Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ7749

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
05-03-2013
Datum publicatie
18-04-2013
Zaaknummer
C/02/259680 / KG ZA 13-74
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

/

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/259680 / KG ZA 13-74

Vonnis in kort geding van 5 maart 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap naar vreemd recht

TOTAL TELECOM LUX SARL,

gevestigd te Mondorf-Les Bains, Luxemburg,

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats], [land],

eisers,

advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte te Amersfoort,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen worden hierna ook aangeduid als Total Telecom, [eiser 2] en [gedaagde].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 10;

- de mondelinge behandeling op 26 februari 2013;

- de pleitnota van [gedaagde] met 7 producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vordering

2.1. Eisers vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagde] beveelt om zich met onmiddellijke ingang van ieder direct of indirect contact met Total Telecom Lux Sarl en/of [eiser 2] en/of de vrouw van [eiser 2] te onthouden;

2. [gedaagde] beveelt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis van de door hem beheerde internethavens – waaronder web-, blog- en Twitter-pagina’s te verwijderen en verwijderd te doen houden:

a. het artikel getiteld “Ko van Dijk Vertelt: Een pornoschandaal achter Astro-tv?” inclusief tags en reacties en

b. alle uitlatingen en beweringen waarmee Total Telecom Lux Sarl en/of [eiser 2] en/of de vrouw van [eiser 2] in verband worden gebracht met pornografie- of seks;

3. [gedaagde] beveelt om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van uitlatingen en beweringen die jegens Total Telecom Lux Sarl en/of [eiser 2] en/of de vrouw van [eiser 2] die beledigend van aard zijn, hun privacy schenden en/of die niet door deugdelijk feitenmateriaal worden geschraagd, waaronder maar niet beperkt tot die van de strekking dat [eiser 2] liefhebber van de herenliefde is, dat hij getrouwd is met een voormalige porno actrice tevens exploitante van pornowebsites en dat hij nog steeds sites runt met aan porno gerelateerde content;

4. [gedaagde] beveelt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis bovenaan de homepagina van www.kovandijkvertelt.nl de bij opening van die website meteen zichtbare rectificatie zonder nadere toevoegingen te (doen) plaatsen, omkaderd en in een normaal lettertype en -grootte en deze gedurende drie maanden na plaatsing aaneengesloten, statisch en zichtbaar, zonder nadere toevoegingen of commentaar, geplaatst te houden, die luidt:

RECTIFICATIE

Ik, [gedaagde], wonende te [woonplaats], heb onder valse naam ‘Ko van Dijk’ in mijn artikel ‘Een Pornoschandaal achter Astro-Tv’ zonder feitelijke onderbouwing de indruk gewekt dat klaarblijkelijk vaststaat en algemeen bekend is dat Total Telecom en haar manager de heer [eiser 2] banden hebben met de seks- of porno-industrie. Deze stelling kan ik echter niet aannemelijk maken. Derhalve rectificeer ik voormelde beschuldiging bij dezen.

5. [gedaagde] veroordeelt tot een dwangsom van EURO 5.000,-- die zal worden verbeurd per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] in gebreke blijft met de uitvoering of een gedeelte van de uitvoering van het gevorderde onder 1, 2, 3 en/of 4;

6. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten van eisers, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, alsmede te vermeerderen met de nakosten, die forfaitair worden berekend op EURO 131,00 als dit vonnis niet wordt betekend, te verhogen met EURO 68,00 voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. Total Telecom exploiteert in Nederland en België 09x-lijnen op alternatief gebied, zogenaamde astrolijnen waar consumenten naar toe kunnen bellen en een (betaald) gesprek kunnen voeren met een spiritueel consulent.

b. [eiser 2] is bestuurder van Total Telecom.

c. [gedaagde] schrijft onder de naam ‘Ko van Dijk’ artikelen op www.kovandijkvertelt.nl.

