65] en/of

u) [bankrekeningnummer 5],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 192, 195, 197 en

210) valse naam: [alias 70] met email-adres

[e-mailadres 66] en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 196) naam: [alias 73]
[alias 73] met [e-mailadres 68] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 193, 194, 198, 207 en

208) valse naam: [alias 71] met email-adres [e-mailadres 67]

en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 199, 201, 202, 204,

205 en 206) valse naam: [alias 74] met email-adres

[e-mailadres 69] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 200, 203 en 209)

valse naam: [alias 75] met email-adres

[e-mailadres 70] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 211, 212 en 213)
valse naam: [alias 76] met email-adres [e-mailadres 71] en/of

v) bankrekeningnummer [nummer 6],

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 214, 219 en 221)
valse naam: [alias 77] met email-adressen
[e-mailadres 73] en/of [e-mailadres 72] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 215, 216, 217, 218 en
222) valse naam: [alias 78] met email-adres [e-mailadres 74]
en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 220) valse naam: [alias 79]

[alias 79] met email-adres [e-mailadres 73] ,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) niet in het bezit was/waren van

die voornoemde goed(eren), althans van plan was niet te leveren waardoor (telkens) de hierboven genoemde aangevers/gedupeerden werden bewogen tot de hierboven omschreven afgifte van die/dat geldbedrag(en);

2.

hij in of omstreeks de periode van 4 november 2011 tot en met 9 november 2011 te

Eindhoven, in elk geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 223] heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag van € 75,--, in elk geval enig geldbedrag,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- gereageerd op een oproep/advertentie op de internetsite www.marktplaats.nl

van de hierboven genoemde [benadeelde 223] waarin door deze 2 toegangskaarten voor een optreden van Flogging Molly te Eindhoven werden gevraagd en/of

- met die genoemde[benadeelde 223] per mail contact opgenomen en zich voorgedaan

als [alias 80] en/of (daarbij) 2 toegangskaarten aangeboden voor een
bedrag van 75 euro en/of

- ( (vervolgens) in een telefonisch contact met die [benadeelde 223] zich voorgedaan als “[naam 12]”, de vriend van “[alias 80]” en aan die [benadeelde 223] meegedeeld dat die 75 euro dienden te worden overgemaakt op verdachtes rekeningnummer, althans een rekeningnummer van een ander dan verdachte, en zich (aldus) onder meer voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en, nadat het vorengenoemde geldbedrag was overgemaakt naar het genoemde rekeningnummer, de toegangskaarten niet geleverd en/of opgestuurd naar/aan voornoemde [benadeelde 223],

waardoor voornoemde [benadeelde 223] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Taal- en/of schrijffouten of omissies

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkwamen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Deelvrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd om aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die verdachte zullen worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt.

De officier van justitie zoekt bij het stellen van deze strafeis aansluiting bij de gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk, welke straf de rechtbank Noord-Holland op 8 oktober 2013 oplegde aan een verdachte die op soortgelijke wijze als verdachte 180 personen via de internetsite Marktplaats.nl oplichtte. Verdachte heeft op grotere schaal dan die andere verdachte gehandeld en hij heeft aldus nog meer slachtoffers gemaakt.

Bij het opstellen van de tenlastelegging is een selectie gemaakt moeten worden uit de veelheid van 700 aangiften en meldingen. Deze konden uit proceseconomische overwegingen niet tot een gering aantal ten laste te leggen feiten worden beperkt, met een voeging ad informandum van de overige feiten, vanwege de ontkennende proceshouding van verdachte. Dit heeft sommige van de aangevers wier aangiften niet in de tenlastelegging zijn opgenomen ertoe gebracht om via een zogeheten ‘artikel 12 Sv procedure’ te klagen over het niet vervolgen van hun feit door het OM. Deze klachten zijn ongegrond verklaard. Uiteindelijk zijn 223 feiten ter berechting op de dagvaarding uitgeschreven. Aangenomen kan worden dat slechts een/derde van de benadeelden aangifte doet van oplichting. Zo beschouwd kan ervan uit worden gegaan dat verdachte door zijn gedragingen ruim 2000 personen heeft opgelicht.

Verdachte heeft welbewust en puur uit eigen gewin misbruik gemaakt van het vertrouwen dat mensen moeten kunnen hebben in de handel via het internet. Verdachte handelde daarbij ook onder de namen van personen die hij eerder had opgelicht, waardoor de goede naam van deze slachtoffers ernstig werd geschaad en hij schroomde niet om in een aantal gevallen zijn slachtoffers uit te schelden of hen uit te lachen, nadat zij erachter waren gekomen dat zij werden opgelicht en daarover contact met verdachte opnamen. De feiten zijn gepleegd binnen de proeftijd van een eerder aan hem opgelegde voorwaardelijke straf.

De officier van justitie wil verdachte geloven dat hij een slechte jeugd heeft gehad, maar in hoeverre deze omstandigheid van invloed is geweest op zijn bewezen gedragingen is niet komen vast te staan, omdat verdachte slechts voor een deel heeft meegewerkt aan een onderzoek naar zijn persoon door de gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum, waardoor die deskundigen niet tot een advies over de geestestoestand van verdachte ten tijde van de feiten zijn kunnen komen. De feiten kunnen derhalve volledig aan verdachte worden toegerekend. Het aantal en de ernst van de ten laste gelegde feiten wordt bedreigd met een maximale gevangenisstraf van vijf en een half jaar.

Ten slotte houdt de officier van justitie rekening met de omstandigheid dat verdachte erg geschrokken is van de tijd die hij inmiddels in voorarrest heeft doorgebracht en dat hij (om die reden) ter zitting heeft verklaard dat hij na ommekomst van zijn straf geen nieuwe strafbare feiten meer zal plegen.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit om verdachte ingeval van bewezen verklaring van de feiten te veroordelen tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan de duur van het voorarrest, met opheffing van het bevel tot voorlopige hechtenis op de dag van de uitspraak. De raadsman acht het aangewezen dat aan de voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact zal worden verbonden opdat verdachte na ommekomst van zijn detentie door die begeleiding kan worden gestimuleerd om zich in de toekomst ervan te weerhouden opnieuw dergelijke feiten te plegen en hem een impuls kan worden gegeven zijn leven verder op orde te krijgen.

De raadsman vindt de strafeis niet passen bij de ernst van de feiten en de persoon van verdachte. Een vergelijking met de strafzaak die door de rechtbank Noord-Holland werd berecht gaat niet op omdat die betrokken verdachte een 19 pagina’s tellend strafblad had ter zake van onder meer oplichtingen, terwijl verdachte nauwelijks documentatie heeft. Uiteindelijk is verdachte een door zijn verleden beschadigde, kwetsbare man die hulp nodig heeft. Hij verblijft voor het eerst gedurende een lange tijd in detentie (thans bijna anderhalf jaar) en hij is hierdoor al hard gestraft. Een van de doelen van het strafrecht is dat de straf zo veel mogelijk dient bij te dragen aan recidive vermindering bij verdachte (de zogeheten speciale preventie). Dat doel is door de duur van het voorarrest van de verdachte in combinatie met een op te leggen reclasseringsbegeleiding bij een voorwaardelijk strafdeel reeds bereikt. Overige aspecten die het opleggen van een lagere straf rechtvaardigen zijn dat het gaat om oude feiten (pleegdata mei 2009 – augustus 2011) en de omstandigheid dat bij handelen via een internetsite als Marktplaats.nl van de afnemende partij van goederen een extra alertheid wordt verwacht. Verdachte heeft aangegeven dat hij zo snel mogelijk weer aan het normale arbeidsproces wil gaan deelnemen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Met betrekking tot de ernst van de feiten heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd (voor een oplichting met een beperkte opbrengst kan een gevangenisstraf van een week als passend worden beschouwd);

- de mate waarin het bewezen verklaarde financieel en emotioneel leed teweeg heeft gebracht bij de vele gedupeerden. Verdachte heeft zich immers gedurende een aanzienlijke periode en op grote schaal schuldig gemaakt aan oplichting via internet. Hij handelde daarbij ook onder de namen van personen die hij eerder had opgelicht, als gevolg waarvan hun namen ook op sites als ‘oplichtersopinternet’ verschenen en waardoor de goede naam van deze gedupeerden ernstig is geschaad. Ook schroomde verdachte niet om in een aantal gevallen zijn gedupeerden uit te schelden of hen uit te lachen, nadat zij erachter waren gekomen dat zij werden opgelicht en daarover contact met verdachte opnamen;

- de mate waarin het vermogensbelang en het vertrouwen van personen die gelden aan de verdachte hebben toevertrouwd, is geschonden. Het is algemeen bekend dat benadeelden niet altijd aangifte doen, enerzijds uit schaamtegevoel maar ook omdat de gemiddelde burger vaak "het eigen schuld dikke bult" principe aanhangt en het als een wijze les ziet om niet meer met mensen via internet in zee te gaan. Verder is niet uit te sluiten dat ook de onderneming Marktplaats imagoschade heeft opgelopen.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- Het op naam van de verdachte staand uittreksel Justitiële Documentatie, d.d. 25 augustus 2014:

Hieruit blijkt dat verdachte eerder (op 17 maart 2009) tot een voorwaardelijke geldboete is veroordeeld wegens poging tot afdreiging en (op 20 november 2008) tot een werkstraf wegens een gekwalificeerde diefstal, welke straf na het instellen van hoger beroep tegen die uitspraak op 9 maart 2011 onherroepelijk is geworden, maar ook (op 7 juli 2010) wegens meerdere oplichtingen tot een gevangenisstraf van vijf maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk tegen welke uitspraak verdachte eveneens hoger beroep heeft aangetekend. Verder blijkt uit het dossier dat verdachte in verband met een aantal van de onderhavige feiten in België in voorarrest is genomen en dat hij na de vrijlating uit die detentie, op 23 augustus 2010, is doorgegaan met het plegen van oplichtingen.

- Het reclasseringsrapport d.d. 26 augustus 2013. Dit rapport is uitgebracht ten tijde dat verdachte zich beriep op zijn zwijgrecht en niets wilde vertellen over zijn persoonlijke omstandigheden. Hij had toentertijd geen vaste woon- of verblijfplaats. Gelet op die gegevens adviseerde de reclassering om geen toezicht op te leggen.

- De rapportage Pro Justitia d.d. 28 augustus 2014, uitgebracht door M.F. de Vries, psychiater, en A.H. Bouwman, psycholoog, beiden verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, locatie Pieter Baan Centrum te Utrecht.

De deskundigen rapporteren dat zij niet in zijn staat gebleken een ziekelijke stoornis en/of een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens van verdachte aan te tonen, dan wel uit te sluiten. Op grond hiervan achten zij het evenmin mogelijk om een inschatting te maken van het recidiverisico op basis van een stoornis. Niettemin hebben zij geen aanwijzingen gevonden voor actuele psychotische klachten of stemmingsklachten en is de aanwezigheid van een huidige psychotische stoornis of een huidige stemmingsepisode niet waarschijnlijk.

Uit het rapport komt naar voren dat de achtergrond van verdachte zich kenmerkt door problemen in de jeugd, met een agressieve, bedreigende vader die hem veel angst heeft aangejaagd en een minder begaafd ogende moeder. Er waren gezinsuitjes met de trein, waarbij kaartjes waren vervalst, en verdachte moest meedoen aan het afrekenen van (dure) kleding waarvan de prijskaartjes waren verwisseld met prijskaartjes van goedkopere kleding. Er waren ook problemen met de gezondheid en het gedrag van verdachte. Er lijkt een doorlopende lijn te zijn naar het verdienen van een zakcentje met allerlei handeltjes (sigaretten en strijkers), waarbij in het laatste geval problemen zijn ontstaan over de betaling. In het bijzonder is er de vaststelling in het PBC dat verdachte soms heel vasthoudend kan zijn in het presenteren als waarheid van gebeurtenissen die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden. Dit is ook een aspect in de informatie van de begeleiders van verdachte in de voorziening begeleid wonen (RIBW) waar hij heeft verbleven. In dit verband wordt ook gesproken over de neiging van verdachte om zich groter voor te doen dan hij is. De deskundigen veronderstellen op basis van verdachtes gedrag, maar ook op basis van oud testmateriaal, dat verdachte mogelijk een onevenwichtige opbouw van het IQ heeft; een beeld dat zou kunnen passen bij andere vaststellingen zoals de omstandigheid dat verdachte goed lijkt te zijn met cijfers en verbaal, maar niet adequaat zou zijn in het sociale verkeer. Daarbij past de constatering dat verdachte mogelijk een aandoening zou hebben in het autistisch spectrum, omdat verdachte sociaal wat bijzonder opereert, namelijk star, formeel, directief, in de groep niet sociaal, niet in staat om nuances of grapjes te begrijpen en om emoties te verwoorden. Ook is waargenomen dat verdachte hautain en controlerend kan overkomen wat duidt op een mogelijk narcistische persoonlijkheidsstructuur. De psycholoog beschrijft verdachte als letterlijk een eenling. Daar hangt ook mee samen de vaststelling op basis van lichamelijke aspecten, waaronder het af en toe scheel kijken, en de medische-en familiale voorgeschiedenis, dat mogelijk sprake zou kunnen zijn van een syndromale aandoening. Al deze indrukken maken dat verdachte als een kwetsbaar persoon wordt gezien.

De rechtbank komt op basis van het voorgaande tot de conclusie dat niet is aan te tonen of uit te sluiten dat het gedrag van verdachte - en daarmee ook het plegen van de bewezen verklaarde feiten - voortvloeit uit een aandoening of stoornis, die behandeling noodzakelijk zou maken. Zij acht de verdachte dan ook volledig toerekeningsvatbaar voor de feiten, maar zal anderzijds rekening houden met de evident problematische ontwikkeling van verdachte in zijn jeugd.

Bij de strafoplegging spelen meerdere strafdoelen een rol. De rechtbank kan daarbij niet alleen oog hebben voor de speciale preventie, waar de raadsman het accent op legt, maar zij dient ook oog te hebben voor de generale preventie. Daarom kan niet worden volstaan met een vrijheidsstraf waarvan het onvoorwaardelijk deel op de dag van de uitspraak gelijk zal zijn aan de duur van het voorarrest tot dat moment.

De beweerdelijk negatieve media-aandacht die verdachte zegt te hebben gekregen geeft de rechtbank geen aanleiding om een lagere straf op te leggen. Hetzelfde geldt voor de lange duur van de strafvervolging, nu deze met name is veroorzaakt door de complexiteit en veelheid van de door verdachte gepleegde feiten alsook de wijze waarop hij zich telkens heeft getracht te onttrekken aan de vervolging. Wel zal de rechtbank er in sterkere mate dan de officier van justitie rekening mee houden dat de persoonsontwikkeling van verdachte problematisch is geweest en dat – mede gelet op de door verdachte zelf geschreven en voorgedragen brief – de indruk bestaat dat verdachte tot inkeer lijkt te komen voor zover hem dat gelet op zijn persoonsstructuur gegeven is. Hij lijkt daarbij daadwerkelijk bereid zich te beteren door zich te laten begeleiden en zich actief in te spannen voor zijn maatschappelijk herstel. Dit rechtvaardigt een korter onvoorwaardelijk deel van de op te leggen vrijheidsstraf.

Met de officier van justitie en de raadsman acht de rechtbank het aangewezen dat verdachte na ommekomst van zijn detentie begeleiding krijgt in de vorm van een verplicht reclasseringstoezicht. Zij gaat er daarbij van uit dat verdachte gelet op de hiervoor omschreven wijziging van zijn proceshouding zich begeleidbaar zal opstellen,.

Alles afwegend acht de rechtbank de hoogte van de door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf (36 maanden) passend en geboden. Zij zal echter een groter deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen dan geëist (twaalf maanden in plaats van zes maanden) en zij zal aan die voorwaardelijke straf een proeftijd van drie jaar in plaats van twee jaar verbinden. De rechtbank zal bij het opleggen van deze straf bevelen dat de tijd die verdachte in buitenlandse detentie en in voorarrest in Nederland heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht op het onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf, te weten tot de dag van de uitspraak: in België van 6 juli 2010-23 augustus 2010: 48 dagen; in Duitsland van 15 mei 2013-5 juli 2013: 51 dagen, en in Nederland: van 5 juli 2013-16 oktober 2014: 468 dagen, totaal 567 dagen.

7 De benadeelde partijen

7.1

De vorderingen

In dit strafproces hebben na te noemen personen zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van niet door de verzekering vergoede materiële schade die zij als gevolg van de door verdachte gepleegde strafbare feiten hebben geleden wegens betaalde (voorschotten op bestelde), maar niet geleverde goederen, inclusief kosten.

