Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2014:2710

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
02-04-2014
Datum publicatie
12-09-2014
Zaaknummer
C/02/269814 HA ZA 13-705
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Advocaat vordert betaling van zijn declaraties. Nadat hij deze heeft voorgelegd aan de Raad van Toezicht en deze de declaraties heeft goedgekeurd wijst de rechtbank de vordering toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Middelburg

zaaknummer / rolnummer: C/02/269814 HA ZA 13-705

Vonnis van 2 april 2014

in de zaak van

burgerlijke maatschap

SCHIEMAN ADVOCATEN,

gevestigd te Middelburg,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.T.J. Schieman te Middelburg,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. V.T.E. Kuijpers te Capelle aan den IJssel.

Partijen zullen hierna Schieman Advocaten en[gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 2 september 2009

 • -

  de conclusie van antwoord en van voorwaardelijke eis in reconventie

 • -

  de brief van mr. Kuijpers van 7 oktober 2009 met productie 2

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 22 oktober 2009

 • -

  de akte overlegging productie van 23 oktober 2009.

2 De feiten in conventie en in reconventie

2.1.

Schieman Advocaten, hierna mr. Schieman, heeft in opdracht en voor rekening van [gedaagde] werkzaamheden verricht waarvoor hij aan [gedaagde] declaraties heeft verzonden voor een totaal bedrag van € 79.195,89, in mindering op welk bedrag [gedaagde] € 52.113,09 heeft betaald.

3 Het geschil in conventie

3.1.

Schieman Advocaten vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt

1. om aan Schieman Advocaten te betalen € 27.082,80, vermeerderd met

primair de wettelijke rente te verhogen met 2% over € 79.195.89 welke rente ingaat op de vervaldatum van elke onbetaald gebleven declaratie genoemd in productie 2 bij de dagvaarding en om daarbij te bepalen dat op voet van artikel 6:43 van het Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 44 BW de ontvangen betalingen en/of verrekeningen van in totaal € 52.113,09 overeenkomstig de data genoemd in productie 2 dienen plaats dient te vinden;

subsidiair de wettelijke rente over € 79.195,89, welke rente ingaat op de vervaldatum van elke onbetaald gebleven declaratie genoemd in productie twee bij deze dagvaarding en om daarbij te bepalen dat op de voet van de artikelen 6:43 BW en 6:44 BW de ontvangen betalingen en/of verrekeningen van in totaal € 52.113,09 overeenkomstig de data genoemd in productie 2 plaats dient te vinden;

uiterst subsidiair de wettelijke rente over € 27.082,80, welke ingaat 8 dagen na 27 mei 2008;

2. in de kosten van deze procedure, te betalen binnen 8 dagen na de dag van de uitspraak, bij gebreke waarvan zij [gedaagde] de wettelijke rente verschuldigd is.

3.2.

Schieman Advocaten legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Zij heeft in opdracht en voor rekening van [gedaagde] werkzaamheden verricht en daarvoor facturen gestuurd die [gedaagde] zonder protest heeft behouden. Op de werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Schieman Advocaten van toepassing. Op de voet van deze voorwaarden is [gedaagde] na 14 dagen de wettelijke rente, verhoogd met 2%, subsidiair de wettelijke rente, meer subsidiair de wettelijke rente ingaande 8 dagen vanaf 27 mei 2008, uiterst subsidiair 5 dagen na betekening van deze dagvaarding verschuldigd. Schieman Advocaten heeft in totaal te vorderen € 79.105,89, in mindering op welk bedrag [gedaagde] € 52.113,09 heeft betaald zodat zij nog verschuldigd is € 27.082,80.[gedaagde]

3.3.

[gedaagde] voert verweer. Zij erkent dat Schieman Advocaten in haar opdracht en voor haar rekening werkzaamheden heeft verricht en haar declaraties heeft toegezonden. Zij betwist wel de hoogte van de in rekening gebrachte bedragen alsmede de opbouw daarvan. Zij betwist de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Haar zijn nimmer algemene voorwaarden ter hand gesteld. Zij heeft ook nooit de mogelijkheid gehad om daarvan kennis te nemen. Zij vernietigt deze voorwaarden. Zij betwist ook de hoogte van de in rekening gebrachte bedragen. Zo heeft Schieman Advocaten maar liefst 39 uur gedeclareerd voor het opstellen van een memorie van antwoord. Het beloop van de declaraties gaat het belang verre te boven. Nu het een geschil over de hoogte van declaraties betreft dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren en de zaak voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Middelburg. [gedaagde] beschikt niet meer over alle declaraties en kan niet beoordelen of alle door haar gedane betalingen zijn opgenomen in het door Schieman Advocaten geproduceerde overzicht. Voorts dient Schieman Advocaten een overzicht te verstrekken van alle door haar voor [gedaagde] ontvangen bedragen. Schieman Advocaten is toerekenbaar tekort geschoten in de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Mr. Schieman heeft niet gereageerd op het uitdrukkelijke verzoek van [gedaagde] om bepaalde grieven op te nemen in de memorie van antwoord tevens incidenteel appel. [gedaagde] is van oordeel dat zij daardoor voor het bedrag van € 320.792,00 aan schade heeft geleden. Daarnaast heeft zij extra kosten moeten maken in verband met het inschakelen van een andere advocaat. Zij vordert ten slotte dat de rechtbank Schieman Advocaten veroordeelt in de kosten van de procedure.

in voorwaardelijke reconventie

3.4.

