Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2013:7858

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
25-10-2013
Datum publicatie
19-11-2013
Zaaknummer
12-1512
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondanks dat belanghebbende op een verkeerd tijdstip bij de rechtbank is verschenen en hij de zitting zodoende niet heeft bijgewoond, heeft hij recht op een kostenvergoeding voor het verschijnen ter zitting.

Wetsverwijzingen
Besluit proceskosten bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2013/2624
V-N 2014/2.21.7
Belastingblad 2014/25
FutD 2013-2880
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Belastingrecht, enkelvoudige kamer

Locatie: Breda

Procedurenummer AWB 12/1511 tot en met 12/1514

uitspraak van 25 oktober 2013

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

[belanghebbende] , wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Veere,

de heffingsambtenaar.

Betreft

Het verzoek van belanghebbende om de heffingsambtenaar op grond van artikel 8:75a van de Awb te veroordelen in de proceskosten betreffende het beroep tegen de uitspraken van de heffingsambtenaar op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan hem opgelegde aanslagen forensenbelasting over de jaren 2008 tot en met 2011.

Zitting

Op verzoek van partijen is het onderzoek ter zitting achterwege gebleven.

1 Beslissing

De rechtbank veroordeelt de heffingsambtenaar in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van € 240.

2 Gronden

2.1.

Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2008 tot en met 2011 aanslagen forensenbelasting opgelegd. De daartegen gemaakte bezwaren zijn door de heffingsambtenaar bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar van 17 februari 2012 ongegrond verklaard.

2.2.

Op 17 april 2013 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Ter zitting is belanghebbende, zonder kennisgeving daarvan aan de rechtbank, niet verschenen. De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek ter zitting gesloten. Nadat belanghebbende had aangegeven de (niet-aangetekende) brief met de wijziging van het aanvangstijdstip niet te hebben ontvangen, waardoor hij op een later tijdstip is verschenen, heeft de rechtbank partijen bij brief van 18 april 2013 meegedeeld dat het onderzoek is heropend.

2.3.

De heffingsambtenaar heeft de rechtbank op 27 september 2013 meegedeeld dat hij heeft besloten de onderhavige naheffingsaanslagen ambtshalve te vernietigen.

2.3.

Belanghebbende heeft op 10 oktober 2013 de beroepen ingetrokken. Hij heeft daarbij de rechtbank verzocht om de heffingsambtenaar te veroordelen in de proceskosten. Partijen hebben aangegeven niet te zullen verschijnen op de zitting van 11 oktober 2013. De rechtbank heeft vervolgens de heffingsambtenaar in de gelegenheid gesteld om te reageren op het verzoek om proceskostenvergoeding. De heffingsambtenaar heeft bij brief van 15 oktober 2013 gereageerd op het verzoek van belanghebbende.

2.4.

De rechtbank overweegt dat aan de vereisten voor een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75a van de Awb is voldaan, nu de heffingsambtenaar alsnog aan belanghebbende tegemoet is gekomen en belanghebbende tegelijk met de intrekking van de beroepen om een proceskostenvergoeding heeft verzocht.

2.5.

Belanghebbende heeft verzocht om de heffingsambtenaar te veroordelen in de proceskosten bestaande uit 5 uren voor het verschijnen op de zitting van 17 april 2013 maal € 78, 5 uren voorbereidingstijd voor de zitting van 11 oktober 2013 maal € 78 en een reiskostenvergoeding van € 7.

2.6.

De heffingsambtenaar heeft gesteld dat belanghebbende de zitting van 17 april 2013 niet feitelijk heeft bijgewoond, waardoor geen vergoeding kan worden toegekend voor het bijwonen van de zitting en voor de reiskosten. Daarnaast stelt de heffingsambtenaar dat de voorbereidingstijd niet onder de verletkosten valt en derhalve ook niet voor een vergoeding in aanmerking komt.

2.7.

De rechtbank vindt aanleiding de heffingsambtenaar te veroordelen in de kosten die belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Weliswaar is belanghebbende niet op de zitting van 17 april 2013 verschenen, maar de rechtbank acht het geloofwaardig dat belanghebbende op het eerder afgesproken tijdstip wel aanwezig was op de rechtbank. De kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit) vastgesteld. Op grond van artikel 1, onderdeel d, in combinatie met artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit is het maximaal te vergoeden uurtarief voor verletkosten € 78. Gelet op het beroep van belanghebbende (advocaat) gaat de rechtbank in dezen uit van de maximale vergoeding van € 78 per uur. Gelet op de redelijkerwijs te verwachten reistijd tussen zijn woonadres in [woonplaats] en de plaats van de zitting in Middelburg, en de tijd die belanghebbende bij de rechtbank aanwezig stelt te zijn geweest, acht de rechtbank een verlet van 3 uren redelijk. De vergoeding voor verletkosten bedraagt derhalve € 234. De reiskosten zijn op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit becijferd op basis van het openbaar vervoer tweede klasse, op een bedrag van (afgerond) € 6. De kosten van de voorbereidingstijd komen op grond van het Besluit niet voor vergoeding in aanmerking.

2.8.

Gelet op het vorenstaande veroordeelt de rechtbank de heffingsambtenaar in de proceskosten ten bedrage van € 240 (€ 234 plus € 6).

2.9.

De rechtbank overweegt ten overvloede dat de heffingsambtenaar ingevolge artikel 8:41, zevende lid, van de Awb (tekst 2012) het griffierecht van € 42 uit eigen initiatief aan belanghebbende dient te vergoeden, zodat een veroordeling dienaangaande niet nodig is en daarom achterwege blijft.

Deze uitspraak is gedaan op 25 oktober 2013 door mr.drs. M.M. de Werd, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. L. Arts, griffier.

De griffier, De rechter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Aan deze uitspraak hoeft eerst uitvoering te worden gegeven als de uitspraak onherroepelijk is geworden. De uitspraak is onherroepelijk als niet binnen zes weken na verzending van de uitspraak een rechtsmiddel is aangewend of onherroepelijk op het aangewende rechtsmiddel is beslist (artikel 27h, derde lid en artikel 28, zevende lid AWR).

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.

Voor burgers is het mogelijk hoger beroep digitaal in te stellen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de formulieren op Rechtspraak.nl / Digitaal loket bestuursrecht.