Feit 1 Benadeelde: Schade wegens gestelde Bedrag:

Nr: onterechte betaling voor:

1. [benadeelde 1] 13 bioscoopbonnen € 75,00

3 [benadeelde 3] 8 kaarten Burgers Zoo € 80,00

4 [benadeelde 4] 8 kaarten Efteling € 72,00

5 [benadeelde 5] 4 kaarten Walibi Flevo € 55,00

6 [benadeelde 6] 4 kaarten Efteling € 60,00

8 [benadeelde 8] 2 kaarten Derek Oglivie € 90,00

waarvan aangifte tijd plus benzinekosten €15,00

9 [benadeelde 9] 4 kaarten Sjonnies € 100,00

10 [benadeelde 10] 2 kaarten John Mayer € 100,00

11 [benadeelde 11] 2 kaarten Swell Season € 50,00

15 [benadeelde 15] 5 kaarten Anouk € 250,40

waarvan € 25,40 reiskosten

16 [benadeelde 16] 2 kaarten Theo Maassen € 37,50

17 [benadeelde 17] 4 kaarten Time Warp € 170,00

18 [benadeelde 18] 2 kaarten Rammstein € 105,00

24 [benadeelde 24] 4 kaarten Tineke Schouten € 260,00

26 [benadeelde 26] tickets Roland Garros € 300,00

27 [benadeelde 27] kaarten Concert at Sea € 50,00

28 [benadeelde 28] 2 kaarten Walibi € 17,50

30 [benadeelde 30] 4 kaarten Zucchero € 214,00

35 [benadeelde 35] 4 kaarten Red Hot Chili Peppers € 374,00

38 [benadeelde 38] Kaarten Solar € 100,00

39 [benadeelde 39] Arke Cadeaubonnen € 300,00

42 [benadeelde 42] 2 kaarten Soldaat van Oranje € 100,00

46 [benadeelde 46] 2 kaarten Pukkelpop € 87,50

waarvan kosten opvragen betaalbewijs € 5,00

48 [benadeelde 48] 3 kaarten Opwekking € 175,00

51 [benadeelde 51] kaart Arctic Monkeys € 40,00

56 [benadeelde 56] 4 kaarten Efteling € 55,00

58 [benadeelde 58] Reischeque en NS int. Cheque € 520,00

59 [benadeelde 59] D- reizen cheque € 200,00

60 [benadeelde 60] D-reizen cheque KLM waarde bon € 1.564,00

waarvan € 825,00 op andere rekening en € 34,10 kosten

annulering en aangetekend schrijven

61 [benadeelde 61] D- reizen cheque € 525,00

62 [benadeelde 62] NS HI Speed € 320,00

67 [benadeelde 67] 4 kaarten Eurosonic festival € 90,00

70 [benadeelde 70] 2 kaarten Paul de Leeuw € 70,00

71 [benadeelde 71] 2 kaarten White Christmas Haarlem € 75,00

72 [benadeelde 72] 4 kaarten Feest hotel Krasnapolsky € 35,00

77 [benadeelde 77] 4 kaarten vrienden van Amstel € 125,00

81 [benadeelde 81] 4 kaarten Nick en Simon € 100,00

83 [benadeelde 83] 2 kaarten filmfestival Rotterdam € 87,00

85 [benadeelde 85] 5 kaarten liveshow Voice of Holland € 150,00

86 [benadeelde 86] 2 kaarten Lowlands € 330,00

87 [benadeelde 87] 2 kaarten We will rock you € 70,00

88 [benadeelde 88] 2 kaarten Derek Ogilvie € 60,00

89 [benadeelde 89] 1 kaart Noorderslag € 55,00

90 [benadeelde 90] 4 kaarten Appasionata voorstelling € 150,00

91 [benadeelde 91] 3 kaarten concert Marco Borsato € 165,00

92 [benadeelde 92] 2 kaarten concert Andrea Bocelli € 85,00

93 [benadeelde 93] kaarten nieuwjaarsfeest Krasnapolsky € 70,00

97 [benadeelde 97] 4 kaarten Appasionata voorstelling € 160,00

98 [benadeelde 98] 2 kaarten Youp van 't Hek € 65,00

99 [benadeelde 99] 2 kaarten de Tovenaar € 140,00

100 [benadeelde 100] 4 kaarten Soldaat van Oranje € 80,00

102 [benadeelde 102] 3 kaarten Great Wide Open Vlieland € 292,00

104 [benadeelde 104] 4 kaarten optreden K3 € 75,00

105 [benadeelde 105] 2 kaarten Rowwen Heze € 70,00

107 [benadeelde 107] 2 kaarten optreden Snow Patrol € 60,00

108 [benadeelde 108] aankoop voucher voor vliegreis € 225,00

109 [benadeelde 109] 2 kaarten Snow Patrol € 55,00

110 [benadeelde 110] kaart show Gordon Ramsey € 35,00

112 [benadeelde 112] 2 kaarten show Gordon Ramsey € 70,00

113 [benadeelde 113] kaarten Snow Patrol € 110,00

115 [benadeelde 115] 4 kaarten Disneyland Parijs € 100,00

121 [benadeelde 121] 4 kaarten Toverland € 40,00

122 [benadeelde 122] 2 kaarten Efteling € 30,00

124 [benadeelde 124] 2 kaarten Rock Werchter € 400,00

125 [benadeelde 125] 2 kaarten Rock Werchter € 156,00

126 [benadeelde 126] aanbetaling reischeque € 500,00

128 [benadeelde 128] 3 kaarten Europapark € 40,00

129 [benadeelde 129] kaart Rock Werchter € 65,00

131 [benadeelde 131] 2 kaarten Mary Poppins € 75,00

132 [benadeelde 132] hotelbon € 100,00

134 [benadeelde 134] kaart Rock Werchter € 78,00

136 [benadeelde 136] 3 kaarten Rock Werchter € 264,00

waarvan tickets € 234,00 en drankbonnen € 30,00

137 [benadeelde 137] 2 kaarten Rock Werchter € 156,00

138 [benadeelde 138] 7 kaarten musical Ciske de Rat € 250,00

140 [benadeelde 140] 10 kaarten Efteling € 125,00

141 [benadeelde 141] 2 kaarten Marillion € 100,00

142 [benadeelde 142] 5 kaarten Efteling € 90,00

143 [benadeelde 143] 5 kaarten Efteling € 75,00

144 [benadeelde 144] 4 kaarten Disneyland Parijs € 80,00

145 [benadeelde 145] 4 kaarten K3 € 125,00

148 [benadeelde 148] kaarten Tineke Schouten € 55,00

149 [benadeelde 149] 4 kaarten Shakira € 192,00

151 [benadeelde 151] 2 kaarten John Mayer € 110,00

152 [benadeelde 152] 2 kaarten SC Heerenveen € 187,50

153 [benadeelde 153] Monopoly Spaaractie € 100,00

154 [benadeelde 154] kaart Guido Weijers € 35,00

155 [benadeelde 155] 2 kaarten Tennis Roland Garros € 100,00

156 [benadeelde 156] 2 kaarten Toto € 100,00

160 [benadeelde 160] 4 kaarten Rock Werchter € 270,00

161 [benadeelde 161] 2 kaarten Pink Pop € 155,00

162 [benadeelde 162] kaart Huub Stapel € 50,00

163[benadeelde 163] 2 kaarten WK Schaatsen € 112,00

167 [benadeelde 167] 2 kaarten Volkskrantdag € 80,00

168 [benadeelde 168] 3 kaarten Toppers € 60,00

169 [benadeelde 169] 2 kaarten ABN Amro Toernooi € 105,00

170 [benadeelde 170] 4 kaarten Volkskrantdag € 80,00

171 [benadeelde 171] 6 kaarten Campingcheques € 66,00

173 [benadeelde 173] 2 kaarten Volkskrantdag € 40,00

174 [benadeelde 174] 2 kaarten WK Schaatsen € 112,00

175 [benadeelde 175] 8 kaarten Efteling € 130,00

184 [benadeelde 184] 2 kaarten WK 2011 Inzell € 210,00

185 [benadeelde 185] 2 kaarten Time Warp € 110,00

186 [benadeelde 186] 2 kaarten Eurosonic € 100,00

187 [benadeelde 187] 2 kaarten Youp van 't Hek € 414,00

waarvan € 264,00 voor het opnemen van een vrije dag

189 [benadeelde 189] 2 kaarten Naijb Amhali € 55,00

193 [benadeelde 193] 4 kaarten musical Toon € 110,00

194 [benadeelde 194] 2 kaarten Bruno Mars € 82,00

195 [benadeelde 195] 2 kaarten Ilse de Lange € 100,00

198 [benadeelde 198] 2 kaarten Vrienden van Amstel Live € 110,00

203 [benadeelde 203] kaart Volkskrantdag € 42,00

205 [benadeelde 205] kaart Ilse de Lange € 70,00

206 [benadeelde 206] 2 kaarten Soldaat van Oranje € 90,00

207 [benadeelde 207] kaart Triggerfinger € 66,00

208 [benadeelde 208] 3 kaarten Ilse de lange € 125,00

209 [benadeelde 209] 3 kaarten Efteling € 45,00

210 [benadeelde 210] kaarten Ilse de Lange € 30,00

212 [benadeelde 212] 2 kaarten We will rock you € 70,00

214 [benadeelde 214] 6 kaarten Zomerfestival € 195,00

215 [benadeelde 215] 2 kaarten Brigitte Kaandorp € 55,00

219 [benadeelde 219] 2 kaarten Triggerfinger € 50,00

222 [benadeelde 222] 4 kaarten Tefaf € 55,00.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat door het onderzoek ter zitting voldoende is komen vast te staan dat de benadeelde partijen als rechtstreeks gevolg van het bewezen verklaarde handelen van verdachte materiële schade hebben geleden tot de in de tenlastelegging genoemde bedragen. Hij heeft gevorderd om de vorderingen tot die bedragen toe te wijzen, met afwijzing van het meer of anders gevorderde en om ter zake van de toegewezen bedragen telkens de schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, gelet op zijn standpunt over het bewijs van het ten laste gelegde, primair bepleit dat alle benadeelde partijen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen tot schadevergoeding.

Subsidiair, voor het geval de feiten bewezen worden verklaard, dienen de benadeelden die het bedrag van de schade via de rekening van hun bedrijf hebben betaald niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun vordering, op de grond dat zij door het handelen van verdachte in privé geen rechtstreekse schade hebben geleden.

Voor het overige zijn de vorderingen niet betwist en heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt als volgt:

- voor wat betreft de vordering van [benadeelde 24] (aangifte 24):
In de aangifte verklaart de benadeelde dat zij het overeengekomen bedrag van de kaartjes ad € 130,00 dubbel heeft betaald. De rechtbank is van oordeel dat de vordering niet kan worden toegewezen voor het ten onrechte dubbel betaalde bedrag, omdat dit geen deel uitmaakte van de overeenkomst met verdachte over de te betalen prijs van de kaartjes. De vordering zal worden toegewezen tot een bedrag van € 130,00 met afwijzing van het meer of anders gevorderde;

- voor wat betreft de vordering van [benadeelde 35] (aangifte 35):
In de aangifte verklaart de benadeelde dat hij als voorschot op de betaling van de vier kaartjes ad € 60,00 per stuk plus € 7,00 aan verzendkosten het gehele bedrag ad

€ 247,00 heeft betaald en daarna het afgesproken voorschot ad € 127,00 ten onrechte heeft betaald. De rechtbank is van oordeel dat de vordering niet kan worden toegewezen voor het ten onrechte betaalde bedrag, omdat dit geen deel uitmaakte van de overeenkomst met verdachte over de te betalen prijs van de kaartjes. De vordering zal worden toegewezen tot een bedrag van € 247,00 met afwijzing van het meer of anders gevorderde;

- voor wat betreft de vordering van [benadeelde 60] (aangifte 60):
Het totaal bedrag van de vordering ad € 1.565,10 is samengesteld uit de volgende bedragen: € 430,00 + € 275,00 (is € 705,00) voor de aankoop van waardebonnen van KLM en D-reizen van ‘[alias 24]’ op de tenlastegelegde Centea-bankrekening eindigend op 2305; een bedrag van € 825,00 voor de aankoop van KLM waardebonnen van ‘[alias 81]’ op rekening IBAN [nummer 3] (aangifte pgs. 1254-1255, bankrekening s); en een bedrag van € 34,10 wegens kosten annulering en aangetekend schrijven.

De rechtbank stelt vast dat het feit betreffende de aankoop van KLM waardebonnen van ‘[alias 81]’ niet in de tenlastelegging is opgenomen. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat de schade ad € 825,00 rechtstreeks verband houdt met de aan verdachte bewezen verklaarde feiten. De rechtbank zal de vordering toewijzen tot een bedrag van

€ 739,10 en zij zal de benadeelde niet-ontvankelijk verklaren in het overige deel van de vordering.

- voor wat betreft de vordering van [benadeelde 62] (aangifte 62):
Het totaal bedrag van de vordering ad € 320,00 is samengesteld uit een bedrag van

€ 100,00 voor de aankoop van waardebonnen van NS High Speed tegoedbonnen van ‘[alias 28]’ op de tenlastegelegde Centea-bankrekening eindigend op 2305 en een bedrag van € 220,00 voor de aankoop van NS High Speed tegoedbonnen van ‘[alias 81]’ op rekening IBAN [nummer 3] (zie email p. 1359, aangifte p. 1339, bankrekening.

De rechtbank stelt vast dat het feit betreffende de aankoop van NS High Speed tegoedbonnen van ‘[alias 81]’ niet in de tenlastelegging is opgenomen. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat de schade ad € 220,00 rechtstreeks verband houdt met de aan verdachte bewezen verklaarde feiten. De rechtbank zal de vordering toewijzen tot een bedrag van € 100,00 en zij zal de benadeelde niet-ontvankelijk verklaren in het overige deel van de vordering.

- voor wat betreft de vordering van [benadeelde 187] (aangifte 187):
Het totaal bedrag van de vordering ad € 414,00 is samengesteld uit een bedrag van

€ 150,00 voor de aankoop van kaarten voor de voorstelling van Youp van ’t Hek en een bedrag van € 264,00 bruto voor het opnemen van een vrije dag.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering niet kan worden toegewezen voor het bedrag wegens derving van inkomsten, omdat deze schadepost niet met bewijsstukken is gestaafd. De vordering zal worden toegewezen tot een bedrag van € 100,00 met afwijzing van het meer of anders gevorderde.

- voor wat betreft de vorderingen van [benadeelde 85], [benadeelde 86], [benadeelde 87],
[benadeelde 88], [benadeelde 89], [benadeelde 90], [benadeelde 91], [benadeelde 92], [benadeelde 93], [benadeelde 97], [benadeelde 98], [benadeelde 99], [benadeelde 102] en [benadeelde 35] (aangiften 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 102 inzake Dexia) overweegt de rechtbank als volgt.

Nu aan verdachte ter zake van het ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade veroorzaakt zou zijn, geen straf of maatregel wordt opgelegd en evenmin toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht, kunnen de hiervoor genoemde benadeelde partijen in hun vordering niet worden ontvangen.

- voor wat betreft de nog niet specifiek genoemde vorderingen:

De rechtbank is van oordeel dat de door overige benadeelde partijen gevorderde schade een rechtstreeks gevolg is van de bewezen verklaarde feiten en zij acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is door de benadeelde partijen voldoende aannemelijk gemaakt en door de verdediging niet betwist, zodat de vorderingen zullen worden toegewezen.

Voor zover de vorderingen van de benadeelde partijen geheel of gedeeltelijk zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door die benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal de rechtbank de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen.
Nu aan verdachte 83 schadevergoedingsmaatregelen worden opgelegd zal de rechtbank bij de berekening van de vervangende hechtenis als grondslag een bedrag van € 50,-- per dag hanteren, doch in elk geval één dag hechtenis toepassen per opgelegde schadevergoedingsmaatregel. Dit betekent dat zij op het totaalbedrag van € 13.361,50 van de toe te wijzen vorderingen 242 dagen vervangende hechtenis zal opleggen.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c 24c, 27, 36f, 57, 63 en 326 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 1 (nummers 85 t/m 102) tenlastegelegde;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1 (nummers 1 t/m 84 en 103 t/m 222) en 2 ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1: Oplichting, meermalen gepleegd;

feit 2: Oplichting;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 (zesendertig) maanden waarvan 12 (twaalf) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 (drie) jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht niet ter inzage aanbiedt;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de reclassering Nederland;

* dat verdachte zich binnen vijf werkdagen na de uitspraak van dit vonnis zal melden bij Reclassering Nederland op de locatie het dichtstbij zijn woonadres (naar de rechtbank bekend: Vrijlandstraat 33, 4337 EA Middelburg, telefoonnummer 076-5718666) en zich zal blijven melden zo frequent en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht;

- draagt genoemde reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

Benadeelde partijen/Schadevergoedingsmaatregelen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de hierna te noemen benadeelde partijen ter zake van materiële schade de achter hun naam vermelde bedragen, en

- legt aan verdachte tevens de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van de hierna te noemen slachtoffers de daarbij vermelde bedragen te betalen, bij niet betaling te vervangen door het daarbij vermelde aantal dagen hechtenis:

Feit 1 Benadeelde/slachtoffer: Bedrag/aantal dagen hechtenis maatregel 36f Sr:

Totaal: € 13.361,50 / 242 dagen hechtenis

1. [benadeelde 1] € 75,00/1

3 [benadeelde 3] € 80,00/1

4 [benadeelde 4] € 72,00/1

5 [benadeelde 5] € 55,00/1

6 [benadeelde 6] € 60,00/1

8 [benadeelde 8] € 90,00/1

9 [benadeelde 9] € 100,00/2

10 [benadeelde 10] € 100,00/2

11 [benadeelde 11] € 50,00/1

15 [benadeelde 15] € 250,40/6

16 [benadeelde 16] € 37,50/1

17 [benadeelde 17] € 170,00/3

18 [benadeelde 18] € 105,00/2

24 [benadeelde 24] € 130,00/2

26 [benadeelde 26] € 300,00/6

27 [benadeelde 27] € 50,00/1

28 [benadeelde 28] € 17,50/1

30 [benadeelde 30] € 214,00/4

35 [benadeelde 35] € 247,00/5

38 [benadeelde 38] € 100,00/2

39 [benadeelde 39] € 300,00/6

42 [benadeelde 42] € 100,00/2

46 [benadeelde 46] € 87,50/1

48 [benadeelde 48] € 175,00/3

51 [benadeelde 51] € 40,00/1

56 [benadeelde 56] € 55,00/1

58 [benadeelde 58] € 520,00/10

59 [benadeelde 59] € 200,00/4

60 [benadeelde 60] € 739,10/14

61 [benadeelde 61] € 525,00/10

62 [benadeelde 62] € 100,00/2

67 [benadeelde 67] € 90,00/1

70 [benadeelde 70] € 70,00/1

71 [benadeelde 71] € 75,00/1

72 [benadeelde 72] € 35,00/1

77 [benadeelde 77] € 125,00/2

81 [benadeelde 81] € 100,00/2

83 [benadeelde 83] € 87,00/1

104 [benadeelde 104] € 75,00/1

105 [benadeelde 105] € 70,00/1

107 [benadeelde 107] € 60,00/1

108 [benadeelde 108] € 225,00/4

109 [benadeelde 109] € 55,00/1

110 [benadeelde 110] € 35,00/1

112 [benadeelde 112] € 70,00/1

113 [benadeelde 113] € 110,00/2

115 [benadeelde 115] € 100,00/2

121 [benadeelde 121] € 40,00/1

122 [benadeelde 122] € 30,00/1

124 [benadeelde 124] € 400,00/8

125 [benadeelde 125] € 156,00/3

126 [benadeelde 126] € 500,00/10

128 [benadeelde 128] € 40,00/1

129 [benadeelde 129] € 65,00/1

131 [benadeelde 131] € 75,00/1

132 [benadeelde 132] € 100,00/2

134 [benadeelde 134] € 78,00/1

136 [benadeelde 136] € 264,00/5

137 [benadeelde 137] € 156,00/3

138 [benadeelde 138] € 250,00/5

140 [benadeelde 140] € 125,00/2

141 [benadeelde 141] € 100,00/2

142 [benadeelde 142] € 90,00/1

143 [benadeelde 143] € 75,00/1

144 [benadeelde 144] € 80,00/1

145 [benadeelde 145] € 125,00/2

148 [benadeelde 148] € 55,00/1

149 [benadeelde 149] € 192,00/3

151 [benadeelde 151] € 110,00/2

152 [benadeelde 152] € 187,50/3

153 [benadeelde 153] € 100,00/2

154 [benadeelde 154] € 35,00/1

155 [benadeelde 155] € 100,00/2

156 [benadeelde 156] € 100,00/2

160 [benadeelde 160] € 270,00/5

161 [benadeelde 161] € 155,00/3

162 [benadeelde 162] € 50,00/1

163[benadeelde 163] € 112,00/2

167 [benadeelde 167] € 80,00/1

168 [benadeelde 168] € 60,00/1

169 [benadeelde 169] € 105,00/2

170 [benadeelde 170] € 80,00/1

171 [benadeelde 171] € 66,00/1

173 [benadeelde 173] € 66,00/1

174 [benadeelde 174] € 112,00/2

175 [benadeelde 175] € 130,00/2

184 [benadeelde 184] € 210,00/4

185 [benadeelde 185] € 110,00/2

186 [benadeelde 186] € 100,00/2

187 [benadeelde 187] € 150,00/3

189 [benadeelde 189] € 55,00/1

193 [benadeelde 193] € 110,002

194 [benadeelde 194] € 82,00/1

195 [benadeelde 195] € 100,00/2

198 [benadeelde 198] € 110,00/2

203 [benadeelde 203] € 42,00/1

205 [benadeelde 205] € 70,00/1

206 [benadeelde 206] € 90,00/1

207 [benadeelde 207] € 66,00/1

208 [benadeelde 208] € 125,00/2

209 [benadeelde 209] € 45,00/1

210 [benadeelde 210] € 30,00/1

212 [benadeelde 212] € 70,00/1

214 [benadeelde 214] € 195,00/3

215 [benadeelde 215] € 55,00/1

219 [benadeelde 219] € 50,00/1

222 [benadeelde 222] € 55,00/1

met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

- wijst af het door de benadeelde partijen [benadeelde 24] (aangifte 24) en [benadeelde 35] (aangifte 35) meer of anders gevorderde;

- verklaart de benadeelde partijen [benadeelde 85], [benadeelde 86], [benadeelde 87], [benadeelde 88],[benadeelde 89], [benadeelde 90], [benadeelde 91], [benadeelde 92], [benadeelde 93], [benadeelde 97], [benadeelde 98], , [benadeelde 99], [benadeelde 102] en [benadeelde 35] (aangiften 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 102 niet ontvankelijk in hun vordering. Zij kunnen hun vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen;

- verklaart de benadeelde partijen [benadeelde 60] (aangifte 60), [benadeelde 62] (aangifte 62) en [benadeelde 187] (aangifte 187) niet ontvankelijk in het overige deel van hun vordering. Zij kunnen hun vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen;

Kosten benadeelde partijen wier vordering geheel of gedeeltelijk is toegewezen

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partijen tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.J. Duinhof, voorzitter, mr. R.A. Borm en

mr. J.B. Smits, rechters, in tegenwoordigheid van P.L. Francke en mr. E.J. van der Welle, griffiers, en is uitgesproken ter openbare zitting op 16 oktober 2014.