Voor het geval dat komt vast te staan dat de algemene voorwaarden van Schieman Advocaten van toepassing zijn, vordert[gedaagde] alle als onredelijk aan te merken bedingen uit de Schieman Advocaten gehanteerde voorwaarden te vernietigen alsmede veroordeling van Schieman Advocaten tot terugbetaling van het door [gedaagde] teveel betaalde met bepaling dat Schieman Advocaten de wettelijke rente daarover verschuldigd wordt vanaf veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis.

3.5.

Schieman Advocaten voert verweer. Schieman Advocaten verleent al sedert 1998 juridische rechtsbijstand aan [gedaagde]. In al die procedures werd zij bijgestaan door

mr. W.T.J. Schieman. Schieman Advocaten heeft geen bewijs meer van het verzenden of ter hand stellen van de algemene voorwaarden. Niettemin heeft Schieman Advocaten in de correspondentie met standaard vermelding onder elke brief naar de toepasselijkheid daarvan verwezen. Het is derhalve niet juist dat zij geen gelegenheid heeft gehad om van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen. Schieman Advocaten heeft bij iedere declaratie standaard een uitvoerige specificatie gevoegd. Het gaat over declaraties vanaf maart 2004 die inmiddels door deelbetalingen door haar zijn voldaan en waarover zij nooit heeft geklaagd. [gedaagde] heeft haar recht verwerkt om nu nog over de aard en de omvang van de declaraties te klagen. Hoogstens zou dit nog aanvaardbaar zijn voor de declaratie die Schieman Advocaten op 7 april 2009 heeft verzonden. Schieman Advocaten betwist dat zij in de behartiging van de belangen van [gedaagde] tekort is geschoten en dat partijen een betalingsregeling hebben getroffen.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Tussen partijen bestaat een geschil over de hoogte van de declaraties van Schieman Advocaten. In geval van een geschil over de hoogte van de door een advocaat aan zijn cliënte berekende declaraties, dient de bijzondere rechtsgang van artikel 32 van de Wet tarieven burgerlijke zaken te worden gevolgd en dient een begroting plaats te vinden door de Raad van Toezicht en discipline. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft mr. Schieman toegezegd de declaraties ter begroting te zullen voorleggen aan de Raad van Toezicht. Bij akte overlegging productie d.d. 2 september 2013 heeft hij vervolgens de “BESLISSING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT BREDA MIDDELBURG OP DE STAAT VAN KOSTEN” overgelegd. Blijkens deze beslissing heeft [gedaagde] geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaren tegen de omvang van de declaraties bij de Raad van Toezicht in te dienen en is de Raad van Toezicht bij de beoordeling uitgegaan van de bezwaren die Van ‘t Westeinde in de onderhavige procedure naar voren heeft gebracht. Uit de beslissing blijkt dat de Raad van Toezicht het dossier uitvoerig heeft bestudeerd en heeft gecontroleerd of alle opgevoerde en in rekening gebrachte werkzaamheden aantoonbaar zijn verricht en of het door mr. Schieman gehanteerde tarief binnen de daarvoor geldende gebruikelijke normen viel. De Raad van Toezicht heeft bij beslissing van 24 maart 2011 de nog door [gedaagde] te betalen kosten begroot op € 27.082,80. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek op de juiste wijze tot stand is gekomen en dat standpunt van de Raad van Toezicht duidelijk is. Zij zal de vordering tot betaling van € 27.082,80 derhalve toewijzen. De rechtbank komt vervolgens toe aan de vraag of, en zo ja welke rente [gedaagde] verschuldigd is geworden. [gedaagde] heeft betwist dat mr. Schieman haar algemene voorwaarden ter hand heeft gesteld. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft mr. Schieman verklaard dat hij dat niet kan bewijzen. Bij dagvaarding heeft mr. Schieman subsidiair aanspraak gemaakt op de wettelijke rente, ingaande op de vervaldata van elke onbetaalde factuur, meer subsidiair ingaande op 8 dagen na 27 mei 2008 en uiterst subsidiair ingaande vijf dagen na de betekening van de dagvaarding. De rechtbank zal de rechtbank de wettelijke rente toewijzen met ingang van vijf dagen na de betekening van de dagvaarding en de gevorderde verhoging van 2% afwijzen.[gedaagde]

4.2.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Schieman Advocaten worden begroot op:

- dagvaarding € 85,98

- griffierecht 595,00

- salaris advocaat € 1.447,50 (2.5 punt × tarief € 579,00)

Totaal € 2.128,48

in reconventie

4.3.

De rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor in conventie heeft overwogen. Nu zij heeft vastgesteld dat de door mr. Schieman gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn behoeft deze vordering geen verdere behandeling. De rechtbank zal de vordering derhalve afwijzen.[gedaagde]

4.4.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Schieman Advocaten worden begroot op:

- salaris advocaat € 192,00 ( 1 punt × factor 0,5 × tarief € 384,00)

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

- veroordeelt[gedaagde] om aan Schieman Advocaten te betalen een bedrag van € 27.082,80 (zevenentwintig duizendtweeëntachtig euro en tachtig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van vijf dagen na betekening van de dagvaarding tot de dag van volledige betaling,

- veroordeelt[gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Schieman Advocaten tot op heden begroot op € 2.128,48 te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

- verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

- wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

 • -

  wijst de vordering af;

 • -

  veroordeelt[gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Schieman Advocaten tot op heden begroot op € 192,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

- verklaart dit vonnis met betrekking tot de kosten tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2014.