d. Op www.kovandijkvertelt.nl/2012/02/Een-Pornoschandaal-Achter-Astro-Tv/ staat een artikel geplaatst met de titel “Ko van Dijk vertelt: Een pornoschandaal achter Astro-tv? met de navolgende passage:

“Byteplanet eigenaar [X] verkocht zijn bedrijven eind 2009. Astro-tv werd overgenomen door Smart Media Services van [Y] en Astrocontact door Total Telecom in Luxemburg, het bedrijf van [eiser 2] die inderdaad niet vies van blote borsten is. Daar is op zich weinig mis mee, alleen kun je je afvragen of dit de juiste ondernemers zijn om serieuze programma’s over de paranormale wereld te maken.”

e. Eisers hebben zich op 2 juli 2012 gewend tot Versio BV, de registrant van de domeinnaam www.kovandijkvertelt.nl, met het verzoek het ertoe te leiden dat de hiervoor vermelde passage van de website werd verwijderd.

f. Versio BV antwoordde eisers dat zij zonder een veroordeling daartoe geen website uit de lucht wilde halen en dat de klacht van eisers naar haar klant was doorgestuurd.

g. Nadat een emailwisseling met kovandijk@planet.nl niet had geleid tot verwijdering van meergenoemde passage, hebben eisers [gedaagde] bij emailbericht van 20 december 2012 gevraagd om zijn NAW-gevens teneinde [gedaagde] te kunnen dagvaarden. Hierop heeft [gedaagde] niet meer gereageerd.

h. Op verzoek van eisers heeft de juriste van Versio BV op 28 januari 2014 de ware identiteit van [gedaagde] onthuld.

4. De beoordeling

4.1. Eisers gronden hun vordering op de stelling dat [gedaagde] onrechtmatig jegens eisers handelt door verscholen in anonimiteit de eer en goede naam van eisers te grabbel te gooien met ordinaire roddel en achterklap. Hiertoe voeren zij aan dat in het artikel “Ko van Dijk vertelt: Een pornoschandaal achter Astro-tv? daar waar [gedaagde] schrijft dat [eiser 2] inderdaad niet vies is van blote borsten, sprake is van een diffamerende, onrechtmatige uitlating die de eer en goede naam van eisers aantast, nu daarmee klaarblijkelijk, mede in het licht van de titel en context van het artikel, wordt gesuggereerd dat [eiser 2] in de porno- en/of seksindustrie actief is. Door het woord “inderdaad” wekt of versterkt [gedaagde] ten onrechte de indruk alsof het een feit van algemene bekendheid is dat [eiser 2] in de pornografische of seksindustrie werkzaam of actief is.

4.2. [gedaagde] betwist dat hij met het gewraakte artikel de indruk wekt dat [eiser 2] actief is in de porno- of seksindustrie. Volgens [gedaagde] heeft hij in het gewraakte artikel juist toegelicht dat er geen sprake van is dat eisers naast Astrolijnen tevens pornolijnen exploiteren. Wel juist is volgens [gedaagde] dat eisers 09-lijnen verhuren en dat er onder de vele huurders ook huurders zijn die de van eisers gehuurde 09-lijnen gebruiken als pornolijnen.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de zinsnede “het bedrijf van [eiser 2] die inderdaad niet vies van blote borsten is” in meergenoemd artikel wel degelijk de indruk wekt dat eisers zelf exploitanten zijn van een pornolijn. Nu naar eigen stelling van [gedaagde] eisers echter geen directe inkomsten betrekken uit de porno- of seksindustrie is de gewraakte passage als onrechtmatig jegens eisers aan te merken.

4.4. De vordering sub 2 onder a is dan ook toewijsbaar, met dien verstande dat verwijdering van het gehele artikel te vergaand is om te worden toegewezen. De verdere inhoud van het gewraakte artikel is niet aan te merken als onrechtmatig jegens eisers, nu uit die inhoud blijkt dat het antwoord op de vraag die in de kop van het artikel wordt gesteld luidt dat er geen pornoschandaal is achter Astro-tv. De vordering zal daarom uitsluitend voor wat betreft de gewraakte zinsnede worden toegewezen.