BIJIAGE I

Arrondissementsparket

ARR0NDISSEMENTSPARKET Zeeland-West-Brabant

Postbus 90112 postcode 4800 RA Breda

Dubbel DAGVAARDING VAN VERDACHTE

Sector: 53
Parketnr: 12/705923-10
Volgnr: 0003

Aan:
naam: [verdachte]
voornamen: [verdachte]
geboren op: [geboortedag] 1972 te[geboorteplaats]
verblijvende: PI Middelburg- locatie Torentijd, Middelburg
adres: Torentijdseweg 1

Hierbij dagvaard ik u om als verdachte te verschijnen op donderdag 17 oktober
2013, te 10.45 uur, ter terechtzitting van de meervoudige strafkamer in het
arrondissement Zeeland-West-Brabant zitting houdende te Middelburg,
Kousteensedijk 2 te Middelburg,
teneinde terecht te staan terzake van hetgeen hieronder is omschreven.

Ik verwijs naar de mededelingen onder 1,2,5,6,7,8,9 en 10 op de achterzijde van
dit blad.

!!! LET OP: voor de complete tenlastelegging wordt verwezen naar de hierbij
gevoegde en van deze dagvaarding deel uitmakende tekst !!!

Ik deel voorts mede dat ik ter terechtzitting onmiddellijk nadat ik de zaak heb
voorgedragen, schorsing van het onderzoek op de terechtzitting zal vorderen.
(art. 282 lid 4 Wetboek van Strafvordering).

De officier van justitie,
04 OKT. 2013

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlast - el4d dat

1.
Voor de tenlastelegging wordt verwezen naar de bij deze dagvaarding
bijgevoegde en daarvan deeluitmakende tekst onder feit 1.

art 326 Wetboek van Sirafrecht

2.
Voor de tenlastelegging wordt verwezen naar de bij deze dagvaarding
bijgevoegde en daarvan deeluitmakende tekst onder feit 2.
art 326 Wetboek van Strafrecht

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks na te noemen periode(n), in elk geval in

of omstreeks de periode van 6 mei 2009 tot en met 30 augustus 2011 in elk geval in of

omstreeks de/het ja(a)r(en) 2009, 2010 en/of 2011 op na te noemen plaats(en), in elk

geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

en/althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of

van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, hierna te noemen aangevers/gedupeerden

heeft bewogen tot één of meer hieronder genoemde geldbedrag(en), in elk geval tot

enig(e) geldbedrag(en), te weten:

1. in of omstreeks de periode van 2 september 2009 tot en met 22 september 2009,

aangever [benadeelde 1] te Assen, € 75,-- voor aankoop 13 bioscoopbonnen

(aangifte: ordner 1 blz. 51 t/m 55) en/of

2. in of omstreeks 8 september 2009 tot en met 28 september 2009, aangever [benadeelde 2]

[benadeelde 2] te Stellendam, € 60,-- voor aankoop 4 toegangskaarten Efteling (aangifte:

ordner 1 blz. 65 t/m 68) en/of

3. in of omstreeks de periode van 8 september 2009 tot en met 15 september 2009,

aangever [benadeelde 3] te Heeze, € 80,-- voor aankoop 8

toegangskaarten Burgers Zoo (aangifte: ordner 1 blz. 73 t/m 77) en/of

4. in of omstreeks de periode van 23 augustus 2009 tot en met 1 september 2009,

aangever [benadeelde 4] te Winterswijk, € 72,-- voor aankoop 8 toegangskaarten

Efteling (aangifte: ordner 1 blz. 132 en 133) en/of

5. in of omstreeks de periode van 24 augustus 2009 tot en met 28 augustus 2009,

aangever [naam 18] te Apeldoorn, € 55,-- voor aankoop 4 toegangskaarten

Walibi Flevo (aangifte: ordner 1 blz. 142 t/m 145) en/of

6. in of omstreeks de periode van 24 augustus 2009 tot en met 5 september 2009,

aangever [benadeelde 6] te Oosterhout, € 60,-- voor aankoop van 4

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 1 blz. 150 t/m 152) en/of

7. in of omstreeks de periode van 6 juni 2010 tot en met 29juni 2010, aangever [benadeelde 7]

[benadeelde 7] te Oostburg, € 156,-- voor aankoop 2 toegangskaarten Rock Werchter

(aangifte: ordner 1 blz. 166 t/m 168) en/of
8. in of omstreeks de periode van 2 november 2009 tot en met 18 november 2009,

aangever: [benadeelde 8] te Wirdum, € 75,-- voor aankoop 2 toegangskaarten

Derek Oglivie (aangifte: ordner 2 blz. 462 t/m 464) en/of

9. in of omstreeks de periode van 24 november 2009 tot en met 9 december 2009,

aangever: [benadeelde 9] te Apeldoorn, € 100,-- voor aankoop 4

concertkaartjes Sjonnies te Hasselt (aangifte: ordner 2 blz. 470 t/m 473) en/of

10. in of omstreeks de periode van 9 november 2009 tot en met 7 december 2009,

aangever: [benadeelde 10] te Arnhem, € 100,-- voor aankoop 2

concertkaartjes John Mayer te Londen (aangifte: ordner 2 blz. 496 t/m 499)

en/of

11. in of omstreeks de periode van 18 november 2009 tot en met 26 november

2009, aangever: [benadeelde 11] te Arnhem, € 50,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Swell Season te Amsterdam (aangifte: ordner 2 blz. 510 t/m

513) en/of

12. in of omstreeks de periode van 26 november 2009 tot en met 11 december

2009, aangever: [benadeelde 12] te Herwijnen, € 50,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Boudewijn de Groot te Tiel (aangifte: ordner 2 blz. 514 t/m 517)

en/of

13. in of omstreeks de periode van 13 november 2009 tot en met 23 november

2009, aangever: [benadeelde 13] te Mijdrecht, € 37,50 als voorschot op de aankoop

van 2 concertkaartjes Theo Maassen (aangifte: ordner 2 blz. 524 t/m 526) en/of

14. in of omstreeks de periode van 4 november 2009 tot en met 27 november 2009,

aangever: [benadeelde 14] te Nieuwegein, € 70,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Yann Tiersen in Tivoli (aangifte: ordner 2 blz. 536 t/m 539)

en/of

15. in of omstreeks de periode van 28 november 2009 tot en met 8 december 2009,

aangever: [benadeelde 15] te ‘s-Gravenhage, € 225,-- voor aankoop 5

concertkaartjes Anouk te Rotterdam (aangifte: ordner 2 blz. 573 t/m 575) en/of

16. in of omstreeks de periode van 4 november 2009 tot en met 21 november 2009,

aangever: [benadeelde 16] te Berkel en Rodenrijs, € 37,50 voor aankoop

concertkaartje Theo Maassen te Rotterdam (aangifte: ordner 2 blz. 600 t/m 603)

en/of

17. in of omstreeks de periode van 28 november 2009 tot en met 3 december 2009,

aangever: [benadeelde 17] te Dordrecht, € 160,-- voor aankoop 4

toegangskaarten Time Warp (aangifte: ordner 2 blz. 613 t/m 617) en/of

18. in of omstreeks de periode van 18 november 2009 tot en met 5 december 2009,

aangevers [benadeelde 18] te Kamperland, € 105,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Rammstein te Arnhem (aangifte: ordner 2 blz. 642 t/m 645)

en/of

19. in of omstreeks de periode van 3 november 2009 tot en met 14 november 2009,

aangever: [benadeelde 19] te Eindhoven, € 40,-- als voorschot op de aankoop van

2 concertkaartjes Muse (aangifte: ordner 2 blz. 652 t/m 656) en/of
20. in of omstreeks de periode van 28 november 2009 tot en met 11 december

2009, aangever: [benadeelde 20] te Oosterhout, € 80,-- voor aankoop 2

concertkaartjes Muse (aangifte: ordner 2 blz. 658 t/m 661) en/of

21. in of omstreeks de periode van 12 november 2009 tot en met 22 november

2009, aangever: [benadeelde 21] te Uden, € 50,-- als voorschot op de aankoop van

een concertkaartje John Mayer (aangifte: ordner 2 blz. 680 t/m 683) en/of

22. in of omstreeks de periode van 6 november 2009 tot en met 11 december 2009,

aangever: [benadeelde 22] te Uden, € 100,-- als voorschot op de aankoop

van 5 concertkaartjes Jeff Dunham (aangifte: ordner 2 blz. 693 t/m 695) en/of

23. in of omstreeks de periode van 7 november 2009 tot en met 9 december 2009,

aangever: [benadeelde 23] te Eindhoven, € 35,-- als voorschot op de

aankoop van 2 kaartjes musical Mama Mia (aangifte: ordner 2 blz. 705 t/m 708)
en/of

24. in of omstreeks de periode van 25 november 2009 tot en met 11 december

2009, aangever: [benadeelde 24] te Veldhoven, € 260,--, althans € 130,-- voor

aankoop 4 kaartjes optreden Tineke Schouten (aangifte: ordner 2 blz. 709 t/m

712) en/of

25. in of omstreeks de periode van 5 juni 2011 tot en met 30 juli 2011, aangever:

[benadeelde 25] te Leeuwarden, € 25,-- als voorschot op de aankoop van kaartje

opwekking conferentie (aangifte: ordner 2 blz. 738 t/m 747) en/of

26. in of omstreeks de periode van 21 april 2011 tot en met 31 juli 2011, aangever:

[benadeelde 26] te Boxtel, € 300,-- voor de aankoop van aantal tickets Roland
Garros (aangiften ordner 2 blz. 748 t/m 752) en/of

27. in of omstreeks de periode van 8juni2011 tot en met 27juli 2011, aangever [benadeelde 27]

[benadeelde 27] te Utrecht, € 50,-- als voorschot op de aankoop van aantal

concertkaarten Concert at Sea (aangifte: ordner 2 blz. 754 t/m 759) en/of

28. in of omstreeks de periode van 31 mei 2011 tot en met 2 augustus 2011,
aangever [benadeelde 28], althans [naam 1], te Geldermalsen, € 17,50 als

voorschot op de aankoop van 2 toegangskaarten Walibi (aangifte: ordner 2 blz.
761 t/m 766) en/of

29. in of omstreeks de periode van 2 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 29], althans [naam 2], te Hengelo, € 100,-- voor de aankoop van 6

toegangskaarten Fantasialand (aangifte: ordner 2 blz. 770 t/m 777) en/of

30. in of omstreeks de periode van 8 april 2011 tot en met 29juli 2011, aangever
[benadeelde 30] te Waddinxveen, € 214,-- voor de aankoop van 4 concertkaarten
Zucchero te Antwerpen (aangifte: ordner 2 blz. 779 t/m 787) en/of

31. in of omstreeks de periode van 11 april 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 31], € 150,-- voor de aankoop van 3 concertkaarten Marco Borsato

(aangifte: ordner 2 blz. 789 t/m 796) en/of

32. in of omstreeks de periode van 16 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever
[benadeelde 32] te Amersfoort, € 85,-- voor de aankoop van 2 kaarten Arctic Monkeys
Paradiso (aangifte: ordner 2 blz. 798 t/m 805) en/of

33. in of omstreeks de periode van 30 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever
[benadeelde 33] te Haarlem, € 160,-- voor de aankoop van 2 kaarten festival
Fusion (aangifte: ordner 2 blz. 807 t/m 819) en/of

34. in of omstreeks de periode van 3 mei 2011 tot en met 28 juli 2011, aangever
[benadeelde 34] te Wamel, € 75,-- voor aankoop ticket optreden Toppers
(aangifte: ordner 2 blz. 821 t/m 828) en/of

35. in of omstreeks de periode van 24 juni 2011 tot en met 28 juli 2011, aangever
[benadeelde 35] te Moerstraten, € 374,--, althans € 127,-- voor de aankoop
van 4 kaarten voor concert Red Hot Chili Peppers (aangifte: ordner 2 blz. 830
t/m 838) en/of

36. in of omstreeks de periode van 10 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever
[benadeelde 36] te Ottersum, € 152,-- voor de aankoop van 2 festivalkaarten
voor Rock Werchter (aangifte: ordner 2 blz. 840 t/m 847) en/of

37. in of omstreeks de periode van 20 april 2011 tot en met 7 augustus 2011,
aangever [benadeelde 37] te Hoeven, € 227,-- voor de aankoop van aantal
concertkaarten Guus Meeuwis (aangifte: ordner 2 blz. 849 t/m 854) en/of

38. in of omstreeks de periode van 7 juni 2011 tot en met 5 juli 2011, aangever
[benadeelde 38] te Sittard, € 100,-- als voorschot op de aankoop van aantal
toegangskaarten Solar (aangifte: ordner 2 blz. 856 t/m 863) en/of

39. in of omstreeks de periode van 23 april 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 39] te Amsterdam, € 300,-- voor de aankoop van Arke cadeaubon

(aangifte: ordner 2 blz. 865 t/m 875) en/of

40. in of omstreeks de periode van 9 mei 2011 tot en met 5 augustus 2011,

aangever [benadeelde 40] te Oirschot, € 138,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten Lord of de Rings (aangifte: ordner 2 blz. 877 t/m 882) en/of

41. in of omstreeks de periode van 23 april 2011 tot en met 29 juli 2011, aangever

[benadeelde 41] te Nijmegen, € 300,-- voor de aankoop van 2 tickets voor

Roland Garos (aangifte: ordner 2 blz. 885 t/m 891) en/of

42. in of omstreeks de periode van 12 juni 2011 tot en met 3 augustus 2011,

aangever [benadeelde 42] te ‘s-Gravenzande, € 100,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 2 blz. 894 t/m 900) en/of

43. in of omstreeks de periode van 30 juni 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 43] te Groningen, € 150,-- als aanbetaling voor de aankoop van 2

kaarten voor de Szigtrein (aangifte: ordner 2 blz. 902 t/m 908) en/of

44. in of omstreeks de periode van 3 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever [benadeelde 44]

[benadeelde 44] te Sittard, 85,-- voor de aankoop van toegangskaart Pinkpop (aangifte:

ordner 2 blz. 910 t/m 917) en/of

45. in of omstreeks de periode van 21juni 2011 tot en met 27 juli 2011, aangever

[benadeelde 45] te Groningen, € 85,-- voor de aankoop van een festivalticket Fusion

(aangifte: ordner 2 blz. 919 t/m 926) en/of
46. in of omstreeks de periode van 16 mei 2011 tot en met 6 augustus 2011,

aangever [benadeelde 46] te Bergeijk, € 82,50 als aanbetaling voor de aankoop

van 2 tickets voor Pukkelpop (aangifte: ordner 2 blz. 928 t/m 935) en/of
47. in of omstreeks de periode van 31 mei 2011 tot en met 12 augustus 2011,

aangever [benadeelde 47] te Amsterdam, € 85,-- voor de aankoop van 2 pluskaarten

Prince (aangifte: ordner 2 blz. 937 t/m 942) en/of

48. in of omstreeks de periode van 23 mei 2011 tot en met 22 augustus 2011,

aangever [benadeelde 48] te Voorburg, € 175,-- voor de aankoop van 3 kaarten voor

Opwekking 2011 (aangifte: ordner 2 blz. 944 t/m 949) en/of

49. in of omstreeks de periode van 20juni 2011 tot en met 23 augustus 2011,

aangever[benadeelde 49] te Zoetermeer, € 125,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor Mary Poppins (aangifte: ordner 2 blz. 951 t/m 958) en/of

50. in of omstreeks de periode van 16 april 2011 tot en met 28 juli 2011, aangever

[benadeelde 50] te Utrecht, € 55,-- voor de aankoop van 2 concertkaarten voor

Guus Meeuwis (aangifte: ordner 2 blz. 960 t/m 967) en/of

51. in of omstreeks de periode van 8 juni 2011 tot en met 30 augustus 2011,

aangever [benadeelde 51] te Heerhugowaard, € 40,-- voor de aankoop van een

toegangskaart voor de Arctic Monkeys (aangifte: ordner 2 blz. 969 t/m 976)

en/of

52. in of omstreeks de periode van 15 februari 2010 tot en met 23 februari 2010,

aangever [benadeelde 52] te Velsen-Noord, € 231,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor het WK allround schaatsen te Heerenveen (aangifte: ordner 3 blz.

