Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:3880

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
04-06-2014
Datum publicatie
03-07-2014
Zaaknummer
AWB-13_6968
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2016:75, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting: De arbeidsovereenkomsten die belanghebbende ter zake van zijn werkzaamheden als invalleerkracht met een aantal scholen heeft gesloten, missen reële betekenis. De inkomsten uit die werkzaamheden vormen winst uit onderneming.

Wetsverwijzingen
Wet inkomstenbelasting 2001
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2014/1424
V-N 2014/40.3.2
FutD 2014-1545
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, enkelvoudige kamer

Locatie: Breda

Procedurenummer AWB 13/6968

uitspraak van 4 juni 2014

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] , wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

de inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 5 november 2013 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende voor het jaar 2010 opgelegde aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (aanslagnummer: [aanslagnummer].H.06).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 mei 2014.

Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, vergezeld van [A] en namens de inspecteur [verweerder].

1 Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart het beroep gegrond;

 • -

  vernietigt de uitspraak op bezwaar;

 • -

  vermindert de aanslag tot een berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 31.434;

 • -

  veroordeelt de inspecteur in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van

€ 487;

- gelast dat de inspecteur het door belanghebbende betaalde griffierecht van € 44 aan deze vergoedt.

2 Gronden

2.1.

Belanghebbende verricht sinds 2009 timmerwerkzaamheden in zijn eenmanszaak, handelend onder de naam ‘[timmerbedrijf]’. Daarnaast is hij werkzaam als invalleerkracht in het basisonderwijs onder de handelsnaam ‘[onderwijsactiviteiten]’ (hierna: de onderwijsactiviteiten).

2.2.

Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor het jaar 2010 gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 31.436. Daarbij heeft belanghebbende winst uit onderneming aangegeven van € 47.685. Hierop heeft hij in mindering gebracht de zelfstandigenaftrek tot een bedrag van € 7.222 en de MKB-winstvrijstelling tot een bedrag van € 4.856. In de aangifte heeft belanghebbende geen bedrag aan ingehouden loonheffingen opgenomen. Bij de aanslagregeling heeft de inspecteur de aangifte gevolgd. Vervolgens heeft belanghebbende in bezwaar verzocht om rekening te houden met een bedrag van € 8.884 aan ingehouden loonheffingen. In de uitspraak op bezwaar heeft de inspecteur de genoemde loonheffingen als inhoudingen in aanmerking genomen. Tevens heeft hij het belastbaar inkomen uit werk en woning verhoogd tot

€ 44.170, omdat hij van mening is dat de onderwijsactiviteiten geen winst uit onderneming vormen waardoor geen recht bestaat op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

2.3.

In geschil is het antwoord op de vraag of de inkomsten uit de onderwijsactiviteiten kwalificeren als winst uit onderneming in de zin van afdeling 3.2 van de Wet inkomstbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) dan wel als loon uit dienstbetrekking. Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend, de inspecteur ontkennend. Tussen partijen is niet in geschil dat de timmerwerkzaamheden een onderneming vormen. Om te voldoen aan het urencriterium en daarmee in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek is echter vereist dat ook de inkomsten uit de onderwijsactiviteiten kwalificeren als winst uit onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat, indien de inkomsten uit de onderwijsactiviteiten niet als loon uit dienstbetrekking kunnen worden aangemerkt, die inkomsten winst uit onderneming vormen.

2.4.

Op grond van artikel 3.2 van de Wet IB 2001 is belastbare winst uit onderneming het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Ingevolge artikel 3.4 van de Wet IB 2001 wordt onder ondernemer verstaan de belastingplichtige voor wiens rekening en risico een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming. Onder onderneming moet worden verstaan een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee wordt beoogd door deelname aan het economische verkeer, winst te behalen. Het beoogde voordeel moet, naar objectieve maatstaven beoordeeld, redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Op belanghebbende rust de last om feiten en omstandigheden aannemelijk te maken die de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van winst uit onderneming zoals hiervoor is omschreven.

2.5.

Belanghebbende is in het onderhavige jaar als invalleerkracht werkzaam geweest voor een aantal basisscholen. Met deze scholen heeft belanghebbende overeenkomsten gesloten. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst luidt als volgt:

“[onderwijsactiviteiten] en [school] te [plaats X] komen overeen dat [belanghebbende]

 • -

  vanaf 1 februari 2010 les geeft in groep ¾

 • -

  hiervoor een vergoeding krijgt van € 300 bruto per dag

 • -

  € 0,19 per km reiskostenvergoeding krijgt

[school] gaat voor deze werkzaamheden een tijdelijk dienstverband aan met [belanghebbende]. Daardoor kan een deel van de vervangingskosten worden gedeclareerd bij het vervangingsfonds.

Het verschil tussen het bruto salaris en de overeengekomen vergoeding zal als toelage worden uitbetaald via de salarisadministratie.

Beëindiging van de interim werkzaamheden zal in onderling overleg plaatsvinden.”