4.5. De vordering sub 2 onder b is niet toewijsbaar, nu dergelijke uitlatingen en beweringen door [gedaagde] weliswaar zijn gedaan in correspondentie met eisers, maar gesteld noch gebleken is dat dergelijke uitlatingen door [gedaagde] zijn gepubliceerd.

4.6. De vordering sub 1 komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] contact zoekt of heeft gezocht met eisers of dat gegronde vrees bestaat dat [gedaagde] daartoe in de toekomst over zal gaan.

4.7. De vordering sub 3 zal worden toegewezen omdat [gedaagde] door de wijze waarop hij de anonimiteit zoekt, onder een deknaam zonder desgevraagd ter zitting de identiteit van de personen achter de website www.kovandijkvertelt.nl prijs te willen geven, en gelet op de inhoud en toon van de brieven en emails die hij aan eisers schrijft, over zichzelf afroept dat eisers gegrond vrezen dat [gedaagde] deze beschuldigingen wederom zal gaan publiceren.

4.8. De gevorderde rectificatie zal worden toegewezen met een inhoud als in de beslissing te vermelden.

4.9. [gedaagde] zal voor de nakoming van de veroordelingen een ruimere termijn van zeven dagen worden gegund.

4.10. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en beperkt als in de beslissing te vermelden.

5. De kostenveroordeling

5.1. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eisers worden begroot op:

- dagvaarding EURO 92,82

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EURO 1.497,82

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. beveelt [gedaagde] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis van de door hem beheerde internethavens – waaronder web-, blog- en Twitter-pagina’s te verwijderen en verwijderd te doen houden de passage in het artikel getiteld “Ko van Dijk Vertelt: Een pornoschandaal achter Astro-tv?” die luidt:

“die inderdaad niet vies van blote borsten is. Daar is op zich weinig mis mee. Alleen kun je je”

en deze passage te vervangen door de woorden.

“Je kunt je”

6.2. beveelt [gedaagde] om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van uitlatingen en beweringen die beledigend van aard zijn jegens Total Telecom Lux Sarl en/of [eiser 2] en/of de vrouw van [eiser 2], hun privacy schenden en/of die niet door deugdelijk feitenmateriaal worden geschraagd;

6.3. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis bovenaan de homepagina van www.kovandijkvertelt.nl de bij opening van die website meteen zichtbare rectificatie zonder nadere toevoegingen te (doen) plaatsen, omkaderd en in een normaal lettertype en –grootte en deze gedurende twee maanden na plaatsing aaneengesloten, statisch en zichtbaar, zonder nadere toevoegingen of commentaar, geplaatst te houden, die luidt:

RECTIFICATIE

Ik, [gedaagde], wonende te [woonplaats], heb onder valse naam ‘Ko van Dijk’ in mijn artikel ‘Een Pornoschandaal achter Astro-Tv’ zonder feitelijke onderbouwing de indruk gewekt dat Total Telecom en haar manager de heer [eiser 2] rechtstreeks inkomsten genereren uit de seks- of porno-industrie. Deze stelling kan ik echter niet aannemelijk maken.

Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 12 maart 2013 met zaaknummer 02/259680 / KG ZA 13-74 ben ik veroordeeld om deze rectificatie te plaatsen.

6.4. veroordeelt [gedaagde] om aan eisers een dwangsom te betalen van EURO 1.000,-- voor elke dag of gedeelte van een dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van een van de hierboven vermelde bevelen, met bepaling dat per overtreding maximaal een dwangsom van

EURO 25.000,-- kan worden verbeurd;

6.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten van eisers, tot op heden begroot op EURO 1.497,82, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, alsmede te vermeerderen met de nakosten, die forfaitair worden berekend op EURO 131,00 als dit vonnis niet wordt betekend, te verhogen met EURO 68,00 voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden;

6.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van mr. Van de Kreeke-Schütz op 5 maart 2013.