1012 t/m 1015) en/of

53. in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 20 februari 2010,

aangever[benadeelde 53] te Tilburg, € 50,-- als aanbetaling voor de aankoop van

4 kaarten voor optreden Jochem Meijer (aangifte: ordner 3 blz. 1025 t/m 1028)

en/of

54. in of omstreeks de periode van 11 mei 2009 tot en met 14 mei 2009, aangever

[benadeelde 54] te Easterein, € 600,-- voor de aankoop van een tegoedbon van
€ 1000,-- van D-reizen (aangifte: ordner 3 blz. 1083 t/m 1087) en/of

55. in of omstreeks de periode van 3 juni 2009 tot en met 11 juni 2009, aangever [benadeelde 55]
[benadeelde 55] te Hollandscheveld, € 435,-- als aanbetaling voor de aankoop van een
KLM-voucher van € 800,-- en een reischeque van D-reizen van € 750,--

(aangifte: ordner 3 blz. 1107 t/m 1110) en/of

56. in of omstreeks de periode van 7 juni 2009 tot en met 25 juni 2009, aangever [benadeelde 56]

[benadeelde 56] te Zwolle, € 55,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten Efteling

(aangifte: ordner 3 blz. 1151 t/m 1153) en/of

57. in of omstreeks de periode van 13 mei 2009 tot en met 16 mei 2009, aangever

[benadeelde 57] te Tiel, € 46,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten voor Burgers

Zoo te Arnhem (aangifte: ordner 3 blz. 1161 t/m 1165) en/of

58. in of omstreeks de periode van 7 mei 2009 tot en met 30 mei 2009, aangever[benadeelde 58]

[benadeelde 58] te Den Helder, € 520,-- voor de aankoop van een reischeque van

Toerkoop reisbureau ter waarde van € 1000,-- en een NS internationaal cheque

ter waarde van € 250,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1179 t/m 1181) en/of
59. in of omstreeks de periode van 29 mei 2009 tot en met 2 juni 2009, aangever

[benadeelde 59] te Pijnacker, € 200,-- als aanbetaling voor de aankoop van een D

reizen vakantiecheque ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1219

t/m 1222) en/of

60. in of omstreeks de periode van 2 juni 2009 tot en met 9 juni 2009, aangever

[benadeelde 60] te ‘s-Gravenhage, totaal € 705,-- voor de aankoop van een

waardebon van D-reizen t.w.v. € 750,-- en een waardebon van de KLM ter

waarde van € 500,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1223 t/m 1225) en/of

61. in of omstreeks de periode van 6 mei 2009 tot en met 10 juni 2009, aangever

[benadeelde 61] te Bergen op Zoom, totaal € 539,-- voor de aankoop van een D

reizen vakantie cheque ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1319

t/m 1323) en/of

62. in of omstreeks de periode van 8 juni 2009 tot en met 16 juni 2009, aangever

[benadeelde 62] te Tilburg, € 100,-- voor de aankoop van een of meer NS Hi

speed tegoedbon(nen) ter waarde van € 150,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1338 t/m

1341) en/of

63. in of omstreeks de periode van 14 mei 2009 tot en met 25 mei 2009, aangever

[benadeelde 63] te Rijen, € 310,-- als aanbetaling voor de aankoop van een D

reizen cheque ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1375 t/m 1380)

en/of

64. in of omstreeks de periode van 23 mei 2009 tot en met 12 juni 2009, aangever

[benadeelde 64] te Beverwijk, €500,-- voor de aankoop van een Neckermann

reischeque ter waarde van € 750,-- (aangifte: ordner 3 blz. 1398 t/m 1404) en/of

65. in of omstreeks de periode van 29 november 2009 tot en met 24 december

2009, aangever [benadeelde 65] te Groningen, € 90,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor het Eurosonic festival te Groningen (aangifte: ordner 4 blz. 1482

t/m 1485) en/of

66. in of omstreeks de periode van 2 december 2009 tot en met 2 januari 2010,

aangever [benadeelde 66] te Groningen, € 120,-- als aanbetaling voor 4 kaarten voor

het Eurosonic festival te Groningen (aangifte: ordner 4 blz. 1491 t/m 1494)

en/of

67. in of omstreeks de periode van 2 december 2009 tot en met 15 januari 2010,

aangever [benadeelde 67] te Groningen, € 90,-- als aanbetaling voor 4 kaarten

voor het Eurosonic festival te Groningen (aangifte: ordner 4 blz. 1505 t/m 1507)

en/of

68. in of omstreeks de periode van 2 januari 2010 tot en met 3 februari 2010,

aangever [benadeelde 68] te Zwolle, € 100,-- als aanbetaling voor 4 kaarten

voor optreden van de Toppers (aangifte: ordner 4 blz. 1512 t1m 1515) en/of

69. in of omstreeks de periode van 4 januari 2010 tot en met 22 januari 2010,

aangever [benadeelde 69] te Marienvelde, € 50,-- voor de aankoop van toegangskaart

voor Vrienden van Amstel Live (aangifte; ordner 4 blz. 1524 t/m 1527) en/of

70. in of omstreeks de periode van 13 december 2009 tot en met 31 december 2009,

aangever [benadeelde 70] te Alkmaar, € 70,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

optreden van Paul de Leeuw (aangifte: ordner 4 blz. 1533 t/m 1536) en/of
71. in of omstreeks de periode van 7 december 2009 tot en met 21 december 2009,

aangever [benadeelde 71] te Heerhugowaard, € 75,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor feest White Christmas te Haarlem (aangifte: ordner 4 blz. 1550 t/m

1553) en/of

72. in of omstreeks de periode van 21 december 2009 tot en met 28 december 2009,

aangever [benadeelde 72] te Hoofddorp, € 75,-- als aanbetaling voor 4 kaarten

voor feest in hotel Krasnapolsky te Amsterdam (aangifte: ordner 4 blz. 1574 t/m

1576) en/of

73. in of omstreeks de periode van 22 december 2009 tot en met 4 januari 2010,

aangever [benadeelde 73] te Amsterdam, €120,-- voor 4 toegangskaarten voor feest

in Paradiso te Amsterdam (aangifte: ordner 4 blz. 1591 t/m 1594) en/of

74. in of omstreeks de periode van 2 januari 2010 tot en met 14 januari 2010,

aangever [benadeelde 74], € 30,-- voor toegangskaart concert van Air in Paradiso te

Amsterdam (aangifte: ordner 4 blz. 1631 t/m 1634) en/of

75. in of omstreeks de periode van 4 december 2009 tot en met 13 december 2009,

aangever [benadeelde 75] en/of het bedrijf [benadeelde 75] (handelend onder de naam

[benadeelde 75]) te ‘s-Gravenhage, € 180,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten

voor de VIP openingsavond van de Miljonairs Fair (aangifte: ordner 4 blz. 1650

t/m 1654) en/of

76. in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 15 januari 2010,

aangever [benadeelde 76] te Alphen aan de Rijn, € 50,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor muziekgroep Fratsen te Hengelo (aangifte: ordner 4 blz.

1701 t/m 1704) en/of

77. in of omstreeks de periode van 5 januari 2010 tot en met 19 januari 2010,

aangever [benadeelde 77] te Alphen aan de Rijn, € 125,-- als voorschot op de

aankoop van 4 kaarten voor de Vrienden van Amstel (aangifte: ordner 4 blz.

1711 t/m 1714) en/of

78. in of omstreeks de periode van 3 januari 2010 tot en met 18 januari 2010,

aangever [benadeelde 78] te Rotterdam, € 50,-- voor 2 kaarten voor de uitzending “Op

zoek naar Mary Poppins” (aangifte: ordner 4 blz. 1734 t]m 1736) en/of

79. in of omstreeks de periode van 9 december 2009 tot en met 12 januari 2010,

aangever [benadeelde 79] te Rozenburg, € 140,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor het Kerstcircus in Ahoy (aangifte: ordner 4 blz. 1737 t/m 1740) en/of

80. in of omstreeks de periode van 5 januari 2010 tot en met 22 januari 2010,

aangever [benadeelde 80] te Rotterdam, € 100,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor de Vrienden van Amstel life (aangifte: ordner 4 blz. 1756

t/m 1759) en/of

81. in of omstreeks de periode van 3 januari 2010 tot en met 11 januari 2010,

aangever [benadeelde 81] te Hulst, € 100,-- voor de aankoop van 4 kaarten

concert Nick en Simon (aangifte: ordner 4 blz. 1764 t/m 1767) en/of

82. in of omstreeks de periode van 23 januari 2010 tot en met 4 februari 2010,

aangever [benadeelde 82] te Hoogezand, € 55,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor de

musical Mamma Mia (aangifte: ordner 5 blz. 1843 t/m 1846) en/of
83. in of omstreeks de periode van 23 januari 2010 tot en met 7 februari 2010,

aangever [benadeelde 83] te Amsterdam, € 87,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor het filmfestival te Rotterdam (aangifte: ordner 5 blz. 1851 t/m

1854) en/of

84. in of omstreeks de periode van 25 januari 2010 tot en met 30 januari 2010,

aangever [benadeelde 84] te Leiden, € 40,-- voor de aankoop van een kaart voor

het filmfestival te Rotterdam (aangifte: ordner 5 blz. 1855 t/m 1858) en/of

85. in of omstreeks de periode van 16 december 2010 tot en met 23 december 2010,

aangever [benadeelde 85] te Zwolle, € 150,-- voor de aankoop van 5 kaarten voor de

liveshows van The Voice of Holland (aangifte: ordner 5, blz. 1890 t/m 1894)

en/of

86. in of omstreeks de periode van 19 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 86] te Asten, € 330,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Lowlands (aangifte: ordner 5 blz. 1912 t1m 1916) en/of

87. in of omstreeks de periode van 16 december 2010 tot en met 9 januari 2011,

aangever [benadeelde 87] te Renswoude, € 70,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor We Will Rock You (aangifte: ordner 5 blz. 1919 t/m

1925) en/of

88. in of omstreeks de periode van 16 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 88] te Dalfsen, € 60,-- voor de aankoop van 2 kaarten Derek

Ogilvie (aangifte: ordner 5 blz. 1928 t/m 1940) en/of

89. in of omstreeks de periode van 11 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 89] te Briltil, € 55,-- voor de aankoop van een kaart voor

Noorderslag (aangifte: ordner 5 blz. 1942 t/m 1947) en/of`

90. in of omstreeks de periode van 17 december 2010 tot en met 6januari 2011,

aangever [benadeelde 90] te Amsterdam, € 150,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor Appasionata voorstellingen (aangifte: ordner 5 blz. 1949 t/m 1959) en/of

91. in of omstreeks de periode van 8 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 91] te Zwolle, € 165,-- voor de aankoop van 3

kaarten voor concert Marco Borsato (aangifte: ordner 5 blz. 1961 t/m 1968)

en/of

92. in of omstreeks de periode van 15 december 2010 tot en met 12 januari 2011,

aangever [benadeelde 92] te Maastricht, € 85,-- voor de aankoop van 2

concerttickets Andrea Bocelli (aangifte: ordner 5 blz. 1970 t/m 1983) en/of

93. in of omstreeks de periode van 10 december 2010 tot en met 10 januari 2011,

aangever [benadeelde 93] te Amersfoort, € 70,-- voor de aankoop van kaarten voor

nieuwjaarsfeest Krasnapolsky (aangifte: ordner 5 blz. 1985 t/m 1990) en/of

94. in of omstreeks de periode van 15 december 2010 tot en met 7 januari 2011,

aangever [benadeelde 94] te Zutphen, € 80,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

Apassionata (aangifte: ordner 5 blz. 1992 t/m 1990) en/of

95. in of omstreeks de periode van 20 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 95] te Coevorden, € 88,50 voor de aankoop van 2 concertkaarten

voor Adele (aangifte: ordner 5 blz. 2001 t/m 2009) en/of
96. in of omstreeks de periode van 12 december 2010 tot en met 19 januari 2011,

aangever [benadeelde 96] te Haastrecht, € 80,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 5 blz. 2011 t/m 2018) en/of

97. in of omstreeks de periode van 12 december 2010 tot en met 15 januari 2011,

aangever [benadeelde 97] te Noordwijkerhout, € 160,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor Apassionata (aangifte: ordner 5 blz. 2020 t/m 2032) en/of

98. in of omstreeks de periode van 17 december 2010 tot en met 6 januari 2011,

aangever [benadeelde 98] te Hoogkarspel, € 65,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voorstelling Youp van ‘t Hek (aangifte: ordner 5 blz. 2034 t/m 2041) en/of

99. in of omstreeks de periode van 15 december 2010 tot en met 23 januari 2011,

aangever [benadeelde 99] te Rhoon, € 140,-- voor 2 kaarten De Tovenaar (aangifte:

ordner 5 blz. 2043 t/m 2051) en/of
100. in of omstreeks de periode van 8 december 2010 tot en met 23 februari

2011, aangever [benadeelde 100] te Harderwijk, € 80,-- als aanbetaling voor 4

kaarten Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 5 blz. 2053 t/m 2069) en/of

101. in of omstreeks de periode van 8 december 2010 tot en met 25 maart 2011,

aangever [benadeelde 101] te Hoofddorp, € 55,44 voor de aankoop van 2 kaarten

optreden Najib Amhali (aangifte: ordner 5 blz. 2070 t/m 2077) en/of

102. in of omstreeks de periode van 21 december 2010 tot en met 5 april 2011,

aangever [benadeelde 102] te Groningen, € 292,-- voor de aankoop van 3

kaarten Great Wide Open Vlieland (aangifte: ordner 5 blz. 2079 t/m 2094) en/of

103. in of omstreeks de periode van 21 oktober 2009 tot en met 11 oktober

2010, aangever [benadeelde 103] te Hengelo, € 225,-- als aanbetaling voor de

aankoop van een vakantie cheque van D-reizen ter waarde van € 1000,--

(aangifte: ordner 5 blz. 2116 t/m 2119) en/of

104. in of omstreeks de periode van 20 oktober 2009 tot en met 25 oktober

2009, aangever [benadeelde 104] te Soest, € 75,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor optreden K3 (aangifte: ordner 5 blz. 2120 en 2121) en/of

105. in of omstreeks de periode van 28 oktober 2009 tot en met 11 november

2009, aangever [benadeelde 105] te Heemskerk, € 70,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Rowwen Heze (aangifte: ordner 5 blz. 2127 t/m 2129) en/of

106. in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 3 november

2009, aangever [benadeelde 106] te St. Odilienberg, € 60,-- voor de aankoop

van 2 kaarten voor optreden K3 (aangifte: ordner 5 blz. 2140 t/m 2144) en/of

107. in of omstreeks de periode van 27 februari 2010 tot en met 22 maart 2010,

aangever [benadeelde 107] te Groningen, € 60,-- als aanbetaling voor 2 kaarten

van optreden Snowpatrol (aangifte: ordner 6 blz. 2186 t/m 2188) en/of

108. in of omstreeks de periode van 22 februari 2010 tot en met 8 april 2010,

aangever [benadeelde 108] te Leeuwarden, € 225,-- voor de aankoop van een

voucher voor een vliegreis (aangifte: ordner 6 blz. 2347 t/m 2350) en/of

109. in of omstreeks de periode van 16 maart 2010 tot en met 26 maart 2010,

aangever [benadeelde 109] te Borculo, € 55,-- als aanbetaling op 2

concertkaarten van Snow Patrol (aangifte: ordner 6 blz. 2356 t/m 2358) en/of
110. in of omstreeks de periode van 16 maart 2010 tot en met 24 maart 2010,

aangever [benadeelde 110] te Bennekom, €35,-- voor de aankoop van een

kaartje voor een show van Gordon Ramsey (aangifte: ordner 6 blz. 2369 t/m

2372) en/of

111. in of omstreeks de periode van 13 april 2010 tot en met 28 april 2010,

aangever [benadeelde 111] te Aerdt, € 120,-- voor de aankoop van 2 concertkaarten van

Snow Patrol (aangifte: ordner 6 blz. 2385 t/m 2388) en/of

112. in of omstreeks de periode van 17 maart 2010 tot en met 29 maart 2010,

aangever [benadeelde 112] te Wijchen, € 70,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

een show van Gordon Ramsey (aangifte: ordner 6 blz. 2394 t/m 2397) en/of

113. in of omstreeks de periode van 6 april 2010 tot en met 23 april 2010,

aangever [benadeelde 113] te Kamerik, € 110,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Snow Patrol (aangifte; ordner 6 blz. 2417 t/m 2420) en/of

114. in of omstreeks de periode van 12 april 2010 tot en met 27 april 2010,

aangever [benadeelde 114]te Heerhugowaard, € 35,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 3 concertkaarten van Melissa Etheridge (aangifte; ordner 6 blz.

2430 t/m 2432) en/of

115. in of omstreeks de periode van 19 april 2010 tot en met 28 mei 2010,

aangever [benadeelde 115] te Bergen, € 100,-- voor de aankoop van 4 toegangskaarten

voor Disneyland Parijs (aangifte: ordner 6 blz. 2440 t/m 2442) en/of

116. in of omstreeks de periode van 9 maart 2010 tot en met 27 juli 2011,

aangever [benadeelde 116] te Rotterdam, € 45,-- voor de aankoop van een

toegangskaart voor de Tefaf (aangifte: ordner 6 blz. 2443 en 2444) en/of

117. in of omstreeks de periode van 15 maart 2010 tot en met 30 augustus

2011, aangever[benadeelde 117] te Hellevoetsluis, € 76,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor concert Nick en Simon (aangifte: ordner 6 blz. 2455 en

2456) en/of

118. in of omstreeks de periode van 2 maart 2010 tot en met 22 maart 2010,

aangever [benadeelde 118] te Amsterdam, € 90,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van R. Kelly (aangifte: ordner 6 blz. 2459 en 2460) en/of

119. in of omstreeks de periode van 5 april 2010 tot en met 22 april 2010,

aangever [benadeelde 119] te Maassluis, € 165,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Rock Werchter (aangifte; ordner 6 blz. 2465 t/m 2476) en/of

120. in of omstreeks de periode van 14 maart 2010 tot en met 24 maart 2010,

aangever [benadeelde 120] te Dordrecht, € 35,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Caro Emerald (aangifte: ordner 6 blz. 2479 t/m 2482) en/of

121. in of omstreeks de periode van 24 april 2010 tot en met 27 juli 2010,

aangever [benadeelde 121] te Oss, € 40,-- voor de aankoop van 4

toegangsbewijzen tot Toverland (aangifte: ordner 6 blz. 2495 en 2496) en/of

122. in of omstreeks de periode van 20 maart2010 tot en met 31 maart 2010,

aangever [benadeelde 122] te Eindhoven, € 30,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor de Efteling (aangifte: ordner 6 blz. 2501 t/m 2504) en/of
123. in of omstreeks de periode van 2 april 2010 tot en met 19 april 2010,

aangever [benadeelde 123] te Eindhoven, € 125,-- als aanbetaling op 2 kaarten voor

Rock Werchter en 2 campingkaarten (aangifte; ordner 6 blz. 2505 t/m 2508)

en/of

124. in of omstreeks de periode van 29 maart 2010 tot en met 9 april 2010,

aangever [benadeelde 124] te Panningen, € 400,-- voor de aankoop van 2

combitickets voor Rock Werchter (aangifte: ordner 6 blz. 2513 t/m 2518) en/of

125. in of omstreeks de periode van 30 maart 2010 tot en met 13 april 2010,

aangever [benadeelde 125] te Voerendaal, € 156,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voor Rock Werchter (aangifte: ordner 6 blz. 2572 t/m 2574)

en/of

126. in of omstreeks de periode van 29 maart 2010 tot en met 16 juli 2010,

aangever [benadeelde 126] te Almere, € 500,-- als aanbetaling voor de aankoop van

een reischeque ter waarde € 2000,-- (aangifte: ordner 6 blz. 2588 t/m 2592)

en/of

127. in of omstreeks de periode van 28 juni 2010 tot en met 8 juli 2010,

aangever [benadeelde 127] te Veendam, € 100,-- voor de aankoop van 2 concertkaartjes

van Anouk (aangifte: ordner 7 blz. 2677 t/m 2680) en/of

128. in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 13 juli 2010,

aangever [benadeelde 128] te Gasseltenijveenschemond, € 40,-- voor de aankoop van