De overeenkomsten met de andere scholen zijn (nagenoeg) gelijkluidend.

Belanghebbende heeft dienovereenkomstig facturen uitgereikt.

2.6.

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de werkzaamheden als invalleerkracht geen winst uit onderneming vormen nu belanghebbende voor die werkzaamheden (tijdelijke) dienstbetrekkingen is aangegaan met de betreffende scholen.

Belanghebbende voert hiertegenover aan dat hij alleen “op papier” in dienstbetrekking is bij de basisschool en hij heeft hiertoe het volgende verklaard.

Basisscholen die gebruik (moeten) maken van invalleerkrachten kunnen de kosten daarvan declareren bij het Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs( hierna: het Vervangingsfonds). Het Vervangingsfonds stelt daarbij als voorwaarde dat de invalleerkracht een (tijdelijke) dienstbetrekking moet aangaan met de school. Facturen van de (onderneming) van een invalleerkracht worden door het Vervangingsfonds niet vergoed. Om die reden heeft een aantal van de scholen in het kader van de door belanghebbende te verrichten onderwijsactiviteiten met belanghebbende een overeenkomst gesloten zoals hierboven weergegeven.

2.7.

Gelet op deze, door de inspecteur niet weersproken verklaring van belanghebbende, acht de rechtbank aannemelijk dat de arbeidsovereenkomsten uitsluitend zijn aangegaan op initiatief van de scholen zodat zij de vervangingskosten konden declareren bij het Vervangingsfonds.

2.8.

In dat geval dient nog de vraag beantwoord te worden of, ondanks het voorgaande, de arbeidsovereenkomsten reële betekenis hebben. Hiertoe heeft belanghebbende in zijn beroepschrift en ter zitting het volgende, door de inspecteur niet of onvoldoende weersproken, verklaard;

- hij maakt voor zijn onderwijsactiviteiten reclame, heeft een website en is actief om opdrachten bij (basisscholen) te werven en reikt voor zijn werkzaamheden facturen uit;

- hij loopt ondernemersrisico: indien een school niet tevreden is over belanghebbendes prestaties zal deze een volgende opdracht immers niet snel weer aan belanghebbende gunnen;

- hij kan zich zonder overleg met de school laten vervangen door een andere, door belanghebbende ingehuurde, leraar. Daaraan doet niet af dat die leraar eveneens aan de door de school gestelde eisen moet voldoen; dit is immers inherent aan de aard van de werkzaamheden;

- de overeenkomsten die hij met de scholen sluit, zijn wederzijds opzegbaar, hetgeen ook blijkt uit de overeenkomsten zelf;

- hij is niet verplicht tot deelname aan door de scholen georganiseerde activiteiten die (in)direct verband houden met het lesgeven. Zo staat het belanghebbende vrij om al of niet aanwezig te zijn bij lerarenvergaderingen of andere overleggen;

- hij wordt bij ziekte niet doorbetaald en hij moet dan zelf voor vervanging zorgen;

- hij heeft geen recht op vakantiedagen.

2.9.

Nu de inspecteur bovenstaande verklaringen niet heeft betwist is de rechtbank van oordeel dat, in tegenstelling tot hetgeen de inspecteur bepleit, het enkele feit dat belanghebbende met een aantal scholen een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, niet de conclusie rechtvaardigt dat sprake is van loon uit dienstbetrekking. De rechtbank vindt in hetgeen belanghebbende heeft overgelegd en verklaard veeleer aanleiding te concluderen dat de arbeidsovereenkomsten reële betekenis missen en dat sprake is van winst uit onderneming.

De geschilvraag moet bevestigend worden beantwoord, het beroep is gegrond.

2.10.

Ter zitting is vast komen te staan dat indien de rechtbank van oordeel is dat de onderwijswerkzaamheden winst uit onderneming vormen, belanghebbende recht heeft op toepassing van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling en het belastbaar inkomen uit werk en woning daardoor moet worden verminderd tot € 31.434. De rechtbank heeft dienovereenkomstig beslist.

3 Proceskostenveroordeling

Ter zitting zijn partijen overeengekomen dat indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart de proceskostenvergoeding bestaat uit de kosten voor de aanwezigheid ter zitting van [A] en dat daarvoor moet worden aangesloten bij het forfait van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand zijnde € 487 (1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 487 en een wegingsfactor 1). Voorts dient de inspecteur op grond van artikel 8:74 van de Awb het door belanghebbende betaalde griffierecht aan hem te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan op 4 juni 2014 door mr.drs. M.M. de Werd, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M.C.W. Hermus, griffier.

De griffier, De rechter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Aan deze uitspraak hoeft eerst uitvoering te worden gegeven als de uitspraak onherroepelijk is geworden. De uitspraak is onherroepelijk als niet binnen zes weken na verzending van de uitspraak een rechtsmiddel is aangewend of onherroepelijk op het aangewende rechtsmiddel is beslist (artikel 27h, derde lid en artikel 28, zevende lid AWR).

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.