3 toegangskaarten voor Europapark (aangifte: ordner 7 blz. 2682 t/m 2684)

en/of

129. in of omstreeks de periode van 21 juni 2010 tot en met 5 juli 2010,

aangever [benadeelde 129] te Heerenveen, € 65,-- als aanbetaling op een ticket voor

Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2688 t/m 2691) en/of

130. in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 14 juli 2010,

aangever [benadeelde 130] te Zwolle, € 50,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten voor Europapark (aangifte: ordner 7 blz. 2698 t/m 2700) en/of

131. in of omstreeks de periode van 22 juni 2010 tot en met 1 juli 2010,

aangever [benadeelde 131] te Zelhem, € 75,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor de musical Mary Poppins (aangifte: ordner 7 blz. 2703 t/m 2706) en/of

132. in of omstreeks de periode van 21 juni 2010 tot en met 2 juli 2010,

aangever [benadeelde 132] te Delft, € 100,-- als aanbetaling op de aankoop van een

hotelbon ter waarde van € 1000,-- (aangifte: ordner 7 blz. 2720 t/m 2723) en/of

133. in of omstreeks de periode van 28 juni2010 tot en met 10 juli 2010,

aangever [benadeelde 133] te ‘s-Gravenhage, € 90,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor een show van K3 (aangifte: ordner 7 blz. 2753 t/m 2756) en/of

134. in of omstreeks de periode van 21juni2010 tot en met 30juni 2010,

aangever [benadeelde 134] te Leiden, € 78,-- voor de aankoop van een dagkaart voor

Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2759 t/m 2762) en/of
135. in of omstreeks de periode van 5 juli 2010 tot en met 13 juli 2010,

aangever [benadeelde 135] te Zwijndrecht, € 100,-- voor de aankoop van 3

kaartjes voor de musical Mary Poppins (aangifte: ordner 7 blz. 2790 t/m 2794)

en/of

136. in of omstreeks de periode van 19 juni 2010 tot en met 8 juli 2010,

aangever [benadeelde 136] te Vogelwaarde, € 264,-- voor de aankoop van 3 tickets

voor Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2819 t/m 2821) en/of

137. in of omstreeks de periode van 23 juni 2010 tot en met 5 juli 2010,

aangever [benadeelde 137] te Vlodrop, € 156,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Rock Werchter (aangifte: ordner 7 blz. 2854 t/m 2857) en/of

138. in of omstreeks de periode van 1 oktober 2009 tot en met 8 oktober 2009,

aangever [benadeelde 138] te Slagharen, € 250,-- voor de aankoop van 7

kaarten voor musical Ciske de Rat (aangifte: ordner 7 blz. 2892 t/m 2894) en/of

139. in of omstreeks de periode van 14 september 2009 tot en met 24

september 2009, aangever [benadeelde 139] te Russen, € 80,-- voor de aankoop

van 5 toegangskaarten voor Walibi Flevo (aangifte; ordner 7 blz. 2939 t/m

2943) en/of

140. in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 25

september 2009, aangever [benadeelde 140] te Scherpenzeel, € 125,-- voor de

aankoop van 10 toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 7 blz. 2975 en 2976)

en/of

141. in of omstreeks de periode van 6 oktober 2009 tot en met 18 oktober 2009,

aangever [benadeelde 141] te Voorburg, € 100,-- voor de aankoop van 2

concertkaartjes van Marillion (aangifte: ordner 7 blz. 2987 t/m 2989) en/of

142. in of omstreeks de periode van 27 september 2009 tot en met 9 oktober

2009, aangever [benadeelde 142] te ‘s-Gravenhage, € 90,-- voor de aankoop van 5

toegangskaarten voor de Efteling (aangifte: ordner 7 blz. 3012 en 3013) en/of

143. in of omstreeks de periode van 7 oktober 2009 tot en met 19 oktober 2009,

aangever [benadeelde 143] te Eindhoven, € 75,-- voor de aankoop van 5

toegangskaarten voor de Efteling (aangifte: ordner 7 blz. 3025 t/m 3027) en/of

144. in of omstreeks de periode van 11 september 2010 tot en met 21

september 2010, aangever [benadeelde 144] te Hoogezand, € 80,-- voor de aankoop

van 4 toegangskaarten voor Disneyland te Parijs (aangifte: ordner 8 blz. 3097

t/m 3101) en/of

145. in of omstreeks de periode van 4 september 2010 tot en met 17 september

2010, aangever [benadeelde 145] te Leeuwarden, € 125,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten voor concert K3 (aangifte: ordner 8 blz. 3134 t/m 3137) en/of

146. in of omstreeks de periode van 12 september 2010 tot en met 27

september 2010, aangever [benadeelde 146] te Arnhem, € 45,-- voor de aankoop van

een toegangskaart concert States Quo (aangifte: ordner 8 blz. 3170 t/m 3173)

en/of

147. in of omstreeks de periode van 6 september 2010 tot en met 27 maart
2011, aangever[benadeelde 147] te Waalre, € 65,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van Joe Bonamassa (aangifte: ordner 8 blz. 3183 t/m 3188) en/of
148. in of omstreeks de periode van 5 september 2010 tot en met 29 september

2010, aangever [benadeelde 148] te Goirle, € 55,-- voor de aankoop van 2

kaarten voorstelling Tineke Schouten (aangifte: ordner 8 blz. 3191 t/m 3194)
en/of

149. in of omstreeks de periode van 3 september 2010 tot en met 21 september
2010, aangever [benadeelde 149] te Heerlen, € 192,-- voor de aankoop van 4
kaarten concert Shakira (aangifte: ordner 8 blz. 3204 t/m 3212) en/of

150. in of omstreeks de periode van $ september 2010 tot en met 23 september

2010, aangever [benadeelde 150] te Stein, € 60,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor show K3 (aangifte: ordner 8 blz. 3231 t/m 3234) en/of

151. in of omstreeks de periode van 15 mei 2010 tot en met 27 mei 2010,
aangever [benadeelde 151] te Dokkum, € 110,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten van John Mayer (aangifte: ordner 8 blz. 3303 t/m 3306) en/of

152. in of omstreeks de periode van 21 april 2010 tot en met 19 mei 2010,

aangever [benadeelde 152] te Appelscha, € 187,50 als aanbetaling op de aankoop

van 2 seizoenkaarten voor sc Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz. 3317 t/m
3319) en/of

153. in of omstreeks de periode van 10 mei 2010 tot en met 21 mei 2010,
aangever [benadeelde 153] te Roden, € 100,-- voor de aankoop van een zg.

straatje in een spel (monopoly spaaractie) (aangifte: ordner 8 blz. 3330 t/m
3333) en/of

154. in of omstreeks de periode van 4 mei 2010 tot en met 21 mei 2010,

aangever [benadeelde 154] te Albergen, € 35,-- voor de aankoop van een kaart voor
een voorstelling van Guido Weijers (aangifte: ordner 8 blz. 3362 t/m 3364)

en/of

155. in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 12 mei 2010,

aangever [benadeelde 155] te Utrecht, € 100,-- als aanbetaling voor de aankoop

van 2 toegangskaarten tennistoernooi Roland Garros (aangifte: ordner 8 blz.

3379 t/m 3382) en/of

156. in of omstreeks de periode van 29 april 2010 tot en met 17 mei 2010,
aangever [benadeelde 156] te Alkmaar, € 100,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Toto (aangifte: ordner 8 blz. 3396 t/m 3400) en/of

157. in of omstreeks de periode van 3 mei 2010 tot en met 19 mei 2010,

aangever [benadeelde 157] te Krommenie, € 70,-- voor de aankoop van 2 kaarten

Paolo Nutini (aangifte: ordner 8 blz. 3405 t/m 3407) en/of

158. in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 17 mei 2010,

aangever [benadeelde 158] te Aalsmeer, € 200,-- voor de aankoop van 2 kaarten voor

de TT van Assen (aangifte: ordner 8 blz. 3415 t/m 3418) en/of
159. in of omstreeks de periode van 3 mei 2010 tot en met 7 juni 2010,

aangever [benadeelde 159] te ‘s-Hertogenbosch, € 100,-- voor de aankoop

van 2 kaarten voor concert John Mayer (aangifte: ordner 8 blz. 3423 t/m 3426) en/of

160. in of omstreeks de periode van 18 mei 2010 tot en met 12 juli 2010,

aangever [benadeelde 160] te Schijndel, € 270,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten Rock Werchter (aangifte: ordner 8 blz. 3432 t/m 3434) en/of

161. in of omstreeks de periode van 18 mei 2010 tot en met 3 juni 2010,

aangever [benadeelde 161] te Susteren, € 155,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor Pink Pop (aangifte: ordner 8 blz. 3443 t/m 3447) en/of

162. in of omstreeks de periode van 9 mei 2010 tot en met 18 juni 2010,

aangever [benadeelde 162] te Horst, € 50,-- voor de aankoop van toegangskaart

voorstelling Huub Stapel (aangifte: ordner 8 blz. 3448 t/m 3451) en/of

163. in of omstreeks de periode van 6 februari 2010 tot en met 2 maart 2010,

aangever [benadeelde 163] te Sexbierum, € 112,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten WK schaatsen Allround te Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz.

3503 t/m 3506) en/of

164. in of omstreeks de periode van 27 januari 2010 tot en met 16 februari

2010, aangever [benadeelde 164] te Zwaag, € 210,-- voor de aankoop van 6

toegangskaarten WK schaatsen te Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz. 3533 t/m

3536) en/of

165. in of omstreeks de periode van 9 februari 2010 tot en met 16 februari

2010, aangever [benadeelde 165] te Zaandam, € 85,-- voor de aankoop van 2 kaarten

concert Michael Jackson (aangifte: ordner 8 blz. 3537 t/m 3540) en/of

166. in of omstreeks de periode van 6 februari 2010 tot en met 13 maart 2010,

aangever [benadeelde 166] te Haarlem, € 90,-- als aanbetaling voor de aankoop van

3 concertkaarten van Toppers (aangifte: ordner 8 blz. 3557 t/m 3561) en/of

167. in of omstreeks de periode van 27 januari 2010 tot en met 8 februari 2010,

aangever [benadeelde 167] te Amsterdam, € 80,-- voor de aankoop van 2

kaarten Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam (aangifte: ordner 8 blz. 3562 t/m

3565) en/of

168. in of omstreeks de periode van 6 februari 2010 tot en met 15 februari

2010, aangever [benadeelde 168] te Amstelveen, € 60,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 3 concertkaarten van Toppers (aangifte: ordner 8 blz. 3572 t/m

3574) en/of

169. in of omstreeks de periode van 31 januari 2010 tot en met 15 februari

2010, aangever [benadeelde 169] te Poeldijk, € 105,-- voor de aankoop van 2

kaarten ABN-AMRO toernooi (aangifte: ordner 8 blz. 3575 t/m 3579) en/of

170. in of omstreeks de periode van 29 januari 2010 tot en met 22 februari

2010, aangever [benadeelde 170] te Rotterdam, € 80,-- voor de aankoop van 4

kaarten voor Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam (aangifte: ordner 8 blz.

3587 t/m 3590) en/of
171. in of omstreeks de periode van 8 februari 2010 tot en met 3 maart 2010,

aangever [benadeelde 171] te Rotterdam, € 66,-- voor de aankoop van 6

campingcheques (aangifte: ordner 8 blz. 3591 t/m 3594) en/of

172. in of omstreeks de periode van 13 januari 2010 tot en met 7 april 2010,

aangever [benadeelde 172] te ‘s-Hertogenbosch, € 60,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 2 kaarten Wereldkampioenschap schaatsen Allround (aangifte:

ordner 8 blz. 3601 t/m 3604) en/of

173. in of omstreeks de periode van 31 januari 2010 tot en met 10 februari

2010, aangever [benadeelde 173] te Leende, €40,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 2 kaarten Volkskrantdag Filmfestival Rotterdam (aangifte: ordner

8 blz. 3608 t/m 3611) en/of

174. in of omstreeks de periode van 28 januari 2010 tot en met 17 februari

2010, aangever [benadeelde 174] te Munstergeleen, € 112,-- voor de aankoop van 2

kaarten WK schaatsen te Heerenveen (aangifte: ordner 8 blz. 3616 t/m 3620)

en/of

175. in of omstreeks de periode van 27juli 2009 tot en met 12 augustus 2009,

aangever [benadeelde 175] te Roosendaal, € 130,-- voor de aankoop van 8

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3659) en/of

176. in of omstreeks de periode van 31 juli 2009 tot en met 11 augustus 2009,

aangever [benadeelde 176] te Hoge Hexel, € 70,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3665 en 3667) en/of

177. in of omstreeks de periode van 1 augustus 2009 tot en met 9 augustus

2009, aangever [benadeelde 177] te Alkmaar, € 80,-- voor de aankoop van 4

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3682 t/m 3685) en/of

178. in of omstreeks de periode van 2 augustus 2009 tot en met 21 augustus

2009, aangever[benadeelde 178] te Alkmaar, € 110,-- voor de aankoop van 12

entree kaarten voor Toverland (aangifte: ordner 9 blz. 3692 t/m 3695) en/of

179. in of omstreeks de periode van 28 juli 2009 tot en met 6 augustus 2009,

aangever [benadeelde 179] te Delft, € 130,-- voor de aankoop van 8

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3702 t/m 3705) en/of

180. in of omstreeks de periode van 5 augustus 2009 tot en met 18 augustus

2009, aangever [benadeelde 180] te Dordrecht, € 45,-- voor de aankoop

van 3 toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3707 t/m 3709) en/of

181. in of omstreeks de periode van 4 augustus 2009 tot en met 6 augustus

2009, aangever [benadeelde 181] te Willemstad, € 100,-- voor de aankoop van

8 toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3724 t/m 3728) en/of

182. in of omstreeks de periode van 30 juni 2009 tot en met 15 juli 2009,

aangever [benadeelde 182] te Amsterdam, € 30,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 3808 t/m 3810) en/of

183. in of omstreeks de periode van 18 augustus 2009 tot en met 25 oktober

2010, aangever [benadeelde 183] te Brunssum, € 80,-- voor de aankoop van 8

toegangskaarten Toverland (aangifte: ordner 9 blz. 3829 t/m 3831) en/of
184. in of omstreeks de periode van 26 november 2010 tot en met 4 januari

2011, aangever [benadeelde 184] te Wedde, € 210,-- voor de aankoop van 2

tickets voor WK 2011 te Inzeil (aangifte: ordner 9 blz. 3841 t/m 3848) en/of

185. in of omstreeks de periode van 29 november 2010 tot en met 6 januari

2011, aangever [benadeelde 185] te Amsterdam, € 110,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Time Warp (aangifte: ordner 9 blz. 3850 t/m 3858) en/of

186. in of omstreeks de periode van 27 november 2010 tot en met 11 januari

2011, aangever [benadeelde 186] te Groningen, € 100,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Eurosonic (aangifte: ordner 9 blz. 3860 t/m 3868) en/of

187. in of omstreeks de periode van 26 november 2010 tot en met 14 januari

2011, aangifte [benadeelde 187] te Venlo, € 150,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voorstelling Youp van ‘t Hek (aangifte: ordner 9 blz. 3870 t/m 3872 en 3905 en

3906) en/of

188. in of omstreeks de periode van 22 november 2010 tot en met 26 januari

2011, aangifte [benadeelde 188] te Drachten, € 100,-- als aanbetaling op de

aankoop van 5 kaarten voorstelling Youp van ‘t Hek (aangifte: ordner 9 blz.

3908 t/m 3915) en/of

189. in of omstreeks de periode van 29 november 2010 tot en met 8 februari

2011, aangever [benadeelde 189] te Leiden, € 55,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten voorstelling Najib Amhali (aangifte: ordner 9 blz. 3919 t/m

3924) en/of

190. in of omstreeks de periode van 23 november 2010 tot en met 27 februari

2011, aangever [benadeelde 190] te Geleen, € 90,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 9 blz. 3926 t/m 3933)

en/of

191. in of omstreeks de periode van 18 november 2010 tot en met 4januari

2011, aangever [benadeelde 191] te Maassluis, € 80,-- voor de aankoop van 2 tickets

voor Cirque du Soleil (aangifte: ordner 9 blz. 3935 t/m 3942) en/of

192. in of omstreeks de periode van 4 januari 2011 tot en met 21 januari 2011,

aangever [benadeelde 192] te Nijmegen, € 100,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor optreden Adele (aangifte: ordner 9 blz. 3976 t/m 3979)

en/of

193. in of omstreeks de periode van 12 januari 2011 tot en met 8 februari 2011,

aangever [benadeelde 193] te Wintelre, € 110,-- voor de aankoop van 4 kaarten

voor de musical Toon (aangifte: ordner 9 blz. 3990 t/m 3997) en/of

194. in of omstreeks de periode van 17 januari 2011 tot en met 9 februari 2011,

aangever [benadeelde 194] te Lochem, € 82,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor optreden vaan Bruno Mars (aangifte: ordner 9 blz. 3998 t/m 4004) en/of

195. in of omstreeks de periode van 4 januari 2011 tot en met 9 februari 2011,

aangever [benadeelde 195] te Uithuizermeeden, € 100,-- voor de aankoop van 2

kaarten voor optreden Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4006 t/m 4013)

en/of
196. in of omstreeks de periode van 5 januari 2011 tot en met 9 februari 2011,

aangever [benadeelde 196] te Nederweert, € 160,-- voor de aankoop van 2 kaarten

voor optreden Andre Rieu (aangifte: ordner 9 blz. 4015 t/m 4024) en/of

197. in of omstreeks de periode van 4 januari 2011 tot en met 11 februari 2011,

aangever [benadeelde 197] te Ermelo, € 70,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten voor Sinfonietta & Cristina Branco (aangifte: ordner 9 blz. 4026

t/m 4032) en/of

198. in of omstreeks de periode van 17 januari 2011 tot en met 13 februari

2011, aangever [benadeelde 198] te Haarlem, € 110,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten Vrienden van Amstel live (aangifte: ordner 9 blz. 4034 t/m

4041) en/of

199. in of omstreeks de periode van 25 januari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 199] te Amstelveen, € 130,-- voor de aankoop van 2

concertkaarten optreden Roger Waters (aangifte: ordner 9 blz. 4043 t/m 4050)

en/of

200. in of omstreeks de periode van 27 januari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 200] te Nieuwegein, € 100,-- voor de aankoop van 2

kaarten WK schaatsen te Inzell (aangifte: ordner 9 blz. 4059 t/m 4066) en/of

201. in of omstreeks de periode van 21 januari 2011 tot en met 17 februari

2011, aangever [benadeelde 201] te Bleiswijk, € 40,-- voor aanbetaling van 2

concertkaarten Bruno Mars (aangifte: ordner 9 blz. 4068 t/m 4073) en/of

202. in of omstreeks de periode van 21 januari 2011 tot en met 22 februari

2011, aangever [benadeelde 202] te Haarlem, € 83,-- voor de aankoop van

filmkaartjes (aangifte: ordner 9 blz. 4075 t/m 4081) en/of

203. in of omstreeks de periode van 28 januari 2011 tot en met 18 februari

2011, aangever [benadeelde 203] te Schiedam, € 42,-- voor de aankoop van

toegangskaart Volkskrantdag Filmfestival te Rotterdam (aangifte: ordner 9 blz.

4083 t/m 4090) en/of

204. in of omstreeks de periode van 20 januari 2011 tot en met 22 februari

2011, aangever [benadeelde 204] te Sassenheim, € 100,-- voor de aankoop van

2 kaarten optreden Adele (aangifte: ordner 9 blz. 4092 t/m 4099) en/of

205. in of omstreeks de periode van 21 januari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 205] te Loon op Zand, € 70,-- voor de aankoop van

concertkaarten Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4101 t/m 4109) en/of

206. in of omstreeks de periode van 24januari 2011 tot en met 2 maart 2011,

aangever [benadeelde 206] te Esbeek, € 90,-- voor 2 toegangskaarten Soldaat

van Oranje (aangifte: ordner 9 blz. 4111 t/m 4118) en/of

207. in of omstreeks de periode van 6 januari 2011 tot en met 10 februari 2011,

aangever [benadeelde 207] te Breda, € 66,-- voor de aankoop van concertkaarten

optreden Triggerfinger (aangifte: ordner 9 blz. 4120 t/m 4127) en/of
208. in of omstreeks de periode van 14 januari 2011 tot en met 12 februari

2011, aangever [benadeelde 208] te Malden, € 125,-- voor de aankoop van 3

concertkaarten optreden Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4129 t/m 4136)

en/of

209. in of omstreeks de periode van 31 januari 2011 tot en met 21 februari

2011, aangever [benadeelde 209] te Berlicum, € 45,-- voor de aankoop van 3

toegangskaarten Efteling (aangifte: ordner 9 blz. 4138 t/m 4145) en/of

210. in of omstreeks de periode van 5 januari 2011 tot en met 25 maart 2011,

aangever [benadeelde 210] te Stellendam, € 30,-- voor de aankoop van 2

kaarten optreden Ilse de Lange (aangifte: ordner 9 blz. 4156 en 4157 en 4166 en

4167) en/of

211. in of omstreeks de periode van 27 februari 2011 tot en met 27 maart 2011,

aangever [benadeelde 211] te Brielle, € 90,-- voor de aankoop van 2 kaarten

Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 9 blz. 4169 t/m 4176) en/of

212. in of omstreeks de periode van 21 februari 2011 tot en met 3 april 2011,

aangever [benadeelde 212] te Midsland, € 70,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten We Will Rock You (aangifte: ordner 9 blz. 4177 t/m 4184)

en/of

213. in of omstreeks de periode van 23 februari 2011 tot en met 6 april 2011,

aangever [benadeelde 213] te Dalen, € 347,-- voor de aankoop van 4

concertkaarten Take That (aangifte: ordner 9 blz. 4190 t/m 4195) en/of

214. in of omstreeks de periode van 2 februari 2011 tot en met 15 februari

2011, aangever [benadeelde 214] te Rotterdam, € 195,-- voor de aankoop van 6

toegangskaarten voor Zomerfestival (aangifte: ordner 10 blz.4204 t/m 4210)

en/of

215. in of omstreeks de periode van 5 februari 2011 tot en met 16 februari

2011, aangever [benadeelde 215] Grootveld te ‘s-Gravenhage, € 55,-- voor de

aankoop van 2 kaarten voorstelling Brigitte Kaandorp (aangifte: ordner 10 blz.

4212 t/m 4214 en 4230 en 4231) en/of

216. in of omstreeks de periode van 7 februari 2011 tot en met 22 februari

2011, aangever [benadeelde 216] te Lopik, € 55,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 3 toegangskaarten Mary Poppins (aangifte: ordner 10 blz. 4233

t/m 4238) en/of

217. in of omstreeks de periode van 8 februari 2011 tot en met 23 februari

2011, aangever [benadeelde 217] te Voorburg, €45,-- als aanbetaling voor de

aankoop van 2 toegangskaarten Soldaat van Oranje (aangifte: ordner 10 blz.

4242 t/m 4249) en/of

218. in of omstreeks de periode van 7 februari 2011 tot en met 15 maart 2011,

aangever [benadeelde 218] te Appingedam, € 200,-- voor de aankoop van 4 kaarten

Open Air Hansi Hinterseer (aangifte: ordner 10 blz. 4251 t/m 4258) en/of
219. in of omstreeks de periode van 4 februari 2011 tot en met 27 maart 2011,

aangever [benadeelde 219] te Etten-Leur, € 50,-- als aanbetaling voor de aankoop van

2 kaarten Triggerfinger (aangifte: ordner 10 blz. 4260 t/m 4267) en/of

220. in of omstreeks de periode van 31 januari 2011 tot en met 10 februari

2011, aangever [benadeelde 220] te Jirnsum, € 100,-- als aanbetaling voor de aankoop

van 2 kaarten voor Marco Borsato (aangifte: ordner 10 blz. 4268 t/m 4270)

en/of

221. in of omstreeks de periode van 2 februari 2011 tot en met 15 maart 2011,

aangever [benadeelde 221]te Tilburg, € 60,-- voor de aankoop van 2

toegangskaarten Blof (aangifte: ordner 10 blz. 4307 t/m 4309) en/of

222. in of omstreeks de periode van 6 februari 2011 tot en met 16juni 2011,

aangever [benadeelde 222] te Heemstede, € 55,-- als aanbetaling voor 4

toegangskaarten voor de Tefaf (aangifte: ordner 10 blz. 4317 t/m 4324)
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens)

met voren omschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- gereageerd op oproepen/advertenties van hierboven genoemde

aangevers/gedupeerden op de internetsite www.marktplaats.nl waarin onder

andere bovengenoemde toegangskaarten/concertkaarten en/of reischeques werden

gevraagd en/of dergelijke kaarten en/of cheques op die site aangeboden en/of

- met de voornoemde aangevers/gedupeerden telefonisch, dan wel per email, contact

opgenomen en/of onderhouden, daarbij (telkens) gebruik makend van (een), hieronder genoemde, valse na(a)m(en) en/of email-adres(sen), en/of een prijs voor de verkoop van voornoemde

toegangskaarten/concertkaarten en/of reischeques, in elk geval voor

voornoemde goederen, overeengekomen zoals hierboven weergegeven en/of

- die voornoemde aangevers/gedupeerden verdachte’s bankrekeningnummer, zoals

hieronder vermeld, gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt

diende te worden

en zich aldus voorgedaan als bonafide aanbieder en/of verkoper van de

hierboven genoemde entreebewijzen/concertkaarten en/of reischeques, in elk

geval van één of meer goed(eren) en/of
- de indruk gewekt dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) de/het

hierboven entreebewijzen/concertkaarten en/of reischeques en/of overige

goederen in het bezit had(den) en/of

- voornoemde aangevers/gedupeerden voorgehouden/beloofd dat de hierboven

genoemde entreebewijzen/concertkaarten en/of reischeques en/of overige

goederen zouden worden opgestuurd per post na betaling/overschrijving van de

overeen gekomen prijs op hieronder genoemde bankrekening(nummers),

te weten
a) bankrekeningnummer [nummer 9],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 1) valse naam: [alias 1]

[alias 1] met email-adres [e-mailadres 1] en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 2) valse naam: [alias 2]
[alias 2] met email-adres [e-mailadres 77] en/of

- - (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 3) valse naam: [alias 3]
[alias 3] met email-adres [e-mailadres 2] en/of

b) bankrekeningnummer [nummer 10],

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 4) valse naam: [alias 4]
[alias 4] met email-adres [e-mailadres 3] en/of

- - (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 5) valse naam: [alias 5]
[alias 5] met email-adres [e-mailadres 4] en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 6) valse naam: [alias 6]
[alias 6] met email-adres [e-mailadres 5] en/of

c) bankrekeningnummer [nummer 1],

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 7) valse naam: [alias 7]
[alias 7] met email-adres [e-mailadres 6] en/of

d) bankrekeningnummer [nummer 11],

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 8, 16 en 19) valse
naam: [alias 8] met email-adres [e-mailadres 7]
en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 9, 12, 17, 20 en 24)

valse naam: [alias 9] met email-adres [e-mailadres 8] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 10 en 11) valse
namen: [alias 10] en [alias 11] met email-adres

[e-mailadres 9] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 13, 14, 18 en 21)

valse naam: [alias 11] met email-adres [e-mailadres 10] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 15) valse naam: [naam 20]
en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 22) valse naam: [alias 12]
[alias 12] met email- adres [e-mailadres 11] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 23) valse naam: [alias 13]
[alias 13] met email-adres [e-mailadres 12] en/of

e) bankrekeningnummer [nummer 12],

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 25, 27, 38 en 51)
valse naam: [alias 14] met email-adres [e-mailadres 13]
en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 26, 30, 31, 37, 39, 41
en 50) valse naam: [alias 15] met email-adres

[e-mailadres 15] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 28, 33 en 47) valse
naam: [alias 16] met email-adres [e-mailadres 14] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 29, 34, 36, 40 en 44)
valse naam: [alias 17] met email-adres [e-mailadres 16]

en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 32 en 46) valse naam:
[alias 18] met email-adres [e-mailadres 17] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 35 en 43) valse naam:
[alias 20] met email-adres [e-mailadres 19] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 42, 45 en 49) valse
naam: [benadeelde 27] met email-adres [e-mailadres 18] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 48) valse naam: [alias 36]
[alias 36] met email-adres [e-mailadres 20] en/of

f) bankrekeningnummer [nummer 13],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 52 en 53) valse naam:
[alias 19] met email-adres [e-mailadres 21] en/of

g) bankrekeningnummer [nummer 14],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 54, 57, 58, 61 en 63)

valse naam: [alias 26] en/of [naam 9] en/of [alias 27] en/of [alias 73]

en/of [naam 9] met email-adres [e-mailadres 22] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 55 en 56) valse naam:

[alias 25] met email-adres [e-mailadres 24] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 59) valse naam: [alias 28]
[alias 28] en/of
-- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 60) valse naam: [alias 32]
[alias 32] met email-adres [e-mailadres 23] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 62) valse naam: [alias 81]
[alias 81] met email-adres [e-mailadres 78] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 64) valse naam: [alias 29]
[alias 29] met email-adres [e-mailadres 26] en/of

h) bankrekeningnummer [nummer 15],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 65, 66, 67 en 71)
valse naam: [alias 30] met email-adres [e-mailadres 27] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 68) valse naam: [alias 31]
[alias 31] met email-adres [e-mailadres 28] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 69, 74, 77, 78, 79, 80
en 81) valse naam: [alias 33] met email-adres [e-mailadres 29]
en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 70) valse naam: [alias 34]
[alias 34] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 72) valse naam: [alias 35]
en/of
(aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 73 en 76) valse naam:
[alias 36] met email-adres [e-mailadres 32] en/of

i. i) bankrekeningnummer [nummer 2],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 82, 83 en 84) valse
naam: [alias 38] met email-adres [e-mailadres 81] en/of

j) bankrekeningnummer [nummer 8],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 85 tot en met 99 en
102) valse naam: [alias 72] met email-adres [e-mailadres 79]
en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 100 en 101) valse
naam: [alias 85] met email-adres [e-mailadres 80]
en/of

k) bankrekeningnummer [nummer 16],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 104) valse naam: [alias 39]
[alias 39] met email-adres [e-mailadres 34] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 105) valse naam: [alias 40]
[alias 40] met email-adres [e-mailadres 35] en/of
(aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 106) valse naam:[alias 41]
[alias 41] met email-adres [e-mailadres 36] en/of

l) bankrekeningnummer [nummer 17],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 107) valse naam: [alias 42]
[alias 42] met email-adres [e-mailadres 37] en/of
(aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 108 en 118) valse
naam: [alias 43] met email-adres [e-mailadres 38] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 109, 110, 112, 116,
117, 120 en 122) valse naam: [alias 44] met email-adres

[e-mailadres 39] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 111, 114, 115 en 121)
valse naam: [alias 45] met email-adres [e-mailadres 40]
en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 113, 124 en 125)
valse naam: [alias 46] met email-adres [e-mailadres 41] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 119, 123 en 126)
valse naam: [alias 47] met email-adres [e-mailadres 42]
en/of

m) bankrekeningnummer[nummer 18],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 127, 129, 131, 132,
133, 134, 136, 137) valse naam: [alias 48] met email-adres

[e-mailadres 44] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 128, 130) valse naam:
[alias 49] met email-adres [e-mailadres 43] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 135) valse naam: [alias 50]
[alias 50] met email-adres [e-mailadres 45] en/of

n) bankrekeningnummer[nummer 19],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 138) valse naam: [alias 51]
[alias 51] met email-adres [e-mailadres 46] en/of
(aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 139) valse naam: [alias 52]
[alias 52] met email-adres [e-mailadres 47] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 140) valse naam: [alias 53]
[alias 53] met email-adres [e-mailadres 48] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 141) valse naam: [alias 54]
[alias 54] met email-adres [e-mailadres 49] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 142) valse naam: [alias 55]
[alias 55] met email-adres [e-mailadres 50] en/of
(aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 143) valse naam:[alias 56]
[alias 56] met email-adres [e-mailadres 51] en/of

o) bankrekeningnummer [nummer 20],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 144 tot en met 150)
valse naam: [alias 57] met email-adres [e-mailadres 52] en/of

p) bankrekeningnummer[nummer 21],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 151, 160 en 161) valse
naam: [alias 58] met email-adres [e-mailadres 53] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 152, 153, 154, 155,
157, 158, 159 en 162) valse naam: [alias 59] met email-adres

[e-mailadres 55] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 156) valse naam: [alias 60]

[alias 60] met email-adres [e-mailadres 56] en/of

q) bankrekeningnummer [nummer 22],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 163, 165, 166, 168 en
171 ) valse naam: [alias 61] met email-adres

[e-mailadres 57] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 164, 167, 169 en 174)
valse naam: [alias 62] met email-adres [e-mailadres 58]
en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 170) valse naam: [alias 63]
[alias 63] met email-adres [e-mailadres 60] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 172 en173) valse
naam [alias 64] met email-adres [e-mailadres 61]
en/of

r) bankrekeningnummer[nummer 23],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 175, 176, 177, 179 en
181) valse naam: [alias 65] met email-adres [e-mailadres 62] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 178) valse naam:[alias 66]
[alias 66] met email-adres [e-mailadres 76] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 180) valse naam: [alias 67]
[alias 67] met email-adres [e-mailadres 63] en/of

s) bankrekeningnummer [nummer 3],
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 182) valse naam: [alias 68]
[alias 68] met email-adres [e-mailadres 64] en/of
- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 183) valse naam: [alias 81]
[alias 81] met email-adres [e-mailadres 78] en/of

t) bankrekeningnummer [nummer 4],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 184 tot en met 191)

valse naam: [alias 69] met email-adres [e-mailadres 65] en/of

u) [bankrekeningnummer 5],
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 192, 195, 197 en

210) valse naam: [alias 70] met email-adres

[e-mailadres 66] en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 196) naam: [alias 73] met

email-adres [e-mailadres 68] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 193, 194, 198, 207 en

208) valse naam: [alias 71] met email-adres [e-mailadres 67]

en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 199, 201, 202, 204,

205 en 206) valse naam: [alias 74] met email-adres

[e-mailadres 69] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 200, 203 en 209)

valse naam: [alias 75] met email-adres [e-mailadres 70] en/of
- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 211, 212 en 213)
valse naam: [alias 76] met email-adres [e-mailadres 71] en/of

v) bankrekeningnummer[nummer 6],

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 214, 219 en 221)
valse naam: [alias 77] met email-adressen

[e-mailadres 73] en/of [e-mailadres 72] en/of

- (aangevers/gedupeerden met bovengenoemde nummers 215, 216, 217, 218 en
222) valse naam: [alias 78] met email-adres [e-mailadres 74]
en/of

- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 220) valse naam: [alias 79]

[alias 79] met email-adres [e-mailadres 73] ,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) niet in het bezit was/waren van

die voornoemde goed(eren), althans van plan was niet te leveren

waardoor (telkens) de hierboven genoemde aangevers/gedupeerden werden bewogen tot de

hierboven omschreven afgifte van die/dat geldbedrag(en);

2.

hij in of omstreeks de periode van 4 november 2011 tot en met 9 november 2011 te

Eindhoven, in elk geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, en/althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 223]heeft bewogen tot afgifte van een geldbedrag van € 75,--, in elk geval enig geldbedrag,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk –zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

  • -

    gereageerd op een oproep/advertentie op de internetsite www.marktplaats.nl

  • -

    van de hierboven genoemde [benadeelde 223] waarin deze 2 toegangskaarten voor een optreden van Flogging Molly te Eindhoven werden gevraagd en/of

  • -

    met die genoemde [benadeelde 223] per mail contact opgenomen en zich voorgedaan

als [alias 80] en/of (daarbij) 2 toegangskaarten aangeboden voor een
bedrag van 75 euro en/of

- ( (vervolgens) in een telefonisch contact met die [benadeelde 223] zich voorgedaan als “[naam 12]”, de vriend van “[alias 80]” en aan die [benadeelde 223] meegedeeld dat die 75 euro dienden te worden overgemaakt op verdachtes rekeningnummer, althans een rekeningnummer van een ander dan verdachte, en zich (aldus) onder meer voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en, nadat het vorengenoemde geldbedrag was overgemaakt naar het genoemde rekeningnummer, de toegangskaarten niet geleverd en/of opgestuurd naar/aan voornoemde [benadeelde 223],

waardoor voornoemde [benadeelde 223] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

BIJLAGE II

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Vordering wijziging tenlastelegging

Parketnr.: 12/705923-10

De officier van justitie bij het bovengenoemde parket

gezien de dagvaarding in de zaak tegen

[verdachte]

van oordeel, dat de tenlastelegging als volgt behoort te worden gewijzigd

Feit 1

• Op de pagina waarop na subfeit 222 de tekst verder gaat met

“hebbende verdachte” etc. moet aan de eind van de tekst onder het eerste gedachtestreepje worden toegevoegd:

“dergelijke kaarten en/of cheques op die site aangeboden en/of”;

• In de tekst onder het (daaropvolgende) tweede gedachtestreepje regel 2 moet na “opgenomen” worden toegevoegd: “en/of onderhouden”;

• Op de pagina met de alineaverdeling in letters onder u) moet in de tekst onder het eerste gedachtestreepje nummer 196 worden verwijderd:

• Na dat eerste gedachtestreepje onder u) moet een nieuw gedachtestreepje worden ingelast met de tekst:

“- (aangever/gedupeerde met bovengenoemd nummer 196) naam: [alias 73] met email-adres [e-mailadres 68] en/of”

• In de tekst van de tenlastelegging van dit feit van in de derde regel van onder af gezien, na “die voornoemde goed(eren),” toevoegen:

“althans van plan was niet te leveren”;

• Tweede regel ook van onder af gezien, het woord “hierna” wijzigen in:

“hierboven”;

gezien art. 313 Wetboek van Strafvordering;

vordert, dat deze wijziging zal worden toegelaten.

Gedaan ter terechtzitting van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg op 7 april 2014

De officier van justitie,

Mr. R.C.P. Rammeloo

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal (pv), wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een (voor kopie conform het origineel getekend) proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina’s van het dossier “Internetoplichting [verdachte]” nummer BVO 29-054533, van de Politie Limburg-Noord, Regionale Eenheid Limburg waarvan het raamproces-verbaal is gesloten op 9 september 2013 (doorgenummerde pagina’s 1 t/m 8374) . Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

2 Pv van aangifte van [benadeelde 1], pgs. 51 t/m 55 met emailcorrespondentie pgs. 58 t/m 62. Bewijsstuk overboeking, p. 63.

3 Pv van aangifte van [benadeelde 2], p. 65 t/m 68 met emailcorrespondentie pgs. 69 en 70.

4 Pv van aangifte van [benadeelde 3], pgs. 73 t/m 77 met emailcorrespondentie pgs. 78 t/m 86. Bewijsstuk overboeking, p. 88.

5 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

6 Pv van aangifte van [benadeelde 4], pgs. 132 t/m 133 met emailcorrespondentie pgs. 134 t/m 141.

7 Pv van aangifte van [aangever], p. 142 t/m 145 met emailcorrespondentie pgs. 146 t/m 149.

8 Pv van aangifte van [benadeelde 6], p. 150 t/m 152 met emailcorrespondentie p. 154 Bewijsstuk overboeking, p. 155.

9 Pv bevindingen d.d. 4 januari 2013, pgs. 157 t/m 159 met bijlage Contract BCP Net Particuliers p. 163.

10 Pv van aangifte van [benadeelde 7], pgs. 166 t/m 168 met emailcorrespondentie pgs. 170 t/m 173.

11 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

12 Pv van aangifte van [benadeelde 8], pgs. 462 t/m 464 met e-mailcorrespondentie p. 465. Bewijsstuk overboeking, p. 467.

13 Pv van aangifte van [benadeelde 9], pgs. 470 t/m 473 met e-mailcorrespondentie pgs. 477 t/m 492. Bewijsstuk overboeking p. 476.

14 Pv van aangifte van [benadeelde 10], pgs. 496 t/m 499 met e-mailcorrespondentie pgs. 500 t/m 504. Bewijsstuk overboeking, p. 505.

15 P-v aangifte van [benadeelde 11], pgs. 510 t/m 513.

16 Pv van aangifte van [benadeelde 12], pgs. 514 t/m 517 met e-mailcorrespondentie pgs. 518 t/m 522. Bewijsstuk overboeking p. 523.

17 Pv van aangifte van [benadeelde 13], pgs. 524 t/m 526 met e-mailcorrespondentie pgs. 527 t/m 532. Bewijsstuk overboeking pgs. 533 t/m 535.

18 Pv van aangifte van [benadeelde 14], pgs. 536 t/m 539 met e-mailcorrespondentie pgs. 559 t/m 562. Bewijsstuk overboeking p. 544.

19 Pv van aangifte van [benadeelde 15], pgs. 573 t/m 575 met e-mail- en sms-correspondentie pgs. 579 t/m 585. Bewijsstuk overboeking p. 586.

20 Pv van aangifte van [benadeelde 16], pgs. 600 t/m 603 met e-mailcorrespondentie pgs. 604 t/m 607. Bewijsstuk overboeking p. 612.

21 Pv van aangifte van[benadeelde 17], pgs. 613 t/m 617 met e-mailcorrespondentie pgs. 631 t/m 635 Bewijsstuk overboeking p. 630.

22 Pv van aangifte van [benadeelde 18], pgs. 642 t/m 645 met sms-correspondentie pgs. 649 t/m 651.

23 Pv van aangifte van [benadeelde 19], pgs. 652 t/m 656.

24 Pv van aangifte van [benadeelde 20], pgs. 658 t/m 661 met e-mailcorrespondentie pgs. 666 t/m 677. Bewijsstuk overboeking pgs. 678 t/m 679.

25 Pv van aangifte van [benadeelde 21], pgs. 680 t/m 683 met e-mailcorrespondentie pgs. 684 t/m 691. Bewijsstuk overboeking p. 692.

26 Pv van aangifte van [benadeelde 22], pgs. 693 t/m 695 met e-mail correspondentie pgs. 697 t/m 704. Bewijsstuk overboeking p. 696.

27 Pv van aangifte van [benadeelde 23], pgs. 705 t/m 708.

28 Pv van aangifte van [benadeelde 24], pgs. 709 t/m 712 met e-mail correspondentie pgs. 713 t/m 716

29 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

30 Pv van aangifte van [benadeelde 25] (incl. internetaangifte) pgs. 738 t/m 740 en 746 t/m 747 met e-mailcorrespondentie pgs. 742 t/m 745. Bewijsstuk overboeking p. 741.

31 Pv van aangifte van [benadeelde 26] (incl. internetaangifte) pgs. 748A t/m 749A en 751 t/m 752. Bewijsstuk overboeking p. 750.

32 Pv van aangifte van [benadeelde 27] (incl. internetaangifte), pgs. 753A t/m 754A en 758 t/m 759. Bewijsstuk overboeking p. 755.

33 Pv van aangifte van [benadeelde 28] althans [naam 1] (incl. internetaangifte), pgs. 761 t/m 762 en 765 t/m 766. Bewijsstuk overboeking p. 764.

34 Pv van aangifte van [benadeelde 29], althans [naam 2] (incl. internetaangifte), pgs. 770 t/m 772 en 776 t/m 777. Bewijsstuk overboeking p. 773.

35 Pv van aangifte van [benadeelde 30] (incl. internetaangifte), pgs. 779 t/m 781 en 786 t/m 787. Bewijsstuk overboeking p. 783.

36 Pv van aangifte van [benadeelde 31] (incl. internetaangifte) , pgs. 789 t/m 791 en 795 t/m 796. Bewijsstuk overboeking p. 792.

37 Pv van aangifte van [benadeelde 32] (incl. internetaangifte), pgs. 798 t/m 800 en 804 t/m 805. Bewijsstuk overboeking p. 801.

38 Pv van aangifte van [benadeelde 33] (incl. internetaangifte), pgs. 807 t/m 809 en 818 t/m 819 met e-mailcorrespondentie pgs. 810 t/m 814. Bewijsstuk overboeking p. 815.

39 Pv van aangifte van [benadeelde 34] (incl. internetaangifte), pgs. 821 t/m 823 en 827 t/m 828. Bewijsstuk overboeking p. 824.

40 Pv van aangifte van [benadeelde 35] (incl. internetaangifte), pgs. 830 t/m 832 en 827 en 828. Bewijsstuk overboeking pgs. 833 t/m 834.

41 Pv van aangifte van [benadeelde 36] (incl. internetaangifte), pgs. 840 t/m 842 en 846 t/m 847. Bewijsstuk overboeking p. 843.

42 Pv van aangifte van [benadeelde 37] (incl. internetaangifte), pgs. 849 t/m 851 en 853 t/m 854. Bewijsstuk overboeking p. 852.

43 Pv van aangifte van [benadeelde 38] (incl. internetaangifte), pgs. 856 t/m 858 en 862 t/m 863. Bewijsstuk overboeking p. 859.

44 Pv van aangifte van [benadeelde 39] (incl. internetaangifte), pgs. 865 t/m 867 en 874 t/m 875. Bewijsstuk overboeking p. 869 t/m 871.

45 Pv van aangifte van [benadeelde 40] (incl. internetaangifte), pgs. 877 t/m 879 en 881 t/m 882. Bewijsstuk overboeking p. 880.

46 Pv van aangifte van [benadeelde 41] (incl. internetaangifte), pgs. 885A t/m 868A en 890 t/m 891.

47 Pv van aangifte van [benadeelde 42] (incl. internetaangifte), pgs. 893 t/m 895 en 899 t/m 900. Bewijsstuk overboeking p. 896.

48 Pv van aangifte van [benadeelde 43] (incl. internetaangifte), pgs. 902A t/m 903A en 907 t/m 908. Bewijsstuk overboeking p. 904.

49 Pv van aangifte van [benadeelde 44] (incl. internetaangifte), pgs. 910 t/m 912 en 916 t/m 917. Bewijsstuk overboeking p. 913.

50 Pv van aangifte van [benadeelde 45] (incl. internetaangifte), pgs. 919 t/m 921 en 925 t/m 926. Bewijsstuk overboeking p. 922.

51 Pv van aangifte van [benadeelde 46] (incl. internetaangifte), pgs. 928 t/m 930 en 934 t/m 935. Bewijsstuk overboeking p. 931.

52 Pv van aangifte van [benadeelde 47] (incl. internetaangifte), pgs. 937 t/m 939 en 941 t/m 942. Bewijsstuk overboeking p. 940.

53 Pv van aangifte [benadeelde 48] (incl. internetaangifte), pgs. 944 t/m 946 en 948 t/m 949. Bewijsstuk overboeking p. 947.

54 Pv van aangifte van [benadeelde 49] (incl. internetaangifte), pgs. 951 t/m 953 en 957 t/m 958. Bewijsstuk overboeking p. 954.

55 Pv van aangifte van [benadeelde 50] (incl. internetaangifte), pgs. 960 t/m 962 en 966 t/m 967. Bewijsstuk overboeking p. 963.

56 Pv van aangifte van [benadeelde 51] (incl. internetaangifte), pgs. 969 t/m 971 en 975 t/m 976. Bewijsstuk overboeking p. 972.

57 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

58 Pv van aangifte van [benadeelde 52], pgs. 1012 t/m 1015 met e-mailcorrespondentie pgs. 1016 t/m 1020.

59 Pv van aangifte van [benadeelde 53], pgs. 1025 t/m 1028 met e-mailcorrespondentie pgs. 1031 t/m 1034. Bewijsstuk overboeking p. 1035.

60 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

61 Pv van aangifte van [benadeelde 54], pgs. 1083 t/m 1087 met e-mail- en sms-correspondentie pgs. 1088 t/m 1106.

62 Pv van aangifte van [benadeelde 55], pgs. 1107 t/m 1110 met e-mailcorrespondentie pgs. 1116 t/m 1126. Bewijsstuk overboeking p. 1115.

63 Pv van aangifte van [benadeelde 56], pgs. 1151 t/m 1153 met e-mailcorrespondentie pgs. 1154 t/m 1157.

64 Pv van aangifte van [benadeelde 57], pgs. 1161 t/m 1165 met e-mailcorrespondentie pgs. 1174 t/m 1178.

65 Pv van aangifte van [benadeelde 58], pgs. 1179 t/m 1181 met e-mailcorrespondentie pgs. 1185 t/m 1194. Bewijsstuk overboeking p. 1182.

66 Pv van aangifte van [benadeelde 59], pgs. 1219 t/m 1222. Bewijsstukken overboeking p. 1241 en 1242.

67 Pv van aangifte van [benadeelde 60], pgs. 1223 t/m 1225 met e-mailcorrespondentie pgs. 1226 t/m 1233.

68 P-v van aangifte van [benadeelde 60], pgs. 1249 t/m 1250.

69 Pv van aangifte van [benadeelde 61], pgs. 1319 t/m 1323 met e-mailcorrespondentie pgs. 1324 t/m 1327. Bewijsstuk overboeking pgs. 1328 en 1328A.

70 Pv van aangifte van [benadeelde 62] pgs. 1338 t/m 1341 met e-mailcorrespondentie pgs. 1344 t/m 1354. Bewijsstuk overboeking p. 1355.

71 Pv van aangifte van [benadeelde 63], pgs. 1375 t/m 1380 met e-mail- en sms-correspondentie pgs. 1384 t/m 1393.

72 Pv van aangifte van [benadeelde 64], pgs. 1398 t/m 1404 met e-mailcorrespondentie pgs. 1413 t/m 1430. Bewijsstuk overboeking p. 1432 en 1433.

73 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

74 Pv van aangifte van [benadeelde 65], pgs. 1482 t/m 1485 met e-mailcorrespondentie pgs. 1486 t/m 1490.

75 Pv van aangifte van [benadeelde 66], pgs. 1491 t/m 1494 met e-mailcorrespondentie pgs. 1495 t/m 1499, 1501 t/m 1504. Bewijsstuk overboeking p. 1500.

76 Pv van aangifte van [benadeelde 67], pgs. 1505 t/m 1507 met e-mailcorrespondentie pgs. 1508 t/m 1509.

77 Pv van aangifte van [benadeelde 68], pgs. 1512 t/m 1515 met e-mailcorrespondentie pgs. 1519 t/m 1522. Bewijsstuk overboeking p. 1523.

78 Pv van aangifte van [benadeelde 69], pgs. 1524 t/m 1527 met e-mailcorrespondentie p. 1528.

79 Pv van aangifte van [benadeelde 70], pgs. 1533 t/m 1536 met e-mailcorrespondentie pgs. 1537 t/m 1548.

80 Pv van aangifte van [benadeelde 71], pgs. 1550 t/m 1553 met e-mailcorrespondentie pgs. 1554 t/m 1557.

81 Pv van aangifte van [benadeelde 72], pgs. 1574 t/m 1576 met e-mailcorrespondentie pgs. 1577 t/m 1585. Bewijsstuk overboeking p. 1586.

82 Pv van aangifte van [benadeelde 73], pgs. 1591 t/m 1594 met e-mailcorrespondentie pgs. 1598, 1607 t/m 1612.

83 Pv van aangifte van [benadeelde 74], pgs. 1631 t/m 1634 met e-mailcorrespondentie pgs. 1643 t/m 1649.

84 Pv van aangifte van [benadeelde 75], mede namens [benadeelde 75], pgs. 1650 t/m 1654 met e-mailcorrespondentie pgs. 1678 t/m 1684. Bewijsstuk overboeking p. 1699 en 1700.

85 Pv van aangifte van [benadeelde 76], pgs. 1701 t/m 1714 met e-mailcorrespondentie pgs. 1706 t/m 1708.

86 Pv van aangifte van [benadeelde 77], pgs. 1711 t/m 1714 met e-mailcorrespondentie pgs. 1715 t/m 1718, 1731 t/m 1732.

87 Pv van aangifte van [benadeelde 78], pgs. 1734 t/m 1736.

88 Pv van aangifte van [benadeelde 79], pgs. 1737 t/m 1740 met e-mailcorrespondentie pgs. 1742 t/m 1749, 1752 t/m 1755. Bewijsstuk overboeking p. 1750 en 1751.

89 Pv van aangifte van [benadeelde 80], pgs. 1756 t/m 1759 met e-mailcorrespondentie pgs. 1761 t/m 1762.

90 Pv van aangifte van [benadeelde 81], pgs. 1764 t/m 1767 met e-mailcorrespondentie pgs. 1774 t/m 1780.

91 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

92 Pv van aangifte van [benadeelde 82], pgs. 1843 t/m 1846 met e-mailcorrespondentie pgs. 1847 t/m 1850.

93 Pv van aangifte van [benadeelde 83], pgs. 1851 t/m 1854. Bewijsstuk overboeking in bijlage 1 bij het voegingsformulier van de benadeelde partij [benadeelde 83].

94 Pv van aangifte van [benadeelde 84], pgs. 1855 t/m 1858 met e-mailcorrespondentie pgs. 1859 t/m 1864.

95 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

96 Pv van aangifte van [benadeelde 103], pgs. 2116 t/m 2119.

97 Rekeningoverzicht met genoemde betaling, pgs. 2112 t/m 2113.

98 Pv van aangifte van [benadeelde 104], pgs. 2120 t/m 2121 met e-mailcorrespondentie pgs. 2122 t/m 2126.

99 Pv van aangifte van [benadeelde 105], pgs. 2127 t/m 2129 met e-mailcorrespondentie pgs. 2133 t/m 2139. Bewijsstuk overboeking p. 2130 t/m 2132.

100 Pv van aangifte van [benadeelde 106], pgs. 2140 t/m 2144 met e-mailcorrespondentie pgs. 2145 t/m 2148.

101 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

102 Pv van aangifte van [benadeelde 107], pgs. 2186 t/m 2188 met e-mailcorrespondentie pgs. 2205 t/m 2209. Bewijsstuk overboeking p. 2203.

103 Pv van aangifte van [benadeelde 108], pgs. 2347 t/m 2350 met e-mailcorrespondentie pgs. 2351 t/m 2353. Bewijsstuk overboeking p. 2355.

104 Pv van aangifte van [benadeelde 109], pgs. 2356 t/m 2358 met e-mailcorrespondentie pgs. 2359 t/m 2363. Bewijsstuk overboeking p. 2365.

105 Pv van aangifte van [benadeelde 110], pgs. 2369 t/m 2372 met e-mailcorrespondentie pgs. 2380 t/m 2384. Bewijsstuk overboeking p. 2373.

106 Pv van aangifte van [benadeelde 111], pgs. 2385 t/m 2388 met e-mailcorrespondentie pgs. 2389 t/m 2392.

107 Pv van aangifte van [benadeelde 112], pgs. 2394 t/m 2397 met e-mailcorrespondentie pgs. 2398 t/m 2402. Bewijsstuk overboeking p. 2415.

108 Pv van aangifte van [benadeelde 113], pgs. 2417 t/m 2420 met e-mailcorrespondentie pgs. 2427 t/m 2429. Bewijsstuk overboeking p. 2421.

109 Pv van aangifte van [benadeelde 114], pgs. 2430 t/m 2432 met e-mailcorrespondentie pgs. 2435 t/m 2439.

110 Pv van aangifte van [benadeelde 115], pgs. 2440 t/m 2442. Bewijsstuk overboeking in de bijlage bij het voegingsformulier van de benadeelde partij [benadeelde 115].

111 Pv van aangifte van [benadeelde 116] (incl. internetaangifte) , pgs. 2443 t/m 2446A. Bewijsstuk overboeking p. 2447 t/m 2449.

112 Pv van aangifte van [benadeelde 117] (incl. internetaangifte), pgs. 2451 t/m 2453 en 2455 t/m 2456. Bewijsstuk overboeking p. 2454.

113 Pv van aangifte van [benadeelde 118], pgs. 2459 t/m 2460 met e-mail correspondentie pgs. 2461 t/m 2464.

114 Pv van aangifte van [benadeelde 119], pgs. 2465 t/m 2467 met e-mailcorrespondentie pgs. 2468 t/m 2469.

115 Pv van aangifte van [benadeelde 120], pgs. 2479 t/m 2482 met e-mailcorrespondentie pgs. 2483 t/m 2487.

116 Pv van aangifte van [benadeelde 121] pgs. 2494 t/m 2496.

117 Pv van aangifte van [benadeelde 122], pgs. 2501 t/m 2504.

118 Pv van aangifte van [benadeelde 123], pgs. 2505 t/m 2508 met e-mailcorrespondentie pgs. 2510 t/m 2512.

119 Pv van aangifte van [benadeelde 124], pgs. 2513 t/m 2518 met e-mailcorrespondentie pgs. 2519 t/m 2524.

120 Pv van aangifte [benadeelde 125], pgs. 2572 t/m 2574 met e-mailcorrespondentie pgs. 2577 t/m 2582. Bewijsstuk overboeking p. 2584.

121 Pv van aangifte [benadeelde 126], pgs. 2588 t/m 2592 met e-mailcorrespondentie pgs. 2593 t/m 2597A.

122 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

123 Pv van aangifte van [benadeelde 127], pgs. 2677 t/m 2680.

124 Pv van aangifte van [benadeelde 128], pgs. 2682 t/m 2684.

125 Pv van aangifte van [benadeelde 129], pgs. 2688 t/m 2691 met e-mailcorrespondentie pgs. 2693 t/m 2697.

126 Pv van aangifte van [benadeelde 130], pgs. 2698 t/m 2700 met e-mailcorrespondentie pgs. 2701 t/m 2702.

127 Pv van aangifte van [benadeelde 131], pgs. 2703 t/m 2706 met e-mailcorrespondentie pgs. 2707 t/m 2717. Bewijsstuk overboeking p. 2718.

128 Pv van aangifte van [benadeelde 132], pgs. 2720 t/m 2723 met e-mailcorrespondentie pgs. 2728 t/m 2741. Bankoverzicht met overschrijving € 100,- door aangever p. 2637.

129 Pv van aangifte van [benadeelde 133], pgs. 2753 t/m 2756 met e-mailcorrespondentie pgs. 2757 t/m 2758 en rekeningoverzicht p. 2640.

130 Pv van aangifte van [benadeelde 134], pgs. 2759 t/m 2762 met e-mailcorrespondentie pgs. 2779 t/m 2783. Bewijsstuk overboeking p. 2763.

131 Pv van aangifte van [benadeelde 135], pgs. 2790 t/m 2794 met e-mailcorrespondentie pgs. 2795 t/m 2806. Bewijsstuk overboeking p. 2807 t/m 2809.

132 Pv van aangifte van [benadeelde 136], pgs. 2819 t/m 2821 met e-mailcorrespondentie pgs. 2822 t/m 2846. Bewijsstuk overboeking p. 2847.

133 Pv van aangifte van [benadeelde 137], pgs. 2854 t/m 2857 met e-mailcorrespondentie pgs. 2865 t/m 2866 en rekeningoverzicht m.b.t. deze betaling p. 2638.

134 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

135 Pv van aangifte van [benadeelde 138], pgs. 2892 t/m 2894 met e-mailcorrespondentie pgs. 2900 t/m 2917.

136 Pv van aangifte van [benadeelde 139], pgs. 2939 t/m 2943 met e-mailcorrespondentie pgs. 2944 t/m 2958. Bewijsstuk overboeking p. 2961.

137 Pv van aangifte van [benadeelde 140], pgs. 2975 t/m 2976.

138 Pv van aangifte van [benadeelde 141], pgs. 2987 t/m 2989 met e-mailcorrespondentie pgs. 2996 t/m 3001.

139 Pv van aangifte [benadeelde 142], pgs. 3012 t/m 3013 met e-mailcorrespondentie pgs. 3016 t/m 3021.

140 Pv van aangifte [benadeelde 143], pgs. 3025 t/m 3027 met e-mailcorrespondentie pgs. 3040 t/m 3043.

141 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

142 Pv van aangifte van [benadeelde 144], pgs. 3097 t/m 3101 met e-mailcorrespondentie pgs. 3102 t/m 3133

143 Pv van aangifte van [benadeelde 145], pgs. 3134 t/m 3137 met e-mailcorrespondentie pgs. 3138 t/m 3143. Bewijsstuk overboeking p. 3145.

144 Pv van aangifte van [benadeelde 146], pgs 3170 t/m 3173 met e-mailcorrespondentie pgs. 3174 t/m 3176, 3180. Bewijsstuk overboeking p. 3177.

145 Pv van aangifte van [benadeelde 147] (incl. internetaangifte), pgs. 3183 t/m 3188. Bewijsstuk overboeking p. 3189.

146 Pv van aangifte van [benadeelde 148], pgs. 3191 t/m 3194 met e-mailcorrespondentie pgs. 3197 t/m 3201. Bewijsstuk overboeking p. 3195.

147 Pv van aangifte van [benadeelde 149] inclusief internetaangifte, pgs. 3204 t/m 3206, 3207 t/m 3212 met e-mailcorrespondentie pgs. 3220 t/m 3227. Bewijsstuk overboeking p. 3213 en 3228.

148 Pv van aangifte van [benadeelde 150], pgs. 3231 t/m 3234 met e-mailcorrespondentie pgs. 3235 t/m 3245. Bewijsstuk overboeking p. 3246 t/m 3247.

149 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

150 Pv van aangifte van [benadeelde 151], pgs. 3303 t/m 3306 met e-mailcorrespondentie pgs. 3307 t/m 3314.

151 Pv van aangifte van [benadeelde 152], pgs. 3317 t/m 3319 met e-mailcorrespondentie pgs. 3320 t/m 3326.

152 Pv van aangifte van [benadeelde 153], pgs. 3330 t/m 3333 met e-mailcorrespondentie pgs. 3336 t/m 3356. Bewijsstuk overboeking p. 3335.

153 Pv van aangifte van [benadeelde 154], pgs. 3362 t/m 3364 met e-mailcorrespondentie pgs. 3365 t/m 3377.

154 Pv van aangifte van [benadeelde 155], pgs. 3379 t/m 3381 met e-mailcorrespondentie pgs. 3383 t/m 3388. Bewijsstuk overboeking p. 3391.

155 Pv van aangifte van [benadeelde 156], pgs. 3396 t/m 3400 met e-mailcorrespondentie pgs. 3401 t/m 3404.

156 Pv van aangifte van [benadeelde 157], pgs. 3405 t/m 3407 met e-mailcorrespondentie pgs. 3408 t/m 3411. Bewijsstuk overboeking 3412.

157 Pv van aangifte van [benadeelde 158], pgs. 3415 t/m 3418 met e-mailcorrespondentie pgs. 3419 t/m 3422

158 Pv van aangifte van [benadeelde 159], pgs. 3423 t/m 3426 met e-mailcorrespondentie pgs. 3427 t/m 3428.

159 Pv van aangifte van [benadeelde 160], pgs. 3432 t/m 3434 met e-mailcorrespondentie pgs. 3437 t/m 3441. Bewijsstuk overboeking p. 3435.

160 Pv van aangifte van [benadeelde 161], pgs. 3443 t/m 3447 en rekeningoverzicht p. 3276.

161 Pv van aangifte van [benadeelde 162], pgs. 3448 t/m 3451 met e-mailcorrespondentie pgs. 3458 t/m 3460.

162 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

163 Pv van aangifte van [benadeelde 163], pgs. 3503 t/m 3506 met e-mailcorrespondentie pgs. 3516 t/m 3517. Bewijsstuk overboeking p. 3507.

164 Pv van aangifte van [benadeelde 164], pgs. 3533 t/m 3526 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3470.

165 Pv van aangifte van [benadeelde 165], pgs. 3537 t/m 3540 met e-mailcorrespondentie pgs. 3541 t/m 3542, 3547 t/m 3549, 3552 t/m 3557. Bewijsstuk overboeking p. 3543 t/m 3546.

166 Pv van aangifte van [benadeelde 166], pgs. 3557 t/m 3561 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3471..

167 Pv van aangifte van [benadeelde 167], pgs. 3562 t/m 3565 met e-mailcorrespondentie pgs. 3566 t/m 3567 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3470.

168 Pv van aangifte van [benadeelde 168], pgs. 3572 t/m 3574 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3471..

169 Pv van aangifte van [benadeelde 169], pgs. 3575 t/m 3579 met e-mailcorrespondentie pgs. 3581 t/m 3585. Bewijsstuk overboeking p. 3580.

170 Pv van aangifte van [benadeelde 170], pgs. 3587 t/m 3590.

171 Pv van aangifte van [benadeelde 171], pgs. 3591 t/m 3594 met e-mailcorrespondentie pgs. 3598 t/m 3600 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3471.

172 Pv van aangifte van [benadeelde 172], pgs. 3601 t/m 3611 met e-mailcorrespondentie pgs. 3606 t/m 3607. Bewijsstuk overboeking p. 3605.

173 Pv van aangifte van [benadeelde 173], pgs. 3608 t/m 3611 met e-mailcorrespondentie pgs. 3612 t/m 3615.

174 Pv van aangifte van [benadeelde 174], pgs. 3616 t/m 3620 met e-mailcorrespondentie pgs. 3621 t/m 3629 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3470.

175 Verklaring van verdachte ter terechtzittingen d.d. 7 april 2014 en 8 april 2014.

176 Pv van aangifte van [benadeelde 175], pgs. 3656 t/m 3659 en bewijs van overschrijving p. 3663.

177 Pv van aangifte van [benadeelde 176], pgs. 3665 t/m 3667 met e-mailcorrespondentie pgs. 3671 t/m 3674. Bewijsstuk overboeking p. 3675.

178 Pv van aangifte van [benadeelde 177], pgs. 3682 t/m 3685 met e-mailcorrespondentie pgs. 3686 t/m 3688.

179 Pv van aangifte van [benadeelde 178], pgs. 3692 t/m 3695 met e-mailcorrespondentie pgs. 3696 t/m 3699. Bewijsstuk overboeking p. 3700.

180 Pv van aangifte van [benadeelde 179], pgs. 3702 t/m 3705.

181 Pv van aangifte van [benadeelde 180], pgs. 3707 t/m 3709 met e-mailcorrespondentie pgs. 3716 t/m 3719.

182 Pv van aangifte van [benadeelde 181], pgs. 3724 t/m 3728 met e-mailcorrespondentie pgs. 3732 t/m 3743. Bewijsstuk overboeking p. 3731.

183 Geschriften pgs. 3798, 3799 en 3802-3803.

184 Pv van aangifte van [benadeelde 182], pgs. 3808 t/m 3810 met e-mailcorrespondentie pgs. 3813 t/m 3819. Bewijsstuk overboeking p. 3811.

185 Pv van aangifte van [benadeelde 183], pgs. 3829 t/m 3831 en erkenning ter zitting verdachte ter zitting van 7 en 8 april 2014, proces-verbaal van die zitting p. 33.

186 Geschriften, pgs 3950-3952.

187 Pv van aangifte van [benadeelde 184] (incl. internetaangifte), pgs. 3841 t/m 3843 en 3847 t/m 3848. Bewijsstuk overboeking p. 3844.

188 Pv van aangifte van [benadeelde 185] (incl. internetaangifte), pgs. 3850 t/m 3852 en 3857 t/m 3858. Bewijsstuk overboeking p. 3853.

189 Pv van aangifte van[benadeelde 186] (incl. internetaangifte), pgs. 3860 t/m 3862 en 3867 t/m 3868. Bewijsstuk overboeking p. 3864.

190 Pv van aangifte van [benadeelde 187] (incl. internetaangifte), pgs. 3870 t/m 3872 en 3905 t/m 3906 met e-mailcorrespondentie pgs. 3878 t/m 3893. Bewijsstuk overboeking p. 3876.

191 Pv van aangifte van [benadeelde 188] (incl. internetaangifte), pgs. 3908 t/m 3910 en 3914 t/m 3915. Bewijsstuk overboeking p. 3911.

192 Pv van aangifte van[benadeelde 189] (incl. internetaangifte), pgs. 3916 t/m 3920 en 3923 t/m 3924 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3951.

193 Pv van aangifte van [benadeelde 190] (incl. internetaangifte), pgs. 3926 t/m 3928 en 3932 t/m 3933. Bewijsstuk overboeking p. 3929.

194 Pv van aangifte van [benadeelde 191] (incl. internetaangifte), pgs. 3935 t/m 3937 en 3941 t/m 3942. Bewijsstuk overboeking p. 3938.

195 Geschriften pgs. 3968-3974;

196 P-v van aangifte van [benadeelde 192], pgs. 3976 t/m 3979 met e-mailcorrespondentie pgs. 3981 t/m 3988 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3968.

197 Pv van aangifte van [benadeelde 193] (incl. internetaangifte), pgs. 3990 t/m 3992 en 3996 t/m 3997. Bewijsstuk overboeking p. 3993.

198 Pv van aangifte van [benadeelde 194] (incl. internetaangifte), pgs. 3998A t/m 3999 en 4003 t/m 4004. Bewijsstuk overboeking p. 4000.

199 Pv van aangifte van [benadeelde 195] (incl. internetaangifte), p. 4006 en 4012 t/m 4013. Bewijsstuk overboeking p. 4009.

200 Pv van aangifte van [benadeelde 196] (incl. internetaangifte), pgs. 4015 t/m 4017 en 4023 t/m 4024. Bewijsstuk overboeking p. 4019 en 4020.

201 Pv van aangifte van [benadeelde 197] (incl. internetaangifte), pgs. 4026 t/m 4027 en 4031 t/m 4032. Bewijsstuk overboeking p. 4028.

202 Pv van aangifte van [benadeelde 198] (incl. internetaangifte), pgs. 4034 t/m 4036 en 4040 t/m 4041. Bewijsstuk overboeking p. 4037.

203 Pv van aangifte van [benadeelde 199] (incl. internetaangifte), pgs. 4043 t/m 4045 en 4049 t/m 4050. Bewijsstuk overboeking p. 4046.

204 Pv van aangifte van [benadeelde 200] (incl. internetaangifte), pgs. 4052 t/m 4054 en 4065 t/m 4066 met e-mailcorrespondentie pgs. 4055 t/m 4056. Bewijsstuk overboeking op 27 januari 2011 p. 4057.

205 Pv van aangifte van [benadeelde 201] (incl. internetaangifte), pgs. 4068 t/m 4070 en 4072 t/m 4073 en rekeningoverzicht met genoemde betaling p. 3967.

206 Pv van aangifte van [benadeelde 202] (incl. internetaangifte), pgs. 4075 t/m 4076 en 4080 t/m 4081. Bewijsstuk overboeking p. 4077.

207 Pv van aangifte van [benadeelde 203] (incl. internetaangifte), pgs. 4083 t/m 4085 en 4089 t/m 4090. Bewijsstuk overboeking p. 4086.

208 Pv van aangifte [benadeelde 204] (incl. internetaangifte), pgs. 4092 t/m 4094 en 4098 t/m 4099. Bewijsstuk overboeking p. 4095.

209 Pv van aangifte [benadeelde 205] (incl. internetaangifte), pgs. 4101 t/m 4104 en 4108 t/m 4109. Bewijsstuk overboeking p. 4105.

210 Pv van aangifte van [benadeelde 206] (incl. internetaangifte), pgs. 4111 t/m 4113 en 4117 t/m 4118 met e-mailcorrespondentie p. 4114.

211 Pv van aangifte van [benadeelde 207] (incl. internetaangifte), pgs. 4120 t/m 4122 en 4126 t/m 4127. Bewijsstuk overboeking p. 4123.

212 Pv van aangifte van [benadeelde 208] (incl. internetaangifte), pgs. 4129 t/m 4131 en 4135 t/m 4136. Bewijsstuk overboeking p. 4132.

213 Pv van aangifte van [benadeelde 209] (incl. internetaangifte), pgs. 4138 t/m 4140 en 4144 t.m 4145. Bewijsstuk overboeking p. 4141.

214 Pv van aangifte van [benadeelde 210] (incl. internetaangifte), pgs. 4156 t/m 4158 en 4166 t/m 4167 met e-mailcorrespondentie pgs. 4159 t/m 4162. Bewijsstuk overboeking p. 4163.

215 Pv van aangifte van[benadeelde 211] (incl. internetaangifte), pgs. 4169 t/m 4171 en 4175 t/m 4176. Bewijsstuk overboeking p. 4172.

216 Pv van aangifte van [benadeelde 212] (incl. internetaangifte), pgs. 4177 t/m 4179 en 4183 t/m 4184. Bewijsstuk overboeking p. 4180.

217 Pv van aangifte van [benadeelde 213] pgs. 4190 t/m 4195. Bewijsstuk overboeking p. 4191.

218 Geschriften p. 4327 en (Belgisch pv) p. 4326

219 Pv van aangifte van [benadeelde 214] (incl. internetaangifte), pgs. 4204 t/m 4206 en 4209 t/m 4210. Bewijsstuk overboeking p. 4207.

220 Pv van aangifte van [benadeelde 215] (incl. internetaangifte), pgs. 4212 t/m 4214 en 4230 t/m 4231 met e-mailcorrespondentie pgs. 4216 t/m 4222. Bewijsstuk overboeking p. 4215.

221 Pv van aangifte van [benadeelde 216] (incl. internetaangifte), pgs. 4233 t/m 4235 en 4237 t/m 4238. Bewijsstuk overboeking p. 4236.

222 Pv van aangifte van [benadeelde 217] (incl. internetaangifte), pgs. 4242 t/m 4244 en 4248 t/m 4249 en bewijs van betaling p. 4245..

223 Pv van aangifte van [benadeelde 218] (incl. internetaangifte), pgs. 4251 t/m 4253 en 4257 t/m 4258. Bewijsstuk overboeking p. 4254.

224 Pv van aangifte van [benadeelde 219] (incl. internetaangifte), pgs. 4260 t/m 4262 en 4266 t/m 4267. Bewijsstuk overboeking p. 4263.

225 Pv van aangifte van [benadeelde 220], pgs. 4268 t/m 4270 met e-mailcorrespondentie pgs. 4273 t/m 4279. Bewijsstuk overboeking p. 4272.

226 Internetaangifte van [benadeelde 221], pgs. 4307 t/m 4309.

227 Pv van aangifte van. [benadeelde 222] (incl. internetaangifte), pgs. 4317 t/m 4318 en 4323 t/m 4324 met e-mailcorrespondentie pgs. 4319 t/m 4320.

228 Internetaangifte van [benadeelde 223], pgs. 6037 t/m 6039. Bewijsstuk overboeking op 7 november 2011, p. 6040.

229 ING overzicht met bijlagen, pgs. 6065-3, 6069, 6077

230 Pv van verhoor van getuige [naam 8], p. 6048, 6054 en 6057

231 Pv van bevindingen, pgs. 6025-6029.

232 DVD+R “telefoongesprek”, p. 6041, bijlage bij pv bevindingen, p. 6024.

233 pv bevindingen, p. 6029

234 pv trz. pgs 36-37

235 pv trz. p. 39